Ascofer

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ascofer 200 mg tabletki drażowane
 • Dawkowanie:
 • 200 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki drażowane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ascofer 200 mg tabletki drażowane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990325313, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03253
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ASCOFER, 23,2 mg jonów żelaza(II), tabletki powlekane

Ferrosi gluconas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Ascofer i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ascofer

Jak stosować Ascofer

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Ascofer

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Ascofer i w jakim celu się go stosuje

Tabletki powlekane Ascofer zawierają 200 mg żelaza(II) glukonianu, co odpowiada 23,2 mg jonów żelaza(II)

i służą do uzupełniania niedoborów żelaza w organizmie. Niedobory żelaza mogą zaburzać wytwarzanie

czerwonych krwinek i oddychanie tkanek, poprzez zmniejszenie ilości białek przenoszących i zużywających

tlen (hemoglobina i mioglobina).

Wskazania do stosowania:

stany niedoboru żelaza związane z utratą krwi;

stany zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo (u dzieci w czasie intensywnego wzrostu,

w czasie ciąży i karmienia piersią);

stany związane z zaburzeniami wchłaniania lub z dietą zawierającą za mało żelaza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ascofer

Kiedy nie stosować leku Ascofer:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta stwierdzono choroby krwi: hemosyderozę, hemochromatozę (dziedziczne choroby

cechujące się wzmożonym wchłanianiem oraz nadmiernym odkładaniem żelaza w narządach

wewnętrznych), niedokrwistość hemolityczną (obniżenie ilości erytrocytów z powodu skrócenia czasu ich

życia) i aplastyczną (obniżenie ilości erytrocytów, leukocytów i trombocytów, wskutek niewydolności

szpiku kostnego), choroby rozrostowe (nowotwory krwi);

jeśli pacjent poddany jest wielokrotnym transfuzjom (przetaczaniu) krwi;

jeśli pacjent otrzymuje w postaci kroplówek dożylnych inne leki zawierające żelazo;

jeśli stwierdzono u pacjenta porfirię skórną późną (chorobę spowodowaną nieprawidłowym

wytwarzaniem hemu – składnika hemoglobiny);

jeśli pacjent ma zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego;

jeśli pacjent ma marskość wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ascofer należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

nie należy przekraczać zalecanych dawek leku, zwłaszcza u dzieci;

nie należy samodzielnie stosować leku Ascofer na podstawie podejrzenia, że wystąpił niedobór żelaza

w organizmie (należy to potwierdzić);

nie należy samodzielnie stosować leków zawierających żelazo przez długie okresy bez zalecenia lekarza,

gdyż może to prowadzić do szkodliwego odkładania nadmiaru żelaza w organizmie;

należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma zapalenie wątroby lub zaburzenia czynności wątroby,

choroby nerek, zapalenie jelit lub czynną chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy;

stosowanie leku może spowodować czarne zabarwienie stolców wskutek obecności niewchłoniętego

żelaza; nie wpływa to na skuteczność działania leku i nie zagraża zdrowiu;

u osób starszych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ascofer a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także

o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wchłanianie żelaza zmniejszają środki zobojętniające sok żołądkowy, niektóre antybiotyki

(np. pochodne tetracykliny, neomycyna), cholestyramina, trójkrzemian magnezu, trientyna, entakapon,

inhibitory pompy protonowej, sole wapnia i bizmutu, wyciągi z trzustki.

Wchłanianie soli żelaza i antybiotyków z grupy tetracyklin może być zmniejszone w przypadku

jednoczesnego stosowania tych leków.

Wchłanianie żelaza i cynku może być zmniejszone w przypadku ich jednoczesnego stosowania.

Wchłanianie żelaza zwiększa się w obecności kwasu askorbowego (witaminy C).

Podawane doustne związki żelaza osłabiają działanie metylodopy, lewodopy, karbidopy, bisfosfonianów

i tyroksyny (nasilają objawy niedoczynności tarczycy).

Żelazo zmniejsza wchłanianie penicylaminy, fluorochinolonów (cyprofloksacyny, norfloksacyny,

lewofloksacyny, ofloksacyny) oraz mykofenolanu mofetylu (lek stosowany u chorych po przeszczepach).

Antybiotyk chloramfenikol może opóźniać działanie żelaza.

Należy unikać łączenia żelaza z dimerkaprolem.

Jednoczesne stosowanie leków zawierających wodorowęglany, węglany, szczawiany lub fosforany zmniejsza

wchłanianie żelaza.

Przy zażywaniu doustnych preparatów żelaza należy zachować odstęp przynajmniej jednej godziny przed lub

dwóch godzin po wymienionych lekach.

Ascofer z jedzeniem i piciem

Nie zaleca się przyjmowania leku równocześnie z kawą, herbatą, jajkami, pożywieniem

zwierającym wodorowęglany, węglany, szczawiany lub fosforany, mlekiem lub jego przetworami,

pełnoziarnistym chlebem lub płatkami zbożowymi oraz innymi produktami zawierającymi błonnik, gdyż

mogą one zmniejszać wchłanianie żelaza.

Nie należy zażywać doustnych preparatów żelaza w ciągu jednej godziny przed lub dwóch godzin po

spożyciu wymienionych produktów spożywczych.

Stosowanie leku Ascofer u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,

powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ascofer nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ascofer zawiera barwnik azowy – czerwień Allura AC, lak (E 129)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3.

Jak stosować Ascofer

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli

Leczniczo: zwykle 2 tabletki powlekane trzy razy na dobę w czasie jedzenia lub po posiłku;

w znacznych niedoborach 2 tabletki powlekane 4 razy na dobę.

Zapobiegawczo: około 60 mg żelaza (3 tabletki powlekane) na dobę w dawkach podzielonych.

Stosowanie u dzieci

Leczniczo u dzieci w wieku powyżej 3 lat: 4 mg do 6 mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach

podzielonych.

Zapobiegawczo: 2 mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.

Uzyskanie pełnego efektu leczniczego wymaga regularnego i długotrwałego stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ascofer

W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku zażycia dawki znacznie większej niż zalecana (np. przez dziecko), należy natychmiast zgłosić

się do przychodni lub szpitala, ponieważ połknięcie dużej ilości tabletek może spowodować silne zatrucie.

Pominięcie zastosowania leku Ascofer

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ascofer

Ascofer należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji

z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunki, zaparcia, nudności, wymioty, zgaga, bóle w nadbrzuszu.

W takich przypadkach wskazane jest zmniejszenie dawki leku.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Ascofer

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza

ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ascofer:

Substancją czynną leku jest żelaza(II) glukonian w dawce 200 mg, co odpowiada 23,2 mg jonów żelaza.

1 tabletka powlekana zawiera 200 mg żelaza(II) glukonianu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: kwas askorbowy, talk, skrobia ziemniaczana, kwas

stearynowy, glikol propylenowy oraz powłoczka AquaPolish P red o składzie: hypromeloza,

hydroksypropyloceluloza, makrogol, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości

łańcucha, talk, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień Allura AC, lak (E 129), żelaza tlenek czarny (E 172),

żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda Ascofer i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 50 tabletek powlekanych (2 blistry po 25 tabletek powlekanych).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

ul. J. Lea 208,

30-133 Kraków, Polska

tel.: 12 639 27 27

Informacja dla osób niewidomych i słabowidzących: 800-007-777

Data ostatniej aktualizacji ulotki: