Aromatol Hot żel

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aromatol Hot żel żel
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aromatol Hot żel żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 40 g, 5909990754519, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07545
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AROMATOL HOT żel

żel

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Aromatol Hot żel i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aromatol Hot żel

Jak stosować lek Aromatol Hot żel

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Aromatol Hot żel

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Aromatol Hot żel i w jakim celu się go stosuje

Lek przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność

opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Żel działa miejscowo rozgrzewająco, stosowany jest do nacierania klatki piersiowej i pleców

w bólach towarzyszących schorzeniom górnych dróg oddechowych, ułatwia również oddychanie

poprzez działanie olejków eterycznych (inhalacje).

Aromatol Hot żel stosuje się pomocniczo w zapaleniu oskrzeli, przeziębieniu, katarze, a także w

schorzeniach reumatycznych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aromatol Hot żel

Kiedy nie stosować leku Aromatol Hot żel

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, takie jak: balsam peruwiański, kamfora, olejek

eukaliptusowy, cyneol, olejek rozmarynowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aromatol Hot żel należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób ze skłonnością do astmy. Nie należy stosować w

obrębie twarzy, zwłaszcza nosa, ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli.

Nie należy stosować na dużą powierzchnię ciała.

Nie należy stosować na uszkodzoną powierzchnię skóry (otwarte rany), oparzenia, błony śluzowe.

Leku nie powinny stosować osoby ze skłonnością do alergii, w szczególności osoby, u których

wystąpiła nadwrażliwość na kwasy aromatyczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy) lub produkty

zawierające tego rodzaju związki (np. propolis).

Należy skonsultować się z lekarzem nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Lek Aromatol Hot żel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku

w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Aromatol Hot żel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek przeznaczony do stosowania miejscowego.

Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 10 lat: nanieść niewielką ilość żelu na górne partie pleców i klatki

piersiowej. Wcierać delikatnie aż do pełnego wchłonięcia.

Stosować nie dłużej niż 7 dni. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Dzieci poniżej 10 lat: nie stosować.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aromatol Hot żel

Dotychczas brak jest danych dotyczących przedawkowania produktu. Istnieją doniesienia naukowe

dotyczące objawów pojedynczych przypadków przedawkowania substancji czynnych leku po

zastosowaniu zewnętrznym: kamfory i olejku eukaliptusowego. W przypadku wystąpienia

niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Aromatol Hot żel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości (utrzymujący się rumień, świąd, pieczenie) należy

przerwać stosowanie laku. W przypadku, gdy objawy nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Aromatol Hot żel

Lek przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aromatol Hot żel

Substancjami czynnymi leku są: olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum), olejek

rozmarynowy (Rosmarini aetheroleum), balsam peruwiański (Balsamum peruvianum), kamfora

racemiczna (Camphora racemica). 100 g żelu zawiera 5,0 g olejku eukaliptusowego, 5,0 g olejku

rozmarynowego, 6,0 g balsamu peruwiańskiego oraz 10,0 g kamfory racemicznej.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: Karbomer 934 P, sodu wodorotlenek 30%,

Polisorbat 20, mieszanina izopropylopalmitynianu i estrów kwasu fosforowego (Pionier 5300),

woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Aromatol Hot żel i co zawiera opakowanie

Lek ma postać jednorodnego, beżowego żelu.

Jedno opakowanie leku zawiera 40 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: