Arilin Rapid

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Arilin Rapid 1000 mg globulki
 • Dawkowanie:
 • 1000 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • globulki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Arilin Rapid 1000 mg globulki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 2 szt., 5909991102418, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 11024
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 18-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjentki

Arilin rapid, 1000 mg, globulki

Metronidazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjentki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjentki wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Arilin rapid i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arilin rapid

Jak stosować lek Arilin rapid

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Arilin rapid

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Arilin rapid i w jakim celu się go stosuje

Arilin rapid jest lekiem w postaci globulek dopochwowych, zawierających metronidazol –

chemioterapeutyk z grupy nitroimidazoli. U wrażliwych bakterii beztlenowych, a także u

niektórych pierwotniaków po jego zastosowaniu dochodzi do hamowania syntezy kwasów

nukleinowych, a przez to do śmierci drobnoustrojów. Nie stwierdzono, aby drobnoustroje

oporne na antybiotyki były również oporne na metronidazol (nie występuje tzw. oporności

krzyżowa).

Arilin rapid jest wskazany do stosowania w rzęsistkowicy lub nieswoistym bakteryjnym

zapaleniu pochwy.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arilin rapid

Kiedy nie stosować leku Arilin rapid:

jeśli pacjent ma uczulenie na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu, soję, orzeszki ziemne

lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Arilin rapid należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą, zwłaszcza jeśli u pacjentki występują:

ciężka niewydolność wątroby,

zaburzenia procesów krwiotwórczych,

choroby ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego.

Lekarz wówczas szczególnie dokładnie rozważy ryzyko stosowania leku w stosunku do

ewentualnych korzyści.

Jeśli w okresie stosowania leku Arilin rapid wystąpią u pacjentki niżej opisane objawy, należy

natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza i zaprzestać przyjmowania leku. Patrz też punkt

4. Możliwe działania niepożądane.

Nagły spadek ciśnienia krwi, duszności, zawroty głowy i wymioty, zaburzenia

świadomości, zimne poty oraz bladość i chłód dłoni i stóp. Mogą to być objawy

zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego. Do czasu przybycia lekarza należy ułożyć

pacjentkę w pozycji poziomej, z nogami uniesionymi do góry, okryć kocem, aby zapobiec

spadkowi temperatury ciała. Lekarz wdroży odpowiednie środki ratunkowe (np. poda leki

przeciwhistaminowe, kortykosteroidy, leki sympatykomimetyczne, a w razie konieczności

zastosuje wspomaganie oddechu).

Ciężka, długotrwała biegunka, występująca w trakcie i w ciągu pierwszych kilku tygodni

po zakończeniu leczenia. Może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego

(ciężka choroba jelit, wywoływana najczęściej przez bakterie

Clostridium difficile

Choroba ta, związana ze stosowaniem antybiotyku, może stanowić zagrożenie dla życia i

konieczna jest jak najszybsza pomoc lekarska. Lekarz rozważy zastosowanie

odpowiedniego leczenia (np. zaleci specjalne antybiotyki lub chemioterapeutyki). Nie

należy przyjmować leków hamujących ruchy jelit (perystaltykę).

Gorączka, wyczerpanie, zapalenie migdałków i jamy ustnej. Mogą to być objawy

agranulocytozy. Po wystąpieniu powyższych objawów należy jak najszybciej

skontaktować się z lekarzem, który zaleci zbadanie morfologii krwi.

Odczuwanie drętwienia, zaburzenia czucia i mrowienia w kończynach. Mogą to być

objawy neuropatii obwodowej. Konieczna jest jak najszybsza pomoc lekarska.

Podczas stosowania leków zawierających metronidazol u pacjentów z zespołem Cockayne'a,

odnotowano przypadki ciężkiej hepatotoksyczności (ostrej niewydolności wątroby), w tym

przypadki zakończone zgonem.

U pacjentów z zespołem Cockayne'a lekarz powinien w trakcie leczenia metronidazolem oraz

po jego zakończeniu kontrolować czynność wątroby.

Jeśli u pacjenta wystąpią niżej wymienione objawy, należy natychmiast poinformować o tym

lekarza i przerwać przyjmowanie metronidazolu:

ból brzucha, jadłowstręt, nudności, wymioty, gorączka, złe samopoczucie, uczucie

zmęczenia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, kleiste lub rzadkie stolce lub świąd skóry.

Metronidazolu nie należy stosować dłużej niż przez 10 dni, z wyjątkiem szczególnych

sytuacji. Leczenie może być powtarzane bardzo rzadko, gdyż nie można wykluczyć

uszkadzania ludzkich pierwotnych komórek płciowych. Ponadto w badaniach na zwierzętach

obserwowano rozwój różnych zmian nowotworowych.

Arilin rapid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.

Poniżej przedstawiono interakcje obserwowane po ogólnoustrojowym podaniu metronidazolu

(doustnym, doodbytniczym lub dożylnym).

Leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny (np. warfaryna, acenokumarol). Lekarz powinien

szczególnie uważnie kontrolować parametry krzepnięcia, ponieważ metronidazol zwiększa

krzepliwość krwi i może być niezbędne podwyższenie dawki przyjmowanego leku

przeciwzakrzepowego.

Lit. Podczas jednoczesnego stosowania z metronidazolem obserwowano zwiększenie stężenia

litu w surowicy.

Barbiturany i fenytoina powodują zmniejszenie skuteczności metronidazolu.

Cymetydyna może w pojedynczych przypadkach wpływać na proces eliminacji

metronidazolu z organizmu i w ten sposób powodować zwiększenie stężenia metronidazolu w

surowicy.

Wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych. Metronidazol może zmniejszać wyniki

oznaczeń w surowicy aktywności enzymu AspAT.

Jednoczesne podawanie metronidazolu z takrolimusem (lekiem zapobiegającym reakcjom

odrzucenia przeszczepów narządów) prowadzi do zwiększenia stężenia takrolimusu we krwi.

Dlatego należy często kontrolować stężenie takrolimusu we krwi i czynność nerek.

Jednoczesne stosowanie metronidazolu i amiodaronu (leku stosowanego w leczeniu zaburzeń

rytmu serca) może wpływać na czynność serca. Dlatego należy regularnie kontrolować

czynność serca, wykonując badanie EKG. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli pacjent

zaobserwuje objawy zaburzeń rytmu serca, takie jak zawroty głowy, odczuwalna zmiana bicia

serca lub krótkotrwałe omdlenie.

Arilin rapid z alkoholem

Alkohol spożywany w trakcie przyjmowania metronidazolu może zwiększać ryzyko

wystąpienia działań niepożądanych, takich jak rumień na skórze i szyi, nudności, wymioty,

bóle głowy i zawroty głowy (działanie podobne do disulfiramu).

Pacjentka nie powinna pić alkoholu podczas i w ciągu 48 godzin po zakończeniu stosowania

leku Arilin rapid, gdyż po dopochwowym podaniu metronidazolu mogą wystąpić objawy

nietolerancji alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Nie należy stosować leku Arilin rapid w pierwszym trymestrze ciąży (jeśli kobieta mogła

zajść w ciążę, należy wykonać test ciążowy przed rozpoczęciem stosowania leku).

W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek Arilin rapid można zastosować jedynie wtedy, gdy w

opinii lekarza jest to konieczne, a inne metody leczenia są nieskuteczne lub przeciwwskazane.

W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku Arilin rapid. Jeśli jego zastosowanie

jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Jeśli pacjentka przyjęła jednorazową dawkę leku, karmienie piersią należy przerwać na

24 godziny i w tym czasie odciągać i wyrzucać pokarm.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Arilin rapid może wpływać na szybkość reakcji, a przez to na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn. Największy wpływ może wystąpić na początku leczenia i

wtedy, gdy pacjentka jednocześnie spożywa alkohol. Spożywanie alkoholu w trakcie

przyjmowania metronidazolu może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych,

takich jak rumień na skórze i szyi, nudności, wymioty, bóle głowy i zawroty głowy.

3.

Jak stosować lek Arilin rapid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W pierwotnych zakażeniach wystarcza podanie jednej globulki (czyli 1000 mg

metronidazolu).

W ciężkich i nawracających zakażeniach zaleca się kurację dwudniową (po 1 globulce przez

dwa dni).

Globulki zakłada się głęboko do pochwy, najlepiej wieczorem, leżąc na plecach z lekko

podkurczonymi nogami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Arilin rapid

Po zażyciu doustnym dawki do 15 g metronidazolu obserwowano nudności, wymioty,

hiperrefleksję (wzmożenie odruchów będące skutkiem np. zwiększenia pobudliwości układu

nerwowego), ataksję (niezborność ruchów, zaburzenia koordynacji ruchowej ciała),

tachykardię (przyspieszenie akcji serca), skrócenie oddechu i splątanie. Nie zanotowano

przypadków śmierci. Specyficzne antidotum nie jest znane. Całkowite ustąpienie objawów

obserwowano po kilku dniach leczenia objawowego.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skonsultować się z lekarzem.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Po podaniu dopochwowym tylko 20% metronidazolu przenika do krwi, z tego względu

działania niepożądane w trakcie leczenia preparatem Arilin rapid występują rzadko.

Podczas ogólnoustrojowego podawania metronidazolu (doustnie, doodbytniczo, dożylnie)

występowały przedstawione niżej działania niepożądane.

Bardzo często

(występowały u

więcej niż

1 na 10 pacjentów):

nudności, zapalenie ucisk w żołądku, uczucie metalicznego

smaku w jamie ustnej

Często (występowały u 1 do 10 na 100 pacjentów):

gorzki smak podczas odbijania się, nalot na języku, zapalenie języka, zapalenie błony

śluzowej jamy ustnej, wymioty, utrata apetytu, biegunka;

Niezbyt często (występowały u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

bóle i zawroty głowy, senność, bezsenność, zaburzenia psychotyczne, w tym urojenia

(omamy) i stany splątania, pobudliwość, depresja, zaburzenia koordynacji ruchowej ciała

(ataksja);

neuropatia obwodowa (odczuwanie drętwienia, zaburzenia czucia i mrowienia w

kończynach) i drgawki; patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności;

reakcje skórne (np. swędzenie, pokrzywka z pęcherzami i bąblami – wykwit

pokrzywkowy);

gorączka polekowa;

leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi obwodowej) i granulocytopenia

(zmniejszenie liczby granulocytów we krwi obwodowej) – z tego powodu lekarz może

zalecić badania krwi podczas dłuższego podawania

leku

reakcje anafilaktyczne (szybko rozwijające się reakcje nadwrażliwości); w lekkiej postaci

mogą one prowadzić do zaczerwienienia skóry objętej zapaleniem, powstawania bąbli na

skórze, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (kataru) i alergicznego zapalenia

spojówek, w ciężkiej – mogą zagrażać życiu z powodu duszności i zaburzeń krążenia;

dyzuria (bolesne oddawanie moczu), zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie

moczu;

zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz i stężenia

bilirubiny we krwi);

zakażenia grzybicze

(Candida)

w okolicy narządów płciowych;

osłabienie (mięśni), zaburzenia widzenia;

Bardzo rzadko (występowały rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

wstrząs anafilaktyczny (nagły spadek ciśnienia krwi z powodu nadwrażliwości); w

ciężkich przypadkach mogą wystąpić duszności, zawroty głowy i wymioty, zaburzenia

świadomości, zimne poty oraz bladość i chłód dłoni i stóp; patrz punkt 2. Ostrzeżenia i

środki ostrożności;

zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia);

brak leukocytów określonego rodzaju (agranulocytoza);

zapalenie trzustki;

rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (ciężka choroba jelit, objawiająca się

uporczywą biegunką); patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności;

reakcje alergiczne wywołane przez 3-sn-fosfatydylocholinę (z ziaren soi) − składnik

zawartej w globulkach lecytyny;

bóle stawów;

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

nietypowe zmiany w mózgu, zespół móżdżkowy [np. upośledzenie mowy, zaburzenia

chodu, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs) i drgawki];

ciężkie reakcje skórne z zagrażającymi życiu reakcjami ogólnymi

(np. rumień

wielopostaciowy; (stan zapalny skóry z

zaczerwienieniami

zespół Stevensa-Johnsona,

toksyczna nekroliza naskórka);

zapalenie wątroby, niekiedy z żółtaczką. U pacjentów leczonych jednocześnie innymi

antybiotykami, wystąpiły przypadki niewydolności wątroby, powodujące konieczność

przeszczepu wątroby.

Może wystąpić ciemne zabarwienie moczu (spowodowane przez metabolit metronidazolu).

Zmiana ta nie ma znaczenia klinicznego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.:

+48 22 49 21 301

Faks:

+48 22 49 21 309

e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

5.

Jak przechowywać lek Arilin rapid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Arilin rapid

Substancją czynną leku jest metronidazol. 1 globulka zawiera 1000 mg metronidazolu.

Pozostałe składniki to: glicerolu trialkanonian (mieszanka mono-, di- i triglicerydów

nasyconych kwasów tłuszczowych oraz polioksyetylenowanych estrów kwasów

tłuszczowych), lecytyna.

Jak wygląda lek Arilin rapid i co zawiera opakowanie

Arilin rapid jest lekiem w postaci globulek dopochwowych barwy beżowej, torpedowatego

kształtu. Opakowanie zawiera 2 globulki w blistrze oraz ulotkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstrasse 56

33611 Bielefeld, NIEMCY

Tel.:

+49 521 8808-05

Faks:

+49 521 8808-334E-mail: info@wolff-arzneimittel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Sirowa Poland Sp. z o.o.

Ul. Poselska 11

03-931 Warszawa

Tel.:

+48 22 518 58 00

E-mail:

Pharma_pl@eu.sirowa.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

11/2017

1-2-2019

EFSA statement on the risk posed to humans by a vitamin B2 produced by a genetically modified strain of Bacillus subtilis used as a feed additive

EFSA statement on the risk posed to humans by a vitamin B2 produced by a genetically modified strain of Bacillus subtilis used as a feed additive

Published on: Thu, 31 Jan 2019 The detection of recombinant DNA in a vitamin B2 used as feed additive was notified by the Belgian national authorities on 2 October 2018 via the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). The European Commission requested scientific advice from EFSA on the risk posed to humans by the presence of genetically modified material in the feed additive, particularly with regard to antimicrobial resistance (AMR). EFSA assessed the analytical data from RASFF regarding the prese...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-12-2018

The red palm weevil: combating the loss of palm trees on the Mediterranean coast

The red palm weevil: combating the loss of palm trees on the Mediterranean coast

The palm weevil is one of the most damaging insect pests of palm trees, and is a threat to plant biodiversity in many countries. This insect has spread rapidly along the Mediterranean coast in the last ten years or more, and is classified as a regulated quarantine pest and a major danger to plant health in France. It is therefore subject to compulsory control measures. In order to curb the spread of the pest, which was introduced into the country in 2006, control strategies are being implemented at local...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

14-12-2018

Project DEMETER: Concept Note for an Emerging Risks Knowledge Exchange Platform (ERKEP) Framework

Project DEMETER: Concept Note for an Emerging Risks Knowledge Exchange Platform (ERKEP) Framework

Published on: Thu, 13 Dec 2018 Researchers, governments, agencies, food producers and the civil society are increasingly concerned about ‘emerging food risks’. It is recognised that the successful identification of emerging risks is at the heart of protecting public health and the environment, and that this requires worldwide cooperation between all parties involved in the food supply chain. The objectives and research proposed in the DEMETER project are designed to support current (and future) EFSA pro...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-10-2018

Zeagle recalls Sport Buoyancy Control Device Inflators

Zeagle recalls Sport Buoyancy Control Device Inflators

There exists a possibility that buttons on the Zeagle Sport BCD inflators may break or fracture leading to a rapid loss of air or auto inflation of the BCD, posing a potential drowning hazard.

Health Canada

19-10-2018

Core Health & Fitness recalls Stairmaster 8G Gauntlet Stepmill Machines

Core Health & Fitness recalls Stairmaster 8G Gauntlet Stepmill Machines

The steps can accelerate rapidly without input from the user, posing a fall hazard.

Health Canada

16-10-2018

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 A rapid qualitative assessment has been done by performing a theoretical analysis on the transmission of low pathogenic avian influenza (LPAI) via fresh meat from poultry reared or kept in captivity for the production of meat (raw poultry meat) or raw table eggs. A predetermined transmission pathway followed a number of steps from a commercial or non‐commercial poultry establishment within the EU exposed to LPAI virus (LPAIV) to the onward virus transmission...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-9-2018

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Published on: Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 The third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Disease and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network was held on 16 and 17 October 2017 in Parma. The meeting was constructed around the principle of ‘One health approach to collaborative response to foodborne disease outbreaks in EU/EEA’ and served as an opportunity for public health authorities and food safety/veterinary authorities to meet and exchange information on the...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Hellolife, Inc. Issues Voluntary Worldwide Recall of Neuroveen, Respitrol, Thyroveev and Compulsin due to Possible Microbial Contamination

Hellolife, Inc. Issues Voluntary Worldwide Recall of Neuroveen, Respitrol, Thyroveev and Compulsin due to Possible Microbial Contamination

HelloLife, Inc. in Grand Rapids, MI is initiating a voluntary recall of four different products, Neuroveen, Respitrol, Thyroveev and Compulsin, within expiry, to the retail and consumer level due to possible microbial contamination. Neuroveen has been tested and found to be contaminated with Staphylococcus saprophyticus and Burkholderia cepacia. Compulsin has been identified as containing Burkholderia cepacia. Respitrol and Thyroveev are still pending bacterial identification. Each product being recalled...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2018

Seabreeze International Corp. recalls certain Smart ThermafloTM Heaters

Seabreeze International Corp. recalls certain Smart ThermafloTM Heaters

In the event of a fault, the safety cut-offs may not operate and allow the heater to rapidly overheat, posing a fire hazard.

Health Canada

31-1-2019

Today @US_FDA issued a safety communication to providers and patients about the risks of air-in-line when using infusion pumps, rapid infusers, and fluid warmers. Find out more about the risks and #FDA recommendations: https://go.usa.gov/xE9g7  ##Medi

Today @US_FDA issued a safety communication to providers and patients about the risks of air-in-line when using infusion pumps, rapid infusers, and fluid warmers. Find out more about the risks and #FDA recommendations: https://go.usa.gov/xE9g7  ##Medi

Today @US_FDA issued a safety communication to providers and patients about the risks of air-in-line when using infusion pumps, rapid infusers, and fluid warmers. Find out more about the risks and #FDA recommendations: https://go.usa.gov/xE9g7  # #MedicalDevice pic.twitter.com/lLIyoG6680

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Recent Ebola outbreaks in remote areas with limited resources can benefit from rapid diagnostic tools, and the issuance of today’s EUA is an important step in addressing these outbreaks. http://go.usa.gov/xPvs4 pic.twitter.com/o2I1dYUQCx

Recent Ebola outbreaks in remote areas with limited resources can benefit from rapid diagnostic tools, and the issuance of today’s EUA is an important step in addressing these outbreaks. http://go.usa.gov/xPvs4 pic.twitter.com/o2I1dYUQCx

Recent Ebola outbreaks in remote areas with limited resources can benefit from rapid diagnostic tools, and the issuance of today’s EUA is an important step in addressing these outbreaks. http://go.usa.gov/xPvs4  pic.twitter.com/o2I1dYUQCx

FDA - U.S. Food and Drug Administration