Aricept

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aricept 10 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aricept 10 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 tabl., 5909990752911, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07529
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aricept, 5 mg, tabletki powlekane

Aricept, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezylu chlorowodorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Aricept i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aricept

3. Jak stosować lek Aricept

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Aricept

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Aricept i w jakim celu się go stosuje

Aricept zawiera jako substancję czynną donepezylu chlorowodorek, który należy do grupy leków

nazywanych inhibitorami acetylocholinesterazy.

Donepezyl poprzez spowolnienie rozpadu acetylocholiny, zwiększa jej stężenie w mózgu.

Acetylocholina jest ważna w funkcjonowaniu pamięci.

Lek Aricept wskazany jest w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w

chorobie Alzheimera. Objawami choroby mogą być zwiększająca się utrata pamięci, uczucie

dezorientacji i zmiana zachowania.

Lek Aricept może być stosowany przez dorosłych pacjentów.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aricept

Kiedy nie stosować leku Aricept

Jeśli pacjent ma uczulenie na donepezylu chlorowodorek lub na pochodne piperydyny, lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aricept należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli

jakakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjenta:

choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;

napady drgawek;

choroby serca: nieregularna lub bardzo wolna praca serca, zespół chorego węzła zatokowego

lub zaburzenia przewodnictwa nadkomorowego (blok zatokowo-przedsionkowy, blok

przedsionkowo-komorowy);

astma lub inne długotrwałe choroby płuc;

choroba wątroby lub zapalenie wątroby w wywiadzie;

choroby układu moczowo-płciowego (z trudnościami w oddawaniu moczu);

stosowanie leków przeciwpsychotycznych.

Należy również poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w

ciąży.

Dzieci i młodzież

Lek Aricept nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat).

Lek Aricept a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje następujące leki:

inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, np. galantamina

leki przeciwbólowe lub leki stosowane w zapaleniu stawów, np. kwas acetylosalicylowy,

niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen, diklofenak

leki antycholinergiczne, np. tolterodyna

antybiotyki, np. erytromycyna, ryfampicyna

leki przeciwgrzybicze, np. ketokonazol, itrakonazol

leki przeciwdepresyjne, np. fluoksetyna

leki przeciwpadaczkowe, np. fenytoina, karbamazepina

leki stosowane w chorobach serca, np. chinidyna, beta-blokery (propranolol i atenolol)

środki zwiotczające mięśnie, np. tetrazepam, diazepam, sukcynylocholina

środki znieczulenia ogólnego

leki bez recepty, np. leki roślinne.

Pacjent, u którego ma być przeprowadzony zabieg chirurgiczny, który wymaga wykonania

znieczulenia ogólnego, powinien powiedzieć lekarzowi, że przyjmuje lek Aricept. Lek Aricept może

wpływać na ilość środka potrzebnego do znieczulenia.

Lek Aricept może być stosowany u pacjentów z chorobami nerek i lekką do umiarkowanej

niewydolnością wątroby. Należy poinformować lekarza o chorobach nerek lub wątroby. Pacjenci

z ciężką niewydolnością wątroby nie powinni przyjmować leku Aricept.

Stosowanie leku Aricept z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pokarm nie wpływa na działanie leku.

Podczas stosowania leku Aricept nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol może zmienić

działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku..

Stosowanie leku Aricept podczas ciąży jest przeciwwskazane. Kobiety przyjmujące lek Aricept nie

powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania

maszyn, dlatego nie należy wykonywać tych czynności, dopóki lekarz nie oceni, że jest to dla pacjenta

bezpieczne.

Ponadto lek Aricept może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz kurcze mięśni. Jeżeli

wystąpi którekolwiek z powyższych działań, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Aricept zawiera laktozę. Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się

z lekarzem przed zastosowaniem leku Aricept.

3.

Jak stosować lek Aricept

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg, jedna, biała tabletka, podawana wieczorem. Po miesiącu

lekarz może zwiększyć dawkę leku do 10 mg, jedna, żółta tabletka, przyjmowana wieczorem.

Stosowana dawka leku Aricept może się zmieniać w zależności od czasu trwania leczenia oraz zaleceń

lekarza prowadzącego.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Nie należy zmieniać dawki bez konsultacji z

lekarzem.

Tabletkę należy przyjmować, popijając wodą, wieczorem przed pójściem spać.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Aricept u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek mogą stosować podobny schemat dawkowania, jak

w przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zwiększanie dawki

powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta. Brak danych dotyczących

stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aricept

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Aricept, należy natychmiast powiadomić o tym

lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy wziąć ze sobą tę ulotkę oraz opakowanie leku.

Objawami przedawkowania mogą być: silne nudności, wymioty, ślinienie się, nadmierne pocenie się,

bradykardia (zwolnienie czynności serca), niedociśnienie tętnicze, depresja oddechowa, zapaść

i drgawki. Możliwe jest również postępujące osłabienie mięśni, mogące prowadzić do śmierci

w przypadku osłabienia mięśni oddechowych. W zależności od występujących objawów lekarz

zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Aricept

W takim przypadku należy przyjąć kolejną dawkę leku o wyznaczonej porze. Nie należy stosować

dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku dłuższego niż jeden tydzień pominięcia zastosowania leku Aricept, należy

skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem leku.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, jeśli lekarz tego nie zaleci. Po zaprzestaniu stosowania leku,

korzyści z leczenia będą z czasem zanikały.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane były zgłaszane u pacjentów, którzy stosowali lek Aricept.

Jeżeli którekolwiek z poniższych działań niepożądanych wystąpi podczas stosowania leku

Aricept, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciężkie działania niepożądane:

Jeśli wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy

niezwłocznie zgłosić się do lekarza, ponieważ może być konieczna natychmiastowa pomoc lekarska.

zaburzenie czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Objawy zapalenia wątroby to nudności lub

wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, swędzenie, zażółcenie skóry i oczu,

ciemno zabarwiony mocz (Częstość: rzadko, może wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów).

wrzody żołądka lub dwunastnicy. Objawy wrzodów to ból brzucha i dyskomfort w nadbrzuszu

(Częstość: niezbyt często, mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów).

krwawienie z żołądka lub jelit. Może powodować oddawanie czarnych smolistych stolców lub

pojawienie się krwi z odbytnicy (Częstość: niezbyt często, mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100

pacjentów).

napady padaczkowe lub drgawki (Częstość: niezbyt często, mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100

pacjentów).

gorączka ze sztywnością mięśni, poceniem lub obniżonym poziomem świadomości (choroba zwana

złośliwym zespołem neuroleptycznym) (Częstość: bardzo rzadko, może wystąpić rzadziej niż u 1

na 10 000 pacjentów).

osłabienie, tkliwość lub ból mięśni, szczególnie gdy towarzyszy im złe samopoczucie, wysoka

temperatura lub ciemny mocz. Te objawy mogą być spowodowane przez nieprawidłowy rozpad

komórek mięśniowych, co może zagrażać życiu i prowadzić do zaburzeń czynności nerek (choroba o

nazwie rabdomioliza) (Częstość: bardzo rzadko, mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

biegunka,

nudności

ból głowy

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

kurcze mięśni

zmęczenie

problemy ze snem (bezsenność)

przeziębienie

utrata apetytu

halucynacje (omamy)

nietypowe sny, w tym koszmary senne

pobudzenie

agresywne zachowanie

omdlenia

zawroty głowy

zaburzenia żołądkowe, wymioty

wysypka

świąd

nietrzymanie moczu

ból

wypadki (pacjenci mogą być bardziej podatni na upadki i przypadkowe obrażenia)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

bradykardia (zwolnienie czynności serca)

niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi

zwiększone wydzielanie śliny

Rzadko zgłaszane działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

objawy pozapiramidowe (zaburzenia ruchowe ze strony układu nerwowego, takie jak:

sztywność mięśni, zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne

skurcze mięśni i mimowolne ruchy, zwłaszcza twarzy i języka, ale również rąk i nóg)

blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy (zaburzenia czynności serca)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Aricept

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aricept

- Substancją czynną leku jest donepezylu chlorowodorek. Dostępne są dwie moce tabletek. Jedna

tabletka powlekana leku Aricept zawiera albo 5 mg lub 10 mg donepezylu chlorowodorku.

- Pozostałe składniki to: laktoza, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu

stearynian, hydroksypropyloceluloza, woda oczyszczona.

Otoczka tabletki powlekanej 5 mg zawiera: hydroksypropylometylocelulozę, talk, makrogol 8000,

tytanu dwutlenek.

Otoczka tabletki powlekanej 10 mg zawiera: hydroksypropylometylocelulozę, talk, makrogol 8000,

tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty.

Jak wygląda lek Aricept i co zawiera opakowanie

Lek Aricept, 5 mg to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem

„Aricept” po jednej stronie i „5” po drugiej stronie.

Lek Aricept, 10 mg to żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym

napisem „Aricept” po jednej stronie i „10” po drugiej stronie.

Opakowanie zawiera 28 tabletek powlekanych w blistrach z folii Aluminium/PVC w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgia

Wytwórca:

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2018