Arduan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Arduan 4 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 4 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Arduan 4 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 25 fiol. proszku + 25 amp. rozp., 5909990116713, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01167
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ARDUAN, 4 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Pipecuronii bromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane,

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Arduan i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arduan

3. Jak stosować lek Arduan

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Arduan

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Arduan i w jakim celu się go stosuje

Arduan jest niedepolaryzującym lekiem zwiotczającym, który blokuje przewodzenie impulsu z

zakończenia nerwu ruchowego do mięśnia poprzecznie prążkowanego poprzez kompetycyjne w

stosunku do acetylocholiny łączenie się z receptorem nikotynowym zlokalizowanym na płytce

motorycznej mięśnia poprzecznie prążkowanego.

W przeciwieństwie do depolaryzujących leków blokujących przewodzenie nerwowo-mięśniowe takich

jak sukcynylocholina, lek Arduan nie powoduje drżeń pęczkowych mięśni, nie ma również działania

hormonalnego. Działanie blokujące przewodzenie nerwowo-mięśniowe dotyczy wyłącznie mięśni

poprzecznie prążkowanych. Lek Arduan nie blokuje zwojów ani nie ma działania wagolitycznego

(blokującego czynność nerwu błędnego) czy sympatykomimetycznego (pobudzającego zakończenia

układu współczulnego), nawet w dawkach wielokrotnie większych niż dawka ED

dla tego leku

(dawka potrzebna do zmniejszenia o 90% drżenia). Po podaniu inhibitorów acetylocholinesterazy

takich, jak: neostygmina, pirydostygmina lub edrofonium zostaje zniesiona blokada przewodnictwa

nerwowo-mięśniowego wywołana podaniem leku Arduan. Dawka leku potrzebna do zmniejszenia o

50 % drżenia (ED

) i dawka (ED

) dla leku Arduan w znieczuleniu ogólnym wynosi odpowiednio

0,03 mg/kg mc. i 0,05 mg/kg mc. Dawka 0,05 mg/kg mc. powoduje odpowiednie zwiotczenie mięśni,

które umożliwia przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych trwających 40 minut do 50 minut.

Okres od podania do pojawienia się maksymalnej blokady przewodzenia nerwowo-mięśniowego (czas

reakcji) zależy od podanej dawki i waha się od 1,5 minut do 5 minut. Najkrótszy czas reakcji

występuje po podaniu dawek 0,07 mg/kg mc. do 0,08 mg/kg mc. Dalsze zwiększanie dawki powoduje

nieznaczne obniżenie czasu reakcji i wydłużenie okresu działania.

Okres półtrwania pipekuronium w fazie dystrybucji wynosi średnio 3,6 (

2,5) minut po podaniu

dożylnym dawki 0,07 mg/kg mc., w znieczuleniu halotanem.

Wskazania do stosowania:

wywoływanie zwiotczenia mięśni poprzecznie prążkowanych podczas ogólnego znieczulenia

techniką dotchawiczą;

przy sztucznej wentylacji.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arduan

Kiedy nie stosować leku Arduan:

jeśli pacjent ma uczulenie na bromek pipekuronium lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

w przypadku miastenii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Arduan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Arduan wywołuje zwiotczenie mięśni oddechowych i dlatego u pacjentów, u których stosowano

lek konieczne jest przeprowadzenie sztucznego oddychania, aż do odzyskania spontanicznej czynności

oddechowej. Z tego względu lek Arduan powinien być podawany w warunkach pełnej

dyspozycyjności zespołu specjalistycznego i gotowości sprzętu do intubacji, sztucznej wentylacji płuc,

źródła tlenu oraz środków działających antagonistycznie (neostygminy, pirydostygminy, edrofonium).

W wyniku stosowania leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe stwierdzono

wystąpienie reakcji anafilaktycznych i histaminowych, których nie zaobserwowano po zastosowaniu

leku Arduan. W przypadku wystąpienia tych reakcji powinno się zastosować środki ostrożności.

Lek Arduan nie wywiera wpływu na układ sercowo-naczyniowy w zakresie dawek terapeutycznych.

Lek Arduan nie wpływa na autonomiczny układ nerwowy. Podczas znieczulenia, pomimo

ograniczonego podawania atropiny i innych leków wagolitycznych w związku z zabiegiem

chirurgicznym, może pojawić się działanie niepożądane nerwu błędnego wywołane podaniem

anestetyków o działaniu wagostymulującym (pobudzającym czynność nerwu błędnego) lub

podrażnieniem w wyniku zabiegu chirurgicznego. Odstawienie leków wagolitycznych nie jest

bezwzględnie konieczne. Podanie tych leków może uratować życie pacjenta podczas wystąpienia

nasilonych działań niepożądanych nerwu błędnego.

W celu uniknięcia przedawkowania oraz przywrócenia prawidłowego przewodnictwa nerwowo-

mięśniowego i napięcia mięśniowego, lekarz będzie monitorować skutki działania blokującego

przewodnictwo nerwowo-mięśniowe leku Arduan za pomocą stymulacji nerwów obwodowych u tych

pacjentów, u których występują w wywiadzie choroby wywierające wpływ na działanie

farmakologiczne tego leku.

Następujące zaburzenia układów narządowych mogą wpływać na farmakokinetykę i (lub) działanie

zwiotczające leku Arduan:

Zaburzenia przewodzenia nerwowo-mięśniowego

U pacjentów z zaburzeniami przewodzenia nerwowo-mięśniowymi – za wyjątkiem miastenii (w

przypadku której stosowanie leku Arduan jest przeciwwskazane), lekarz powinien ostrożnie podawać

lek Arduan, gdyż zaburzenia te mogą powodować zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie

wiotczenia.

Przed zabiegiem chirurgicznym nie należy stosować niedepolaryzujących leków zwiotczających

mięśnie do intubacji dotchawiczej. Niewskazane jest jednoczesne podawanie anestetyków i środków

wpływających na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (benzodiazepiny). Antycholinesteraza powinna

zostać podana pod koniec zabiegu chirurgicznego na 10 do 15 minut przed wystąpieniem

wymaganego działania terapeutycznego. Po zabiegu chirurgicznym lekarz powinien wziąć pod uwagę

planowe przedłużenie sztucznej wentylacji płuc. Przejście na oddech spontaniczny powinno odbywać

się podczas monitorowania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego i parametrów oddechowych.

Niewydolność układu krążenia

U takich pacjentów lekarz powinien wziąć pod uwagę ewentualne opóźnienie rozpoczęcia działania

leku Arduan, a zatem późniejszą intubację.

Hipertermia złośliwa (wystąpienie bardzo wysokiej gorączki, nadciśnienia tętniczego, wzmożonego

napięcia mięśniowego i częstoskurczu podczas znieczulenia)

Nie obserwowano hipertermii złośliwej związanej z podawaniem leku Arduan u ludzi, ponieważ lek

Arduan nigdy nie jest podawany pojedynczo i ponieważ wystąpienie hipertermii złośliwej podczas

znieczulenia jest możliwe nawet bez obecności czynników wywołujących. Lekarze powinni znać

wczesne symptomy, metody potwierdzenia diagnozy i leczenia hipertermii złośliwej przed

rozpoczęciem znieczulenia.

Inne

Podobnie jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe,

zaburzenia elektrolitowe, zmiany pH krwi lub odwodnienie organizmu powinny być wyrównane, gdy

tylko jest to możliwe.

Obniżona temperatura ciała może wydłużać działanie leku.

Hipokaliemia (zmniejszone stężenie potasu we krwi), glikozydy naparstnicy, diuretyki (leki

moczopędne), hipermagnezemia (zwiększone stężenie magnezu we krwi), hipokalcemia (zmniejszone

stężenie wapnia we krwi), hipoproteinemia (zmniejszone stężenie białek osocza w krwi),

odwodnienie, kwasica, hiperkapnia (kwasica oddechowa z powodu nadmiaru dwutlenku węgla we

krwi) i kacheksja (wyniszczenie organizmu z powodu niedoborów żywieniowych) mogą zwiększać

lub wydłużać działanie terapeutyczne leku.

Podobnie do innych niedepolaryzujących leków zwiotczających mięśnie, lek Arduan może zmniejszyć

częściowy czas tromboplastyny i czas protrombinowy (test oceniający czas krzepnięcia osocza w

obecności jonów wapniowych po podaniu tromboplastyny – czynnik powodujący przejście

protrombiny w trombinę, która występuje w płytkach krwi tzw. trombocytach).

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Stosowanie leku Arduan u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

Zaburzenia czynności wątroby

Lek Arduan nie powinien być stosowany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, chyba, że

potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Niewydolność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek okres działania leku, czyli blokowanie przewodnictwa nerwowo-

mięśniowego i okres spontanicznego odzyskiwania siły mięśniowej, może być wydłużony. Lekarz

powinien odpowiednio zmniejszyć dawkę leku Arduan.

Lek Arduan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki nasilające działanie i (lub) wydłużające okres działania leku Arduan

anestetyki wziewne (halotan, metoksyfluran, eter dietylowy, enfluran, izofluran, cyklopropan),

anestetyki dożylne (ketamina, fenantyl, propanidid, barbiturany, etomidat,

gammahydroksybutirat),

duże dawki anestetyków miejscowych,

inne niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie, podawane przed podaniem

sukcynylocholiny,

niektóre antybiotyki (aminoglikozydy i antybiotyki polipeptydowe, pochodne imidazolu,

metronidazol i inne),

leki moczopędne, leki blokujące receptory beta adrenergiczne, tiamina, inhibitory MAO,

guanidyna, protamina, fenytoina, leki blokujące receptory alfa adrenergiczne, antagoniści

wapnia, sole magnezu,

większość leków przeciwarytmicznych, wraz z chinidyną i dożylnie podawaną lidokainą

zwiększa blokadę wywołaną niedepolaryzującymi lekami zwiotczającymi mięśnie.

Leki osłabiające działanie leku Arduan

Długotrwałe podawanie sterydów kory nadnerczy, neostygminy, edrofonium, pirydostygminy,

noradrenaliny, azatiopiryny, teofiliny, chlorku potasu, chlorku sodu, chlorku wapnia bezpośrednio

przed zabiegiem operacyjnym. Depolaryzujące leki zwiotczające mięśnie zmniejszają działanie leków

niedepolaryzujących.

III.

Leki zwiększające lub zmniejszające działanie leku Arduan

Depolaryzujące leki zwiotczające mięśnie podane po wstrzyknięciu bromku pipekuronium mogą

wywołać zwiększenie lub zmniejszenie blokowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego zależnie

od dawki, czasu podania i indywidualnej nadwrażliwości.

Inne

Nie zaleca się podawania leku Arduan (mieszania) z innymi lekami i roztworami w tej samej

strzykawce lub pojemniku.

Gentamycyna, ampicylina podane podczas zabiegu chirurgicznego nie wpływają na działanie leku, a

więc mogą być stosowane równocześnie bez wywoływania działań niepożądanych. Podobnie jak inne

leki zwiotczające, lek Arduan może zmniejszyć czas protrombinowy i częściowy czas tromboplastyny.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Brak danych dotyczących wpływu leku Arduan podczas ciąży zwierząt lub ludzi na potencjalne

zagrożenie dla płodu. Lek Arduan może być podawany kobiecie w okresie ciąży, gdy lekarz

zdecyduje, że korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko dla płodu.

Cięcie cesarskie

Nie zaleca się stosowania leku do znieczulenia kobiet podczas cięcia cesarskiego z powodu braku

wystarczających informacji dotyczących przenikania leku przez łożysko i wpływu działania leku na

noworodka. Stwierdzono jednak, że lek Arduan powoduje wydłużenie czasu trwania porodu poprzez

cięcie cesarskie. Na podstawie badań klinicznych po podaniu leku Arduan, jako uzupełnienie

znieczulenia ogólnego do cięcia cesarskiego, wynika, że lek Arduan nie wpływa na wartości skali

Apgar (ocena podstawowych czynności życiowych noworodka: oddychanie, krążenie, czynności

ośrodkowego układu nerwowego), napięcie mięśni ani adaptację sercowo-naczyniową płodu. Nie

zaobserwowano żadnych innych niepożądanych działań leku Arduan u noworodka.

Badania farmakokinetyczne dowiodły, że bardzo małe ilości bromku pipekuronium przenikają przez

barierę łożyskową i dostają się do krwi pępkowej.

Ostrzeżenie

Sole magnezu wywołują wzmożoną blokadę motoryczną.

Z tego względu u pacjentek otrzymujących podczas ciąży siarczan magnezu z powodu gestozy

(zatrucia ciążowego), odwrócenie blokady motorycznej może być niewystarczające. W tym przypadku

lekarz powinien zredukować dawki leku u pacjentek oraz je monitorować za pomocą stymulatora

nerwów obwodowych.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ze względu na brak informacji dotyczących przenikania leku do mleka matki, nie zaleca się karmienia

piersią po znieczuleniu do czasu uzyskania zgody lekarza prowadzącego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent nie może prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, aż do uzyskania zgody anestezjologa lub

chirurga.

3.

Jak stosować lek Arduan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie

Podczas ustalania indywidualnego dawkowania lekarz powinien brać pod uwagę: rodzaj znieczulenia,

spodziewany okres trwania zabiegu chirurgicznego, możliwe interakcje z innymi lekami podawanymi

przed i podczas znieczulenia, współistniejące choroby i ogólny stan pacjenta. Zalecane jest

stosowanie stymulatora nerwów obwodowych w celu monitorowania zwiotczenia i powrotu siły

mięśniowej. Lek Arduan przeznaczony jest do podawania drogą dożylną, zarówno w postaci szybkich

wstrzyknięć (wtedy zaleca się podawanie do kaniul żylnych o stałym przepływie płynu infuzyjnego)

dla podtrzymania zwiotczenia mięśni, jak i ciągłego wlewu zapewniającego odpowiedni okres

zwiotczenia.

Lek Arduan, podobnie jak inne leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, powinien być

podawany tylko przez lub pod nadzorem doświadczonego lekarza - klinicysty i przy dostępie do

odpowiednich urządzeń umożliwiających przeprowadzenie sztucznej wentylacji płuc.

Podane poniżej dawkowanie, należy traktować jako ogólne wskazówki dotyczące dawki początkowej i

dawek podtrzymujących w celu zapewnienia wystarczającego zwiotczenia mięśni podczas zabiegów

chirurgicznych o średnim i długim okresie trwania, które są wykonywane w znieczuleniu ogólnym z

lub bez podania leku Arduan dla ułatwienia intubacji dotchawiczej (anestezja zbilansowana).

Dorośli

Dawka początkowa umożliwiająca intubację i rozpoczęcie zabiegu chirurgicznego to

0,04 mg/kg mc. do 0,05 mg/kg mc. (maksymalnie do 0,08 mg/kg mc.). Po zastosowaniu tej dawki

warunki wystarczające do intubacji stwierdza się po upływie 150 sekund do

180 sekund, a zwiotczenie mięśni utrzymuje się przez 60 do 90 minut.

Dawka początkowa umożliwiająca rozpoczęcie zabiegu chirurgicznego po intubacji przeprowadzonej

po sukcynylocholinie to 0,05 mg/kg mc. Po zastosowaniu tej dawki zwiotczenie mięśni utrzymuje się

przez 30 do 60 minut.

Dawka umożliwiająca podtrzymanie zwiotczenia mięśni to 0,01 mg/kg mc. do 0,015 mg/kg mc.

Każda następna dawka wydłuża czas trwania zwiotczenia mięśni o około 30 do 60 minut.

W celu zwiotczenia mięśni u pacjentów z niewydolnością nerek, nie zaleca się przekraczania dawki

0,04 mg/kg mc. ze względu na przedłużenie działania zwiotczającego.

Odwracanie zwiotczenia

Blokada przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołana podaniem leku Arduan zwykle ustępuje

spontanicznie. W razie konieczności można odwrócić działanie zwiotczające mięśni podając dożylnie

leki antycholinergiczne 0,5 mg do 2 mg metylosiarczanu neostygminy i 0,6 mg do 1,20 mg siarczanu

atropiny (w oddzielnych strzykawkach). Użycie stymulatora nerwów obwodowych lub obserwacja

klinicznych objawów ustępowania blokady motorycznej pozwala ocenić powrót siły mięśniowej. W

razie potrzeby leki odwracające działanie zwiotczające można podać ponownie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Arduan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Zastosowania większej niż zalecana dawki leku Arduan

W przypadku przedawkowania i przedłużonej blokady przewodnictwa nerwowo-mięśniowego,

pacjent będzie sztucznie wentylowany aż do odzyskania oddechu spontanicznego. Jednocześnie lekarz

poda antidotum w postaci inhibitorów cholinesterazy w odpowiednich dawkach (na przykład

neostygmina, pirydostygmina, edrofonium) do momentu odzyskania zdolności oddechowej, którą

lekarz będzie nieustannie monitorować.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowano anafilaktyczne i histaminowe reakcje na leki blokujące przewodnictwo nerwowo-

mięśniowe. Lek Arduan nie uwalnia histaminy, reakcje anafilaktyczne pojawiają się rzadko. W

przypadku, gdy dane z wywiadu sugerują wystąpienie reakcji anafilaktycznych po zastosowaniu

leków znieczulających, lekarz powinien ze szczególną ostrożnością podawać lek Arduan ze względu

na wystąpienie alergii krzyżowej w tej grupie leków. Dawka leku Arduan nie przekraczająca 0,1

mg/kg mc. nie wykazuje działania ganglioplegicznego (blokującego zwoje układu współczulnego) ani

wagolitycznego (blokującego czynność nerwu błędnego).

Obserwowano nieznaczny wpływ na układ sercowo-naczyniowy (ciśnienie tętnicze krwi i częstość

akcji serca). Bradykardia i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi są możliwe jedynie u pacjentów, u

których stosowano do indukcji znieczulenia halotan lub fentanyl.

Rzadko występowały następujące działania niepożądane: bezmocz, niedodma (bezpowietrzność

odcinka tkanki płucnej spowodowana uciskiem płuca lub zatkaniem oskrzela), migotanie

przedsionków, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), duszność, nadciśnienie tętnicze,

kurcz krtani, atrofia mięśni (zanik mięśni), niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia oddechu,

wysypka, pokrzywka, zakrzepica, komorowy skurcz dodatkowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Arduan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „EXP”. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2 °C - 8 °C). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony

przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Arduan

Każda fiolka zawiera 4 mg bromku pipekuronium.

Pozostałe składniki to:

Fiolka: mannitol.

Ampułka (rozpuszczalnik): sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Arduan i co zawiera opakowanie

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań: biały lub prawie biały, sterylny liofilizat.

Rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań: przezroczysty, bezbarwny, sterylny

roztwór.

25 fiolek z proszkiem po 4 mg substancji czynnej + 25 ampułek z rozpuszczalnikiem po 2 ml (0,9%

roztwór chlorku sodu) w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

Budapeszt

Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: