Aqua pro injectione Polpharma

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aqua pro injectione Polpharma rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
 • Forma farmaceutyczna:
 • rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aqua pro injectione Polpharma rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 100 amp. 5 ml, 5909990248230, Rp; 100 amp. 10 ml, 5909990248247, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02482
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Aqua pro injectione Polpharma

rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych

Aqua ad iniectabile

Należy

uważnie

zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty

lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Aqua pro injectione Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aqua pro injectione Polpharma

Jak stosować lek Aqua pro injectione Polpharma

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Aqua pro injectione Polpharma

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Aqua pro injectione Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Aqua pro injectione Polpharma, czyli woda do wstrzykiwań, jest stosowana do rozpuszczania

i rozcieńczania leków podawanych parenteralnie (we wstrzyknięciach i wlewach).

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aqua pro injectione Polpharma

Kiedy nie stosować leku Aqua pro injectione Polpharma

Brak przeciwwskazań do stosowania leku Aqua pro injectione Polpharma.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Aqua pro injectione Polpharma należy omówić to z lekarzem.

Ze względu na niebezpieczeństwo hemolizy wewnątrznaczyniowej (rozpadu czerwonych krwinek),

wody nie należy podawać dożylnie w ilości przekraczającej 50 ml bez dodatku zwiększającego

osmolarność (zawartość substancji osmotycznie czynnych) do wartości równej co najmniej połowie

normalnej osmolarności osocza. Na przykład, wlew dożylny można wykonać dopiero po zmieszaniu

z co najmniej równą objętością izotonicznego, 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

Lek Aqua pro injectione Polpharma a inne leki

Woda do wstrzykiwań nie miesza się z roztworami olejowymi do wstrzykiwań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ma przeciwwskazań do stosowania wody do wstrzykiwań w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Woda do wstrzykiwań nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak stosować lek Aqua pro injectione Polpharma

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza.

Lek powinien być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

Stosowanie u dzieci i dorosłych

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce leku, który ma zostać rozcieńczony

lub rozpuszczony.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aqua pro injectione Polpharma

Jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku, należy poinformować o tym lekarza.

U pacjentów z zaburzeniami bilansu wodnego (np. utajona niewydolność nerek, alkoholizm, stany

chorobowe charakteryzujące się wzmożonym uwalnianiem hormonu antydiuretycznego) po podaniu

dużych ilości wody może wystąpić zatrucie wodne, które charakteryzuje się objawami niepokoju,

niemożnością skupienia uwagi, brakiem łaknienia, bólami głowy, apatią, nudnościami i wymiotami.

Jeśli od razu nie zostaną zastosowane środki zaradcze, mogą wystąpić drgawki i utrata przytomności.

W przypadkach lekkich objawów, całkowite zaprzestanie podawania wody szybko prowadzi do ich

ustąpienia i wyrównania stężenia sodu w surowicy. W ciężkich zaburzeniach konieczne są dożylne

wlewy 3% roztworu chlorku sodu lub 25% roztworu mannitolu w ilości około 100 ml, w dawkach

powtarzanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dożylne podanie samej wody do wstrzykiwań grozi wystąpieniem hemolizy wewnątrznaczyniowej.

Możliwość wystąpienia innych działań niepożądanych zależy od właściwości dodanych produktów

leczniczych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aqua pro injectione Polpharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aqua pro injectione Polpharma

Substancją czynną leku jest woda do wstrzykiwań (Aqua ad iniectabilia).

Każda ampułka zawiera 5 ml lub 10 ml wody do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Aqua pro injectione Polpharma i co zawiera opakowanie

Aqua pro injectione Polpharma jest bezbarwnym, przezroczystym płynem.

Opakowanie zawiera 100 ampułek polietylenowych o pojemności 5 ml lub 10 ml pakowanych

w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-7-2018

King Bio Issues Voluntary Nationwide Recall of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething Liquids Due to Microbial Contamination

King Bio Issues Voluntary Nationwide Recall of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething Liquids Due to Microbial Contamination

King Bio is voluntarily recalling four lots of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething liquids to the consumer level. During a routine inspection by the U.S. Food and Drug Administration, the products were found to contain microbial contaminants Pseudomonas Brenneri, Pseudomonas Fluroescens and Burkholderia Multivorans.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

Centrally located in the port of Boulogne-sur-Mer, the Laboratory for Food Safety's site specialising in fishery and aquaculture products is expanding! This extension, financed jointly by the Hauts-de-France Region and the local community, underlines ANSES's scientific investment in Boulogne-sur-Mer and is fully consistent with regional research dynamics for the quality and safety of aquatic products.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

3-5-2018

FDA Approves Application for AquaBounty Salmon Facility in Indiana

FDA Approves Application for AquaBounty Salmon Facility in Indiana

FDA approved a supplemental New Animal Drug Application submitted by AquaBounty Technologies, Inc. The supplemental NADA requested FDA approval to raise AquAdvantage Salmon at a land-based contained facility near Albany, Indiana.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.