Aphtin Aflofarm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aphtin Aflofarm 200 mg/g płyn do stosowania w jamie ustnej
 • Dawkowanie:
 • 200 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn do stosowania w jamie ustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aphtin Aflofarm 200 mg/g płyn do stosowania w jamie ustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 10 g, 5909990271412, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02714
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aphtin Aflofarm, 200 mg/g, płyn do stosowania w jamie ustnej

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 gram płynu zawiera 200 mg boraksu (Borax).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn do stosowania w jamie ustnej

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

W leczeniu zakażeń błon śluzowych jamy ustnej głównie pleśniawek.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Zewnętrznie, miejscowo pędzlować miejsca zmienione chorobowo w jamie ustnej.

Dorośli i dzieci powyżej 1 roku życia: 4 lub 5 razy na dobę, nie dłużej niż przez 3 do 5 dni.

4.3 Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w

punkcie 6.1.

- Nadwrażliwość na kwas borowy.

- Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przy długotrwałym stosowaniu boraks może kumulować się w organizmie, dlatego nie należy

stosować produktu leczniczego długotrwale.

Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

U dzieci poniżej 1 roku życia produkt należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki powodujące przekrwienie błon śluzowych zwiększają wchłanianie związków boru do krążenia

ogólnego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych, nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, wymieniono

poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Zaburzenia układu nerwowego:

stany splątania, drgawki.

Zaburzenia żołądka i jelit:

brak łaknienia, wymioty, biegunka.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

zaburzenia miesiączkowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

niedokrwistość.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

wysypka skórna.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Patrz punkt 4.8

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne środki do miejscowego leczenia jamy ustnej; różne.

Kod ATC: A01AD11

Boraks jest substancją antyseptyczną, niszczącą drobnoustroje i zapobiegającą ich rozmnażaniu.

Mechanizm działania boraksu związany jest z miejscowym zwiększaniem pH dzięki uwalnianiu

jonów wodorotlenowych w procesie dysocjacji.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Boraks łatwo wchłania się przez błony śluzowe. Zawartość glicerolu w roztworze zwiększa

przyczepność produktu leczniczego do błon śluzowych, a tym samym zwiększa wchłanianie substancji

czynnej i przedłuża działanie. Stopień wchłaniania zależy również od stopnia przekrwienia błon

śluzowych.

Dystrybucja

Boraks po podaniu zewnętrznym rozmieszcza się głównie na błonie śluzowej w okolicy miejsca

aplikacji. Niewielka ilość może przenikać do krwiobiegu.

Metabolizm i eliminacja

Boraks ulega dysocjacji podczas wchłaniania. Jony (kation sodowy i anion boranowy) są wydalane

powoli , głównie przez nerki; niewielkie ilości mogą zostać wydalone również wraz z potem. W ciągu

48 godz. wydalone zostaje ok. 60% przyjętej dawki.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol

Woda oczyszczona

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 28 dni.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania.

Butelka z PE z kroplomierzem i zakrętką z PE.

1 butelka po 10 g

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego

do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel.(42) 22-53-100

aflofarm@aflofarm.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2714

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01.02.1992 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 16.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO