Aperisan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aperisan 20% żel do stosowania w jamie ustnej
 • Dawkowanie:
 • 20%
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel do stosowania w jamie ustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aperisan 20% żel do stosowania w jamie ustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 10 g, 5909991030346, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 20774
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka doł

czona do opakowania: informacja dla pacjenta

APERISAN 20%

el do stosowania w jamie ustnej

(Salviae folii extractum fluidum)

Nale

y uwa

nie zapozna

z tre

ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa

zawiera ona

informacje wa

ne dla pacjenta.

Lek ten nale

y zawsze przyjmowa

zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskaza

lekarza lub farmaceuty.

- Nale

y zachowa

ulotk

, aby mo

na j

było przeczyta

ponownie w razie potrzeby.

- Nale

y zwróci

do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Je

eli wyst

jakiekolwiek objawy niepo

żą

dane w tym wszelkie mo

liwe objawy niepo

żą

dane

niewymienione w ulotce nale

y powiedzie

o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Je

li po upływie 7 dni nie nast

piła poprawa lub pacjent czuje si

gorzej, nale

y skontaktowa

z lekarzem.

Spis tre

ci ulotki:

1. Co to jest lek APERISAN i w jakim celu si

go stosuje

2. Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku APERISAN

3. Jak stosowa

lek APERISAN

4. Mo

liwe działania niepo

żą

dane

5. Jak przechowywa

lek APERISAN

6. Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek APERISAN i w jakim celu si

go stosuje

APERISAN jest lekiem ro

linnym tradycyjnie stosowanym w leczeniu objawowym stanów zapalnych

jamy ustnej wydawanym bez recepty.

Skuteczno

ść

leku w wymienionym wskazaniu opiera si

wył

cznie na długim okresie stosowania

i do

wiadczeniu.

2.

Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku APERISAN

Kiedy nie stosowa

leku APERISAN

- je

li u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwra

liwo

ść

) na substancj

czynn

lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrze

enia i

rodki ostro

no

ci

- APERISAN nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzie

y poni

ej lat 18 bez porozumienia

z lekarzem.

Inne leki i APERISAN

Nale

y powiedzie

lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a tak

e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa

Nie s

znane interakcje pomi

dzy lekiem APERISAN a innymi lekami.

Nale

y jednak wzi

ąć

pod uwag

e spo

ycie preparatów z li

ci szałwii mo

e wpłyn

ąć

na działanie

takich leków jak barbiturany, czy benzodiazepiny (nale

żą

cych do grupy leków nasennych,

znieczulaj

cych, przeciwpadaczkowych). Dlatego te

, równoczesne stosowanie tych leków nie jest

zalecane.

Ci

ąż

a, karmienie piersi

i wpływ na płodno

ść

W czasie ci

ąż

y i w okresie karmienia piersi

lub gdy istnieje podejrzenie,

e kobieta jest w ci

ąż

y, lub

gdy planuje ci

ążę

przed zastosowaniem tego leku nale

y poradzi

lekarza lub farmaceuty.

Bezpiecze

stwo stosowania tego leku u kobiet w ci

ąż

y nie zostało ustalone, dlatego te

stosowanie

leku APERISAN w czasie ci

ąż

y nie jest zalecane.

Bezpiecze

stwo stosowania tego leku u kobiet karmi

cych piersi

nie zostało ustalone, dlatego te

stosowanie leku APERISAN w czasie karmienia piersi

nie jest zalecane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek mo

e wpływa

na zdolno

ść

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku

wyst

pienia zaburze

sprawno

ci psychofizycznej podczas stosowania leku, nie nale

y prowadzi

pojazdów ani obsługiwa

maszyn.

Lek APERISAN zawiera etanol

Lek zawiera małe ilo

ci etanolu (alkoholu) ok. 10% - czyli mniej ni

100 mg na dawk

3.

Jak stosowa

lek APERISAN

Ten lek nale

y zawsze stosowa

zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskaza

lekarza

lub farmaceuty. W razie w

tpliwo

ci nale

y zwróci

do lekarza lub farmaceuty.

Stosowa

luzówk

jamy ustnej.

Nie nale

y połyka

elu.

Zalecana dawka to 250 mg. Zazwyczaj nakłada si

niewielk

ść

elu (250 mg, w przybli

eniu

wielko

ci ziarnka grochu) na miejsca zmienione chorobowo, lekko masuj

c, czystym palcem lub

czystym bawełnianym patyczkiem.

Powtarza

kilka razy dziennie (do pi

ciu razy).

W przypadku nakładania

elu palcem, nale

y dokładnie umy

ce przed u

yciem i po u

yciu

elu.

Bez konsultacji z lekarzem leku APERISAN nie stosowa

dłu

ej ni

tydzie

Zastosowanie wi

kszej ni

zalecana dawki leku APERISAN

W przypadku zastosowania zbyt du

ej ilo

elu, nale

y usun

ąć

jego nadmiar i przepłuka

ustn

W przypadku spo

ycia bardzo du

ych ilo

elu mog

wyst

nast

ce objawy: uczucie ciepła,

przyspieszenie akcji serca, zawroty głowy oraz drgawki.

Pomini

cie zastosowania leku APERISAN

Nie nale

y nakłada

jednorazowo wi

kszej ilo

elu ni

jest to zalecane.

Przerwanie stosowania leku APERISAN

W razie jakichkolwiek dalszych w

tpliwo

ci zwi

zanych ze stosowaniem tego leku nale

y zwróci

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Mo

liwe działania niepo

żą

dane

Jak ka

dy lek, lek ten mo

e powodowa

działania niepo

żą

dane, chocia

nie u ka

dego one wyst

Nie s

znane działania niepo

żą

dane leku APERISAN.

W przypadku wyst

pienia działa

niepo

żą

danych, nale

y skontaktowa

z lekarzem lub farmaceut

Ze wzgl

du na zawarto

ść

substancji pomocniczych mog

pojawi

reakcje alergiczne (np.

pieczenie, zaczerwienienie

luzówki jamy ustnej), szczególnie zwi

zane z zawarto

glikolu

propylenowego.

W przypadku wyst

pienia reakcji nadwra

liwo

ci, nale

y zaprzesta

stosowania leku i skonsultowa

z lekarzem.

5.

Jak przechowywa

lek APERISAN

Lek nale

y przechowywa

w miejscu niedost

pnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywa

w temperaturze poni

ej 25˚C.

Przechowywa

szczelnie zamkni

Nie stosowa

tego leku po upływie terminu wa

ci zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ci oznacza ostatni dzie

danego miesi

Uwaga: po otwarciu tuby produkt wa

ny jest 3 miesi

Leków nie nale

y wyrzuca

do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nale

y zapyta

farmaceut

, jak usun

ąć

leki, których si

nie u

ywa. Takie post

powanie pomo

e chroni

rodowisko.

6.

Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

Co zawiera lek APERISAN

elu zawiera:

substancj

czynn

: Salviae folii extractum fluidum 200 mg (płynny wyci

g z li

ci szałwii (Salvia

officinalis L.) 1:1, ekstrahent: etanol 70% V/V);

oraz substancje pomocnicze: ksylitol, sorbitol ciekły niekrystalizuj

cy, glicerol 85%, glikol

propylenowy, etanol 96%, disodu edetynian, karbomer, wodorotlenek sodu 10%, polisorbat 20,

sacharyna sodowa, olejek eteryczny mi

towy, woda oczyszczona.

el zawiera maksymalnie 10,5% (m/m) etanolu.

Jak wygl

da lek APERISAN i co zawiera opakowanie

Tuba zawieraj

ca 10 g

elu, pakowana wraz z ulotk

dla pacjenta w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny:

Miralex Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 14/6, 64-920 Piła, Polska

Tel. 61/832 90 74

Fax. 61/832 90 70

miralex@miralex.pl

Wytwórca:

Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan KG

Nunsdorfer Ring 19, 12277 Berlin, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: