Ancotil

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ancotil 10 mg/ml roztwór do infuzji
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ancotil 10 mg/ml roztwór do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 butelek 250 ml, 5909990335718, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03357
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ancotil, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

Flucytosinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Ancotil i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ancotil

Jak stosować Ancotil

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Ancotil

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Ancotil i w jakim celu się go stosuje

Ancotil jest lekiem przeciwgrzybiczym. Działa przeciwko określonym gatunkom grzybów,

a zwłaszcza przeciwko drożdżakom z rodzaju

Candida

i gatunku

Cryptococcus neoformans

oraz

przeciwko grzybom powodującym chromoblastomikozę (przewlekła, podskórna grzybica).

Większość szczepów drożdżaków wyizolowanych w Europie od wcześniej nieleczonych pacjentów

jest wrażliwa na flucytozynę - substancję czynną leku Ancotil.

Ancotil stosuje się w leczeniu chorób grzybiczych: uogólnionej kandydozy, kryptokokozy

i chromoblastomikozy u dorosłych oraz uogólnionej kryptokokozy i chromoblastomikozy u dzieci.

Ancotil

stosowany jest często jednocześnie z amfoterycyną B, gdyż wspólne działanie tych leków

przeciwko wielu grzybom jest znacznie silniejsze, niż suma działań każdego z nich.

W leczeniu kryptokokowego zapalenia opon mózgowych i ciężkiej układowej kandydozy zaleca się

leczenie skojarzone z amfoterycyną B. Ancotil może być stosowany u pacjentów zarówno z

prawidłową jak i z obniżoną odpornością.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ancotil

Kiedy nie stosować leku Ancotil

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na flucytozynę lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent stosuje jakikolwiek lek przeciwwirusowy z grupy tak zwanych nukleozydów, np.

gancyklowir, walgancyklowir, brywudyna, sorywudyna lub ich analogi (patrz poniżej „Ancotil a

inne leki”).

U kobiet karmiących piersią (patrz poniżej: „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

[logo I

korporacji Valeant]

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ancotil

Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia składu krwi lub czynności szpiku kostnego.

Przed rozpoczęciem i w czasie stosowania leku Ancotil lekarz zaleci badania krwi, aby kontrolować

czynność nerek, wątroby i szpiku kostnego.

Kobiety w wieku rozrodczym

Jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym, musi stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas

przez miesiąc p

o zakończeniu przyjmowania leku Ancotil. Lek ten może bowiem powodować wady

rozwojowe u płodu.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy omówić to z lekarzem.

Mężczyźni

Pacjent (oraz jego partnerka w wieku rozrodczym) musi stosować skuteczną metodę antykoncepcji

podczas

i przez trzy miesiące

po zakończeniu przyjmowania leku Ancotil. Lek ten może bowiem

powodować wady rozwojowe u płodu.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy omówić to z lekarzem.

Ancotil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to zwłaszcza niżej wymienionych

leków.

Jednoczesne stosowanie leków antywirusowych z grupy tak zwanych nukleozydów, takich jak

gancyklowir, walgancyklowir, brywudyna, sorywudyna oraz ich pochodnych jest

przeciwwskazane ponieważ może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych

związanych ze stosowaniem leku Ancotil (patrz także punkt „Kiedy nie stosować leku Ancotil”).

Cytostatyki (leki przeciwnowotworowe). W czasie stosowania leku Ancotil może wystąpić

leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi obwodowej), dlatego podczas

równoczesnego podawania cytostatyków konieczna jest uważna i częsta (nawet codzienna)

kontrola obrazu krwi obwodowej.

Leki zmniejszające przesączanie kłębuszkowe w nerkach. Mogą one powodować zwiększenie

stężenia flucytozyny we krwi. Jeśli leki te stosuje się jednocześnie z flucytozyną, konieczna jest

regularna kontrola czynności nerek i odpowiednie dostosowanie dawkowania leku.

Arabinozyd cytozyny (lek przeciwnowotworowy) powoduje zanik grzybobójczego działania leku

Ancotil.

Leki zawierające fenytoinę (stosowane w leczeniu padaczki). Fluorouracyl podawany dożylnie

jednocześnie z fenytoiną powoduje u niektórych pacjentów

zwiększenie jej stężenia w osoczu,

prowadzące do objawów zatrucia fenytoiną

. Jest to istotne również podczas stosowania leku

Ancotil, gdyż flucytozyna metabolizowana jest do fluorouracylu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Ancotil może powodować wady rozwojowe u płodu. Z tego względu nie należy go stosować u

kobiet w okresie ciąży ani u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej metody

antykoncepcji. W sytuacjach zagrożenia życia lekarz może jednak podjąć decyzję o zastosowaniu leku

u kobiety w ciąży. Pacjentka, a także płód lub noworodek będą wówczas poddawani dodatkowym

badaniom w trakcie ciąży oraz po porodzie.

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest bezwzględnie przeciwwskazane. Lekarz podejmie

decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy zrezygnować z podawania produktu Ancotil, biorąc pod

uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Lek Ancotil może powodować wady rozwojowe u płodu. Dlatego podczas stosowania leku Ancotil

należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji, aby zapobiec zajściu w ciążę przez pacjentkę

przyjmującą lek Ancotil lub partnerkę mężczyzny leczonego tym lekiem.

Kobiety w wieku rozrodczym podczas oraz

przez miesiąc

po zakończeniu przyjmowania leku Ancotil

muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Mężczyźni (oraz ich partnerki w wieku

rozrodczym) muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji zarówno podczas, jak i

przez trzy

miesiące

po zakończeniu przyjmowania leku Ancotil.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Ancotil zawiera sód

1 litr roztworu leku zawiera 138 mmoli sodu.

3. Jak stosować Ancotil

Ancotil

należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Lek Ancotil jest podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny pod nadzorem

lekarza. Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania oraz sposobu podawania leku Ancotil są

podane na końcu niniejszej ulotki, w punkcie pt. „Informacje dla fachowego personelu medycznego”.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ancotil

W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku Ancotil mogą nasilić się działania niepożądane,

zwłaszcza zaburzenia składu krwi obwodowej, a gdy stosowanie zbyt wysokich dawek trwa przez

dłuższy czas, może wystąpić biegunka, nudności, wymioty oraz zaburzenia czynności wątroby.

Objawy te z reguły szybko ustępują po zmniejszeniu dawki leku lub jego odstawieniu.

Pominięcie zastosowania leku Ancotil

W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie personel medyczny powinien podać ją

jak najszybciej. Jednakże w przypadku, gdy zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy

pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej

dawki.

Przerwanie stosowania leku Ancotil

Przerwanie stosowania leku Ancotil może doprowadzić do nasilenia choroby, z powodu której jest

stosowany.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ancotil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku Ancotil.

Dokładna częstość ich występowania jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych

danych).

Przemijające nudności, wymioty i biegunka.

Przemijająca wysypka.

Zapalenie wątroby, martwica komórek wątrobowych; w pojedynczych przypadkach obserwowano

ostre uszkodzenie wątroby, mogące u niektórych pacjentów prowadzić do zgonu.

Drgawki, bóle i zawroty głowy, nadmierne uspokojenie.

Omamy, uczucie splątania.

Uszkodzenie mięśnia sercowego.

Reakcje alergiczne, zespół Lyella (charakteryzuje się występowaniem wiotkich, dużych pęcherzy

na skórze).

Przemijające zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych (zależne od dawki leku).

Zmiany w obrazie krwi obwodowej, związane z zahamowaniem czynności szpiku kostnego,

przede wszystkim leukopenia (zmniejszenie stężenia krwinek białych we krwi obwodowej) i

trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi) - zmiany te występują głównie u pacjentów z

niewydolnością nerek, u których flucytozyna może osiągać wysokie stężenia w surowicy krwi

oraz u osób przyjmujących jednocześnie amfoterycynę B; w pojedynczych przypadkach

zahamowanie czynności szpiku kostnego może być nieodwracalne i prowadzić do śmierci u

pacjentów, u których wcześniej występowało zahamowanie czynności układu odpornościowego.

Jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy: omamy, drgawki, nadmierne uspokojenie, uczucie

splątania, zażółcenie skóry, łatwe przeziębianie się i trudne gojenie się ran, tendencja do krwawień,

obrzęki, duszność, tworzenie się dużych pęcherzy na skórze, należy zaprzestać stosowania leku

Ancotil

i natychmiast zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ancotil

Przechowywać w temperaturze 18°C-25

Przechowywanie w temperaturze poniżej 18°C może powodować wytrącanie się produktu. Osad

rozpuszcza się przez podgrzanie do temperatury maksymalnie 80°C przez 30 minut.

Długotrwałe przechowywanie w temperaturze powyżej 25°C może powodować przekształcenie się

produktu w cytostatyk - 5-fluorouracyl (zjawisko to jest niewidoczne).

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ancotil

- Substancją czynną leku jest flucytozyna. 1 ml roztworu zawiera 10 mg flucytozyny.

- Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek, trometamol, kwas solny 25%, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Ancotil i co zawiera opakowanie

W tekturowym pudełku znajduje się 5 butelek ze szkła bezbarwnego, zamkniętych gumowym korkiem

i zabezpieczonych aluminiowym kapslem, zawierających po 250 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów, Polska

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Valeant Pharma Poland sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów

tel. (+48) 17 865 51 00, faks: (+48) 17 862 46 18

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

listopad 2017

[logo II korporacji Valeant]

Informacje dla fachowego personelu medycznego

Lek do podawania dożylnego

Flucytozynę podaje się w szybkiej infuzji (20 do 40 minut) cztery razy na dobę, dokładnie co sześć

godzin.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków

przeciwgrzybiczych.

Zawartość sodu

Jeden litr produktu Ancotil zawiera 138 mmol sodu. Obliczając podaż wody i elektrolitów u

pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, niewydolnością serca i zaburzeniami elektrolitowymi,

należy uwzględnić ilość wody oraz sodu, jakie otrzymują razem z produktem Ancotil.

Dawkowanie u pacjentów dorosłych z prawidłową czynnością nerek

Jednorazowa dawka standardowa flucytozyny wynosi 25 mg/kg mc podawana cztery razy na dobę.

Dawka dobowa wynosi 100 mg/kg mc. Faza indukcyjna leczenia powinna trwać przez 2-4 tygodnie.

W zakażeniach podostrych i przewlekłych trwa najczęściej dłużej. Leczenie przeciwgrzybicze

(podtrzymujące) powinno być następnie kontynuowane np. przy zastosowaniu systemowych azoli

przeciwgrzybiczych. W kandydozie dróg moczowych wystarcza zazwyczaj leczenie przez 7-10 dni.

Podczas stosowania flucytozyny zaleca się pomiar jej stężenia we krwi i w razie potrzeby

dostosowanie dawki zapewniającej maksymalne stężenia w surowicy w zakresie 40-60 μg/ml.

W związku z ryzykiem powstawania oporności, jednocześnie z flucytozyną zwykle podaje się

amfoterycynę B.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

___________________________________________________________________________

Klirens kreatyniny

Przerwa pomiędzy podaniem pojedynczych dawek produktu,

wynoszących 25 mg/kg mc.

___________________________________________________________________________

40-20 ml/min

12 godzin

20-10 ml/min

24 godziny

Poniżej 10 ml/min

12 godzin po podaniu pierwszej dawki oznacza się stężenie

flucytozyny w surowicy. Następne dawki podaje się z taką

częstotliwością, aby w surowicy utrzymywało się terapeutyczne

stężenie flucytozyny wynoszące od 25 do 50

g/ml.

___________________________________________________________________________

Leczenie skojarzone z amfoterycyną B

Na podstawie badań eksperymentalnych ustalono, że flucytozyna z amfoterycyną B wykazuje

działanie synergiczne, a co najmniej addycyjne.

Również badania kliniczne potwierdziły większą skuteczność leczenia skojarzonego.

Możliwe jest wówczas zmniejszenie dawki oraz działań niepożądanych amfoterycyny B, a także

skrócenie czasu leczenia. Skojarzone działanie tych dwóch substancji zapobiega lub opóźnia czas

wystąpienia wtórnej oporności, obserwowanej podczas stosowania flucytozyny w monoterapii.

Leczenie skojarzone jest szczególnie ważne w kryptokokozie oraz w podostrych i przewlekłych

zapaleniach grzybiczych (zapalenie opon mózgowych i mózgu, zapalenie mięśnia sercowego,

zapalenie błony naczyniowej oka wywołane drożdżakami rodzaju

Candida

itp.).

Podawanie amfoterycyny B może prowadzić do zmniejszenia klirensu kreatyniny, a w konsekwencji

zmniejszyć wydalanie flucytozyny. W takiej sytuacji należy zmodyfikować dawkę flucytozyny

zgodnie ze schematem (patrz: “Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek”).

W przypadku stosowania lipidowych form amfoterycyny B, jej dawkowanie zależy od wskazania i

danego produktu leczniczego. Przy dobieraniu dawki lipidowych form amfoterycyny B należy

kierować się również zapisami w charakterystykach tych produktów leczniczych.

Dawkowanie u pacjentów dorosłych z obniżoną odpornością

U dorosłych pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności i kryptokokowym zapaleniem

opon mózgowych i mózgu zaleca się podawanie flucytozyny w dawce dobowej 100 mg/kg mc w

czterech dawkach podzielonych, łącznie z amfoterycyną B w formie konwencjonalnej (0,7-1,0 mg/kg

mc na dobę) przez minimum 2 tygodnie.

U pacjentów po przeszczepieniu narządów i kryptokokozą mózgu zaleca się podawanie flucytozyny w

dawce dobowej 100 mg/kg mc w czterech dawkach podzielonych, łącznie z amfoterycyną B w formie

liposomalnej w dawce 3-4 mg/kg mc na dobę lub amfoterycyną B w formie kompleksów lipidowych

w dawce 5 mg/kg mc na dobę przez minimum 2 tygodnie.

Dawkowanie u pacjentów pediatrycznych z prawidłową czynnością nerek

U pacjentów pediatrycznych z kryptokokozą mózgu zaleca się podawanie flucytozyny w dawce

dobowej 100 mg/kg mc w czterech dawkach podzielonych łącznie z amfoterycyną B w formie

konwencjonalnej (1,0 mg/kg mc na dobę) przez minimum 2 tygodnie.

Dawkowanie u pacjentów pediatrycznych z obniżoną odpornością

U pacjentów pediatrycznych z zespołem nabytego niedoboru odporności lub podczas terapii

immunosupresyjnej po przeszczepieniu narządów i kryptokokozą zaleca się podawanie flucytozyny

w dawce dobowej 100 mg/kg mc w czterech dawkach podzielonych przez minimum 2 tygodnie

łącznie z amfoterycyną B.

W przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, dawki równolegle podawanej amfoterycyny

B w formie liposomalnej powinny wynosić 4-6 mg/kg mc / dobę u pacjentów z zespołem nabytego

niedoboru odporności i 3-4 mg/kg mc / dobę u pacjentów po przeszczepieniu narządów.

Flucytozyna nie jest zalecana do leczenia uogólnionej kandydozy u pacjentów pediatrycznych.

W trakcie leczenia należy kontrolować obraz krwi oraz regularnie kontrolować czynność nerek w celu

oceny stężenia kreatyniny i jej klirensu. Należy również brać pod uwagę typowe przeciwwskazania

oraz schematy leczenia amfoterycyną B.