Anapran neo

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Anapran neo 220 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 220 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Anapran neo 220 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990906727, OTC; 20 tabl., 5909990945047, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09067
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Anapran neo, 220 mg, tabletki powlekane

Naproxenum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Anapran neo i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anapran neo

Jak stosować lek Anapran neo

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Anapran neo

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Anapran neo i w jakim celu się go stosuje

Anapran neo zawiera naproksen sodowy. Naproksen, stanowiący substancję czynną leku, jest

niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Działanie przeciwzapalne polega na zahamowaniu syntezy prostaglandyn; nie wyklucza się jednak

istnienia innych mechanizmów.

Naproksen sodowy wchłania się prawie całkowicie z przewodu pokarmowego, osiągając stężenie

maksymalne we krwi już po około 1 godzinie. Działanie przeciwbólowe występuje już po

20 minutach. Pokarm nie wpływa znacząco na wchłanianie naproksenu.

Wskazania do stosowania:

bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, w tym w bóle mięśni, stawów, bóle głowy,

bóle zębów,

bolesne miesiączkowanie,

gorączka różnego pochodzenia,

łagodzenie objawów przeziębienia i grypy (ból, gorączka).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anapran neo

Kiedy nie stosować leku Anapran neo

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,

przebiegającą z objawami astmy oskrzelowej, nieżytu nosa, polipów nosa lub pokrzywki,

jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy

z krwawieniem lub bez krwawienia,

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, ciężką niewydolność wątroby lub ciężką

niewydolność nerek,

jeśli pacjent ma skazę krwotoczną,

jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku Anapran neo nie należy stosować jednocześnie z lekami zawierającymi naproksen, ponieważ

w lekach tych występuje ta sama substancja czynna.

Naproksenu nie należy stosować jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,

w tym lekami z grupy selektywnych inhibitorów COX-2 i glikokortykosteroidami ze względu na

zwiększenie ryzyka ciężkich działań niepożądanych.

Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które

mogą mieć skutek śmiertelny i które niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi

lub mogą wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie

wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego należy przerwać stosowanie

naproksenu sodowego. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie

osoby w wieku podeszłym, powinni poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach

dotyczących przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie

leczenia. Pacjenci ci powinni stosować jak najmniejszą dawkę leku w jak najkrótszym okresie czasu.

Pacjenci z chorobami układu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna)

powinni zachować szczególną ostrożność, gdyż może dojść do nasilenia objawów.

Przyjmowanie takich leków jak Anapran neo może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka

ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek

leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane 10 dni w leczeniu

bólu i 3 dni w leczeniu gorączki.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych

zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie

tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Ze względu na działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe naproksen może maskować objawy

zakażenia i utrudniać diagnozę choroby.

U pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobami alergicznymi może wystąpić skurcz oskrzeli.

U pacjentów stosujących naproksen bardzo rzadko mogą wystąpić nieprawidłowości we wskaźnikach

badań laboratoryjnych (np. próbach wątrobowych).

Naproksen zmniejsza agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia. O przyjmowaniu leków

przeciwzakrzepowych lub wcześniejszym występowaniu zaburzeń krzepnięcia krwi należy

poinformować lekarza.

U niektórych osób mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

Jeżeli w czasie zażywania leku wystąpią zaburzenia oka, należy niezwłocznie skontaktować się

z lekarzem.

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół

Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się

naskórka, były bardzo rzadko raportowane

w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich

reakcji istnieje na początku leczenia, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania.

Należy przerwać przyjmowanie leku po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej,

uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości.

U pacjentów z toczniem rumieniowatym i mieszanymi chorobami tkanki łącznej może zwiększyć się

ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowych.

Lek Anapran neo a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego lub cholestyramina

Stosowanie leków zmniejszających kwaśność soku żołądkowego lub cholestyraminy może opóźnić

wchłanianie naproksenu.

Warfaryna, heparyna

Jednoczesne stosowanie NLPZ i warfaryny lub heparyny należy prowadzić pod ścisłą kontrolą

lekarza, gdyż może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia krwawienia.

Hydantoina, leki przeciwzakrzepowe, sulfonamidy

Naproksen stosowany jednocześnie z hydantoiną, lekami przeciwzakrzepowymi lub sulfonamidami,

zwiększa ich działanie.

Furosemid i inne leki moczopędne

Niesteroidowe leki przeciwzapalne zmniejszają moczopędne działanie furosemidu i niektórych innych

leków moczopędnych.

Leki zmniejszające ciśnienie krwi

NLPZ mogą zmniejszać skuteczność leków zmniejszających ciśnienie krwi (m.in. propranololu

i innych leków beta-adrenolitycznych). Mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia niewydolności nerek

związanej ze stosowaniem inhibitorów konwertazy angiotensyny.

Lit

Naproksen zmniejsza wydalanie litu prowadząc do zwiększenia jego stężenia w osoczu.

Probenecyd

Probenecyd zwiększa stężenie naproksenu w osoczu.

Metotreksat

Naproksen i inne leki przeciwzapalne mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu prowadząc do

zwiększenia jego działania toksycznego.

Glikozydy nasercowe

Naproksen może zwiększać objawy niewydolności serca oraz zwiększać stężenie glikozydów

nasercowych w osoczu.

Cyklosporyna, takrolimus

Równoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych i cyklosporyny lub takrolimusu

zwiększa ryzyko wystąpienia działania uszkadzającego nerki.

Mifepryston

Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane w okresie 8 do 12 dni od podania mifeprystonu mogą

zmniejszyć jego skuteczność.

Zydowudyna

Istnieją dowody na wydłużenie okresu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie NLPZ

i zydowudyną.

Glikokortykosteroidy

Jednoczesne podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych i glikokortykosteroidów może

zwiększać ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.

Inne NLPZ

Należy unikać równoczesnego stosowania dwóch lub więcej niesteroidowych leków

przeciwzapalnych ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Antybiotyki z grupy chinolonów

U pacjentów przyjmujących jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne i antybiotyki z grupy

chinolonów istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.

Leki przeciwpłytkowe i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny podane jednocześnie

z naproksenem mogą zwiększać ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.

Kwas acetylosalicylowy

Jednoczesne (w tym samym dniu) przyjmowanie naproksenu przez okres dłuższy niż jeden dzień

osłabia wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego stosowanego w celu zapobiegania

zakrzepom krwi na aktywność płytek krwi.

Wpływ na wskaźniki badań laboratoryjnych

Zaleca się, by badanie czynności kory nadnerczy wykonywać co najmniej 48 godzin od podania

ostatniej dawki naproksenu gdyż naproksen może zaburzać wyniki wskaźników laboratoryjnych.

Anapran neo z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować w trakcie lub po posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży lek można przyjmować tylko wtedy, gdy zleci to lekarz.

Stosowanie w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Naproksen przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie należy stosować leku podczas

karmienia piersią.

Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie

wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku może zmniejszyć się zdolność reagowania na bodźce zewnętrzne oraz

mogą wystąpić zaburzenia koordynacji ruchowej (senność, zaburzenia widzenia, zawroty głowy).

Należy zasięgnąć opinii lekarza odnośnie możliwości kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn

podczas stosowania naproksenu.

Lek Anapran neo zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Anapran neo

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania doraźnego.

Należy podawać najmniejsze skuteczne dawki leku.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci powyżej 16 lat: doustnie 220 mg (1 tabletka) co 8 do 12 godzin lub 440 mg (2 tabletki)

jako pierwsza dawka, a następnie 220 mg (1 tabletka) po 12 godzinach i dalej co 12 godzin w razie

potrzeby.

Pacjenci od 16 do 65 lat: nie należy stosować więcej niż 660 mg (3 tabletki) na dobę.

Pacjenci powyżej 65 lat: nie należy stosować więcej niż 440 mg (2 tabletki) na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż 10 dni w leczeniu bólu i dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki, bez

konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Anapran neo u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anapran neo

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Przedawkowanie leku może objawiać się sennością, zgagą, niestrawnością, nudnościami

lub wymiotami, zaburzeniami czynności nerek. Mogą też wystąpić drgawki.

W razie przypadkowego lub celowego spożycia znacznych ilości naproksenu należy usunąć zażyty

lek z żołądka i niezwłocznie wezwać lekarza.

Z uwagi na znaczne wiązanie leku z białkami hemodializa jest nieskuteczna.

Pominięcie zastosowania leku Anapran neo

Lek jest przeznaczony do stosowania doraźnego. W przypadku pominięcia dawki leku nie ma

potrzeby przyjmowania kolejnej dawki w celu utrzymania zalecanego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zostały zestawione wg częstości ich występowania: bardzo często –

obserwowane częściej niż u 1 na 10 pacjentów, często – obserwowane rzadziej niż u 10 na 100

pacjentów, niezbyt często – obserwowane rzadziej niż u 10 na 1000 pacjentów, rzadko – obserwowane

rzadziej niż u 10 na 10 000, bardzo rzadko – występujące u mniej niż 1 osoby na 10 000, częstość

nieznana – częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Często: nudności, niestrawność, zgaga, wzdęcia, bóle brzucha, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie

pustki w głowie.

Niezbyt często: wymioty, zaparcia, biegunka, dyskomfort brzuszny, wysypki skórne, świąd,

pokrzywka, ospałość, bezsenność, senność.

Rzadko: krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy

(z krwawieniem i perforacją lub bez), krwawe wymioty, smoliste stolce, obrzęk naczynioruchowy,

niewydolność nerek, obrzęki obwodowe, gorączka.

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka lub jelit, żółtaczka, zapalenie

wątroby, łysienie, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze

oddzielanie się

naskórka, rumień guzowaty, rumień trwały, liszaj płaski, toczeń rumieniowaty

układowy, reakcje przypominające pęcherzycę, pęcherzowe oddzielenie się naskórka, plamica,

wybroczyny, skaza krwotoczna, nadmierne pocenie, porfiria, pseudoporfiria, kłębuszkowe zapalenie

nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, krwiomocz, białkomocz, hiperkaliemia

(nadmiar potasu we krwi), zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu, martwica brodawek nerkowych,

drgawki, zaburzenia snu, depresja, aseptyczne zapalenie opon mózgowych, zaburzenia koncentracji

i funkcji poznawczych, duszność, obrzęki, kołatanie serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze,

zapalenie naczyń, neutropenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), małopłytkowość

(zmniejszenie liczby płytek krwi), granulocytopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych

ziarnistych), agranulocytoza (ciężka choroba krwi polegająca na znacznym zmniejszeniu liczby

krwinek białych ziarnistych), eozynofilia (zwiększenie ilości krwinek białych kwasochłonnych),

leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), niedokrwistość, astma oskrzelowa,

eozynofilowe zapalenie płuc, obrzęk płuc, zaburzenia widzenia, zmętnienia rogówki, zapalenie tarczy

nerwu wzrokowego, zapalenie pozagałkowego odcinka nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu

wzrokowego, szumy uszne, zaburzenia słuchu, w tym niedosłuch, bóle lub osłabienie mięśni,

nadwrażliwość na światło, reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne, w tym wstrząs zakończony

zgonem, wywołanie porodu, zamknięcie przewodu tętniczego, zaburzenia płodności u kobiet,

nadmierne pragnienie, zmęczenie, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniami, zapalenie

przełyku, złe samopoczucie, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby.

Częstość nieznana: nasilenie objawów wrzodziejącego zapalenia okrężnicy i choroby Crohna,

dezorientacja, omamy, zaburzenia marzeń sennych, zastoinowa niewydolność serca, parestezje

(nieprawidłowe czucie).

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności

serca.

Przyjmowanie takich leków, jak Anapran neo może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka

ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Anapran neo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25

Nie stosować leku Anapran neo po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Anapran neo

Substancją czynną leku jest naproksen sodowy. Każda tabletka zawiera 220 mg naproksenu

sodowego.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (101), powidon (30), talk, magnezu stearynian,

hydroksypropyloceluloza (niskopodstawiona), laktoza jednowodna, kwas stearynowy, hypromeloza

(E 5), makrogol (8000), Opaspray K-1R-4210A.

Jak wygląda lek Anapran neo i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy niebieskiej, okrągłe, gładkie, obustronnie wypukłe, grawerowane znakiem .

Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/Aluminium po 10 sztuk.

Tekturowe pudełko zawiera 1 lub 2 blistry.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

21-12-2018

FDA approves first treatment for rare blood disease

FDA approves first treatment for rare blood disease

The FDA approved Elzonris (tagraxofusp-erzs) infusion for the treatment of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm (BPDCN) in adults and in pediatric patients, two years of age and older.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-9-2018

BioLyte Laboratories Issues Voluntary Nationwide Recall Due to the Voluntary Nationwide Recall initiated by King Bio Inc. (a Raw Material Supplier) for NeoRelief for Muscle Cramping and Restlessness Topical Gel Due to Possible Microbial Contamination

BioLyte Laboratories Issues Voluntary Nationwide Recall Due to the Voluntary Nationwide Recall initiated by King Bio Inc. (a Raw Material Supplier) for NeoRelief for Muscle Cramping and Restlessness Topical Gel Due to Possible Microbial Contamination

BioLyte Laboratories is voluntarily recalling lot numbers 1138, 1139, 1146, and 1160 of NeoRelief for Muscle Cramping and Restlessness Topical Gel to the retail and consumer level. King Bio Inc., a manufacturer of some of the active ingredients in this product, has been found to have some water contamination issues that potentially could have affected this product. King Bio has issued a recall of these active ingredients in BioLyte’s lot specific product. To date, there have been no reports of illness or...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-8-2018

Neo-Image Candlelight Ltd recalls Thermoglow Stem Wick Chafing fuel & Thermoglow Methanol Gel Chafing Fuel

Neo-Image Candlelight Ltd recalls Thermoglow Stem Wick Chafing fuel & Thermoglow Methanol Gel Chafing Fuel

The recalled products do not have proper hazard labelling as required by the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act. Improper labelling could result in unintentional exposure to these products and lead to serious illness, injury or death.

Health Canada

2-7-2018

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services is voluntarily recalling two (2) lots of Neostigmine Methylsulfate 5mL syringes to the user/hospital/clinic level. The specified product lots are being recalled because of a confirmed customer complaint that some syringe units containing Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL are incorrectly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL. Secondary packages are properly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-6-2018

Ograniczenie możliwości stosowania neonikotynoidów

Ograniczenie możliwości stosowania neonikotynoidów

W związku z licznymi apelami kierowanymi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poparcia pełnego zakazu stosowania 3 substancji czynnych z grupy neonikotynoidów oraz Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, przedstawiamy następujące wyjaśnienia.

Poland - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30-5-2018

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

In 2016, as part of the implementation of the Act "for the restoration of biodiversity, nature and landscapes” and as requested by the Ministries of Agriculture, Health and Ecology, ANSES initiated an assessment weighing up the risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids, compared with their chemical and non-chemical alternatives. Today, ANSES is publishing its final opinion. For most uses of plant protection products containing neonicotinoids, sufficiently effective and ope...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

12-12-2018


Scientific recommendation on classification of advanced therapy medicinal products: In vitro transcribed patient-specific mRNA molecule encoding neo-epitopes that are specifically derived from tumour tissue

Scientific recommendation on classification of advanced therapy medicinal products: In vitro transcribed patient-specific mRNA molecule encoding neo-epitopes that are specifically derived from tumour tissue

Scientific recommendation on classification of advanced therapy medicinal products: In vitro transcribed patient-specific mRNA molecule encoding neo-epitopes that are specifically derived from tumour tissue

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-11-2018


Orphan designation: recombinant human interleukin-3 truncated diphtheria toxin fusion protein, Treatment of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm, 11/11/2015, Positive

Orphan designation: recombinant human interleukin-3 truncated diphtheria toxin fusion protein, Treatment of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm, 11/11/2015, Positive

Orphan designation: recombinant human interleukin-3 truncated diphtheria toxin fusion protein, Treatment of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm, 11/11/2015, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency