Analgol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Analgol maść
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Analgol maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990270118, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02701
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacje dla pacjenta

Analgol

maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3 dni u dorosłych i po 1 dniu u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje

się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Analgol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Analgol

Jak stosować lek Analgol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Analgol

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Analgol i w jakim celu się go stosuje

Analgol to maść, zawierająca w składzie substancje, które wykazują działanie miejscowo

rozgrzewające i powoduje rozluźnienie mięśni.

Wskazania do stosowania

- łagodzenie dolegliwości bólowych np. w bólach stawowych, nerwobólach i bólach mięśniowych;

- łagodne nieżyty górnych dróg oddechowych na zasadzie inhalacji swobodnej po naniesieniu w

obrębie klatki piersiowej.

Jeśli po upływie 3 dni u dorosłych i 1 dnia u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej,

należy zwrócić się do lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Analgol

Kiedy nie stosować leku Analgol:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

- jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę;

- jeśli pacjent choruje na atopowe zapalenie skóry;

- przy stosowaniu inhalacji swobodnej:

- jeśli pacjent choruje na astmę lub krztusiec.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Analgol należy omówić to z lekarzem, lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku Analgol należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń:

- Nie należy stosować leku, na dużą powierzchnię skóry.

- Unikać kontaktu leku z oczami oraz błonami śluzowymi nosa i ust.

- Należy przerwać stosowanie leku w przypadku skłonności do uczuleń.

- Nie nanosić na skórę twarzy i szyi.

- W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi zmyć lek ciepłą wodą.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Przy stosowaniu inhalacji swobodniej nie stosować u

dzieci w wieku poniżej 7 lat.

Lek Analgol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie są znane interakcje leku Analgol z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku Analgol na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.

Jak stosować lek Analgol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

W łagodzeniu dolegliwości bólowych

- Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

niewielką ilością maści nacierać skórę w miejscach bolących 2 razy na dobę.

W łagodnych nieżytach górnych dróg oddechowych

- Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 7 lat:

niewielką ilością maści nacierać skórę w obrębie górnej części klatki piersiowej.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, przy stosowania inhalacji swobodniej u dzieci w wieku

poniżej 7 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku Analgol należy niezwłocznie skontaktować się

z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Analgol

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane:

- reakcje alergiczne;

- podrażnienie skóry i błon śluzowych;

- skurcz oskrzeli spowodowany swobodną inhalacją substancji lotnych.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, należy odstawić lek i skontaktować się z

lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49-21-301

fax: +48 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Analgol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Analgol

- Substancjami czynnymi leku są kamfora, mentol, olejek sosnowy, olejek jałowcowy, olejek

terpentynowy.

- 100 g maści zawiera: 1,0 g kamfory, 1,0 g mentolu, 0,5 g olejku sosnowego, 0,5 g olejku

jałowcowego, 0,5 g olejku terpentynowego.

- Pozostały składnik to: wazelina biała.

Jak wygląda lek Analgol i co zawiera opakowanie

Lek jest w postaci maści.

Opakowanie leku to: tuba aluminiowa, lakierowana, zabezpieczona membraną z zakrętką z

polietylenu, w tekturowym pudełku, zawierająca 30 g maści.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel. (42) 22-53-100

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej

„Profarm” Sp. z o.o.

ul. Słupska 18

84-300 Lębork

Data ostatniej aktualizacji ulotki: