AmBisome

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • AmBisome 50 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania roztworu do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • AmBisome 50 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol. 50 mg + filtr membranowy, 5909990800025, Rp; 10 fiol. 50 mg + filtr membranowy, 5909990800018, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08000
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AmBisome, 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka produktu AmBisome zawiera 50 mg amfoterycyny B

(Amphotericinum B)

w liposomach.

Po rozpuszczeniu stężenie amfoterycyny B wynosi 4 mg/ml.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza (900 mg w fiolce).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

Żółty liofilizat w postaci spieczonej lub proszku, bez widocznych zanieczyszczeń.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

AmBisome jest wskazany do stosowania w leczeniu wymienionych niżej zakażeń grzybiczych.

Leczenie ciężkich układowych i (lub) głębokich zakażeń grzybiczych.

Empiryczne leczenie w przypadkach podejrzenia zakażenia grzybiczego u pacjentów z gorączką

i neutropenią, gdy gorączka nie ustąpiła po zastosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania,

a w odpowiednich badaniach nie było możliwe określenie wywołującej zakażenie bakterii lub wirusa.

Do zakażeń skutecznie leczonych produktem leczniczym AmBisome należą: rozsiana kandydoza,

aspergiloza, mukormikoza, kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

AmBisome nie należy stosować w leczeniu pospolitych zakażeń grzybiczych bez objawów

klinicznych, rozpoznanych jedynie na podstawie dodatnich wyników prób skórnych lub badań

serologicznych.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Poniżej przedstawiono zalecane dawkowanie produktu AmBisome w poszczególnych wskazaniach.

Leczenie zakażeń grzybiczych

Zwykle leczenie zaczyna się od podawania dawki dobowej 1,0 mg/kg mc., a w razie konieczności

stopniowo zwiększa się dawkę do 3,0 mg/kg mc. Obecnie dostępne dane nie są wystarczające do

określenia dawki całkowitej i czasu trwania leczenia niezbędnego do wyleczenia grzybicy. Zwykle

skumulowana dawka wynosi 1,0 do 3,0 g amfoterycyny B w liposomach, podana w ciągu 3 do

4 tygodni. Dawkę amfoterycyny B w liposomach (AmBisome) należy dobierać indywidualnie dla

każdego pacjenta.

Mukormikoza. Leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg/kg mc., podawanej raz na dobę. Czas

trwania leczenia należy określić indywidualnie. Cykle leczenia do 56 dni są powszechnie stosowane

w praktyce klinicznej, dłuższe okresy podawania leku mogą być konieczne w leczeniu głębokich

zakażeń lub przedłużających się cykli chemioterapii lub neutropenii.

Dawki większe niż 5 mg/kg mc. nie były stosowane w badaniach klinicznych ani w praktyce

klinicznej. Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu AmBisome w leczeniu

mukormikozy w większych dawkach są ograniczone, zatem należy dokonać oceny stosunku korzyści

do ryzyka indywidualnie dla pacjenta, w celu określenia czy potencjalne korzyści z leczenia

przewyższają znane zwiększone ryzyko toksyczności związanej z większymi dawkami produktu

AmBisome (patrz punkt 4.4).

Empiryczne leczenie gorączki u pacjentów z neutropenią

Zalecana dawka dobowa wynosi 3 mg/kg mc./dobę. Leczenie należy prowadzić do czasu, gdy

temperatura ciała pacjenta będzie się utrzymywać na prawidłowym poziomie przez kolejne 3 dni.

Leku nie stosować dłużej niż 42 dni.

Dzieci i młodzież

Prowadzono badania kliniczne produktu AmBisome u dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 lat. Dawkę

oblicza się, podobnie jak dla dorosłych, w przeliczeniu na kilogram masy ciała.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności AmBisome u noworodków (1. miesiąc życia).

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmian wielkości dawki ani częstotliwości dawkowania.

Niewydolność nerek

W badaniach klinicznych AmBisome podawano pacjentom ze stwierdzoną w wywiadzie

niewydolnością nerek, stosując dobowe dawki wynoszące od 1 do 5 mg/kg mc., bez konieczności

zmiany dawkowania ani częstości podawania (patrz punkt 4.4).

Niewydolność wątroby

Brak danych umożliwiających określenie zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów

z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

AmBisome należy podawać w infuzji dożylnej przez 30 do 60 minut. Jeśli dawka jest większa niż

5 mg/kg mc./dobę, zaleca się infuzję dożylną trwającą 2 godziny (patrz punkt 4.4). Zalecane stężenie

amfoterycyny B do podawania w infuzji dożylnej wynosi od 0,20 mg/ml do 2,00 mg/ml.

Instrukcja dotycząca rozpuszczenia i rozcieńczenia produktu przed podaniem: patrz punkt 6.6.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

w punkcie 6.1, chyba że w opinii lekarza występuje zagrożenie życia pacjenta, a AmBisome jest

jedynym możliwym do zastosowania lekiem.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Notowano reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne w związku z podawaniem produktu AmBisome

w infuzji dożylnej. Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja anafilaktyczna lub anafilaktoidalna, należy

natychmiast przerwać infuzję. U tego pacjenta nie należy w przyszłości stosować produktu

AmBisome.

Podczas podawania produktów leczniczych zawierających amfoterycynę B, w tym AmBisome,

wystąpić mogą inne ciężkie reakcje związane z infuzją (patrz punkt 4.8).

Pomimo że reakcje związane z infuzją dożylną nie są zazwyczaj ciężkie, należy pamiętać o środkach,

jakie należy przedsięwziąć w celu zapobiegania takim reakcjom lub konieczności ich leczenia

u pacjentów otrzymujących produkt AmBisome. Informowano, że zmniejszenie szybkości infuzji (do

około 2 godzin) lub podawanie standardowych dawek difenhydraminy, paracetamolu, petydyny i (lub)

hydrokortyzonu było skuteczne w leczeniu reakcji związanym z infuzją dożylną lub zapobieganiu im.

Z tego względu zaleca się zastosowanie dawki próbnej przed rozpoczęciem nowego kursu terapii.

W tym celu podaje się w infuzji przez około 10 minut niewielką dawkę produktu AmBisome (np.

1 mg), następnie przerywa się infuzję i dokładnie obserwuje pacjenta przez kolejne 30 minut. Jeśli nie

wystąpi ciężka reakcja alergiczna lub anafilaktyczna, można kontynuować podawanie pełnej dawki

produktu AmBisome. Nie podawać więcej pacjentowi produktu AmBisome, jeśli wystąpiła u niego

ciężka reakcja alergiczna lub anafilaktyczna.

Wykazano znacznie mniejszą toksyczność, szczególnie nefrotoksyczność, amfoterycyny B w

liposomach (AmBisome) niż w postaci konwencjonalnej. Niemniej jednak podczas leczenia mogą

występować reakcje niepożądane ze strony nerek.

W badaniach porównawczych, w których produkt AmBisome podawano w dawce 3 mg/kg mc./dobę

i w większych dawkach (5, 6 lub 10 mg/kg mc./dobę), w grupach otrzymujących większe dawki

stwierdzono istotne zwiększenie częstości występowania podwyższonego stężenia kreatyniny,

hipokaliemii i hipomagnezemii.

Należy regularnie oznaczać stężenie elektrolitów, szczególnie potasu i magnezu, w surowicy oraz

kontrolować czynność nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Należy zachować szczególną

ostrożność u pacjentów otrzymujących równocześnie leki o działaniu nefrotoksycznym (patrz punkt

4.5). W trakcie leczenia produktem AmBisome konieczne może być uzupełnianie potasu, ze względu

na ryzyko hipokaliemii. Jeżeli wystąpi istotne klinicznie zmniejszenie wydolności nerek

lub pogorszenie innych parametrów, należy rozważyć zmniejszenie dawki, przerwanie

lub zakończenie leczenia.

U pacjentów otrzymujących amfoterycynę B (w postaci kompleksu z deoksycholanem sodu) w trakcie

lub tuż po przetoczeniu masy leukocytarnej obserwowano objawy ostrego toksycznego uszkodzenia

płuc. Zaleca się zachowanie jak największego odstępu czasu pomiędzy infuzjami tych leków i

kontrolę czynności płuc.

Produkt AmBisome zawiera sacharozę

Podczas leczenia pacjentów chorych na cukrzycę należy pamiętać, że każda fiolka produktu

AmBisome zawiera około 900 mg sacharozy.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego

wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować

produktu leczniczego.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu AmBisome. Tym niemniej wiadomo, że

niżej wymienione leki wchodzą w interakcje z amfoterycyną B i mogą wykazywać interakcje

z produktem AmBisome.

Leki o działaniu nefrotoksycznym.

Równoczesne podawanie amfoterycyny B z innymi lekami

o działaniu nefrotoksycznym, np. cyklosporyną, antybiotykami aminoglikozydowymi i pentamidyną,

może zwiększać u niektórych pacjentów nefrotoksyczność polekową. Jednakże u pacjentów

otrzymujących w skojarzeniu cyklosporynę i (lub) antybiotyki aminoglikozydowe, produkt

AmBisome charakteryzował się znacznie mniejszym działaniem nefrotoksycznym niż amfoterycyna

B. U pacjentów otrzymujących produkt AmBisome w skojarzeniu z lekami o działaniu

nefrotoksycznym zaleca się regularne monitorowanie czynności nerek.

Kortykosteroidy, kortykotropina (ACTH) i diuretyki. Jednoczesne stosowanie z kortykosteroidami,

kortykotropiną lub diuretykami (pętlowymi lub tiazydowymi) może pogłębiać hipokaliemię.

Glikozydy naparstnicy.

Hipokaliemia w przebiegu leczenia produktem AmBisome może nasilać

działania toksyczne glikozydów naparstnicy.

Leki zwiotczające mięśnie. Hipokaliemia w przebiegu leczenia produktem AmBisome może nasilać

działanie leków zwiotczających mięśnie (np. tubokuraryny).

Leki przeciwgrzybicze.

Podczas skojarzonego stosowania z flucytozyną mogą nasilać się działania

toksyczne flucytozyny, prawdopodobnie na skutek zwiększenia wychwytu komórkowego i (lub)

zaburzenia wydalania nerkowego tego leku.

Leki przeciwnowotworowe.

Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwnowotworowymi może

zwiększać ryzyko działania nefrotoksycznego, skurczu oskrzeli i niedociśnienia tętniczego. Należy

zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwnowotworowymi.

Przetoczenia masy leukocytarnej.

U pacjentów otrzymujących amfoterycynę B (w postaci kompleksu

z deoksycholanem sodu) w trakcie lub tuż po przetoczeniu masy leukocytarnej obserwowano objawy

ostrego toksycznego uszkodzenia płuc. Zaleca się zachowanie jak największego odstępu czasu

pomiędzy infuzjami tych leków i kontrolę czynności płuc.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania produktu AmBisome u kobiet w ciąży. Produkt

AmBisome można stosować w okresie ciąży wyłącznie wtedy, kiedy możliwe korzyści przewyższają

potencjalne zagrożenia dla matki i płodu.

Amfoterycynę B w postaci konwencjonalnej stosowano z powodzeniem w leczeniu układowych

zakażeń grzybiczych u kobiet w ciąży. Wprawdzie nie obserwowano wpływu na płód, jednak za mała

liczba opisanych przypadków nie umożliwia potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania produktu

AmBisome u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy produkt AmBisome przenika do mleka karmiących matek. Podejmując decyzję

o karmieniu piersią podczas stosowania leku AmBisome, należy uwzględnić: możliwe zagrożenia dla

dziecka, korzyści z karmienia piersią wynikające dla dziecka oraz korzyści dla matki ze stosowania

leku AmBisome.

Płodność

W badaniach działania teratogennego, wykonanych na szczurach i królikach, stwierdzono, że produkt

AmBisome nie wykazuje działania teratogennego u tych gatunków (patrz także punkt 5.3).

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu AmBisome na zdolność prowadzenia pojazdów

mechanicznych i (lub) obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Niektóre z opisanych poniżej

działań niepożądanych produktu AmBisome mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8

Działania niepożądane

Wiadomo, że leczenie amfoterycyną B w postaci konwencjonalnej często wywołuje działania

niepożądane.

Podsumowanie działań niepożądanych

Następujące działania niepożądane powiązano ze stosowaniem produktu AmBisome, na podstawie

danych pochodzących z badań klinicznych i danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu do

obrotu. Częstość występowania ustalono na podstawie analizy zbiorczych danych z badań klinicznych

przeprowadzonych z udziałem 688 pacjentów leczonych produktem AmBisome, nie jest znana

częstość działań niepożądanych uzyskanych w doniesieniach po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA

i częstości występowania. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania

niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Przyjęto następującą klasyfikację częstości występowania:

bardzo często

(≥1/10)

często

(od ≥1/100 do <1/10)

niezbyt często

(od ≥1/1 000 do <1/100)

bardzo rzadko

(<1/10 000)

częstość nieznana

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: małopłytkowość

Częstość nieznana: niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcja anafilaktoidalna

Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: hipokaliemia

Często: hiponatremia, hipokalcemia, hipomagnezemia, hiperglikemia

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy

Niezbyt często: drgawki

Zaburzenia serca

Często: częstoskurcz

Częstość nieznana: nagłe zatrzymanie krążenia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Często: niedociśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zaczerwienienie skóry

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: duszność

Niezbyt często: skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności, wymioty

Często: biegunka, ból brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych, hiperbilirubinemia, zwiększenie aktywności

fosfatazy alkalicznej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: zwiększenie stężenia kreatyniny oraz mocznika we krwi

Częstość nieznana: niewydolność lub zaburzenia czynności nerek

Choroby skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka

Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: bóle pleców

Częstość nieznana: rabdomioliza (związana z hipokaliemią), bóle mięśniowo-stawowe (opisywane

jako bóle stawów lub bóle kości)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: dreszcze, gorączka

Często: ból w klatce piersiowej

Opis wybranych działań niepożądanych

Reakcje związane z infuzją

Gorączka i dreszcze są najczęściej występującymi reakcjami związanymi z podawaniem produktu

AmBisome w infuzji. Rzadziej występujące reakcje związane z infuzją mogą obejmować co najmniej

jeden z następujących objawów: uczucie ucisku lub ból w klatce piersiowej, duszność, skurcz oskrzeli,

uderzenia gorąca, tachykardia, niedociśnienie tętnicze i bóle mięśniowo-stawowe (opisywane jako

bóle stawów, bóle pleców lub bóle kości). Objawy te szybko ustępują po przerwaniu infuzji i mogą nie

występować podczas podawania kolejnych dawek lub gdy szybkość infuzji jest mniejsza (podawanie

dłużej niż przez 2 godziny). Zapobiegać reakcjom związanym z infuzją można również podając dawkę

próbną. Jednak w razie wystąpienia ciężkiej reakcji związanej z infuzją, może być konieczne trwałe

odstawienie produktu AmBisome (zapobieganie lub leczenie reakcji związanych z infuzją – patrz

punkt 4.4).

W dwóch badaniach porównawczych, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby u pacjentów

leczonych produktem AmBisome, częstość reakcji związanych z infuzją była istotnie mniejsza niż

u pacjentów leczonych amfoterycyną B w postaci konwencjonalnej lub w postaci kompleksu

lipidowego (ABLC).

W danych zbiorczych uzyskanych w randomizowanych badaniach klinicznych, w których

porównywano leczenie produktem AmBisome z leczeniem amfoterycyną B w postaci

konwencjonalnej u ponad 1000 pacjentów, opisywane reakcje niepożądane były lżejsze i występowały

rzadziej u pacjentów leczonych produktem AmBisome niż u pacjentów leczonych amfoterycyną B

w postaci konwencjonalnej.

Wpływ na nerki

U większości pacjentów, otrzymujących dożylnie amfoterycynę B w postaci konwencjonalnej,

wystąpiły objawy nefrotoksyczności. W dwóch badaniach prowadzonych metodą podwójnie ślepej

próby, częstość występowania nefrotoksycznego działania produktu AmBisome (którego miarą jest

ponad dwukrotne zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy w porównaniu do wartości przed

leczeniem) była w przybliżeniu o połowę mniejsza od częstości opisywanej podczas stosowania

amfoterycyny B w postaci konwencjonalnej w postaci kompleksu lipidowego (ABLC).

Zakłócenia pomiarów stężenia fosforu w surowicy

Może wystąpić fałszywie dodatnie podwyższone stężenie fosforanów w surowicy, jeśli próbki

pochodzące od pacjentów leczonych produktem AmBisome analizowane są z użyciem odczynnika

PHOSm (np. stosowanego w systemach Beckman Coulter, m.in. w analizatorze Synchron LX20). Jest

to metoda stosowana do ilościowego oznaczania stężenia fosforu nieorganicznego w ludzkiej

surowicy, osoczu lub moczu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9

Przedawkowanie

Nie określono toksyczności produktu AmBisome w wyniku ostrego przedawkowania. W przypadku

przedawkowania należy natychmiast przerwać podawanie. Należy dokładnie kontrolować stan

kliniczny pacjenta, w tym czynność nerek i wątroby, stężenie elektrolitów w osoczu i parametry

hematologiczne. Hemodializa lub dializa otrzewnowa nie wpływają na eliminację amfoterycyny B.

Dzieci i młodzież

Brak dostępnych dodatkowych informacji dotyczących przedawkowania w szczególnych grupach

pacjentów.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego, antybiotyki

Kod ATC: J02A A01

Mechanizm działania i działanie farmakodynamiczne

Amfoterycyna B jest makrocyklicznym, polienowym antybiotykiem przeciwgrzybiczym

wytwarzanym przez promieniowce

Streptomyces nodosus

. Liposomy są zamkniętymi, kulistymi

pęcherzykami zbudowanymi z różnych substancji amfifilowych, np. fosfolipidów. Fosfolipidy

w roztworach wodnych układają się w dwuwarstwową błonę. Lipofilowe właściwości amfoterycyny B

umożliwiają jej wbudowanie się w lipidową błonę liposomów.

Amfoterycyna B wykazuje działanie grzybostatyczne lub grzybobójcze w zależności od stężenia, jakie

osiąga w płynach ustrojowych, oraz od wrażliwości komórek grzyba. Uważa się, że lek działa przez

wiązanie się ze sterolami w błonie komórkowej grzybów, w następstwie czego dochodzi do zmiany

przepuszczalności umożliwiającej swobodny przepływ znacznej liczby niewielkich cząsteczek.

Ponieważ błony komórkowe u ssaków również zawierają związki z grupy steroli, uważa się, że

uszkodzenie komórek ludzkich i komórek grzyba po podaniu amfoterycyny B może mieć podobny

mechanizm.

Mikrobiologia

Amfoterycyna B, przeciwgrzybiczy składnik produktu AmBisome, wykazuje

in vitro

silne działanie

przeciw wielu gatunkom grzybów. Przed rozpoczęciem leczenia należy pobrać próbki do badań

mikrobiologicznych i innych odpowiednich badań laboratoryjnych (serologicznych,

histopatologicznych), w celu określenia wrażliwości patogenów chorobotwórczych. Leczenie można

rozpocząć przed uzyskaniem wyników posiewów i innych badań laboratoryjnych, jednak

niezwłocznie po uzyskaniu wyników leczenie przeciwzakaźne należy odpowiednio dostosować.

Wrażliwość niektórych szczepów może różnić się zależnie od położenia geograficznego i zmieniać się

w czasie, dlatego ważne są lokalne informacje dotyczące wrażliwości, szczególnie podczas leczenia

ciężkich zakażeń. Informacje zawarte w tabeli 1 i 2 stanowią wytyczną pomagającą określić

prawdopodobieństwo wrażliwości drobnoustrojów na działanie produktu AmBisome. Tak, jak

w przypadku wszystkich leków przeciwzakaźnych, zidentyfikowano szczepy kliniczne o zmniejszonej

wrażliwości na AmBisome.

Badania wrażliwości drożdżaków i grzybów zarodnikowych wykonano zgodnie z metodologią

Podkomitetu do Spraw Oznaczania Wrażliwości Przeciwgrzybiczej Europejskiego Komitetu do Spraw

Oznaczania Lekowrażliwości (ang.

Antifungal Susceptibility Testing Subcommittee European

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

, AFST-EUCAST) [AFST-EUCAST, Lass-Florl

i in., Antimicrob Agents Chemother. 2008; 52(10):3637-41]. W tabeli 1 i 2 podano dane dotyczące

wrażliwości

in vitro

(wartości MHK/MIC 90).

Tabela 1.

Wrażliwość drożdżaków

in vitro

na produkt AmBisome

Gatunki

Liczba

szczepów

Zakres [µg/ml]

Candida

Candida albicans

0,015-0,12

Candida glabrata

0,5-1

Candida parapsilosis

0,5-1

Candida krusei

0,5-2

Candida lusitaniae

0,06-0,125

Candida tropicalis

0,25-1

Candida guilliermondii

0,06-0,12

Inne

Saccharomyces cerevisiae

0,03-0,06

Cryptococcus neoformans

var. neoformans

0,06-0,12

Cryptococcus neoformans

var. gattii

0,03-0,06

Trichosporon inkin

0,03-0,06

Trichosporon asahii

0,01-0,03

Geotrichum candidum

0,06-0,25

Tabela 2

Wrażliwość grzybów zarodnikowych

in vitro

na produkt AmBisome

Gatunki

Liczba

szczepów

Zakres

[µg/ml]

Aspergillus species

Aspergillus fumigatus

0,5-2

Aspergillus terreus

Aspergillus flavus

Aspergillus niger

Mucormycetes*

Rhizomucor species

0,3-0,125

Absidia corymbifera

0,125-1

Absidia species

0,5-2

Rhizopus microsporus var.

oligosporus

0,03-0,25

Rhizopus oryzae

Rhizopus species

Mucor hiemalis

0,03-0,5

Mucor species

0,03-0,5

Cunninghamella species

0,5-4

Inne

Scedosporium prolificans

>8

Scedosporium apiospermum

Penicillium marneffei

0,03-0,25

Penicillium species

0,5-1

Fusarium solani

Fusarium oxysporum

0,03-0,5

Sporothrix schenckii

Curvularia lunata

0,125-0,5

Bipolaris australiensis

0,01-0,06

Rhinocladiella aquaspersa

0,5-1

* Ze względu na ostatnie zmiany w systematyce termin "zygomikozy" został zastąpiony przez

"mukormikozy".

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Skuteczność produktu AmBisome potwierdzono wieloma badaniami klinicznymi w leczeniu

systemowych zakażeń grzybiczych, w terapii empirycznej u pacjentów z neutropenią niewiadomego

pochodzenia i w leczeniu lejszmaniozy trzewnej. Wśród badań znalazły się porównawcze,

randomizowane badania produktu AmBisome

versus

amfoterycyna B w postaci konwencjonalnej,

stosowanych w potwierdzonych zakażeniach grzybami

Aspergillus

Candida

. Skuteczność obu

produktów leczniczych była jednakowa. Zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci z gorączką

neutropeniczną, u których podejrzewano zakażenie grzybicze, wyniki randomizowanych, podwójnie

zaślepionych badań klinicznych wykazały, że produkt AmBisome podawany w dawce

3 mg/kg m.c./dobę jest równie skuteczny, jak amfoterycyna B w postaci konwencjonalnej.

Skuteczność produktu AmBisome w leczeniu lejszmaniozy trzewnej została jednoznacznie

potwierdzona na dużej populacji pacjentów zarówno z prawidłowo funkcjonującym układem

odporności, jak i z zaburzeniami odporności.

Inwazyjne zakażenia grzybami strzępkowymi (ang.

Invasive Filamentous Fungal Infections

, IFFI)

w tym szczepami

Aspergillus spp

Skuteczność produktu AmBisome wykazano w dużych, prospektywnych, randomizowanych,

wieloośrodkowych badaniach klinicznych jako leku pierwszego wyboru u pacjentów z zaburzeniami

odporności, głównie dorosłych i dzieci (>30. dnia życia) z neutropenią z udowodnionym

lub prawdopodobnym IFFI (badanie AmBiLoad). Pacjentów obserwowano przez 12 tygodni.

Standardowa dawka 3 mg/kg mc./dobę (N=107) była porównywana z dawką nasycającą

10 mg/kg mc./dobę (N=94) stosowaną przez 14 dni leczenia. W zmodyfikowanej analizie grupy

leczonej zgodnie z założeniami (ang.

intent-to-treat

) korzystne współczynniki całkowitej odpowiedzi

obserwowano u 50% pacjentów w grupie dawki standardowej oraz u 46% pacjentów w grupie

leczenia dawką nasycającą. Różnice nie były znaczące statystycznie. Średni czas do ustąpienia

gorączki był zbliżony w grupie dawki standardowej i nasycającej (odpowiednio 6 i 5 dni). Dwanaście

tygodni po podaniu pierwszej dawki przeżycie wynosiło 72% w grupie dawki standardowej

i 59% w grupie dawki nasycającej, różnica ta nie była znamienna statystycznie.

Inwazyjna drożdżyca

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym, wielonarodowym, typu

non-inferiority

badaniu

klinicznym u dorosłych i dzieci produkt AmBisome (3 mg/kg mc./dobę) był równie skuteczny jak

mykafungina [100 mg/dobę (masa ciała >40 kg) lub 2 mg/kg mc./dobę (masa ciała ≤40 kg)] jako lek

pierwszego wyboru w leczeniu drożdżycy i drożdżycy inwazyjnej. Produkt AmBisome i mykafunginę

podawano średnio przez okres 15 dni. Korzystne współczynniki odpowiedzi całkowitej wynosiły

89,5% (170/190) w grupie produktu AmBisome i 89,6% (181/202) w grupie mykafunginy (analiza

zgodna z protokołem) (Kuse i in., Lancet 2007;369:1519-27). Badanie przeprowadzone w podgrupie

dzieci i młodzieży, do której należeli pacjenci od urodzenia, w tym noworodki urodzone

przedwcześnie, wykazało liczbowo większą odpowiedź w grupie leczonej produktem AmBisome we

wszystkich grupach wiekowych dzieci, z wyjątkiem przedwcześnie urodzonych. Korzystne

współczynniki odpowiedzi całkowitej wynosiły: 88,1% (37/42) dla produktu AmBisome i 85,4%

(35/41) dla mykafunginy (analiza grupy zgodnej z protokołem) (Queiroz-Telles et al., The Pediatric

Infectious Disease Journal 2008; 27 (9): 1-7).

Inwazyjne mukormikozy

Brak dużych randomizowanych badań klinicznych dotyczących stosowania produktu

w mukormikozie.

Przeprowadzono pilotażowe badanie z 20 pacjentami porównujące produkt AmBisome podawany sam

versus

produkt AmBisome podawany z deferazyroksem. Ogólne korzyści (przeżycie, stabilizacja

kliniczna, poprawa radiologiczna) w 30. i 90. dniu wynosiły 6/9 (67%) i 5/9 (56%) w grupie

otrzymującej sam produkt AmBisome (średnia dawka 8 mg/kg mc./dobę) w porównaniu do produktu

AmBisome z deferazyroksem [2/11 (18%) w dniu 30. i 90.]. W retrospektywnym badaniu

obejmującym okres powyżej 15 lat oceniono 59 pacjentów z chorobami hematologicznymi z

potwierdzoną lub prawdopodobną mukormikozą (zygomikozą). Leczenie było skuteczne u 18

pacjentów (37%): dziewięciu z 39 pacjentów, którzy otrzymali konwencjonalną amfoterycynę B

(23%) i 7 z 12 pacjentów, którzy otrzymali produkt AmBisome (58%) odpowiedziało na leczenie

(Pagano et al., Haematologica. 2004;89(2):207-14).

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Profil farmakokinetyczny produktu AmBisome, określono na podstawie wartości całkowitego stężenia

amfoterycyny B w osoczu u chorych na raka pacjentów z gorączką i neutropenią oraz u pacjentów po

przeszczepieniu szpiku kostnego, którzy otrzymywali produkt AmBisome w infuzji dożylnej trwającej

jedną godzinę w dawce od 1,0 do 7,5 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 do 20 dni. Profil

farmakokinetyczny amfoterycyny B w liposomach (AmBisome) różni się istotnie od opisywanego

w literaturze profilu amfoterycyny B w konwencjonalnych postaciach. Po podaniu produktu

AmBisome stężenie amfoterycyny B w osoczu (C

) i biodostępność (AUC

0-24

) są większe niż po

podaniu amfoterycyny B w konwencjonalnej postaci. Po pierwszej i po ostatniej dawce stwierdzono

następujące zakresy (średnia ± odchylenie standardowe) parametrów farmakokinetycznych

amfoterycyny B po podaniu produktu AmBisome:

7,3 µg/ml (± 3,8) do 83,7 µg/m1 (± 43,0)

6,3 h (± 2,0) do l0,7 h (± 6,4)

0-24

27 µg·h/ml (± 14) do 555 µg·h/ml (± 311)

Klirens (Cl):

11 ml/h/kg mc. (± 6) do 51 ml/h/kg mc. (± 44)

Objętość dystrybucji (V

0,10 l/kg mc. (± 0,07) do 0,44 l/kg mc. (± 0,27)

Nie zawsze minimalne i maksymalne wartości farmakokinetyczne osiągane są po podaniu

odpowiednio najmniejszej i największej dawki. Po podaniu produktu AmBisome amfoterycyna B

szybko osiąga stan stacjonarny (zwykle w ciągu 4 dni).

Wchłanianie

Po podaniu pierwszej dawki farmakokinetyka ma przebieg nieliniowy, tzn. stężenie amfoterycyny B

w surowicy zwiększa się w większym stopniu niż dawka. Sądzi się, że ta nieproporcjonalna

odpowiedź na dawkę jest spowodowana wysyceniem klirensu siateczkowo-śródbłonkowego

amfoterycyny B. Po wielokrotnym podawaniu dawki 1 do 7,5 mg/kg mc./dobę nie dochodziło do

istotnej kumulacji leku w osoczu.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji w 1. dniu i w stanie stacjonarnym wskazuje na rozległą dystrybucję

amfoterycyny B w tkankach.

Eliminacja

Po wielokrotnym podawaniu produktu AmBisome końcowy okres półtrwania w fazie eliminacji (t

1/2β

amfoterycyny B wynosił około 7 godzin. Nie prowadzono badań dotyczących wydalania produktu

AmBisome. Nie są znane szlaki przemian metabolicznych amfoterycyny B i produktu AmBisome. Ze

względu na rozmiar liposomów nie dochodzi do przesączania kłębuszkowego i wydalania przez nerki

amfoterycyny B w liposomach, dzięki czemu nie dochodzi do oddziaływania amfoterycyny B

z komórkami kanalików dystalnych, a działanie nefrotoksyczne jest mniejsze niż obserwowane po

podaniu konwencjonalnych postaci amfoterycyny B.

Niewydolność nerek

Nie wykonano zgodnych z wymogami badań wpływu niewydolności nerek na farmakokinetykę

produktu AmBisome. Dane świadczą o tym, że nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów

poddawanych hemodializie lub zabiegom filtracyjnym. Należy jednak unikać podawania produktu

AmBisome podczas zabiegu.

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności podprzewlekłej, prowadzonych na psach (1 miesiąc), królikach (1 miesiąc)

i szczurach (3 miesiące) otrzymujących dawki terapeutyczne oraz na innych gatunkach otrzymujących

dawki od 1 do 3 mg/kg mc./dobę produktu AmBisome, stwierdzono działanie nefro-

i hepatotoksyczne oraz małopłytkowość. Są to znane działania toksyczne amfoterycyny B.

Wykazano, że produkt AmBisome nie powoduje działania mutagennego w komórkach bakterii ani

ssaków.

Nie wykonano badań działania rakotwórczego produktu AmBisome.

Nie stwierdzono działań niepożądanych na czynności rozrodcze u samców i samic szczurów.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Fosfatydylocholina sojowa, uwodorniona (HSPC)

Distearoilofosfatydyloglicerol, w postaci soli sodowej (DSPG)

Cholesterol

Sacharoza

Alfa-tokoferol

Disodowy bursztynian sześciowodny

Sodu wodorotlenek

Kwas solny (2,5 M)

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego AmBisome nie należy mieszać z innymi lekami oprócz podanych w punkcie

6.6.

6.3

Okres ważności

4 lata

Okres ważności po rozpuszczeniu

W związku z tym, że produkt nie zawiera środków konserwujących – z mikrobiologicznego punktu

widzenia AmBisome należy zużyć natychmiast po rozpuszczeniu w wodzie lub rozcieńczeniu

roztworem glukozy.

Odpowiedzialność za warunki oraz okres przechowywania leku po otwarciu, a przed podaniem

pacjentowi, ponosi osoba podająca lek.

Okres ważności po rozpuszczeniu produktu leczniczego w wodzie do wstrzykiwań

24 godziny w temperaturze 2ºC-8ºC, jeśli produkt leczniczy był rozpuszczony w kontrolowanych

i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Roztwór może być przechowywany w warunkach, w których zachowuje potwierdzoną stabilność

chemiczną i fizyczną, tj.:

w fiolkach szklanych: 24 godziny w temperaturze 25±2ºC lub do 7 dni w temperaturze 2ºC-8ºC;

w strzykawkach polipropylenowych: do 7 dni w temperaturze 2ºC-8ºC.

Nie przechowywać częściowo wykorzystanych fiolek do dalszego użycia.

Okres ważności po rozcieńczeniu roztworem glukozy

Przechowywanie w workach infuzyjnych PVC lub POEs (poliolefinowe) – według danych zawartych

w poniższej

tabeli.

Rozpuszczalnik

Stopień

rozcieńczenia

Stężenie

amfoterycyny B

[mg/ml[

Okres ważności

w temperaturze

2

C-8

C

Okres ważności

w temperaturze

25±2

C

5% roztwór

glukozy

1 w 2

1 w 8

1 w 20

7 dni

7 dni

4 dni

48 godzin

48 godzin

24 godziny

10% roztwór

glukozy

1 w 2

48 godzin

72 godziny

20% roztwór

glukozy

1 w 2

48 godzin

72 godziny

Przechowywać w workach infuzyjnych PVC lub POEs (poliolefinowe) w temperaturze 25±2ºC lub

2ºC-8ºC. Nie zamrażać.

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

AmBisome proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Więcej informacji na temat przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu,

patrz punkt 6.3.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka szklana o pojemności 15 ml, 20 ml lub 30 ml, zabezpieczona korkiem gumowym, kapslem

aluminiowym i plastikowym flipem, W tekturowym pudełku znajduje się:

1 fiolka AmBisome + 1 filtr membranowy Acrodisc w blistrze

10 fiolek AmBisome + 10 filtrów membranowych Acrodisc w blistrach.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU NALEŻY DOKŁADNIE

PRZECZYTAĆ PONIŻSZY TEKST

NIE stosować produktu AmBisome wymiennie z innymi produktami leczniczymi zawierającymi

amfoterycynę B.

Wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel powinien sporządzać roztwór produktu

AmBisome.

Roztwór produktu AmBisome należy sporządzać używając jałowej wody do wstrzykiwań

bez

środka bakteriostatycznego

oraz rozcieńczać wyłącznie roztworem glukozy do infuzji (5%,

10% lub 20%).

Użycie innych roztworów niż zalecane lub zawartość środka bakteriostatycznego (np. alkoholu

benzylowego) może spowodować wytrącanie się z roztworu cząstek produktu AmBisome.

Ze względu na NIEZGODNOŚĆ, nie rozpuszczać produktu AmBisome z roztworami soli ani nie

rozcieńczać go roztworami soli, ani nie podawać przez wkłucie dożylne, którym uprzednio podawano

roztwór soli, chyba że kaniulę do podawania dożylnego przepłukano potem roztworem glukozy do

infuzji. Jeśli nie jest to możliwe, produkt AmBisome należy podawać przez odrębne wkłucie dożylne.

NIE mieszać produktu AmBisome z innymi lekami ani elektrolitami.

Podczas przygotowywania roztworu należy ściśle przestrzegać zasad aseptyki, ponieważ ani produkt

AmBisome, ani płyny, których należy używać do sporządzania i rozcieńczania koncentratu, nie

zawierają środków konserwujących ani bakteriostatycznych.

Sporządzanie roztworu zawierającego 50 mg amfoterycyny B

1. Do jednej fiolki produktu AmBisome dodać 12 ml jałowej wody do wstrzykiwań, w celu uzyskania

zawiesiny o stężeniu amfoterycyny wynoszącym 4 mg/ml.

2. NATYCHMIAST po dodaniu wody FIOLKĘ SILNIE WSTRZĄSAĆ przez 30 sekund, aby uzyskać

dokładnie wymieszaną zawiesinę AmBisome. Sprawdzić, czy jeszcze są widoczne cząstki stałe i nadal

wstrząsać, aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Nie podawać, jeśli zaobserwuje się wytrącanie

stałych cząsteczek substancji obcej.

3. Obliczyć, jaką objętość sporządzonej zawiesiny produktu AmBisome (4 mg/ml) należy następnie

rozcieńczyć (patrz tabela poniżej).

4. Roztwór do infuzji uzyskuje się przez rozcieńczenie sporządzonej zawiesiny produktu AmBisome

roztworem glukozy do infuzji (5%, 10% lub 20%) o objętości od jednej (1) do dziewiętnastu (19)

części, co daje ostateczne stężenie w zalecanym zakresie od 2,00 mg/ml do 0,20 mg/ml amfoterycyny

B w liposomach (patrz tabela poniżej).

5. Nabrać do jałowej strzykawki wyliczoną objętość sporządzonej zawiesiny produktu AmBisome.

Posługując się dołączonym do opakowania filtrem 5 µm, wstrzyknąć ją do jałowego pojemnika

zawierającego wyliczoną objętość roztworu glukozy (5%, 10% lub 20%) do infuzji.

Do podawania roztworu produktu AmBisome w infuzji dożylnej można stosować filtr membranowy,

dołączony do zestawu. Przeciętna średnica porów filtra nie powinna być jednak mniejsza niż

1 mikron.

Przykładowe sporządzanie roztworu produktu AmBisome do infuzji w dawce 3 mg/kg mc./dobę

w 5% roztworze glukozy do infuzji

Masa

ciała

[kg]

Liczba

fiolek

Dawka

produktu

AmBisome,

którą należy

pobrać do

dalszego

rozcieńczenia

[mg]

Objętość

rozpuszczo

nego

produktu

AmBisome

[ml]*

Sporządzanie roztworu

o stężeniu 0,2 mg/ml

(rozcieńczenie 1w 20)

Sporządzanie roztworu

o stężeniu 2,0 mg/ml

(rozcieńczenie 1 w 2)

Potrzebna

objętość 5%

roztworu

glukozy [ml]

Objętość

całkowita

AmBisome

z 5%

roztworem

glukozy [ml]

Potrzebna

objętość 5%

roztworu

glukozy [ml]

Objętość

całkowita

AmBisome

z 5%

roztworem

glukozy

[ml]

142,5

18,75

356,25

18,75

37,5

41,25

783,75

41,25

82,5

52,5

997,5

1050

52,5

63,75

1211,25

1275

63,75

127,5

Do jednej fiolki produktu AmBisome (50 mg) należy

dodać 12 ml wody do wstrzykiwań w celu

uzyskania stężenia amfoterycyny

B w liposomach, wynoszącego 4 mg/ml.

Częściowo zużytych fiolek nie należy przechowywać w celu ponownego podania pacjentowi.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny

z lokalnymi przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge CB21 6GT

Wielka Brytania

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8000

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06.11.1998 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30.12.2013 r.

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE ZAWIERAJĄCE 1 FIOLKĘ, 10 FIOLEK

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AmBisome

50 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

(Amphotericinum B)

Amfoterycyna B w liposomach

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład:

1 fiolka proszku do sporządzania roztworu do infuzji zawiera substancję czynną:

50 mg amfoterycyny B w liposomach

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: fosfatydylocholina sojowa uwodorniona (HSPC),

distearoilofosfatydyloglicerol (w postaci soli sodowej), cholesterol, sacharoza, alfa-tokoferol,

disodowy bursztynian sześciowodny, sodu wodorotlenek, kwas solny (2,5 M).

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek do sporządzania roztworu do infuzji

1 fiolka + 1 filtr membranowy

Kod EAN: [5909990800025]

10 fiolek + 10 filtrów membranowych

Kod EAN: [5909990800018]

5.

SPOSÓB I DROGA PODANIA

Do podawania dożylnego

Szczegółowe informacje o leku w ulotce dla pacjenta.

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki oraz instrukcją dotyczącą przygotowania leku.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

NIE stosować produktu AmBisome wymiennie z innymi produktami leczniczymi zawierającymi

amfoterycynę B.

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park, Abington

Cambridge CB21 6GT

Wielka Brytania

12.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Numer pozwolenia: 8000

13.

NUMER SERII

Numer serii:

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp − Lek wydawany na receptę.

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

FIOLKA

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

AmBisome

50 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Amphotericinum B

Amfoterycyna B w liposomach

2.

SPOSÓB PODAWANIA

Do podawania dożylnego

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4.

NUMER SERII

Numer serii:

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

Skład:

1 fiolka proszku do sporządzania roztworu do infuzji zawiera substancję czynną:

50 mg amfoterycyny B w liposomach

6.

INNE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

NIE stosować produktu AmBisome wymiennie z innymi produktami leczniczymi zawierającymi

amfoterycynę B.

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AmBisome

50 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

(Amphotericinum B)

Amfoterycyna B w liposomach

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek AmBisome i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku AmBisome

Jak stosować lek AmBisome

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek AmBisome

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek AmBisome i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek AmBisome

AmBisome jest antybiotykiem przeciwgrzybiczym

. Substancją czynną leku AmBisome jest

amfoterycyna B w liposomach.

AmBisome jest podawany w infuzji dożylnej (przez kroplówkę) w szpitalu przez lekarza lub

pielęgniarkę

Wskazania do stosowania leku AmBisome

Zakażenia grzybicze jednego lub więcej narządów wewnętrznych ciała.

Podejrzenie zakażenia grzybiczego

u pacjentów z

gorączką i neutropenią

. Neutropenia to stan,

w którym we krwi występuje za mała liczba białych krwinek zwanych neutrofilami. Są one istotne

w walce z zakażeniami. Neutropenia może być skutkiem ubocznym leczenia

przeciwnowotworowego. Przed podaniem leku AmBisome lekarz sprawdzi, czy gorączka nie jest

wywołana przez bakterie lub wirusy. Pacjent prawdopodobnie otrzymał już co najmniej jeden

antybiotyk. Gorączka utrzymująca się mimo leczenia może być wywołana zakażeniem

grzybiczym.

Do zakażeń skutecznie leczonych lekiem AmBisome należą: rozsiana kandydoza, aspergiloza,

mukormikoza, kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Leku nie należy stosować w leczeniu pospolitych zakażeń grzybiczych bez objawów klinicznych,

rozpoznanych jedynie na podstawie dodatnich wyników prób skórnych lub badań serologicznych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku AmBisome

Kiedy nie stosować leku AmBisome

Lekarz nie poda leku AmBisome

Jeśli pacjent ma

uczulenie (nadwrażliwość)

na amfoterycynę B lub którykolwiek z pozostałych

składników leku AmBisome, chyba że w opinii lekarza występuje zagrożenie życia pacjenta, a lek

AmBisome jest jedynym możliwym do zastosowania lekiem.

Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła ciężka

reakcja anafilaktyczna

lub anafilaktoidalna

na lek AmBisome − natychmiastowa, zagrażająca życiu reakcja alergiczna,

która objawia się najczęściej nagłym zaczerwienieniem skóry, świądem, nudnościami

i wymiotami, obrzękiem twarzy, języka, jamy ustnej i dróg oddechowych oraz obrzękiem, który

często utrudnia oddychanie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lekarz zachowa szczególną ostrożność stosując lek AmBisome

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna (anafilaktyczna)

, lekarz zaleci przerwanie

podawania leku.

Jeśli u pacjenta wystąpią inne reakcje, które mogą być związane z infuzją dożylną

, lekarz

może zdecydować o zmniejszeniu szybkości i wydłużeniu czasu infuzji leku AmBisome (do około

2 godzin). Aby leczyć reakcje związane z infuzją dożylną lub zapobiec ich wystąpieniu, lekarz

może również podać pacjentowi leki, np. difenhydraminę (lek przeciwhistaminowy), paracetamol,

petydynę (lek przeciwbólowy) i (lub) hydrokortyzon (lek przeciwzapalny osłabiający reakcję

układu odpornościowego).

Jeśli pacjent zażywa inne leki, które mogą powodować uszkodzenie nerek

Patrz

Stosowanie

innych leków.

Lek AmBisome może powodować uszkodzenie nerek. Lekarz lub pielęgniarka

będzie regularnie pobierać próbki krwi do badań stężenia kreatyniny (substancji, której stężenie

we krwi świadczy o czynności nerek) i elektrolitów (szczególnie potasu i magnezu) − stężenie

tych związków może być nieprawidłowe u osób z zaburzeniem czynności nerek. Jest to

szczególnie istotne, jeżeli pacjent zażywa inne leki, które mogą spowodować uszkodzenie nerek.

Próbki krwi będą również analizowane pod względem zmian czynności wątroby i zdolności

organizmu do wytwarzania komórek oraz płytek krwi.

Jeśli wyniki badań krwi wykażą zaburzenia czynności nerek lub inne istotne zmiany

, lekarz

może zmniejszyć dawkę leku AmBisome lub przerwać leczenie.

Jeśli wyniki badań krwi wskazują na niedostateczne stężenie potasu we krwi pacjenta

lekarz

może przepisać lek uzupełniający potas, podawany w trakcie stosowania leku AmBisome.

Jeśli pacjentowi aktualnie lub niedawno przetoczono białe krwinki

. Jeżeli lek AmBisome

podaje się w trakcie lub krótko po przetoczeniu białych krwinek, mogą wystąpić nagłe, ciężkie

powikłania płucne. Aby zmniejszyć ryzyko tych powikłań, lekarz zaleci infuzje z zachowaniem

jak największego odstępu czasu i będzie kontrolować czynność płuc pacjenta.

Jeśli pacjent jest poddawany hemodializie lub ultrafiltracji z powodu niewydolności nerek

lekarz zaleci podawanie leku AmBisome po zakończeniu tych procedur.

Lek AmBisome a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi

o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki mogące powodować uszkodzenie nerek

Leki osłabiające naturalne mechanizmy obronne organizmu

(immunosupresyjne),

np.

cyklosporyna

Niektóre antybiotyki,

zwane aminoglikozydami, w tym gentamycyna, neomycyna

streptomycyna.

Pentamidyna

, lek stosowany w leczeniu zapalenia płuc u pacjentów z AIDS i leiszmaniozą.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi

. Lek

AmBisome może nasilać spowodowane nimi uszkodzenie nerek. Jeżeli pacjent przyjmuje te leki,

lekarz lub pielęgniarka będzie regularnie pobierać próbki krwi do badań mających na celu

określenie czynności nerek.

Leki, które mogą powodować zmniejszenie stężenia potasu

Kortykosteroidy

, leki przeciwzapalne osłabiające układ odpornościowy.

Kortykotropina

(ACTH), hormon regulujący wytwarzanie przez organizm kortykosteroidów

w odpowiedzi na stres.

Leki moczopędne

zwiększające ilość wydalanego moczu, w tym

furosemid

Glikozydy naparstnicy

(leki otrzymywane z naparstnicy), stosowane w leczeniu

niewydolności serca. AmBisome może nasilać takie działania niepożądane glikozydów

naparstnicy, jak zmiany rytmu serca.

Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe

zwykle stosowane podczas operacji, takie jak

tubokuraryna

. AmBisome może nasilać działanie zwiotczające mięśnie.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne leki

Leki przeciwgrzybicze

np. flucytozyna. Lek AmBisome może nasilać działania niepożądane

flucytozyny − zaburzenia wytwarzania nowych komórek krwi przez organizm, co może być

wykryte w badaniach krwi.

Niektóre leki przeciwnowotworowe

, np. metotreksat, doksorubicyna, karmustyna

i cyklofosfamid.

Stosowanie z lekiem AmBisome może powodować uszkodzenie nerek,

świszczący oddech, trudności w oddychaniu i niedociśnienie tętnicze.

Przetoczenia białych krwinek (leukocytów)

może powodować nagłe, ciężkie powikłania

płucne w trakcie lub krótko po przetoczeniu białych krwinek, jeśli pacjentowi podawano lek

AmBisome. Lekarz zaleci podawanie tych leków z zachowaniem jak najdłuższego odstępu

i będzie kontrolować czynność płuc. Zmniejszy to ryzyko powikłań płucnych.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli pacjentka jest w ciąży

, karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko,

powinna o tym powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku AmBisome

Lekarz przepisze lek AmBisome ciężarnej pacjentce wyłącznie wtedy, jeśli uzna, że korzyści

z leczenia przewyższają możliwe zagrożenia dla pacjentki i jej nienarodzonego dziecka.

Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka karmiących matek. Podejmując decyzję o karmieniu piersią

podczas stosowania leku AmBisome, należy uwzględnić: możliwe zagrożenia dla dziecka, korzyści

dla dziecka z karmienia piersią oraz korzyści stosowania leku AmBisome dla matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzono badań nad wpływem na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Niektóre działania niepożądane leku AmBisome mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.

Możliwe działania niepożądane

). Nie należy prowadzić

pojazdów i nie obsługiwać maszyn, jeśli u pacjenta występują: drgawki, zaburzenia rytmu serca lub

inne objawy niepożądane mogące osłabiać sprawność psychofizyczną.

Lek AmBisome zawiera cukier

W każdej fiolce leku AmBisome znajduje się około 900 mg sacharozy (cukru). Jeśli pacjent choruje na

cukrzycę lub stwierdzono wcześniej u niego nietolerancję niektórych cukrów, powinien powiedzieć

o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku.

3.

Jak stosować lek AmBisome

Lek AmBisome jest przeznaczony wyłącznie do podawania przez lekarza lub fachowy personel

medyczny. Podawany jest dożylnie (w infuzji czyli przez kroplówkę). Leku AmBisome nie można

podawać inną drogą.

Aby przygotować infuzję, lek AmBisome należy rozpuścić w jałowej wodzie do wstrzykiwań,

a następnie rozcieńczyć roztworem zawierającym glukozę. Nie mieszać leku AmBisome z roztworami

soli ani z innymi lekami lub elektrolitami.

Dawkowanie leku AmBisome ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od masy

ciała i wskazań.

Produktu AmBisome NIE należy stosować wymiennie z innymi produktami zawierającymi

amfoterycynę B.

Stosowanie u dorosłych

Zakażenia grzybicze jednego lub więcej narządów wewnętrznych ciała

Zwykle leczenie zaczyna się od podawania 1 mg/kg masy ciała każdego dnia przez 3-4 tygodnie.

Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki leku do 3 mg/kg masy ciała.

W leczeniu mukormikozy dawka początkowa wynosi zazwyczaj 5 mg/kg masy ciała każdego dnia.

Czas trwania leczenia zostanie ustalony zostanie ustalony indywidualnie przez lekarza

Podejrzenie zakażeń grzybiczych u pacjentów z podwyższoną temperaturą i neutropenią

Zalecana dawka dobowa wynosi 3 mg/kg masy ciała na dobę. Lek AmBisome będzie stosowany do

czasu, gdy temperatura będzie się utrzymywać na prawidłowym poziomie przez kolejne 3 dni.

Jednakże leku AmBisome nie wolno stosować dłużej niż przez kolejne 42 dni.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek AmBisome podawano dzieciom w wieku od 1 miesiąca do 18 lat.

Dawkę leku AmBisome dla dzieci oblicza się podobnie jak dla dorosłych, w przeliczeniu na kg masy

ciała. Nieznane są skuteczność ani bezpieczeństwo stosowania leku AmBisome u dzieci w pierwszym

miesiącu życia.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji wielkości dawki ani częstości podawania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Pacjentom z zaburzeniem czynności nerek podawano lek AmBisome w dobowych dawkach 1 do 5 mg

na kilogram masy ciała. Nie ma konieczności modyfikacji wielkości dawki ani częstości podawania.

W trakcie stosowania leku AmBisome lekarz lub pielęgniarka będzie regularnie pobierać próbki krwi

w celu badań określenia czynności nerek.

Jak długo trwa infuzja

Infuzja dożylna trwa zwykle 30 do 60 minut. Jeśli dawka przekracza 5 mg/kg masy ciała na dobę,

zaleca się infuzję dożylną trwającą 2 godziny. Zalecane stężenie amfoterycyny B do podawania

w infuzji dożylnej wynosi od 0,2 mg/ml do 2 mg/ml.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AmBisome

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli otrzymana dawka AmBisome była zbyt duża.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie infuzji

Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

gorączka, dreszcze.

Do rzadziej występujących reakcji związanych z infuzją zalicza się:

uczucie ucisku, ból w klatce

piersiowej, duszność, skurcz oskrzeli powodujący trudności w oddychaniu (może im towarzyszyć

świszczący oddech), zaczerwienienie skóry, przyspieszone bicie serca, niedociśnienie tętnicze i bóle

mięśniowo-stawowe (opisywane jako bóle stawów, bóle pleców lub bóle kości).

Objawy te szybko ustępowały po przerwaniu infuzji. Reakcje te mogą nie występować podczas

podawania kolejnych dawek leku AmBisome lub gdy szybkość podawania jest mniejsza (podawanie

dłużej niż przez 2 godziny). Lekarz może przepisać inne leki, aby zapobiegać możliwym reakcjom

związanym z infuzją lub leczyć ich objawy. Jeżeli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja związana

z infuzją, lekarz przerwie podawanie leku AmBisome i zaleci unikanie tego leku w przyszłości.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Uczucie zmęczenia, stany splątania, osłabienie siły mięśni lub skurcze mięśni na skutek niedoboru

potasu we krwi.

Nudności lub wymioty.

Gorączka, dreszcze.

Częste działania niepożądane (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Uczucie zmęczenia, stany splątania, osłabienie siły mięśni lub skurcze mięśni na skutek niedoboru

magnezu, wapnia lub sodu we krwi.

Duże stężenie cukru we krwi.

Ból głowy.

Znacznie przyspieszone bicie serca (częstoskurcz).

Rozszerzenie naczyń krwionośnych, niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry.

Duszność.

Biegunka.

Bóle żołądka (brzucha).

Wysypka.

Bóle w klatce piersiowej.

Bóle pleców.

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub nerek stwierdzone na podstawie analizy

próbek krwi lub moczu.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

Wylewy podskórne, siniaki o nieuchwytnej przyczynie oraz przedłużające się krwawienia po

urazie.

Ciężka reakcje alergiczna (anafilaktoidalna).

Drgawki.

Trudności w oddychaniu, równocześnie może występować świszczący oddech.

Inne działania niepożądane (o nieznanej częstości występowania)

Niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych we krwi, przebiegające z następującymi

objawami: nadmierne zmęczenie, duszność po niewielkim wysiłku fizycznym oraz bladość skóry).

Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaktyczne) i uczuleniowe.

Nagłe zatrzymanie krążenia i zaburzenia rytmu serca.

Niewydolność lub zaburzenie czynności nerek. Do objawów zaliczają się zmęczenie i mniejsze

wydalanie moczu.

Silny obrzęk okolicy warg, oczu lub języka.

Bóle mięśni na skutek rozpadu włókien mięśni poprzecznie prążkowanych (rabdomioliza).

Bóle mięśniowo-stawowe (opisywane jako bóle stawów, bóle pleców lub bóle kości).

Zaburzenia wyników badań stężenia fosforu we krwi.

Może wystąpić fałszywie dodatni wynik

wskazujący na podwyższone stężenie fosforanów we krwi pacjentów leczonych produktem

AmBisome, jeśli pobrane od nich próbki analizowane są za pomocą specjalnej metody z użyciem

odczynnika PHOSm.

Jeżeli wynik testu wskazuje na wysoki poziom fosforanów we krwi, może być konieczne

przeprowadzenie ponownego badania z użyciem innej metody, aby zweryfikować wynik.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku

5.

Jak przechowywać lek AmBisome

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku AmBisome po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie zachowywać częściowo wykorzystanych fiolek do dalszego użycia.

Więcej informacji na temat przechowywania produktu leczniczego zamieszczono na końcu ulotki,

w punkcie “Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek AmBisome

Substancją czynną jest amfoterycyna B. Każda fiolka zawiera 50 mg amfoterycyny B w liposomach

(niewielkich cząsteczkach tłuszczowych).

Pozostałe składniki leku to:

fosfatydylocholina sojowa, uwodorniona (HSPC), distearoilofosfatydyloglicerol, w postaci soli

sodowej (DSPG), cholesterol, sacharoza, alfa-tokoferol, disodowy bursztynian sześciowodny, sodu

wodorotlenek, kwas solny.

Jak wygląda lek AmBisome i co zawiera opakowanie

Lek AmBisome jest jałowym, jasnożółtym liofilizatem (proszkiem suszonym przez wymrażanie) do

sporządzania roztworu do infuzji. Lek jest dostarczany w szklanych fiolkach o pojemności 15 ml,

20 ml lub 30 ml. W każdej fiolce znajduje się 50 mg substancji czynnej, amfoterycyny B.

Zamknięcie składa się z gumowego korka, aluminiowego kapsla i plastikowego flipa.

Każde pudełko zawiera 1 fiolkę i 1 filtr membranowy lub 10 fiolek i 10 filtrów membranowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge CB21 6GT

Wielka Brytania

Wytwórca

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

tel.: 22 262 87 02

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

INFORMACJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA FACHOWEGO PERSONELU

MEDYCZNEGO

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU NALEŻY DOKŁADNIE

PRZECZYTAĆ PONIŻSZY TEKST.

NIE stosować produktu AmBisome wymiennie z innymi produktami leczniczymi zawierającymi

amfoterycynę B.

Wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel powinien sporządzać roztwór produktu

AmBisome.

Roztwór produktu AmBisome należy sporządzać używając jałowej wody do wstrzykiwań

bez

środka bakteriostatycznego

oraz rozcieńczać wyłącznie roztworem glukozy do infuzji (5%,

10% lub 20%).

Użycie innych roztworów niż zalecane lub zawartość środka bakteriostatycznego (np. alkoholu

benzylowego) może spowodować wytrącanie się z roztworu cząstek produktu AmBisome.

Ze względu na NIEZGODNOŚĆ, nie rozpuszczać produktu AmBisome z roztworami soli ani nie

rozcieńczać go roztworami soli, ani nie podawać przez wkłucie dożylne, którym uprzednio podawano

roztwór soli, chyba że kaniulę do podawania dożylnego przepłukano potem roztworem glukozy do

infuzji. Jeśli nie jest to możliwe, produkt AmBisome należy podawać przez odrębne wkłucie dożylne.

NIE mieszać produktu AmBisome z innymi lekami ani elektrolitami.

Podczas przygotowywania roztworu należy ściśle przestrzegać zasad aseptyki, ponieważ ani produkt

AmBisome, ani płyny, których należy używać do sporządzania i rozcieńczania koncentratu, nie

zawierają środków konserwujących ani bakteriostatycznych.

Sporządzanie roztworu zawierającego 50 mg amfoterycyny B

1. Do jednej fiolki produktu AmBisome dodać 12 ml jałowej wody do wstrzykiwań, w celu uzyskania

zawiesiny o stężeniu amfoterycyny wynoszącym 4 mg/ml.

2. NATYCHMIAST po dodaniu wody FIOLKĘ SILNIE WSTRZĄSAĆ przez 30 sekund, aby uzyskać

dokładnie wymieszaną zawiesinę AmBisome. Sprawdzić, czy jeszcze są widoczne cząstki stałe i nadal

wstrząsać, aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Nie podawać, jeśli zaobserwuje się wytrącanie

stałych cząsteczek substancji obcej.

3. Obliczyć, jaką objętość sporządzonej zawiesiny produktu AmBisome (4 mg/ml) należy następnie

rozcieńczyć (patrz tabela poniżej).

4. Roztwór do infuzji uzyskuje się przez rozcieńczenie sporządzonej zawiesiny produktu AmBisome

roztworem glukozy do infuzji (5%, 10% lub 20%) o objętości od jednej (1) do dziewiętnastu (19)

części, co daje ostateczne stężenie w zalecanym zakresie od 2,00 mg/ml do 0,20 mg/ml amfoterycyny

B w liposomach (patrz tabela poniżej).

5. Nabrać do jałowej strzykawki wyliczoną objętość sporządzonej zawiesiny produktu AmBisome.

Posługując się dołączonym do opakowania filtrem 5 µm, wstrzyknąć ją do jałowego pojemnika

zawierającego wyliczoną objętość roztworu glukozy (5%, 10% lub 20%) do infuzji.

Do podawania roztworu produktu AmBisome w infuzji dożylnej można stosować filtr membranowy,

dołączony do zestawu. Przeciętna średnica porów filtra nie powinna być jednak mniejsza niż

1 mikron.

Przykładowe sporządzanie roztworu produktu AmBisome do infuzji w dawce 3 mg/kg mc./dobę

w 5% roztworze glukozy do infuzji

Masa

ciała

[kg]

Liczba

fiolek

Dawka

produktu

AmBisome,

którą należy

pobrać do

dalszego

rozcieńczenia

[mg]

Objętość

rozpuszczone

go produktu

AmBisome

[ml]*

Sporządzanie roztworu

o stężeniu 0,2 mg/ml

(rozcieńczenie 1 w 20)

Sporządzanie roztworu

o stężeniu 2,0 mg/ml

(rozcieńczenie 1 w 2)

Potrzebna

objętość 5%

roztworu

glukozy [ml]

Objętość

całkowita

AmBisome

z 5%

roztworem

glukozy [ml]

Potrzebna

objętość 5%

roztworu

glukozy [ml]

Objętość

całkowita

AmBisome

z 5%

roztworem

glukozy

[ml]

142,5

18,75

356,25

18,75

37,5

41,25

783,75

41,25

82,5

52,5

997,5

1050

52,5

63,75

1211,25

1275

63,75

127,5

Do jednej fiolki produktu AmBisome (50 mg) należy

dodać 12 ml wody do wstrzykiwań w celu

uzyskania stężenia amfoterycyny

B w liposomach, wynoszącego 4 mg/ml.

Częściowo zużytych fiolek nie należy przechowywać w celu ponownego podania pacjentowi.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny

z lokalnymi przepisami.

Okres ważności po rozpuszczeniu

W związku z tym, że produkt nie zawiera środków konserwujących – z mikrobiologicznego punktu

widzenia AmBisome należy zużyć natychmiast po rozpuszczeniu w wodzie lub rozcieńczeniu

roztworem glukozy.

Odpowiedzialność za warunki oraz okres przechowywania leku po otwarciu, a przed podaniem

pacjentowi, ponosi osoba podająca lek.

Okres ważności po rozpuszczeniu produktu leczniczego w wodzie do wstrzykiwań

24 godziny w temperaturze 2ºC-8ºC, jeśli produkt leczniczy był rozpuszczony w kontrolowanych

i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Roztwór może być przechowywany w warunkach, w których zachowuje potwierdzoną stabilność

chemiczną i fizyczną, tj.:

w fiolkach szklanych: 24 godziny w temperaturze 25±2ºC lub do 7 dni w temperaturze 2ºC-8ºC;

w strzykawkach polipropylenowych: do 7 dni w temperaturze 2ºC-8ºC.

Nie przechowywać częściowo wykorzystanych fiolek do dalszego użycia.

Okres ważności po rozcieńczeniu roztworem glukozy

Przechowywanie w workach infuzyjnych PVC lub POEs (poliolefinowe) – według danych zawartych

w poniższej

tabeli.

Rozpuszczalnik

Stopień

rozcieńczenia

Stężenie

amfoterycyny B

[mg/ml]

Okres ważności

w temperaturze

2

C-8

C

Okres ważności

w temperaturze

25±2

C

5% roztwór glukozy

1 w 2

1 w 8

1 w 20

7 dni

7 dni

4 dni

48 godzin

48 godzin

24 godziny

10% roztwór glukozy

1 w 2

48 godzin

72 godziny

20% roztwór glukozy

1 w 2

48 godzin

72 godziny

Przechowywać w workach infuzyjnych PVC lub POEs (poliolefinowe) w temperaturze 25±2ºC lub

2ºC-8ºC. Nie zamrażać.