Alumag

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Alumag (23 mg + 40,77 mg)/ml zawiesina doustna
 • Dawkowanie:
 • (23 mg + 40,77 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina doustna
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Alumag (23 mg + 40,77 mg)/ml zawiesina doustna
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 250 ml, 5909990248711, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02487
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ALUMAG,

(23 mg w przeliczeniu na tlenek glinu + 40,77 mg) / ml, zawiesina doustna

Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Alumag i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowanie leku Alumag

Jak stosować lek Alumag

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Alumag

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Alumag

i w jakim celu się go stosuje

Skutkiem działania leku Alumag jest zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego poprzez

zobojętnienie kwasu solnego. Reakcja ta zwiększa pH soku żołądkowego i zmniejsza uszkadzające

działanie kwasu solnego na błonę śluzową żołądka.

Wskazania:

Leczenie objawowe zaburzeń dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego związanych z

nadkwaśnością soku żołądkowego, w tym:

zapalenie błony śluzowej przełyku i żołądka,

zgaga,

niestrawność,

refluksowe zapalenie przełyku spowodowane wstecznym zarzucaniem treści pokarmowej do

przełyku,

przepuklina rozworu przełykowego,

pomocniczo w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

2.

Informacje ważne przed zastosowanie leku Alumag

Kiedy nie stosować leku Alumag

Jeśli pacjent ma uczulenie na glinu wodorotlenek lub magnezu wodorotlenek lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,

Jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie fosforu we krwi (hipofosfatemia),

Jeśli pacjent ma zwężenie jelita grubego,

Jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje leki lub suplementy diety w postaci tabletek musujących

zawierających kwas cytrynowy (dotyczy szczególnie pacjentów z zaburzeniami czynności

nerek), (patrz punkt: Lek Alumag a inne leki).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alumag:

u dzieci poniżej 6 lat, szczególnie odwodnionych lub z łagodną do umiarkowanej

niewydolnością nerek;

u małych dzieci stosowanie wodorotlenku magnezu może prowadzić do wystąpienia

hipermagnezemii, zwłaszcza jeśli stwierdza się u nich zaburzenie czynności nerek lub

odwodnienie;

u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek lub poddawanych

hemodializie, ponieważ może u nich wystąpić nagromadzenie jonów magnezu i glinu;

u pacjentów dializowanych długotrwałe stosowanie związków glinu w dużych dawkach może

spowodować lub nasilić osteomalację (rozmiękanie kości) oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia

encefalopatii (zaburzenia czynności mózgu);

lek Alumag może spowodować niewydolność nerek wskutek odkładania się fosforanu

magnezowo-amonowego.

Lek Alumag a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kwas cytrynowy zawarty w produktach leczniczych lub suplementach diety w postaci tabletek

musujących znacząco zwiększa wchłanianie z przewodu pokarmowego jednocześnie stosowanego

glinu wodorotlenku. Może to powodować zwiększoną toksyczność glinu, szczególnie u pacjentów z

zaburzeniami czynności nerek. Dlatego też, stosowanie leków lub suplementów diety w postaci

tabletek musujących zawierających kwas cytrynowy jednocześnie z lekiem Alumag jest

przeciwwskazane.

Jednoczesne stosowanie leków zawierających glinu i magnezu wodorotlenek i niektórych leków może

opóźniać ich wchłanianie. Dlatego też inne leki (z wyjątkiem szczegółowo wymienionych poniżej)

należy przyjmować od 2 do 3 godzin po przyjęciu leku Alumag:

Chinolony (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych): cyprofloksacynę należy

przyjmować 2 godziny przed lub 4 godziny po zastosowaniu leku Alumag; lewofloksacynę i

norfloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed lub 2 godziny po zastosowaniu leku Alumag;

moksyfloksacynę należy przyjmować 6 godzin przed lub 6 godzin po zastosowaniu leku Alumag;

ofloksacynę i pefloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed zastosowaniem leku Alumag.

Tetracykliny (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych) – lek Alumag należy przyjmować

co najmniej 2-3 godziny po lub 2-3 godziny przed podaniem tetracyklin.

Ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy) - lek Alumag należy przyjmować co najmniej 2 godziny po

podaniu ketokonazolu.

Leki tuberkulostatyczne (leki stosowane w leczeniu gruźlicy) – lek Alumag należy przyjmować od

1 do 2 godzin po zastosowaniu izoniazydu. W przypadku etambutolu lek Alumag należy

przyjmować 4 godziny po podaniu.

Glikozydy naparstnicy (leki stosowane w leczeniu chorób serca) - zaleca się, aby odstęp między

przyjęciem leku Alumag i glikozydów naparstnicy wynosił co najmniej 2 godziny.

Inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny - leki stosowane w celu obniżenia stężenia cholesterolu

we krwi) - lek Alumag należy przyjmować co najmniej 2 godziny po zastosowaniu rozuwastatyny.

Wodorotlenek magnezu może wpływać na działanie niektórych leków albo niektóre leki mogą

wpływać na skuteczność wodorotlenku magnezu. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie,

jeśli pacjent przyjmuje salicylany.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Alumag nie wykazuje wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Alumag zawiera sorbitol.

Ze względu na zawartość sorbitolu leku nie powinni stosować pacjenci, u których stwierdzono

nietolerancję niektórych cukrów.

Lek Alumag zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu oraz propylu parahydroksybenzoesanu lek

Alumag może powodować reakcje alergiczne typu późnego.

3.

Jak stosować lek Alumag

Zwykle stosuje się 1 łyżkę stołową (10 ml) 3 razy na dobę, około 1,5 godziny po każdym

podstawowym posiłku i 1 łyżkę stołową bezpośrednio przed snem, ewentualnie w razie wystąpienia

bólu.

Nie należy podawać większej dawki zawiesiny niż 6 łyżek stołowych (60 ml) na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie, ponieważ sole glinu podawane długotrwale mogą

zmniejszać wchłanianie fosforanów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alumag

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Nie odnotowano objawów zatrucia.

Podczas długotrwałego stosowania leku w dużych dawkach mogą jednak wystąpić zaburzenia

elektrolitowe (zwiększenie stężenia magnezu i glinu lub zmniejszenie stężenia fosforanów).

W razie długotrwałego stosowania leku należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Alumag

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: zaparcia, biegunki, nudności, wymioty, jasne zabarwienie kału, ból brzucha

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: niewydolność nerek*, osteomalacja (rozmiękanie kości).*

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana: encefalopatia (zaburzenia czynności mózgu).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko: hipermagnezemia: po długotrwałym stosowaniu wodorotlenku magnezu u pacjentów z

zaburzeniami czynności nerek obserwowano występowanie hipermagnezemii.

* Obserwowane podczas długotrwałego stosowania w dużych dawkach.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Alumag

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Alumag

- Substancjami czynnymi leku są: glinu wodorotlenek i magnezu wodorotlenek.

- Pozostałe składniki to: sorbitol 70%, glicerol, kwas solny, metylu parahydroksybenzoesan, propylu

parahydroksybenzoesanu, sacharyna sodowa, olejek miętowy, 30% emulsja symetykonu, woda

oczyszczona.

10 ml zawiesiny (1 dawka) zawiera:

Aluminii hydroxidum (glinu wodorotlenek) w przeliczeniu na tlenek glinu - 230,0 mg

Magnesii hydroxidum (magnezu wodorotlenek) - 407,7 mg

Jak wygląda lek Alumag i co zawiera opakowanie

Alumag wytwarzany jest w postaci zawiesiny doustnej barwy białej, o zapachu i smaku miętowym.

Zawiesina może lekko osadzać się na dnie butelki, ale po wstrząśnięciu powinna powracać do stanu

jednorodnego rozproszenia.

Opakowanie zawiera 250 ml zawiesiny.

Podmiot odpowiedzialny:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapeszt

Węgry

Wytwórca:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((farmakod))

((Logo podmiotu odpowiedzialnego))