Alugastrin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Alugastrin 340 mg tabletki do rozgryzania i żucia
 • Dawkowanie:
 • 340 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do rozgryzania i żucia
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Alugastrin 340 mg tabletki do rozgryzania i żucia
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 szt. (1 x 10), 5902020314707, OTC; 20 tabl., 5909990292035, OTC; 40 tabl., 5909990292042, OTC; 60 tabl., 5909991202675, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02920
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Alugastrin,

340 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

(Dihydroxyaluminii natrii carbonas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

-

Jeśli po upływie 14 dni u dorosłych lub po upływie 7 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent

czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem

.

Spis treści ulotki

Co to jest Alugastrin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alugastrin

Jak stosować Alugastrin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Alugastrin

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Alugastrin i w jakim celu się go stosuje

Alugastrin jest lekiem zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym. Nie powoduje

nadmiernej alkalizacji soku żołądkowego i wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu solnego. Działa

osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy. Łagodzi dolegliwości bólowe związane

z nadkwaśnością soku żołądkowego.

Stosować objawowo:

- w nadkwaśności soku żołądkowego;

- w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze

(np. niesteroidowe leki przeciwzapalne – leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, często stosowane

na przeziębienie);

- w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Jeśli po upływie 14 dni u dorosłych lub po upływie 7 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent

czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza

.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alugastrin

Kiedy nie stosować leku Alugastrin

- jeśli pacjent ma uczulenie na węglan dihydroksyglinowo-sodowy lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do zaparć.

U dzieci poniżej 6 lat można zastosować tylko po rozpoznaniu przez lekarza przyczyny dolegliwości.

Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku może doprowadzić do hipofosfatemii (glin zawarty

w leku wiąże w jelicie cienkim fosforany, tworząc nierozpuszczalne związki).

Alugastrin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Alugastrin

zmniejsza wchłanianie z przewodu pokarmowego niektórych leków podawanych doustnie,

np.:

- antagonistów receptorów H

(leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego, stosowanych

w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, np.

ranitydyna);

- fenytoiny (leku o działaniu przeciwdrgawkowym i antyarytmicznym, stosowanego w leczeniu

padaczki);

- fluorochinolonów (leków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych układu oddechowego,

moczowo-płciowego, przewodu pokarmowego, skóry, tkanek miękkich, kości i stawów,

np. cyprofloksacyna);

- glikozydów nasercowych (leków stosowanych w niewydolności serca, np. digoksyna);

- ketokonazolu (leku stosowanego w zakażeniach grzybiczych skóry i paznokci);

- tetracyklin (grupy antybiotyków stosowanych w zakażeniach bakteryjnych układu oddechowego,

moczowo-płciowego, boreliozie, zakażeniach skóry, np. doksycyklina);

- salicylanów (leków o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i przeciwzapalnym, często

stosowanych na przeziębienie);

- preparatów żelaza (leków stosowanych w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborami

żelaza);

- zmniejsza skuteczność działania sukralfatu (leku stosowanego w leczeniu choroby wrzodowej

żołądka i dwunastnicy).

Należy zachować, zgodne z zaleceniem lekarza, przerwy między podaniem leku Alugastrin

i innych

leków doustnych.

Alugastrin z jedzeniem i piciem

Wskazane jest przyjmowanie leku po posiłkach lub między posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Podczas ciąży (zwłaszcza w I trymestrze) i karmienia piersią, lek może być stosowany jedynie

w przypadku uzasadnionej konieczności. Nie stosować długotrwale ani w dużych dawkach.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Alugastrin nie wpływa

na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Alugastrin zawiera sód

Lek zawiera 57 - 114 mg sodu na dawkę

, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną

czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować Alugastrin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: rozgryźć lub żuć 1 lub 2 tabletki w godzinę po posiłkach

i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alugastrin

W przypadku zastosowania leku Alugastrin w większej dawce niż zalecana, może wystąpić biegunka,

obrzęk stóp i podudzi.

Pominięcie zastosowania leku Alugastrin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

kredowy posmak, łagodne zaparcia, skurcze żołądka.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

nudności lub wymioty, białawe zabarwienie kału.

Działania niepożądane występujące rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

w przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania dużych dawek:

ciągłe zaparcia, utrata apetytu, niezwykła utrata masy ciała, osłabienie mięśni, utrata fosforanów (bóle

kości, puchnięcie nadgarstków lub kostek).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Alugastrin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Alugastrin

- Substancją czynną leku jest dihydroksyglinowo-sodowy węglan.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: mannitol, skrobia ziemniaczana, karmeloza sodowa,

magnezu stearynian, substancja poprawiająca smak i zapach miętowa, sacharyna sodowa.

Jak wygląda Alugastrin i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych, okrągłych tabletek o miętowym smaku i zapachu, zapakowanych w blistry.

Opakowanie zewnętrzne zawiera 10, 20, 40 lub 60 tabletek w blistrach oraz informację dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142 B

02-305 Warszawa

tel/fax: 22 616 33 48 / 22 617 69 21

Wytwórca

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna

ul. gen. Mariana Langiewicza 58

95-050 Konstantynów Łódzki

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego,

w tym dla osób niewidomych i słabo widzących (wersja audio, płyta CD) pod numerem telefonu:

42 654 00 70

Data ostatniej aktualizacji ulotki: