Altacet

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Altacet 10 mg/g żel
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Altacet 10 mg/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 40 g, 5909990015269, OTC; 1 tuba 75 g, 5909991000011, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10000
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ALTACET, 10 mg/g, żel

Glinu octanowinian

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Altacet i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Altacet

Jak stosować Altacet

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Altacet

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Altacet i w jakim celu się go stosuje

Altacet jest bezbarwnym żelem o zapachu mentolu, zawierającym substancję czynną octanowinian

glinu. Lek po zastosowaniu na skórę wykazuje działanie ściągające i przeciwobrzękowe, jednocześnie

łagodzi dolegliwości bólowe. Substancja pomocnicza mentol działa miejscowo chłodząco.

Wskazania do stosowania:

Altacet stosuje się miejscowo na skórę:

- w stłuczeniach;

- w obrzękach stawowych i pourazowych;

- w obrzękach spowodowanych oparzeniami I

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Altacet

Kiedy nie stosować leku

Altacet:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – octanowinian glinu lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- doustnie;

- w przypadku rozległych ran;

- na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem;

- na zakażoną skórę;

- długotrwale;

- u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Altacet należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli

objawy te utrzymują się, należy zgłosić się do lekarza.

2

- Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przedostania się żelu do oczu

lub na błony śluzowe, należy go usunąć obficie spłukując wodą.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Altacet a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje leku Altacet z innymi lekami.

Ciąża i

karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych o wpływie leku Altacet na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych

i obsługiwania maszyn.

Altacet zawiera metylu parahydroksybenzoesan

Zawarta w leku substancja pomocnicza – parahydroksybenzoesan metylu może powodować reakcje

alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Altacet

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować jak opisano poniżej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat:

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Altacet należy stosować na czystą, suchą

skórę w bolących miejscach od 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, najlepiej w postaci

okładów.

Nie należy stosować leku w opatrunku okluzyjnym lub owijać okładów folią. Można stosować

wyłącznie okłady wysychające.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.

Ostrożnie stosować u dzieci.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (rumień, świąd, pieczenie), które zwykle ustępują po

zaprzestaniu stosowania leku.

W razie stosowania leku na duże powierzchnie skóry, stosowania długotrwałego lub zbyt częstego,

Altacet może powodować macerację skóry, a u osób nadwrażliwych odczyny rumieniowe, grudkowe

i ziarninowe. Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia objawów hiperaluminemii i hipofosfatemii

w przypadku długotrwałego stosowania w ciężkiej niewydolności nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

3

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Altacet

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i kartoniku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmianę jego wyglądu zewnętrznego lub zapachu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Altacet

- Substancją czynną leku jest glinu octanowinian 10 mg/g.

- Pozostałe składniki to: etanol 96%, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu

wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda Altacet i co zawiera opakowanie

Altacet

jest bezbarwnym żelem do stosowania miejscowego na skórę, o zapachu mentolu.

Tuba w tekturowym pudełku

40 g

75 g

Podmiot odpowiedzialny

Lek S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Wytwórca

EMO-FARM Sp. z o.o.

ul. Łódzka 52

95-054 Ksawerów

tel./fax +48 42 212 80 85

emo-farm@valeant.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: