Allergo-Comod

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Allergo-Comod 20 mg krople do oczu, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 20 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Allergo-Comod 20 mg krople do oczu, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 10 ml, 5909990976218, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09762
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

URSAPHARM * Allergo-COMOD krople do ozcu * MA-No. 9762 * Application for variation

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Allergo-COMOD krople do oczu, roztwór

Natrii cromoglicas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści:

Co to jest Allergo-COMOD krople do oczu i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allergo-COMOD krople do oczu

Jak stosować Allergo-COMOD krople do oczu

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Allergo-COMOD krople do oczu

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Allergo-COMOD krople do oczu i w jakim celu się go stosuje

Wskazaniem do stosowania jest ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek, np. zapalenie spojówek

spowodowane katarem siennym, wiosenne alergiczne zapalenie rogówki i spojówek.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allergo-COMOD krople do oczu

Kiedy nie stosować leku Allergo-COMOD krople do oczu:

jeśli pacjent ma uczulenie na kromoglikan sodu lub którykolwiek z pozostałych składników leku

(wymienionych w punkcie 6).

Nie są znane interakcje kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi równocześnie miejscowo do oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Allergo-COMOD krople do oczu należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest

używanie soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy

zdjąċ soczewki kontaktowe, zakropliċ lek, a soczewki założyċ ponownie po upływie 15 minut.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w

przeszłości.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat.

Edition 05/2015

URSAPHARM * Allergo-COMOD krople do ozcu * MA-No. 9762 * Application for variation

Allergo-COMOD krople do oczu a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także

o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Brak danych

dotyczących wpływu leku na płód. Leku nie należy stosować w I trymestrze ciąży i nie zaleca się

stosowania go w dalszym okresie ciąży

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji

u osób prowadzących pojazdy oraz obsługujących maszyny.

3.

Jak stosować Allergo-COMOD krople do oczu

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 kropla 4 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Dla dorosłych i dzieci dawkowanie jest takie samo.

Nie dotykać końcówką zakraplacza do oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Allergo-COMOD krople do oczu

Nie odnotowano przypadków przedawkowania. Nie jest znane specjalne leczenie w takim przypadku.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku,

przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępowały. W przypadku podejrzenia

uczulenia na krople Allergo-COMOD, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku

wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich

lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie

181C, 02-222 Warszawa; tel: +48 22 492 13 01; fax: + 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania

niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań

niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Edition 05/2015

URSAPHARM * Allergo-COMOD krople do ozcu * MA-No. 9762 * Application for variation

Jak przechowywać Allergo-COMOD krople do oczu

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza

ostatni dzień danego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 12 tygodni.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Allergo-COMOD krople do oczu

Substancją czynną leku jest sodu kromoglikan

Substancje pomocnicze to: disodu edetynian, sorbiol, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Allergo-COMOD krople do oczu i co zawiera opakowanie

Allergo-COMOD krople do oczu to przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółty roztwór znajdujący się w

butelce z pompką.

Każde opakowanie zawiera 1 plastikową butelkę 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

URSAPHARM Poland sp. z o.o.

ul. Malarska 6

05-092 Łomianki

Telefon: 22 732 07 90

Telefax: 22 732 07 99

e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Edition 05/2015

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.