Aknemycin Plus

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aknemycin Plus (40 mg + 0,25 mg)/g płyn na skórę
 • Dawkowanie:
 • (40 mg + 0,25 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aknemycin Plus (40 mg + 0,25 mg)/g płyn na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 25 ml, 5909990815517, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08155
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aknemycin Plus

Erythromycinum + Tretinoinum

(40 mg + 0,25 mg)/g płyn na skórę

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Aknemycin Plus i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aknemycin Plus

Jak stosować lek Aknemycin Plus

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Aknemycin Plus

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Aknemycin Plus i w jakim celu się go stosuje

Lek Aknemycin Plus ma postać płynu, jest lekiem przeciwtrądzikowym do stosowania miejscowego

na skórę. Substancje czynne leku to erytromycyna oraz tretynoina.

Erytromycyna jest antybiotykiem z grupy makrolidów, który działa na bakterie Gram-dodatnie

oraz niektóre bakterie Gram-ujemne, w tym na bakterie Propionibacterium acnes, odgrywające istotną

rolę w powstawaniu trądziku.

Tretynoina należy do leków z grupy retynoidów, który wspomaga złuszczanie skóry, hamuje

rogowacenie naskórka i powoduje usunięcie zaskórników.

Wskazania

Wszystkie postaci trądziku, w tym postaci niezapalne z zaskórnikami i zapalne z grudkami

krostkowymi, zwłaszcza u pacjentów z dużym łojotokiem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aknemycin Plus

Kiedy nie stosować leku Aknemycin Plus

- jeśli pacjent ma uczulenie na erytromycynę i(lub) tretynoinę, lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

- w ostrym wyprysku,

- w trądziku różowatym,

- w ostrych stanach zapalnych skóry, zwłaszcza w okolicy ust (okołowargowe zapalenie skóry),

- w pierwszym trymestrze ciąży.

Ostrzeżenie i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aknemycin Plus należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy uważać, aby lek Aknemycin Plus nie dostał się do oczu lub pod powieki.

W razie kontaktu leku z oczami, należy starannie przemyć oczy dużą ilością wody.

Leku Aknemycin Plus nie należy nanosić w okolice warg i nozdrzy.

W początkowym okresie leczenia może nastąpić zaostrzenie zmian trądzikowych z nasileniem

odczynu zapalnego - jest to wskazówka, że lek rozpoczął swoje działanie, a objawy te mają zwykle

charakter przemijający. Nie stanowi to powodu do przerwania leczenia, lekarz może natomiast

zmniejszyć częstość stosowania leku.

Lek należy zawsze nanosić za pomocą dołączonego aplikatora. Jeśli mimo użycia aplikatora dojdzie

do kontaktu leku z palcami, należy dokładnie umyć ręce.

Podczas terapii lekiem Aknemycin Plus skóra może stać się bardziej wrażliwa (foto-wrażliwa)

na promieniowanie ultrafioletowe (UV) (światło słoneczne, lampy kwarcowe lub solarium).

Podrażnienie skóry występujące podczas stosowania leku (patrz punkt 4) może ulec nasileniu

na skutek działania promieniowania UV, promieniowania RTG lub kąpieli w słonej lub chlorowanej

wodzie. Dotyczy to zwłaszcza osób, które przez długi czas są narażone na działanie światła

słonecznego oraz pacjentów szczególnie wrażliwych na promieniowanie słoneczne. Podczas terapii

lekiem Aknemycin Plus należy unikać bezpośredniego narażenia na światło słoneczne

lub promieniowanie UV pochodzące z innego źródła (tj. z lamp opalających i solariów).

Przed zastosowaniem leku Aknemycin Plus wszelkie oparzenia słoneczne powinny zostać wyleczone.

Inne leki i Aknemycin Plus

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także

o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków na skórę, ze względu na ryzyko zaostrzenia

podrażnień skóry.

Podrażnienie skóry występujące podczas stosowania leku może ulec nasileniu na skutek działania

promieniowania UV (światło słoneczne, lampy kwarcowe, solarium), promieniowania

rentgenowskiego lub kąpieli w słonej czy chlorowanej wodzie.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ze względów bezpieczeństwa leku Aknemycin Plus nie należy stosować w okresie pierwszych trzech

miesięcy ciąży.

Należy unikać stosowania leku w pozostałym okresie ciąży i u kobiet które zamierzają zajść

w ciążę.

Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w lekarz zaleci stosowanie leku w okresie karmienia

piersią.

W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu leku ze skórą noworodka, w okresie karmienia

piersią nie należy stosować leku Aknemycin Plus na piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługwianie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Aknemycin Plus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli

Lek należy stosować na chorobowo zmienioną skórę raz do dwóch razy na dobę, po uprzednim

oczyszczeniu skóry.

Lek Aknemycin Plus należy nanieść bezpośrednio na skórę za pomocą dołączonego aplikatora.

Aplikator zapobiega przedostaniu się zanieczyszczeń ze skóry do płynu.

Czas leczenia nie może przekraczać okresu 12 tygodni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aknemycin Plus

Brak danych.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana lub omyłkowego wypicia leku, należy

skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Aknemycin Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Aknemycin Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych osób) lek może powodować zmniejszenie zabarwienia

skóry, podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, pieczenia, suchości i złuszczania.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych osób) powyższe działania niepożądane mogą być

objawem reakcji uczuleniowych (alergiczny wyprysk kontaktowy).

W początkowym okresie leczenia może nastąpić zaostrzenie zmian trądzikowych z nasileniem

odczynu zapalnego.

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja skórna: czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą

i pęcherzami (osutka krostkowa), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Częstość

występowania tych objawów niepożądanych jest nieznana (nie można jej określić na podstawie

dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych :

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Aknemycin Plus

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki – 6 miesięcy.

Lek należy pprzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aknemycin Plus

Substancjami czynnymi leku są erytromycyna oraz tretynoina.

1 g płynu zawiera 40 mg erytromycyny i 0,25 mg tretynoiny.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) leku to: etanol bezwodny, glicerol 85%, kopowidon.

Jak wygląda lek Aknemycin Plus i co zawiera opakowanie

Lek Aknemycin Plus ma postać płynu na skórę.

Dostępne opakowanie leku to butelka z bezbarwnego lub brązowego, lub nieprzezroczystego szkła,

z aplikatorem, zabezpieczona zakrętką z białej żywicy mocznikowo-formaldehydowej lub białego

polipropylenu, zawierająca 25 ml płynu na skórę i umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Almirall Hermal GmbH

Scholtzstr. 3

D-21465 Reinbek

Niemcy

(logo)

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Almirall Sp. z o.o.

ul. Pileckiego 63,

02-781 Warszawa

tel. 22 330 02 57

fax 22 313 01 57

Data ostatniej aktualizacji ulotki: