Aknemycin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aknemycin 20 mg/g płyn do stosowania na skórę
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn do stosowania na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aknemycin 20 mg/g płyn do stosowania na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 25 ml, 5909990212118, Rp; 1 butelka 50 ml, 5909990212125, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02121
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aknemycin

Erythromycinum

20 mg/g, płyn na skórę

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Aknemycin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aknemycin

Jak stosować lek Aknemycin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Aknemycin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Aknemycin i w jakim celu się go stosuje

Lek Aknemycin w postaci płynu na skórę zawiera substancję czynną - antybiotyk erytromycynę.

Erytromycyna działa na drobnoustroje, które mają znaczenie w powstawaniu trądziku pospolitego,

w szczególności na Propionibacterium acnes. Ponadto erytromycyna stosowana miejscowo hamuje rozkład

lipidów łoju na powierzchni skóry.

Wskazania

Wszelkie postaci trądziku pospolitego, szczególnie postaci zapalne, z obecnością grudek i krostek.

2.

Informacja ważna przed zastosowaniem leku Aknemycin

Kiedy nie stosować leku Aknemycin

jeśli pacjent ma uczulenie na erytromycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

okresie karmienia piersią nie wolno stosować leku Aknemycin w okolicy piersi kobiety,

aby nie doszło do kontaktu niemowlęcia z lekiem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aknemycin należy omówć to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy dopuścić do kontaktu leku z oczami.

Lek Aknemycin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli w opinii lekarza należy zastosować lek w okresie karmienia piersią, w celu uniknięcia doustnego

przyjęcia erytromycyny przez niemowlę, nie można dopuścić do kontaktu ust niemowlęcia z leczoną

powierzchnią ciała.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Aknemycin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Aknemycin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Lek Aknemycin w postaci płynu na skórę zwykle nanosi się na obszary skóry, na których występują zmiany

chorobowe, dwa razy na dobę (np. rano i wieczorem).

U większości pacjentów wyraźną poprawę obserwuje się w ciągu 4 tygodni stosowania leku. Okres leczenia

nie powinien przekroczyć 4 do 6 tygodni.

Do butelki z lekiem dołączony jest specjalny aplikator. Lek Aknemycin można nanosić bezpośrednio

na skórę, z użyciem aplikatora.

Instrukcja stosowania aplikatora:

Aby przygotować butelkę z aplikatorem do zastosowania, należy przed każdym użyciem nacisnąć zakrętką

na aplikator. W ten sposób dochodzi do zwolnienia zabezpieczenia i można nanieść lek na skórę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aknemycin

W razie przypadkowego przedawkowania leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Aknemycin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aknemycin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Aknemycin może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Bardzo rzadko (u nie więcej niż 1 na 10 000 osób)

może wystąpić wysuszenie, zaczerwienienie, uczucie

palenia i świąd skóry.

W takich przypadkach można kontynuować leczenie z lekiem Aknemycin w postaci maści. Leki te można

również stosować na zmianę.

W pojedynczych przypadkach wyżej opisane objawy mogą wystąpić w przebiegu reakcji nadwrażliwości

(alergiczny wyprysk kontaktowy).

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do nasilenia zmian chorobowych z powodu rozwoju

oporności bakteryjnej i (lub) do wystąpienia zapalenia mieszków włosowych wywołanego przez bakterie

Gram-ujemne.

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja skórna: czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i

pęcherzami (osutka krostkowa), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Częstość występowania

tych objawów niepożądanych jest nieznana (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Aknemycin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Aknemycin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu,

po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aknemycin

-

Substancją czynną leku jest erytromycyna.

1 g płynu na skórę zawiera 20 mg erytromycyny.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: etanol, laurylopoliglikolu fosforan, glicerol, poliwidon.

Jak wygląda lek Aknemycin i co zawiera opakowanie

Lek ma postać płynu na skórę.

Opakowanie leku to butelka z aplikatorem zawierająca 25 ml lub 50 ml płynu na skórę, umieszczona

w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3

D-21465 Reinbek

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2018