Aknemycin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aknemycin 20 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aknemycin 20 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 25 g, 5909990212019, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02120
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aknemycin

Erythromycinum

20 mg/g, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Aknemycin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aknemycin

Jak stosować lek Aknemycin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Aknemycin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Aknemycin i w jakim celu się go stosuje

Lek Aknemycin w postaci maści zawiera substancję czynną - antybiotyk erytromycynę. Erytromycyna działa

na drobnoustroje, które mają znaczenie w powstawaniu trądziku pospolitego, w szczególności

na Propionibacterium acnes. Ponadto erytromycyna stosowana miejscowo hamuje rozkład lipidów łoju

na powierzchni skóry.

Wskazania

Wszelkie postaci trądziku pospolitego, szczególnie postaci zapalne, z obecnością grudek i krostek.

2.

Informacja ważne przed zastosowaniem leku Aknemycin

Kiedy nie stosować leku Aknemycin

jeśli pacjent ma uczulenie na erytromycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

w okresie karmienia piersią nie wolno stosować leku Aknemycin w okolicy piersi kobiety, aby

nie doszło do kontaktu niemowlęcia z lekiem.

Lek Aknemycin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeżeli w opinii lekarza należy zastosować lek w okresie karmienia piersią, w celu uniknięcia doustnego

przyjęcia erytromycyny przez niemowlę, nie można dopuścić do kontaktu ust niemowlęcia z leczoną

powierzchnią ciała.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Aknemycin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Aknemycin w postaci maści zawiera alkohol cetostearylowy, benzylu benzoesan oraz propylenowy

glikol.

Alkohol cetostearylowy może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Benzylu benzoesan (składnik olejku zapachowego) może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie

skóry, oczu i błon śluzowych. Propylenowy glikol (składnik olejku zapachowego) może powodować

podrażnienie skóry.

3.

Jak stosować lek Aknemycin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Lek Aknemycin w postaci maści zwykle nanosi się na obszary skóry, na których występują zmiany

chorobowe, dwa razy na dobę (np. rano i wieczorem).

U większości pacjentów wyraźną poprawę obserwuje się w ciągu 4 tygodni stosowania leku.

Okres leczenia nie powinien przekraczać 4 do 6 tygodni.

Przed nałożeniem maści należy:

1. Zmyć skórę letnią wodą w celu usunięcia pozostałości poprzedniej dawki maści.

2. Dobrze wysuszyć skórę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aknemycin

W razie przypadkowego przedawkowania leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Aknemycin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aknemycin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Aknemycin w postaci maści do stosowania na skórę może powodować działania

niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (u nie więcej niż 1 na 10 000 osób) na początku leczenia może wystąpić łagodny rumień

lub niewielkie złuszczanie się naskórka. Objawy te ustępują przy dłuższym stosowaniu leku.

W pojedynczych przypadkach wyżej opisane objawy mogą wystąpić w przebiegu reakcji nadwrażliwości

(alergiczny wyprysk kontaktowy).

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do nasilenia zmian chorobowych z powodu rozwoju

oporności bakteryjnej i (lub) do wystąpienia zapalenia mieszków włosowych wywołanego przez bakterie

Gram-ujemne.

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja skórna: czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i

pęcherzami (osutka krostkowa), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Częstość występowania

tych objawów niepożądanych jest nieznana (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Aknemycin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, po: „Termin

ważności”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aknemycin

Substancją czynną leku jest erytromycyna.

1 g maści zawiera 20 mg erytromycyny.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: tytanu dwutlenek, talk, wazelina biała, parafina

stała, parafina ciekła, fosforan cetylo-stearylo poliglikolu, oleinian oleinowy, alkohol cetostearylowy,

fosforan laurylo poliglikolu, sorbitol 70%, olejek zapachowy (perfume oil Gardenia PHO/060927,

zawierający substancje o znanym działaniu: benzylu benzoesan, propylenowy glikol), woda

oczyszczona.

Jak wygląda lek Aknemycin i co zawiera opakowanie

Lek Aknemycin ma postać maści.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 25 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3

D-21465 Reinbek

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Almirall Sp. z o. o.

ul. Pileckiego 63

02-781 Warszawa

tel.: 22 330 02 57

fax: 22 313 01 57

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2018