Afrin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Afrin 500 mcg/ml aerozol do nosa, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 500 mcg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • aerozol do nosa, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Afrin 500 mcg/ml aerozol do nosa, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 20 ml, 5909990121212, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01212
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Afrin 500 mikrogramów/ml, aerozol do nosa, roztwór

Oxymetazolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Afrin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Afrin

Jak stosować lek Afrin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Afrin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Afrin i w jakim celu się go stosuje

Lek Afrin wskazany jest do stosowania w objawowym leczeniu obrzęku błony śluzowej nosa

w przebiegu takich chorób, jak przeziębienie, zapalenie zatok, alergiczne zapalenie błony śluzowej

nosa.

Substancja czynna leku powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych błony śluzowej i nosa, zmniejsza

przekrwienie błony śluzowej nosa i gardła. Dzięki temu lek ułatwia oddychanie.

W badaniach wykazano, że obkurczenie naczyń krwionośnych w błonie śluzowej nosa utrzymuje się

od 4 do 12 godzin po podaniu leku.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Afrin

Kiedy nie stosować leku Afrin:

jeśli pacjent ma uczulenie na oksymetazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjent jest leczony inhibitorami monoaminooksydazy oraz w okresie 2 tygodni od

zakończenia leczenia takimi lekami,

jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z zamkniętym kątem przesączania,

jeśli u pacjenta występuje suche lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa nosa,

po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej,

jeśli pacjent ma ostre choroby układu sercowo-naczyniowego lub lewokomorową

niewydolnością serca ,

jeśli pacjent ma ciężkie nadciśnienie tętnicze,

u pacjentów w wieku poniżej 6 lat.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, leku Afrin aerozol do nosa nie należy stosować dłużej niż 3 dni.

Dłuższe stosowanie może spowodować nawrót objawów (wtórny obrzęk i przekrwienie błony

śluzowej nosa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Afrin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Zachować szczególną ostrożność stosując Afrin:

jeśli u pacjenta występuje: choroba układu sercowo-naczyniowego, nadczynność tarczycy,

nadciśnienie tętnicze, cukrzyca lub zaburzenia w oddawaniu moczu spowodowane rozrostem

gruczołu krokowego (prostaty),

jeśli pacjent jest leczony trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub maprotyliną.

Lek Afrin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jednoczesne stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, maprotyliny, innych leków

obkurczających naczynia krwionośne lub inhibitorów monoaminooksydazy może nasilać,

wykazywane przez oksymetazolinę, działanie zwiększające ciśnienie krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Afrin może być stosowany w ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem.

Należy zachować ostrożność u pacjentek z nadciśnieniem tętniczym lub objawami zmniejszonej

perfuzji łożyskowej. Częste lub przedłużające się stosowanie dużych dawek może spowodować

zmniejszenie perfuzji łożyskowej.

Nie wiadomo czy lek Afrin przenika do mleka matki. Z powodu braku wystarczających danych, leku

nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność kobiet i mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Afrin zawiera benzalkoniowy chlorek i glikol propylenowy

Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli

jest stosowany przez długi czas.

Lek zawiera 100 mg glikolu propylenowego w każdym ml. Glikol propylenowy może powodować

podrażnienie skóry.

3.

Jak stosować lek Afrin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 2 rozpylenia do każdego otworu nosowego.

Dzieci w wieku 6 do 10 lat: 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego.

Dawkę można powtórzyć nie wcześniej niż po upływie 12 godzin.

Produktu leczniczego Afrin nie należy stosować częściej niż 2 razy w ciągu doby i dłużej niż 3 dni.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Afrin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Sposób podawania:

podanie donosowe.

W trakcie podawania, butelka powinna być utrzymana w położeniu pionowym, dozownikiem

skierowanym w górę. W celu uzyskania aerozolu leku, należy energicznie i silnie ścisnąć buteleczkę

po umieszczeniu dozownika w otworze nosowym.

Używanie dozownika przez więcej niż jedną osobę może przyczynić się do szerzenia zakażeń.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Afrin

Objawy przedawkowania to: rozszerzenie źrenic, nudności, sinica, gorączka, skurcze, tachykardia,

zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, duszność,

zaburzenia psychiczne. Możliwe jest również wystąpienie: senności, obniżenia temperatury ciała,

bradykardii, niedociśnienia, wstrząsu (spadek ciśnienia), bezdech i utrata przytomności.

Dzieci i młodzież

U dzieci przedawkowanie objawiało się: drgawkami, śpiączką, omamami, bradykardią, bezdechem,

nadciśnieniem naprzemiennie z niedociśnieniem.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Afrin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, jeżeli występują, są przemijające i zazwyczaj mają umiarkowane nasilenie.

Możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem leku to:

nadwrażliwość,

nerwowość, podniecenie, niepokój,

zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie, zaburzenia snu, senność, drżenie, ból głowy,

omamy (szczególnie u dzieci),

zaburzenia widzenia,

tachykardia, kołatanie serca,

zwiększone ciśnienie krwi, reaktywne przekrwienie,

pieczenie w nosie, kłucie w nosie, kichanie, zwiększona ilość wydzieliny z nosa, zwiększone

uczucie zatkanego nosa, suchość w nosie, suchość w jamie ustnej, podrażnienie nosa,

podrażnienie gardła, obrzęk błony śluzowej nosa po odstawieniu leku,

nudności,

wysypka, drgawki (szczególnie u dzieci),

osłabienie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Afrin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po:

„Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Afrin

Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu

edetynian, benzalkoniowy chlorek, glikol propylenowy, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH),

kwas solny (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Afrin i co zawiera opakowanie

Butelka polietylenowa zawierająca 20 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

tel.: +48 22 572 35 00

Wytwórca

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Cenexi HSC 2, rue Louis Pasteur

14200 Hérouville-Saint-Clair

Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: