Afobam

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Afobam 1 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 1 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Afobam 1 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl. w blistrach, 5909990745951, Rp; 30 tabl. w butelce, 5909990908417, Rp; 100 tabl., 5909990908424, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09084
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Afobam, 0,25 mg, tabletki

Afobam, 0,5 mg, tabletki

Afobam, 1mg, tabletki

Alprazolamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Afobam i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Afobam

Jak stosować lek Afobam

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Afobam

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Afobam i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna tego leku – alprazolam należy do grupy leków zwanych pochodnymi

benzodiazepiny. Afobam wykazuje działanie przeciwlękowe, dlatego wskazany jest w

krótkotrwałym leczeniu:

zespołu lęku uogólnionego;

zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii;

zespołu lękowego ze współistniejącą depresją.

Lek Afobam jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają

prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Afobam

Kiedy nie stosować leku Afobam:

jeśli pacjent ma uczulenie na alprazolam, inne benzodiazepiny lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje patologiczne osłabienie mięśni (myasthenia gravis);

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa;

jeśli u pacjenta występuje zespół bezdechu nocnego;

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

Leku Afobam nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Afobam należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Afobam:

jeśli lek jest stosowany długotrwale, ponieważ możliwe jest uzależnienie od leku,

zwłaszcza u pacjentów podatnych na uzależnienie od leków i alkoholu. Lekarz powinien

okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia;

jeśli jest zmniejszana dawka leku lub jest on nagle odstawiany (możliwe wystąpienie

objawów odstawienia – patrz punkty 3 i 4);

jeśli lek jest stosowany u pacjentów z depresją z myślami lub skłonnościami

samobójczymi;

jeśli jednocześnie stosowane są leki nasenne, uspokajające lub pacjent napije się alkoholu

(działanie tych leków lub alkoholu może się nasilić);

jeśli wystąpi niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresja, urojenia,

gniew, koszmary senne, omamy, psychozy, nietypowe zachowanie. W wypadku

pojawienia się wymienionych objawów stosowanie leku należy przerwać i porozumieć się

z lekarzem;

jeśli pacjent ma jaskrę;

jeśli pacjent ma zaburzenia oddychania;

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby;

jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub osłabiony, Afobam należy stosować ostrożnie, ze

względu na ryzyko sedacji (nadmiernego uspokojenia) i(lub) osłabienia mięśni

szkieletowych, co może zwiększać prawdopodobieństwo upadków ze wszystkimi

poważnymi tego konsekwencjami dla osób w podeszłym wieku. Lekarz prowadzący

dobierze najniższą skuteczną dawkę.

Podobnie jak inne benzodiazepiny, lek Afobam może wywoływać niepamięć następczą, która

występuje kilka godzin po zażyciu leku. W takim przypadku pacjent powinien mieć zapewnioną

możliwość nieprzerwanego snu przez 7-8 godzin.

Opisywano epizody manii i hipomanii związane ze stosowaniem alprazolamu u pacjentów z

depresją.

Przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza o przyjmowaniu

leku Afobam.

Dzieci i młodzież

Leku Alprazolam nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Afobam a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Afobam może nasilić działanie nasenne i uspokajające leków psychotropowych,

przeciwdrgawkowych, przeciwhistaminowych (stosowanych w leczeniu alergii), alkoholu i

innych substancji działających na ośrodkowy układ nerwowy.

Nie zaleca się przyjmowania leku Afobam jednocześnie z niektórymi lekami

przeciwgrzybiczymi do stosowania wewnętrznego (np. ketokonazol, itrakonazol).

Należy zachować szczególną ostrożność i rozważyć zmniejszenie dawki podczas

jednoczesnego stosowania leku Afobam oraz nefazodonu, fluwoksaminy i cymetydyny.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania alprazolamu wraz z

fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną,

diltiazemem i antybiotykami makrolidowymi (np. erytromycyną lub klarytromycyną).

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Afobam jednocześnie z opioidami

(stosowanymi jako środki przeciwbólowe, łagodzące kaszel oraz w leczeniu

substytucyjnym uzależnienia) lub klozapiną. W przypadku narkotycznych środków

przeciwbólowych możliwe jest również wystąpienie euforii, co prowadzi do większego

uzależnienia psychicznego.

Jednoczesne stosowanie leku Afobam oraz inhibitorów proteazy HIV (np. rytonawiru)

wymaga modyfikacji dawki lub zaprzestania przyjmowania alprazolamu.

Pacjenci przyjmujący jednocześnie alprazolam i digoksynę powinni być ściśle

obserwowani, czy nie pojawiają się u nich objawy związane z toksycznością digoksyny.

Teofilina może zmniejszyć działanie benzodiazepin.

Afobam z alkoholem

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Afobam i picia alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Benzodiazepiny przenikają przez barierę łożysko-płód. Benzodiazepiny nie są zalecane do

stosowania w przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży. Lekarz prowadzący zdecyduje o

zaprzestaniu leczenia i ustali sposób odstawienia leku Afobam.

Benzodiazepiny przenikają do mleka kobiecego, dlatego nie należy stosować leku Afobam w

okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Afobam może zaburzać zdolności psychomotoryczne. Nie należy prowadzić pojazdów ani

obsługiwać żadnych urządzeń, dopóki nie okaże się, jak pacjent reaguje na lek.

Afobam zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Afobam

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie powinno trwać jak najkrócej. Lekarz będzie regularnie oceniać stan pacjenta i

potrzebę przedłużania leczenia, szczególnie jeśli nasilenie występujących u pacjenta objawów

zmniejsza się i może nie wymagać leczenia farmakologicznego. Ogólnie leczenie nie powinno

trwać dłużej niż 8 – 12 tygodni, łącznie z okresem zmniejszania dawki.

Dawki ustala lekarz na podstawie nasilenia objawów i indywidualnej reakcji pacjenta na

leczenie. W razie wystąpienia nasilonych działań niepożądanych po podaniu dawki początkowej

lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki.

Leczenie objawowe zespołu lęku uogólnionego i zespołu lękowego ze współistniejącą depresją

Zalecana początkowa dawka to 0,25 mg lub 0,5 mg podawane trzy razy na dobę. W zależności

od odpowiedzi pacjenta na leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki

dobowej 4 mg podawanej w dawkach podzielonych.

Leczenie objawowe zespołu lęku napadowego

Zalecana dawka początkowa to 0,5 mg lub 1 mg przed snem.

W zależności od potrzeb pacjenta lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki. Dawka może

być zwiększona o 1 mg w odstępie 3-4 dni. Lekarz może zdecydować o podaniu dodatkowej

dawki w taki sposób, aby całkowita liczba dawek nie przekroczyła 3 lub 4 dawek na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat

Leku Afobam nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Stosowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby jest przeciwwskazane.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa to 0,25 mg dwa lub trzy razy na dobę. W zależności od tolerancji

leczenia, lekarz może w razie potrzeby zdecydować o stopniowym zwiększeniu dawki. W razie

wystąpienia działań niepożądanych lekarz zdecyduje o zmniejszeniu początkowej dawki.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Afobam

W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecona, może wystąpić ataksja

(nieskoordynowane ruchy), senność, zaburzenia mowy, śpiączka i zahamowanie czynności

oddechowej. W razie zauważenia jakiegokolwiek niepokojącego objawu należy niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Afobam

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Afobam

Nie należy przerywać stosowania tego leku bez porozumienia z lekarzem.

Ponieważ leczenie ma charakter wyłącznie objawowy, po przerwaniu leczenia objawy mogą

powrócić. Lekarz zadecyduje o stopniowym zmniejszeniu dawki. Zalecane zmniejszanie dawki

dobowej leku Afobam nie powinno być szybsze niż po 0,5 mg co trzy dni. U niektórych

pacjentów może okazać się konieczne jeszcze wolniejsze zmniejszanie dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy

zwrócić się do lekarza lub, farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Jeśli którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych będzie się utrzymywał lub stanie się

uciążliwy, należy zwrócić się do lekarza. Pojawienie się niektórych objawów niepożądanych

zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i podawanej dawki. Zazwyczaj działania

niepożądane obserwuje się na początku leczenia. Ustępują one w miarę kontynuowania leczenia

lub po zmniejszeniu dawki.

W badaniach klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano następującą częstość

występowania działań niepożądanych:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Depresja, uspokojenie, senność, ataksja (niezborność ruchów), zaburzenia pamięci, zaburzenia

mowy, zawroty głowy, ból głowy, zaparcia, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, drażliwość.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

Zmniejszony apetyt, splątanie, dezorientacja, zmniejszony lub zwiększony* popęd płciowy, lęk,

bezsenność, nerwowość, zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia koncentracji uwagi,

zwiększona senność, letarg, drżenie, niewyraźne widzenie, nudności, zapalenie skóry*,

zaburzenia seksualne*, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

Mania*, omamy*, gniew*,pobudzenie*, osłabienie mięśni, nietrzymanie moczu*, nieregularne

miesiączki*.

Nieznana częstość (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych)

Hiperprolaktynemia (zwiększone stężenie prolaktyny we krwi), hipomania*, agresywne

zachowania*, wrogie zachowania*, zaburzone myślenie*, zwiększona aktywność

psychoruchowa*, zachwianie równowagi układu nerwowego autonomicznego* (który kieruje

funkcją narządów wewnętrznych, mięśni gładkich i gruczołów),dystonia* (zaburzenia napięcia

mięśniowego), zaburzenia żołądkowo-jelitowe*, zapalenie wątroby*, zaburzenia czynności

wątroby*, żółtaczka*, obrzęk naczynioruchowy*, reakcje nadwrażliwości na światło*,

zatrzymanie moczu*, obrzęki obwodowe*, podwyższone ciśnienie śródgałkowe*.

*Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu leku do obrotu

Ponadto, szczególnie u pacjentów przyjmujących inne leki psychotropowe, z zaburzeniami

psychicznymi lub nadużywających alkohol może wystąpić reakcja paradoksalna, taka jak lęk.

Inne działania niepożądane były obserwowane rzadko lub bardzo rzadko: zaburzenia ruchowe,

padaczka, objawy psychotyczne, zmiany w postrzeganiu samego siebie, agranulocytoza

(znaczne zmniejszenie liczby granulocytów), reakcja alergiczna i anafilaktyczna (ciężkie

reakcje alergiczne).

Benzodiazepiny mogą powodować zależność fizyczną i psychiczną. Po wytworzeniu się

zależności fizycznej nagłe przerwanie stosowania alprazolamu może spowodować wystąpienie

objawów odstawienia, jak: ból głowy, mięśni, nasilony lęk, uczucie napięcia, pobudzenie,

dezorientacja, drażliwość, zmiana postrzegania otoczenia lub własnej osoby, upośledzenie

słuchu, sztywność i mrowienia kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy i

napady padaczkowe, bezsenność i zmiany nastroju. Objawy te są zwykle bardziej nasilone u

pacjentów leczonych długotrwale, dużymi dawkami benzodiazepin oraz w przypadku nagłego

lub szybkiego wycofywania leku.

Opisywano przypadki nadużywania benzodiazepin.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Afobam

Afobam, 0,25 mg, 0,5 mg:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Afobam, 1 mg:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Afobam

Substancją czynną leku jest 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu w jednej tabletce.

Pozostałe składniki to:

Tabletki 0,25 mg: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana,

magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna.

Tabletki 0,5 mg: laktoza jednowodna,celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana,

magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, żelaza tlenek

żółty.

Tabletki 1 mg: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu

stearynian, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, żelaza tlenek czerwony.

Jak wygląda lek Afobam i co zawiera opakowanie

Wygląd:

Afobam 0,25 mg tabletki: białe lub żółtawobiałe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki z

rowkiem dzielącym po jednej stronie i napisem „E” oraz „311” po drugiej stronie.

Afobam 0,5 mg tabletki: jasnożółte, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki z rowkiem

dzielącym po jednej stronie i napisem „E” oraz „312” po drugiej stronie.

Afobam 1 mg tabletki: jasnoróżowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki z rowkiem

dzielącym po jednej stronie i napisem „E” oraz „313” po drugiej stronie.

Tabletki można podzielić na równe dawki.

Opakowanie:

Afobam, 0,25 mg, tabletki:

- Butelka z brązowego szkła zabezpieczona plastikową zakrętką (LDPE) typu snap-fit w

tekturowym pudełku, z ulotką informacyjną.

Opakowanie zawiera 30 lub 100 tabletek.

- Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku, z ulotką informacyjną.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Afobam, 0,5 mg, tabletki:

- Butelka z brązowego szkła zabezpieczona plastikową zakrętką (LDPE) typu snap-fit w

tekturowym pudełku, z ulotką informacyjną.

Opakowanie zawiera 30 lub 100 tabletek.

- Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku, z ulotką informacyjną.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Afobam, 1 mg, tabletki:

- Butelka z brązowego szkła (III klasa hydrolityczna) zaopatrzona w polietylenową zakrętkę z

bezpiecznym zamknięciem, w tekturowym pudełku, z ulotką informacyjną.

Opakowanie zawiera 30 lub 100 tabletek.

- Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku, z ulotką informacyjną.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapeszt,

Keresztúri út. 30-38,

Węgry

Wytwórca:

EGIS Pharmaceuticals PLC

9900 Körmend, Mátyás király u. 65

Węgry

EGIS Pharmaceuticals PLC

1165 Budapeszt, Bökényföldi út 118-120

Węgry

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 20.07.2017