Aesculan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aesculan (62,5 mg + 5 mg)/g maść doodbytnicza
 • Dawkowanie:
 • (62,5 mg + 5 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść doodbytnicza
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aesculan (62,5 mg + 5 mg)/g maść doodbytnicza
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990028115, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00281
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aesculan (62,5 mg + 5 mg)/g, maść doodbytnicza

Hippocastani corticis extractum siccum + Lidocaini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Aesculan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aesculan

Jak stosować lek Aesculan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Aesculan

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Aesculan i w jakim celu się go stosuje

Lek Aesculan jest maścią doodbytniczą stosowaną tradycyjnie w łagodzeniu objawów choroby

hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie choroby, charakteryzującej się występowaniem słabo

nasilonych objawów bólowych i świądu. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się

wyłącznie na długim okresie stosowania w lecznictwie i doświadczeniu. Przyjmuje się, że lek

wykazywać będzie działanie miejscowo znieczulające oraz łagodne przeciwzapalne i ściągające.

Wskazania do stosowania: choroba hemoroidalna.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aesculan

Kiedy nie stosować leku Aesculan

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6),

- jeśli pacjent ma uczulenie na amidowe środki miejscowo znieczulające np. lidokainę, bupiwakainę,

mepiwakainę,

- jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny Asteraceae (dawniej Compositae) np. rumianek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia nasilonego krwawienia z odbytu, krwi w stolcu lub silnych dolegliwości

bólowych należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie leku u osób poniżej 18 roku życia wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Lek Aesculan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się równoczesnego stosowania doodbytniczo innych leków miejscowo znieczulających.

Zaleca się, aby pacjenci stosujący Aesculan równocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi, np.

warfaryną, dokładnie obserwowali występujące objawy w celu wykrycia ewentualnych oznak

nasilonego krwawienia (krew w stolcu, nasilone krwawienie z odbytu, silne dolegliwości bólowe).

Ciąża i karmienie piersią

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży i kobiet w okresie laktacji.

Lek może być stosowany po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Aesculan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Aesculan zawiera olejek eteryczny rumiankowy, lanolinę, bronopol i lidokainy chlorowodorek.

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) oraz miejscową reakcję

skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Ze względu na obecność lidokainy produkt może wywołać

reakcję uczuleniową.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować

się z lekarzem.

3.

Jak stosować lek Aesculan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Przed pierwszym użyciem należy przebić odwrotną stroną zakrętki membranę zabezpieczającą tubę.

Przed aplikacją leku nakręcić na końcówkę tuby kaniulę.

Należy umyć ręce po każdorazowym zastosowaniu leku.

Podanie doodbytnicze.

Dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, należy za pomocą załączonej kaniuli nałożyć lek na chore

miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5 - 1,0 g (pasmo leku o długości ok. 2 cm), 2 - 3 razy dziennie,

aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując maść raz na dobę.

Lek należy stosować do ustąpienia objawów.

Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie ma poprawy lub gdy nastąpi zaostrzenie dolegliwości

związanych z chorobą hemoroidalną, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aesculan

Nie ma doniesień na temat przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Aesculan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aesculan

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych leku Aesculan. Użycie miejscowe

leków z lidokainą może powodować sporadycznie wystąpienie reakcji uczuleniowej, rzadko wstrząs

anafilaktyczny.

Reakcja alergiczna może być też spowodowana obecnością innych składników produktu, takich jak

np. olejek eteryczny rumiankowy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.

48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5.

Jak przechowywać lek Aesculan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aesculan

- Substancjami czynnymi leku są: wyciąg suchy z Aesculus hippocastanum L., cortex, kora (kora

kasztanowca) (40-90:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 90 % (v/v) – 62,5 mg/g; lidokainy

chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum) – 5 mg/g.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: tanina, olejek eteryczny rumiankowy, makrogol 300,

wazelina biała, lanolina, parafina ciekła, bronopol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Aesculan i co zawiera opakowanie

Lek Aesculan jest w postaci maści doodbytniczej.

Dostępne opakowanie: tuba aluminiowa, zawierająca 30 g maści, z membraną i zakrętką

polietylenową wraz z dołączoną kaniulą w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska

tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: