Aerrane

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aerrane 100% płyn do anestezji wziewnej
 • Dawkowanie:
 • 100%
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn do anestezji wziewnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aerrane 100% płyn do anestezji wziewnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990961610, Lz; 1 butelka 250 ml, 5909990961627, Lz; 6 butelek 250 ml, 5909990649976, Lz; 6 butelek 100 ml, 5909990649969, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09616
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

AERRANE, 100%, płyn do anestezji wziewnej

Isofluranum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub

farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek AERRANE i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AERRANE

3. Jak stosować lek AERRANE

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek AERRANE

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek AERRANE i w jakim celu się go stosuje

Lek AERRANE zawiera izofluran. Stosowany jest w chirurgii do znieczulenia ogólnego. Jest to

wziewny lek znieczulający (podawany pacjentowi jako para przeznaczona do wdychania).

Wdychanie par izofluranu powoduje zapadnięcie w głęboki sen bez odczuwania bólu. Jest

stosowany również do podtrzymania głębokiego snu bez odczuwania bólu (znieczulenie ogólne),

w trakcie którego u pacjenta można przeprowadzić zabieg chirurgiczny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AERRANE

Kiedy nie stosować leku AERRANE:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na izofluran lub inne wziewne leki znieczulające

takie jak desfluran, sewofluran, halotan i enfluran;

jeśli u pacjenta lub u któregoś z jego krewnych występuje hipertermia złośliwa. Hipertermia

złośliwa występuje, gdy u pacjenta nagle dochodzi do niebezpiecznego zwiększenia

temperatury ciała w trakcie operacji lub wkrótce po niej;

jeśli w przeszłości u pacjenta znieczulonego lekiem AERRANE lub innym wziewnym lekiem

znieczulającym (np. desfluran, sewofluran, halotan) wystąpiły:

problemy z wątrobą,

żółtaczka (zażółcenie skóry i białka oka),

gorączka z niewyjaśnionej przyczyny,

zwiększona liczba białych krwinek - leukocytów (leukocytoza),

zwiększona liczba określonego rodzaju białych krwinek - eozynofilów (eozynofilia).

Nie wolno podawać leku AERRANE podczas operacji przeprowadzanych u kobiet w ciąży,

w trakcie porodu i bezpośrednio po porodzie. Lek AERRANE może być jednak stosowany

w cięciu cesarskim.

Lek AERRANE nie powinien być stosowany podczas zabiegów stomatologicznych poza

szpitalem lub jednostkami ambulatoryjnymi.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy danego pacjenta, należy poinformować o tym

lekarza, chirurga lub anestezjologa przed rozpoczęciem podawania tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku AERRANE należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub

farmaceuty.

Lekarz zachowa szczególną ostrożność stosując ten lek, jeśli:

u pacjenta występują zaburzenia funkcjonowania komórek (stan zwany chorobą

mitochondrialną).

u pacjenta występują choroby wątroby takie jak:

zapalenie wątroby,

marskość wątroby (zastąpienie zdrowej tkanki wątroby tkanką bliznowatą). Dzieje się tak

w przypadku spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

inne choroby wątroby.

u pacjenta z ryzykiem wystąpienia zmian w aktywności elektrycznej serca (wydłużonego

odstępu QT w zapisie EKG), ponieważ może to doprowadzić do zagrażającego życiu

zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

pacjent w ostatnim czasie przeszedł operację, która wymagała znieczulenia ogólnego za

pomocą anestetyku wziewnego.

u pacjenta występują objawy choroby innej niż związana z przebytą operacją, takie jak: silne

bóle głowy, nudności, wymioty, ostry ból w klatce piersiowej lub stan, który ma wpływ na

mięśnie (choroba nerwowo-mięśniowa, np. dystrofia mięśniowa Duchenne'a lub myasthenia

gravis).

u pacjenta występuje skurcz oskrzeli (skurcz oskrzeli i zwężenie dróg oddechowych, co

powoduje kaszel, świszczący oddech lub skrócenie oddechu).

pacjentem jest dziecko w wieku poniżej 2 lat.

Może zaistnieć potrzeba, by lekarz podał pacjentowi mniejszą dawkę leku AERRANE:

jeśli objętość krwi u pacjenta jest mała (hipowolemia),

jeśli ciśnienie krwi u pacjenta jest zmniejszone (niedociśnienie),

jeśli pacjent jest osłabiony (wycieńczony).

Lek AERRANE może powodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i dróg

oddechowych, co może prowadzić do zwiększenia wydzielania śliny oraz wydzieliny z tchawicy

i górnych dróg oddechowych. U dzieci może to utrudniać oddychanie lub powodować skurcz

mięśni strun głosowych określany skurczem krtani (narządu głosu).

U pacjenta, któremu podano lek AERRANE, mogą występować krótkotrwałe:

zmiany czynności wątroby,

zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi,

zmniejszenie stężenia tłuszczu - cholesterolu we krwi,

zmiany aktywności enzymów we krwi.

Lek AERRANE może spowodować hipertermię złośliwą (tzn. gdy u pacjenta nagle dochodzi do

niebezpiecznego zwiększenia temperatury ciała w trakcie operacji lub krótko po niej).

Odnotowano przypadki hipertermii złośliwej ze skutkiem śmiertelnym związane z AERRANE.

Lekarz będzie monitorował oddech pacjenta w trakcie podawania leku, szczególnie jeśli

pacjentowi podawane są inne leki, które mogą wpłynąć na oddychanie, takie jak:

leki uspokajające (np. diazepam, nitrazepam),

silne leki przeciwbólowe (np. opioidy takie jak fentanyl, morfina i remifentanyl).

Lek znacznie nasila działanie środków zwiotczających mięśnie (patrz poniżej).

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (w tym dziecka), należy skontaktować

się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Może być konieczne dokładne zbadanie pacjenta

oraz zmiana stosowanego leczenia.

Lek AERRANE a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych

przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy

to także leków, które wydawane są bez recepty, w tym preparatów ziołowych i produktów

pochodzenia naturalnego.

Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu któregokolwiek z

poniższych leków z AERRANE:

nieselektywne inhibitory MAO (inhibitory monoaminooksydazy takie jak fenelzyna,

izokarboksazyd): lekarz poinformuje, że przyjmowanie tych leków należy przerwać 15 dni

przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

leki nasercowe - β-sympatykomimetyki (np. izoprenalina) oraz α- i β-sympatykomimetyki

(np. adrenalina, noradrenalina): mogą one zwiększać częstość akcji serca i powodować ciężkie

zaburzenia rytmu serca.

β-adrenolityki (np. atenolol, metoprolol): są to leki nasercowe stosowane często w leczeniu

nadciśnienia tętniczego.

izoniazyd: stosowany w leczeniu gruźlicy. Lekarz poinformuje, że przyjmowanie izoniazydu

należy przerwać jeden tydzień przed planowanym zabiegiem. Nie należy ponownie

rozpoczynać przyjmowania izoniazydu aż do 15-stego dnia po operacji.

leki sympatykomimetyczne o pośrednim działaniu, np.:

amfetamina, pochodne amfetaminy (stosowane w leczeniu ADHD - zespołu

nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi),

leki zmniejszające apetyt,

efedryna i pochodne efedryny (częsty składnik leków przeciwkaszlowych i na

przeziębienie).

Wymienione leki mogą powodować zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego,

jeśli są stosowane jednocześnie z AERRANE. Lekarz poinformuje pacjenta czy i kiedy należy

zaprzestać stosowania tych leków.

leki zwiotczające mięśnie (np. suksametonium, pankuronium, atrakurium, wekuronium). Leki

te stosowane są w trakcie znieczulenia ogólnego do rozluźniania mięśni pacjenta. Może być

konieczne zmniejszenie dawki tych leków przez anestezjologa.

opioidy (np. morfina, fentanyl, remifentanyl): leki te są silnymi środkami przeciwbólowymi

i są często stosowane w znieczuleniu ogólnym.

antagoniści wapnia: leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (np. felodypina,

nikardypina).

Jeśli pacjent nie jest pewien czy którykolwiek z powyższych przypadków go dotyczy, przed

zastosowaniem leku AERRANE należy skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub

farmaceutą.

AERRANE z jedzeniem, piciem i alkoholem

AERRANE jest lekiem wprowadzającym pacjenta w sen i podtrzymującym ten stan, dzięki

czemu pacjent może zostać poddany operacji chirurgicznej. Należy zapytać lekarza, chirurga lub

anestezjologa kiedy i co można jeść i pić po wybudzeniu. Nie należy pić alkoholu. Lekarz

poinformuje pacjenta, kiedy możliwe będzie ponowne spożycie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, chirurga lub anestezjologa przed zastosowaniem

tego leku.

Ze względu na ograniczoną ilość danych związanych ze stosowaniem leku AERRANE u kobiet

w ciąży, podaje się go im tylko w sytuacji, gdy korzyści ze stosowania przewyższają ryzyko.

Można jednak stosować mniejsze dawki AERRANE podczas cięcia cesarskiego.

Ponieważ nie wiadomo, czy AERRANE przenika do mleka kobiecego, należy unikać karmienia

piersią po operacji, w przypadku gdy pacjentce podano AERRANE do znieczulenia ogólnego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi i maszyn przez co najmniej 24 godziny

po operacji, w trakcie której pacjentowi podano lek AERRANE. Przyjęcie leku znieczulającego

może wpłynąć na czujność i zachowanie pacjenta, co może negatywnie oddziaływać na zdolność

do wykonywania zwykłych czynności nawet przez 6 dni. Pacjent powinien zapewnić sobie

transport do domu.

3. Jak stosować lek AERRANE

Lek AERRANE jest ZAWSZE podawany pacjentowi przez anestezjologa, który decyduje

o dawce leku, jaką otrzyma pacjent w zależności od wieku pacjenta, jego masy ciała oraz rodzaju

wykonywanej operacji.

Jeśli pacjentem jest dziecko, powinno być ściśle nadzorowane podczas podawania izofluranu.

Indukowanie snu na początku znieczulenia

Izofluran nie jest zalecany u niemowląt i dzieci do indukowania snu na początku znieczulenia.

Leczenie stosowane przed znieczuleniem

Anestezjolog może zdecydować o zastosowaniu u dziecka leczenia przeciwdziałającego

ewentualnemu zmniejszeniu częstości oddychania i zaburzeniom częstości akcji serca, które

mogą wystąpić przy zastosowaniu izofluranu.

Lek AERRANE uzyskuje się z ciekłego izofluranu przy pomocy parownika. Pacjent może

przyjąć lek AERRANE na jeden z dwóch sposobów:

przed podaniem leku AERRANE przez maskę, pacjentowi może zostać wstrzyknięty inny lek

znieczulający wprowadzający pacjenta w sen. Ten sposób podawania leku AERRANE

stosowany jest najczęściej;

pacjent może zostać poproszony o wdychanie par izofluranu przez maskę, aby wywołać sen.

Pacjent szybko i bardzo łatwo zaśnie. Ten sposób podawania leku AERRANE jest stosowany

rzadziej.

Po operacji anestezjolog zaprzestanie podawania leku AERRANE. W ciągu kilku minut pacjent

obudzi się.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku AERRANE

W przypadku podania zbyt dużej ilości leku AERRANE, podawanie leku zostanie wstrzymane.

Pacjentowi zostanie podany czysty tlen. Ciśnienie krwi i czynność serca będą dokładnie

kontrolowane w trakcie wybudzania pacjenta.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy

zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Większość działań niepożądanych ma nasilenie łagodne do umiarkowanego i występuje przez

krótki czas, ale mogą również wystąpić pewne ciężkie działania niepożądane.

Jeśli pacjent dorosły lub dziecko cierpi z powodu nietypowych lub niespodziewanych objawów

występujących po operacji, należy NATYCHMIAST powiadomić lekarza lub anestezjologa.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są:

skurcz oskrzeli, skurcz krtani, co powoduje trudności w oddychaniu,

zwiększenie stężenia glukozy lub potasu we krwi. Odnotowano rzadkie przypadki

nieprawidłowego bicia serca (arytmii) i zgonu u dzieci krótko po zabiegu chirurgicznym,

związane ze stosowaniem wziewnych środków znieczulających.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, jeśli wystąpi

którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, które mogą być ciężkie.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (tj. częstość nie może być określona na podstawie

dostępnych danych):

reakcje anafilaktyczne,

nadwrażliwość,

kontaktowe zapalenie skóry,

obrzęk twarzy,

wysypka,

pobudzenie,

majaczenie,

zmiany nastroju, czasami skrajne,

drgawki,

zaburzenie sprawności intelektualnej,

zaburzenia rytmu serca, w tym zagrażające życiu typu torsade de pointes,

nieprawidłowy zapis elektrokardiogramu (EKG), zmiany rytmu i częstości akcji serca,

zatrzymanie akcji serca,

zbyt wolne lub zbyt szybkie bicie serca,

niedociśnienie tętnicze,

krwotok (niekontrolowane krwawienie),

uszkodzenie wątroby (martwica wątroby) lub nieprawidłowe jej funkcjonowanie (uszkodzenie

wątrobowokomórkowe),

nudności i wymioty,

powolny, płytki oddech (depresja oddechowa), duszność, świszczący oddech,

uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej,

zwiększenie ilości białych krwinek,

nieprawidłowe stężenia pewnych substancji we krwi (zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi,

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia mocznika we krwi,

zmniejszenie stężenia cholesterolu),

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

zwiększenie stężenia fluoru (powstałego w wyniku rozpadu izofluranu) lub tlenku węgla we

krwi,

hipertermia złośliwa objawiająca się m.in. wysoką temperaturą ciała,

uczucie zimna, dreszcze,

czasowe zaprzestanie pracy mięśni jelit (niedrożność jelit), powodujące dyskomfort, wzdęcia

oraz wymioty,

nieprawidłowe wyniki badania EEG (elektroencefalogramu),

obecność mioglobiny (białko występujące w mięśniach) w moczu,

rozpad mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek AERRANE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek AERRANE

Substancją czynną leku jest izofluran.

Lek nie zawiera żadnych innych składników.

Jak wygląda lek AERRANE i co zawiera opakowanie

Lek AERRANE jest płynem.

Lek jest dostarczany w butelkach o pojemności 100 ml oraz 250 ml z zakrętką.

1 butelka po 100 ml

1 butelka po 250 ml

6 butelek po 100 ml

6 butelek po 250 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Wytwórca:

Baxter S.A.

Boulevard René Branquart 80

7860 Lessines

Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Październik 2017

Baxter i Aerrane są znakami towarowymi Baxter International Inc.