Advantan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Advantan 1 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Advantan 1 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5908229302392, Rp; 1 tuba 15 g, 5909990718115, Rp; 1 tuba 50 g, 5909990718139, Rp; 1 tuba 25 g, 5909990718122, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07181
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Advantan, 1 mg/g, maść

(Methylprednisoloni aceponas)

Spis treści ulotki

Co to jest lek Advantan maść i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Advantan maść

Jak stosować lek Advantan maść

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Advantan maść

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK ADVANTAN MAŚĆ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Advantan w postaci maści zawiera substancję czynną, metyloprednizolonu aceponian, który jest

glikokortykoidem o silnym działaniu, do stosowania miejscowego. Po zastosowaniu miejscowym na

skórę, metyloprednizolonu aceponian działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo i obkurczająco na

naczynia krwionośne, powodując ustąpienie między innymi objawów takich jak: rumień, obrzęk,

wysięk, świąd, pieczenie, ból.

Wskazania do stosowania

Wyprysk (atopowe zapalenie skóry, neurodermit), kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk potnicowy,

wyprysk niealergiczny, wyprysk u dzieci.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ADVANTAN MAŚĆ

Kiedy nie stosować leku Advantan maść:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek

z pozostałych składników maści Advantan

gdy w miejscach leczonych występują

zakażenia skóry wywołane przez bakterie (np. zmiany gruźlicze lub kiłowe) lub grzyby

zmiany związane z chorobami wirusowymi (np. półpasiec, ospa wietrzna)

trądzik różowaty

trądzik

okołowargowe zapalenie skóry

owrzodzenia

odczyny miejscowe po szczepieniu

w zanikowych chorobach skóry (atrofii)

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek, szczególnie u dzieci, należy stosować w najmniejszej możliwej dawce przez możliwie najkrótszy

czas.

Jeśli lekarz stwierdzi, że wystąpiło zakażenie bakteryjne lub grzybicze skóry, dodatkowo zastosuje

leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze.

Miejscowe zastosowanie leku może nasilać miejscowe zakażenia skórne.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, otwartymi ranami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania leku na skórę twarzy, należy zachować ostrożność i nie stosować opatrunku

okluzyjnego. Stosowanie leku na skórę twarzy może prowadzić, częściej niż w przypadku stosowania

na skórę innych okolic ciała, do zaników skóry.

Jeśli wcześniej występowały przypadki jaskry, należy powiadomić o tym lekarza przed

zastosowaniem leku Advantan maść. Podobnie, jak podczas stosowania kortykosteroidów o działaniu

ogólnym, podczas leczenia lekiem Advantan maść istnieje ryzyko rozwoju jaskry (np. gdy stosuje się

duże dawki leku lub stosuje się lek na duże powierzchnie skóry lub długotrwale, jak również po

nałożeniu leku pod opatrunkiem okluzyjnym lub na skórę blisko oczu).

Stosowanie leku na duże powierzchnie skóry powinno być możliwie najkrótsze.

Stosowanie leku na uszkodzoną skórę, w fałdach skórnych, na duże powierzchnie skóry, długotrwale

lub pod opatrunkiem okluzyjnym znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia ogólnych działań

niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów.

Należy unikać stosowania opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego).U dzieci rolę opatrunku

okluzyjnego mogą spełniać pieluszki. Warunki podobne jak po zastosowaniu opatrunków

okluzyjnych, występują również w okolicach wyprzeniowych ciała (pachy, pachwiny, fałdy skórne,

skóra między palcami).

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci w wieku powyżej 2 lat lek należy stosować ostrożnie - w jak najmniejszych dawkach przez

możliwie najkrótszy czas. Nie należy stosować opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego, np.

pieluchy).

Lek Advantan a inne leki

Nie ma doniesień na temat interakcji leku Advantan maść z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w pierwszym trymestrze ciąży.

Lekarz może zalecić stosowanie leku u kobiet w ciąży i matek karmiących piersią, po dokładnym

oszacowaniu stosunku ryzyka do korzyści z leczenia.

Kobiety karmiące nie powinny stosować leku Advantan maść na skórę piersi.

Należy unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry, długotrwale lub pod opatrunkiem

okluzyjnym.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Advantan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK ADVANTAN MAŚĆ

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Advantan maść jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

Zazwyczaj lek nanosi się cienką warstwą na chorobowo zmienioną skórę raz na dobę.

Leku nie należy stosować u dorosłych dłużej niż przez 12 tygodni.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci w wieku powyżej 2 lat nie stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Advantan maść jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić

się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Advantan maść

Nie ma ryzyka zatrucia ostrego po pojedynczym przedawkowaniu leku na skórę (stosowanie na dużą

powierzchnię skóry w warunkach zwiększonego wchłaniania) lub po niezamierzonym spożyciu leku.

Pominięcie zastosowania leku Advantan maść

W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować lek jak najszybciej

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Advantan maść

W przypadku nawrotu pierwotnych objawów chorobowych po ukończeniu leczenia należy

skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Advantan maść może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi występującymi w trakcie badań klinicznych

były: zapalenie mieszków włosowych w miejscu podania i pieczenie w miejscu podania.

Często (występuje u 1 do 10 osób na 100): zapalenie mieszków włosowych w miejscu podania,

pieczenie w miejscu podania.

Niezbyt często (występuje u 1 do 10 osób na 1 000): krosty w miejscu podania, pęcherzyki

w miejscu podania, świąd w miejscu podania, ból w miejscu podania, rumień w miejscu podania,

grudki w miejscu podania, pęknięcia skóry, rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych

(teleangiektazje).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje

nadwrażliwości na lek, nadmierne owłosienie, trądzik, ścieńczenie skóry (zanik), rozstępy skórne,

zapalenie skóry wokół ust, odbarwienie skóry, reakcje nadwrażliwości skóry.

Podczas miejscowego stosowania produktów zawierających kortykosteroidy, na skutek ich

wchłaniania przez skórę, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ADVANTAN MAŚĆ

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Advantan maść

Substancją czynną leku jest metyloprednizolonu aceponian.

1 g maści zawiera 1 mg metyloprednizolonu aceponianu.

Ponadto lek zawiera: wazelinę białą, parafinę ciekłą, wosk mikrokrystaliczny, olej rycynowy

uwodorniony.

Jak wygląda lek Advantan maść i co zawiera opakowanie

Biała do żółtawej przezroczysta maść.

Opakowania:

Tuby aluminiowe zawierające po 15 g, 25 g, 30 g lub 50 g maści, umieszczone w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Wytwórca

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via E. Schering 21

20090 Segrate (Mediolan)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub podmiotu

odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

tel.: (22) 572-35-00

Data

ostatniej

aktualizacji ulotki: