Adrenalina WZF 0,1%

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Adrenalina WZF 0,1% 1 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Adrenalina WZF 0,1% 1 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 amp. 1 ml, 5909990182510, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01825
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ADRENALINA WZF 0,1%, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Adrenalinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Adrenalina WZF 0,1% i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Adrenalina WZF 0,1%

Jak stosować lek Adrenalina WZF 0,1%

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Adrenalina WZF 0,1%

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Adrenalina WZF 0,1% i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest adrenalina. Adrenalina zwęża naczynia krwionośne, przyspiesza czynność

serca oraz rozszerza drogi oddechowe. Lek podaje lekarz w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta

w następujących przypadkach:

w nagłym zatrzymaniu krążenia - resuscytacji krążeniowo-oddechowej (tj. przywracaniu do

życia polegającym na przeprowadzeniu zabiegów, które okresowo zastępują czynność serca

i płuc);

we wstrząsie anafilaktycznym oraz innych reakcjach alergicznych o ciężkim przebiegu;

w napadzie astmy oskrzelowej - w celu przerwania skurczu oskrzeli;

w ciężkiej bradykardii (zwolnienie czynności serca);

we wstrząsie kardiogennym - jako wazopresor (lek obkurczający naczynia krwionośne).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Adrenalina WZF 0,1%

Kiedy nie stosować leku Adrenalina WZF 0,1%

jeśli pacjent ma uczulenie na adrenalinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku

(wymienionych w punkcie 6), aczkolwiek w stanach zagrożenia życia nie ma bezwzględnych

przeciwwskazań do zastosowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Adrenalina WZF 0,1% należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Adrenalina WZF 0,1% w przypadkach:

chorób serca (np. choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, przerost prawej komory serca);

nadciśnienia tętniczego;

cukrzycy;

zwiększonego ciśnienia śródgałkowego;

guza chromochłonnego nadnerczy;

gruczolaka gruczołu krokowego (prowadzącego do zalegania moczu);

zwiększonego stężenia wapnia we krwi;

zmniejszonego stężenia potasu we krwi;

u pacjentów w podeszłym wieku.

Adrenalina WZF 0,1% a inne leki

Adrenalinę można stosować z innymi lekami, jednak jej działanie mogą nasilać:

leki stosowane w leczeniu depresji (np. wenlafaksyna, milnacypran oraz leki z grupy

inhibitorów monoaminooksydazy);

leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (np. entakapon z grupy leków blokujących

enzym zwany metylotransferazą; lewodopa);

hormony tarczycy;

teofilina (lek przeciwastmatyczny);

oksytocyna (lek hormonalny stosowany w położnictwie);

parasympatykolityki (np. atropina);

niektóre leki przeciwalergiczne, takie jak np. difenhydramina, chlorfeniramina;

leki sympatykomimetyczne (np. leki wziewne rozszerzające oskrzela).

Działanie adrenaliny nasila alkohol.

Podczas podawania adrenaliny i takich leków jak propranolol, sotalol (i innych nieselektywnych

β-adrenolityków) może wystąpić ciężkie nadciśnienie tętnicze i spowolnienie czynności serca.

Lek należy stosować ostrożnie u osób przyjmujących glikozydy naparstnicy, chinidynę,

chlorowcowane środki znieczulające, ponieważ leki te mogą zwiększać ryzyko wystąpienia

zaburzeń rytmu serca.

Zwiększeniu ciśnienia tętniczego krwi wywołanemu przez adrenalinę mogą przeciwdziałać

szybko działające leki rozszerzające naczynia krwionośne lub leki blokujące receptory α-

adrenergiczne.

Działanie adrenaliny może być odwracane przez leki blokujące receptory β-adrenergiczne,

szczególnie nieselektywne (np. propranolol).

Adrenalina hamuje wydzielanie insuliny, dlatego u osób z cukrzycą może być konieczne

zwiększenie dawki insuliny lub innych leków stosowanych w cukrzycy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek można stosować u kobiet w ciąży w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa

nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ze względu na śladowe przenikanie adrenaliny do mleka kobiecego jest mało prawdopodobne, aby lek

wywierał wpływ na dziecko karmione piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu adrenaliny pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu

ustąpienia zaburzeń, które były wskazaniem do podania leku.

Adrenalina WZF 0,1% zawiera sodu pirosiarczyn (E 223) oraz sód

Lek może wywołać reakcje alergiczne, w tym również objawy anafilaktyczne i skurcz oskrzeli u osób

z nadwrażliwością, szczególnie jeśli chorują na astmę.

Adrenalina WZF 0,1% zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za

„wolny od sodu”.

3.

Jak stosować lek Adrenalina WZF 0,1%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza.

Lek Adrenalina WZF 0,1% jest podawany przez lekarza podskórnie, domięśniowo, dożylnie.

Dawkę leku dostosowuje lekarz w zależności od stanu pacjenta. Szczegółowe dane zamieszczono

w punkcie „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”.

Zastosowanie większej dawki leku Adrenalina WZF 0,1% niż zalecana

W przypadku podania dużej dawki leku lub przypadkowego wstrzyknięcia do naczynia może dojść do

nagłego zwiększenia ciśnienia tętniczego, zwężenia naczyń obwodowych, pobudzenia serca. Może

wystąpić zwolnienie lub przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, trudności

w oddychaniu. Właściwe postępowanie podejmuje personel służby zdrowia.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wystąpienie działań niepożądanych zależy od wrażliwości pacjenta na adrenalinę oraz od podanej

dawki.

Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób), nawet po podaniu małych

dawek adrenaliny to: kołatanie serca, przyspieszona czynność serca, pocenie się, nudności, wymioty,

trudności w oddychaniu, bladość, zawroty głowy, osłabienie, drżenie, ból głowy, nerwowość, lęk,

niepokój oraz uczucie zimna w obrębie dłoni i stóp.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 100 osób) odnotowywano:

omamy, omdlenia, zwiększenie stężenia cukru we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi,

kwasicę metaboliczną, rozszerzenie źrenic, trudności w oddawaniu moczu z zatrzymaniem moczu

włącznie, drżenia mięśniowe.

Działania niepożądane, które występowały po zastosowaniu dużych dawek adrenaliny lub u osób

wrażliwych: zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków lub zatrzymanie czynności serca), nagły

wzrost ciśnienia tętniczego (czasami prowadzący do wylewu krwi do mózgu) oraz zwężenie naczyń

krwionośnych (np. w skórze, błonie śluzowej, nerkach).

Lek zawiera sodu pirosiarczyn, który może wywołać reakcje alergiczne, w tym również objawy

anafilaktyczne i skurcz oskrzeli u osób z nadwrażliwością, szczególnie jeśli chorują na astmę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku

5.

Przechowywanie leku Adrenalina WZF 0,1%

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu

ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Dopuszcza się przechowywanie leku przez 6 miesięcy w temperaturze poniżej 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Substancją czynną jest adrenalina. Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 mg adrenaliny

(w postaci adrenaliny winianu).

Pozostałe składniki to: sodu pirosiarczyn (E223), sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Adrenalina WZF 0,1% i co zawiera opakowanie

Adrenalina WZF 0,1% to bezbarwny lub prawie bezbarwny, przezroczysty płyn.

Opakowanie stanowi 10 ampułek po 1 ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

ADRENALINA WZF 0,1%, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Adrenalinum

Instrukcja otwierania ampułki

Przed otwarciem ampułki należy upewnić się, że cały roztwór znajduje się w dolnej części ampułki.

Można delikatnie potrząsnąć ampułką lub postukać w nią palcem, aby ułatwić spłynięcie roztworu.

Na każdej ampułce umieszczono kolorową kropkę (patrz rysunek 1.) jako oznaczenie znajdującego się

poniżej niej punktu nacięcia.

- Aby otworzyć ampułkę należy trzymać ją pionowo, w obu dłoniach, kolorową kropką do siebie -

patrz rysunek 2. Górną część ampułki należy uchwycić w taki sposób, aby kciuk znajdował się

powyżej kolorowej kropki.

- Nacisnąć zgodnie ze strzałką umieszczoną na rysunku 3.

Ampułki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku, należy je otwierać bezpośrednio przed

użyciem. Pozostałą zawartość niezużytego produktu należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Rysunek 1.

Rysunek 2.

Rysunek 3.

Lek Adrenalina WZF 0,1% można podawać podskórnie, domięśniowo, dożylnie.

W początkowym leczeniu anafilaksji, zalecana jest domięśniowa droga podania adrenaliny. Dożylna

droga podania adrenaliny jest przeznaczona do stosowania na oddziałach intensywnej terapii lub

oddziałach ratunkowych. Roztwór adrenaliny o mocy 1 mg/ml (1:1000) nie jest odpowiedni do

stosowania dożylnego. Jeśli nie ma dostępnej adrenaliny w roztworze 1:10 000 (0,1 mg/ml) w postaci

roztworu do wstrzykiwań, roztwór 1:1000, przed dożylnym podaniem musi zostać rozcieńczony do

roztworu 1:10 000 – przygotowanie rozcieńczenia patrz poniżej. W przypadku dożylnego podawania

adrenaliny należy zachować najwyższą ostrożność, dożylna droga podania zarezerwowana jest

wyłącznie dla specjalistów doświadczonych w dożylnym podawaniu adrenaliny.

Dorośli

Nagłe zatrzymanie krążenia - resuscytacja krążeniowo-oddechowa

- Dożylnie 1 mg adrenaliny po 10-krotnym rozcieńczeniu albo bez rozcieńczania podając następnie

bolus 10 ml 0,9% roztworu NaCl. W razie potrzeby dawki można powtarzać co 3-5 minut.

Po przywróceniu rytmu serca, który zapewnia perfuzję, jeżeli stosowanie adrenaliny nadal jest

konieczne należy ją podawać powoli dożylnie w małych dawkach (bolusy 50 do 100 µg), aż do

uzyskania właściwego ciśnienia tętniczego.

Wstrząs anafilaktyczny oraz inne ostre reakcje alergiczne

- Domięśniowo lub podskórnie 0,3 do 0,5 mg. W ciężkich przypadkach 1 mg w dawce jednorazowej.

We wstrząsie anafilaktycznym preferowana jest domięśniowa droga podania. W razie potrzeby dawki

mogą być powtarzane co 10-15 minut, a w uzasadnionych przypadkach nawet co 5 min.

- Powoli dożylnie 0,3 do 1 mg po rozcieńczeniu (10-krotnym lub większym). Podanie dożylne jest

zarezerwowane wyłącznie dla pacjentów w ciężkim, zagrażającym życiu wstrząsie lub w sytuacjach

szczególnych, np. w trakcie znieczulenia ogólnego.

Napad astmy oskrzelowej - w celu przerwania skurczu oskrzeli

- Podskórnie lub domięśniowo 0,3 mg. Dawki można powtarzać trzykrotnie co 20 minut.

Ciężka bradykardia

- Jeżeli atropina jest nieskuteczna należy rozważyć podanie adrenaliny we wlewie dożylnym

z szybkością 2 do 10 µg/min. Lek podawać do uzyskania oczekiwanego efektu.

Wstrząs kardiogenny - jako wazopresor

- Jako lek drugiego rzutu - we wlewie dożylnym 0,05 µg do 0,5 µg/kg mc./min.

Dzieci

Nagłe zatrzymanie krążenia - resuscytacja krążeniowo-oddechowa

- Dożylnie 10 µg/kg mc. W razie potrzeby dawki można powtarzać co 3-5 minut.

Po przywróceniu spontanicznego krążenia, jeśli konieczne można podać adrenalinę we wlewie

dożylnym 0,05 do 1,0 µg/kg mc./min. Wlew podawać do uzyskania oczekiwanego efektu. U dzieci

występują znaczące różnice osobnicze w odpowiedzi na adrenalinę.

Wstrząs anafilaktyczny i inne ostre reakcje alergiczne

Domięśniowo lub podskórnie 10 µg/kg mc., maksymalnie jednorazowo do 0,5 mg.

We wstrząsie anafilaktycznym preferowana jest domięśniowa droga podania.

Wiek

Dawka adrenaliny 1 mg/ml (roztwór 1:1000 )

Powyżej 12 lat

0,5 mg im. (0,5 ml roztworu 1:1000)

6 - 12 lat

0,3 mg im. (0,3 ml roztworu 1:1000)

6 miesięcy - 6 lat

0,15 mg im. (0,15 ml roztworu 1:1000)

Poniżej 6 miesięcy

0,01 mg/kg mc. im. (0,01 ml/kg mc. roztworu

1:1000)

Jeśli to konieczne, dawki podane powyżej można powtarzać kilkakrotnie, zachowując 5-15 minut

przerwy, biorąc pod uwagę ciśnienie tętnicze, tętno oraz czynność oddechową.

Zaleca się stosowanie strzykawek o małej pojemności.

Powoli dożylnie 10 µg/kg mc. po rozcieńczeniu (10-krotnym lub większym). Podanie dożylne jest

zarezerwowane wyłącznie dla pacjentów w ciężkim, zagrażającym życiu wstrząsie lub w sytuacjach

szczególnych, np. w trakcie znieczulenia ogólnego.

Napad astmy oskrzelowej - w celu przerwania skurczu oskrzeli

- Podskórnie lub domięśniowo 10 µg/kg mc., maksymalnie jednorazowo do 0,5 mg. Dawki można

powtarzać dwukrotnie co 20 minut, a następnie w razie potrzeby co 4 godziny.

Ciężka bradykardia

- Wlew dożylny 0,05 do 1,0 µg/kg mc./min.

Wstrząs kardiogenny - jako wazopresor

- Jako lek drugiego rzutu we wlewie dożylnym 0,05 do 1,0 µg/kg mc./min.

W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA!

Dorośli

Jeżeli uzyskanie dostępu do żyły jest niemożliwe lek można podać śródkostnie (doszpikowo)

w dawkach stosowanych dożylnie.

Dotchawiczo 3 mg po rozcieńczeniu. W tym celu należy rozcieńczyć 3 ml adrenaliny do

10 ml 0,9% roztworem NaCl lub wodą do wstrzykiwań i podać przez rurkę intubacyjną.

Rozcieńczenie wodą do wstrzykiwań powoduje lepszą absorpcję leku.

Dzieci

Jeżeli uzyskanie dostępu do żyły jest niemożliwe lek można podać śródkostnie (doszpikowo)

w dawkach stosowanych dożylnie lub dotchawiczo w dawce 100 µg/kg mc. po uprzednim

rozcieńczeniu w 5 ml 0,9% roztworu NaCl.

UWAGA: Adrenalina ulega przyspieszonemu rozkładowi w środowisku zasadowym. Leku nie należy

mieszać z wodorowęglanami.

Lek można rozcieńczać w następujących roztworach do infuzji: 0,9% roztwór NaCl, woda do

wstrzykiwań lub 5% roztwór glukozy. Roztwory należy przygotować bezpośrednio przed

podaniem.

Adrenalinę najczęściej stosuje się w następujących stężeniach:

1: 1000 (1 mg adrenaliny/1 ml roztworu) - gotowy lek,

1: 10 000 (1 mg adrenaliny/10 ml roztworu),

1: 100 000 (1 mg adrenaliny/100 ml roztworu).