Adenocor

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Adenocor 3 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 3 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Adenocor 3 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 6 fiol. 2 ml, 5909990374717, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03747
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ADENOCOR

3 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Adenosinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Adenocor i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Adenocor

Jak stosować Adenocor

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Adenocor

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Adenocor i w jakim celu się go stosuje

Adenozyna jest nukleozydem purynowym, występującym we wszystkich komórkach

organizmu. Należy do grupy leków przeciwarytmicznych. Adenocor działa przez

spowolnienie impulsów elektrycznych pomiędzy przedsionkami i komorami (górnymi

i dolnymi jamami) serca. To spowalnia szybkie lub nieregularne bicie serca zwane arytmią.

Wskazania do stosowania

Szybkie przywracanie rytmu zatokowego w napadowym częstoskurczu

nadkomorowym, również w przypadkach występowania dodatkowej drogi

przewodzenia (zespół Wolffa-Parkinsona-White’a).

Pomoc w diagnostyce różnicowej częstoskurczu nadkomorowego przebiegającego

z szerokimi lub wąskimi zespołami QRS.

Chociaż adenozyna nie jest skuteczna w leczeniu trzepotania przedsionków, migotania

przedsionków lub częstoskurczu komorowego, to jednak zwolnienie przewodzenia w

obrębie węzła przedsionkowo-komorowego ułatwia ocenę aktywności elektrycznej

przedsionków.

Dzieci i młodzież

Szybkie przywracanie prawidłowego rytmu serca w napadowym częstoskurczu

nadkomorowym u dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Adenocor

Kiedy nie stosować leku Adenocor:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na adenozynę lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Reakcja alergiczna może

się objawiać wysypką, swędzeniem lub trudnościami z oddychaniem, opuchnięciem

warg, twarzy, gardła lub języka.

jeśli pacjent ma przewlekłą obturacyjną chorobę płuc z objawami skurczu oskrzeli -

trudności z oddychaniem (np. astma oskrzelowa).

jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi (ciężka hipotensja).

jeśli pacjent ma pewien rodzaj niewydolności serca, w którym serce nie jest w stanie

pompować wystarczającej ilości krwi.

jeśli pacjent ma zaburzenia rytmu serca z wyjątkiem pacjentów z wszczepionym

stymulatorem serca (blok przedsionkowo-komorowy drugiego i trzeciego stopnia,

zespół chorego węzła zatokowego).

jeśli pacjent ma zespół długiego odcinka QT. Jest to rzadkie zaburzenie serca, które

może prowadzić do przyspieszonego bicia serca i omdlenia.

Nie należy przyjmować tego leku, jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z powyższych

schorzeń. W przypadku wątpliwości co do ich występowania, należy skontaktować się

z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Adenocor.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Adenocor należy zwrócić się do lekarza, jeśli:

pacjent ma pewnego rodzaju nieregularny rytm serca (migotanie i trzepotanie

przedsionków), w szczególności „dodatkową drogę przewodzenia”

pacjent ma chorobę serca polegającą na tym, że w pewnej części serca impulsy

elektryczne powstające w celu depolaryzacji a następnie polaryzacji (rozładowania a

następnie naładowania) trwają dłużej niż zwykle (wydłużony odstęp QT)

pacjent ma niską objętość krwi (hipowolemia), która nie jest wyrównana poprzez

odpowiednie leczenie

pacjent ma problemy z częścią układu nerwowego zwaną autonomicznym układem

nerwowym

pacjent ma zwężenie tętnicy szyjnej. Oznacza to, że zbyt mało krwi dostaje się do

mózgu (niewydolność naczyń mózgowych)

pacjent ma lub miał kiedykolwiek napady padaczkowe lub konwulsje

pacjent ma przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

pacjent ma chorobę serca spowodowaną zwężeniem zastawek serca

pacjent ma zapalenie błony otaczającej serce (zapalenie osierdzia) lub gromadzenie się

płynu wokół serca (wysięk osierdziowy)

pacjent ma przeciek lewo-prawy serca. Oznacza to, że krew przepływa bezpośrednio z

lewej strony serca do prawej

pacjent ma zwężenie lewej tętnicy głównej doprowadzającej krew do serca

pacjent miał świeży zawał serca, ciężką niewydolność serca lub przeszczep serca w

ostatnim roku

pacjent ma niewielkie problemy z sercem (blok przedsionkowo-komorowy pierwszego

stopnia lub blok odnogi pęczka Hissa). Objawy tych chorób mogą przejściowo nasilić

się podczas stosowania leku Adenocor.

pacjent stosuje dipirydamol (patrz poniżej).

Jeśli pacjent ma bardzo wolne bicie serca (ciężka bradykardia), niewydolność oddechową,

problemy z sercem, które mogą być śmiertelne (asystolia), ciężkie bóle w klatce piersiowej

(dławica piersiowa) lub bardzo niskie ciśnienie krwi (ciężkie niedociśnienie), należy

natychmiast przerwać leczenie lekiem Adenocor.

Dzieci i młodzież

U dzieci z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW; schorzenie objawiające się

zaburzeniem rytmu serca) lek Adenocor może wywołać ciężkie zaburzenia rytmu serca.

Adenocor a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach,

również tych, które wydawane są bez recepty, w tym o preparatach ziołowych. Adenocor i

inne leki stosowane jednocześnie mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent przyjmuje

którykolwiek z następujących leków:

dipyrydamol (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi). Należy poinformować lekarza,

w przypadku stosowania leku dipyrydamol. Lekarz zadecyduje, aby nie przyjmować

leku Adenocor lub przerwać przyjmowanie leku dipyrydamol na 24 godziny przed

rozpoczęciem przyjmowania leku Adenocor i zmniejszyć dawkę leku Adenocor.

aminofilina lub teofilina (leki stosowane w celu poprawy oddychania). Lekarz

zadecyduje o przerwaniu stosowania tych leków na 24 godziny przed rozpoczęciem

przyjmowania leku Adenocor.

kofeina (czasami stosowana w leczeniu bólów głowy).

Adenocor z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać pokarmów i płynów zawierających kofeinę np. kawy, herbaty,

czekolady i coli na 12 godzin przed podaniem leku Adenocor.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Adenocor, jeśli pacjentka jest (lub przypuszcza, że jest) w ciąży

albo jest w okresie karmienia piersią, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Dlatego przed

rozpoczęciem przyjmowania leku Adenocor należy powiedzieć lekarzowi o ciąży lub

karmieniu piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

Adenocor zawiera 3,54 mg sodu w 1 ml (w postaci 9 mg chlorku sodu w 1 ml ).

Należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów

kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.

Jak stosować Adenocor

Lek Adenocor jest przeznaczony do stosowania w warunkach szpitalnych z

możliwością natychmiastowego użycia sprzętu do resuscytacji krążeniowo-

oddechowej.

Lek Adenocor jest przeznaczony do podawania przez lekarza lub pielęgniarkę we

wstrzyknięciu dożylnym lub do cewnika żylnego. Po podaniu do cewnika żylnego

lekarz lub pielęgniarka natychmiast przepłucze cewnik 0,9% roztworem chlorku sodu.

Podczas podawania leku Adenocor, lekarz lub pielęgniarka będzie monitorować

czynność serca i ciśnienie tętnicze krwi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących stosowania tego leku, należy

zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Dawkowanie w celu szybkiego przywrócenia rytmu zatokowego w napadowym

częstoskurczu nadkomorowym

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku):

dawka początkowa: 3 mg w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (w ciągu 2 sekund), a po

podaniu natychmiast przepłukać cewnik solą fizjologiczną;

druga dawka: jeśli po podaniu pierwszej dawki nie ustąpił częstoskurcz nadkomorowy

w ciągu 1 do 2 minut, należy podać 6 mg także w szybkim wstrzyknięciu dożylnym, a

po podaniu natychmiast przepłukać cewnik solą fizjologiczną;

trzecia dawka: jeśli po podaniu drugiej dawki nie ustąpił częstoskurcz nadkomorowy w

ciągu 1 do 2 minut, należy podać 12 mg także w szybkim wstrzyknięciu dożylnym.

nie zaleca się stosowania następnych dawek ani dawek większych niż 12 mg.

Osoby w podeszłym wieku:

Zalecane dawkowanie jak u dorosłych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Lek Adenocor jest przeznaczony do stosowania w szpitalach, w których musi być dostępny

sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Decyzję o zastosowaniu leku oraz podanej

dawce podejmuje lekarz w oparciu o masę ciała dziecka. Lekarz również zdecyduje, czy

potrzebne będą kolejne wstrzyknięcia leku.

Podczas podawania leku Adenocor pacjent będzie stale monitorowany, w tym będzie

prowadzony zapis czynności elektrycznej serca (EKG).

Lek Adenocor podaje dożylnie lekarz lub pielęgniarka.

Zalecane dawkowanie w leczeniu napadowego częstoskurczu nadkomorowego u dzieci

i młodzieży:

pierwszy bolus 0,1 mg/kg masy ciała (maksymalna dawka 6 mg)

zwiększanie o 0,1 mg/kg masy ciała w zależności od potrzeby do ustąpienia

częstoskurczu nadkomorowego (maksymalna dawka 12 mg).

Dawkowanie stosowane w diagnostyce różnicowej częstoskurczu nadkomorowego

Powyższy schemat dawkowania lekarz będzie stosować aż do uzyskania wystarczających

danych, żeby stwierdzić, jakiego typu arytmię ma pacjent.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Obecnie dostępne dane nie potwierdzają zasadności stosowania adenozyny u dzieci i

młodzieży w celach diagnostycznych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

Skuteczność leku Adenocor nie ulega zmianie w przypadku niewydolności nerek lub wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Adenocor

Jest to mało prawdopodobne, aby pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku, gdyż lek Adenocor

jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.

Lekarz dokładnie oceni, jaką dawkę leku należy podać pacjentowi.

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, mogą wystąpić następujące

działania niepożądane:

bardzo niskie ciśnienie krwi (ciężka hipotensja)

spowolniona czynność serca (bradykardia)

problem z sercem (asystolia).

Lekarz będzie monitorował czynność serca w czasie stosowania leku.

Adenozyna utrzymuje się we krwi przez krótki okres czasu. Z tego względu możliwe

działania niepożądane występujące po podaniu zbyt dużej dawki leku, prawdopodobnie

szybko ustąpią po przerwaniu leczenia lekiem Adenocor. Konieczne może być dożylne

podanie aminofiliny lub teofiliny.

W razie podejrzenia, że zastosowano większą niż zalecana dawkę leku, należy niezwłocznie

zwrócić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania tego leku, należy zwrócić się do

lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Podczas stosowania leku Adenocor mogą wystąpić następujące działania niepożądane.

Jeżeli którekolwiek z następujących działań niepożądanych nasila się, należy

powiadomić lekarza lub pielęgniarkę, gdyż konieczne może być przerwanie stosowania

leku:

Działania niepożądane zazwyczaj ustępują w ciągu kilku sekund lub minut po zakończeniu

wstrzyknięcia, ale należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę jeśli którekolwiek z nich

wystąpi.

Bardzo często (dotyczą więcej niż 1 na 10 pacjentów)

spowolniona czynność serca (bradykardia)

zahamowanie zatokowe

problem z sercem zwany blokiem przedsionkowo-komorowym

dodatkowe skurcze przedsionkowe

zaburzenia pobudliwości komór, takie jak: dodatkowe skurcze komorowe, częstoskurcz

komorowy

uczucie nieregularnego bicia serca

skrócenie oddechu lub duszność

ból i (lub) uczucie ucisku, gniecenia w klatce piersiowej

zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca,

Często (dotyczą mniej niż 1 na 10 pacjentów)

zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie

bóle głowy

nudności

uczucie pieczenia

lęk

Niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 pacjentów)

uczucie ucisku w głowie

niewyraźne widzenie

kołatanie serca, częstoskurcz zatokowy

metaliczny smak w jamie ustnej

częstsze i głębsze oddychanie niż zwykle (hiperwentylacja)

uczucie ucisku w głowie lub uczucie ciężkości ramion

uczucie ogólnego dyskomfortu, osłabienie i ból

nadmierna potliwość

Bardzo rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

ciężkie duszności i problemy z oddychaniem w wyniku skurczu oskrzeli

zaczerwienienie, ból lub swędzenie w miejscu wstrzyknięcia

zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego

ciężka bradykardia (spowolniona czynność serca)

zagrażające życiu nieregularne bicie serca (torsade de pointes - arytmia komorowa)

migotanie komór, migotanie przedsionków

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

utrata przytomności

omdlenie

drgawki, szczególnie u osób chorych ze skłonnością do drgawek

niedociśnienie tętnicze

brak skurczów mięśnia komór

zatrzymanie czynności serca (asystolia), czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie

u chorych z współwystępującą chorobą niedokrwienną serca lub innymi chorobami

serca

zawał serca

udar mózgu lub przemijający mózgowy

napad niedokrwienia

wymioty

niewydolność oddechowa

bezdech i (lub) zatrzymanie oddechu

reakcja anafilaktyczna (obrzęk naczynioruchowy objawiający się opuchnięciem warg,

twarzy , języka lub gardła oraz trudnościami w oddychaniu i przełykaniu; pokrzywka;

wysypka)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222

Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Adenocor

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin

ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie zamrażać.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku i powinien być zużyty zaraz po

otwarciu.

Niezużytą całkowicie po otwarciu zawartość fiolki należy usunąć.

W razie zaobserwowania przez lekarza lub pielęgniarkę przed wstrzyknięciem leku

jakichkolwiek cząstek w roztworze lub przebarwień, nie należy stosować leku Adenocor

Jeśli wygląd leku zmienił się, fiolkę należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Adenocor:

Substancją czynną leku jest adenozyna. Jeden ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 3

mg adenozyny.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jedna fiolka o pojemności 2 ml zawiera 6 mg adenozyny.

Dostępne opakowania:

6 fiolek po 2 ml

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis France

82, Avenue Raspail

Gentilly, 94250

Francja

Wytwórca:

FAMAR HEALTHCARE SERVICES MADRID, S.A.U.

Avenida le Leganés, 62

28923 Alcorcón (Madryt)

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego.

Sanofi - Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2015