ACTI-trin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • ACTI-trin (1,25 mg + 30 mg + 10 mg)/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • (1,25 mg + 30 mg + 10 mg)/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • ACTI-trin (1,25 mg + 30 mg + 10 mg)/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909991040819, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10408
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ACTI-trin

(1,25 mg + 30 mg + 10 mg) / 5 ml, syrop

Triprolidini hydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Dextromethorphani

hydrobromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest ACTI-trin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku ACTI-trin

Jak stosować ACTI-trin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać ACTI-trin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest ACTI-trin i w jakim celu się go stosuje

ACTI-trin zawiera trzy substancje czynne: triprolidynę, pseudoefedrynę i dekstrometorfan.

Triprolidyna w skojarzeniu z pseudoefedryną hamuje odruch kichania, zmniejsza ilość wydzieliny z

nosa i inne objawy przeziębienia.

Pseudoefedryna ponadto zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, przez co zwiększa jego

drożność.

Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo.

ACTI-trin stosuje się w leczeniu objawowym w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych

(grypa, przeziębienie i inne infekcje górnych dróg oddechowych) przebiegających z kaszlem,

obrzękiem błony śluzowej nosa i wodnistym wysiękiem z nosa.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku ACTI-trin

Kiedy nie stosować leku ACTI-trin

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

- podczas leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) (takimi jak iproniazyd, fenelzyna,

izokarboksazyd,

tranylcypromina,

klorgilina,

selegilina,

toloksaton,

amiflamina,

moklobemid,

lazabemid) oraz przez 2 tygodnie po odstawieniu inhibitorów MAO;

- w astmie oskrzelowej;

- w ciężkiej niewydolności wątroby i nerek;

- w niewydolności oddechowej;

- w kaszlu z dużą ilością wydzieliny oraz kaszlu związanym z astmą oskrzelową;

- w ciężkim nadciśnieniu;

- w ciężkiej chorobie niedokrwiennej serca;

- w mukowiscydozie;

- u kobiet w ciąży i karmiących piersią;

- u dzieci w wieku poniżej 7 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując syrop ACTI-trin:

jeżeli pomimo stosowania objawy utrzymują się ponad 3 dni, albo infekcja przebiega z gorączką,

bólem głowy, wysypką, należy skontaktować się z lekarzem;

nie należy przyjmować leku przed upływem 14 dni od zaprzestania leczenia inhibitorami

monoaminooksydazy (takimi jak iproniazyd, fenelzyna, izokarboksazyd, tranylcypromina,

klorgilina, selegilina, toloksaton, amiflamina, moklobemid, lazabemid);

podczas stosowania ACTI-trin nie należy stosować leków działających hamująco na ośrodkowy

układ nerwowy - nasennych i uspokajających, pić alkoholu ani spożywać produktów

zawierających alkohol;

u pacjentów z nadczynnością tarczycy, przerostem gruczołu krokowego, jaskrą, chorobą serca,

podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym.

Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w

przeszłości.

Dzieci

Lek jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 7 lat.

Stosowanie leku ACTI-trin u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wątroby.

ACTI-trin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Syrop ACTI-trin stosowany jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy nasila ich działanie i

może spowodować wystąpienie zapaści, śpiączki, wysokiej gorączki oraz podwyższenie ciśnienia

tętniczego krwi (patrz punkty: „Kiedy nie stosować leku ACTI-trin” i „Ostrzeżenia i środki

ostrożności”).

Jednoczesne stosowanie syropu ACTI-trin i leków działających hamująco na ośrodkowy układ

nerwowy (nasennych i uspokajających) oraz leków przeciwcholinergicznych lub o działaniu

przeciwcholinergicznym (leki rozkurczowe działające na mięśnie gładkie stosowane w

czynnościowych zaburzeniach jelit, w obturacyjnym zapaleniu oskrzeli, astmie oskrzelowej,

bradykardii, chorobie Parkinsona) może nasilać ich działanie.

Działanie leków zmniejszających ciśnienie krwi takich jak: bretylium, betanidyna, guanetydyna,

debryzochina, metylodopa oraz blokujących receptory α- i

-adrenergiczne może być osłabione przez

działanie pseudoefedryny zawartej w leku ACTI-trin.

Równoczesne podawanie syropu ACTI-trin i chinidyny może hamować wątrobowy metabolizm

dekstrometorfanu zawartego w leku, zwiększając jego stężenie w surowicy krwi i w związku z tym

nasilając działania niepożądane.

Jednoczesne stosowanie syropu ACTI-trin z innymi lekami pobudzającymi układ współczulny, takimi

jak: leki zwężające naczynia krwionośne błon śluzowych, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

leki hamujące łaknienie, leki psychotropowe o działaniu podobnym do amfetaminy, może niekiedy

powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi (patrz punkt: „Kiedy nie stosować leku ACTI-trin” i

„Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Podczas stosowania leku ACTI-trin nie należy przyjmować innych leków zawierających alkohol ani

pić napojów alkoholowych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie przeprowadzono badań określających łączny wpływ substancji czynnych na przebieg ciąży. Z tego

powodu leku ACTI-trin nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Substancje czynne leku przenikają do mleka, dlatego nie należy stosować leku u kobiet karmiących

piersią.

ACTI-trin zawiera etanol

Lek zawiera 4,58% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 181 mg na dawkę, co jest równoważne 4,58 ml

piwa lub 1,91 ml wina na dawkę. Jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Obecność alkoholu

należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i u osób z

grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

ACTI-trin zawiera żółcień chinolinową (E 104), czerwień koszenilową (E 120) i czerń

brylantową (E 151).

Lek może powodować reakcje alergiczne

ACTI-trin zawiera sodu benzoesan.

Lek może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

ACTI-trin zawiera metylu parahydroksybenzoesan.

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

ACTI-trin zawiera maltitol ciekły.

Jeśli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z

lekarzem przed przyjęciem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może zaburzać zdolność kierowania pojazdami ze względu na możliwość wystąpienia senności,

zawrotów głowy. Podczas stosowania leku ACTI-trin nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać

maszyn.

3.

Jak stosować ACTI-trin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml syropu 3 do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 6 godzin.

Dzieci od 7 do 12 lat: 5 ml syropu 3 do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 6 godzin.

Do opakowania dołączona jest łyżeczka lub kieliszek do podawania leków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ACTI-trin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Objawy przedawkowania: senność, śpiączka, zawroty głowy, pobudzenie, drażliwość, dezorientacja,

omamy wzrokowe i słuchowe, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, niezborność ruchowa, drgawki,

nudności, wymioty, niewydolność oddechowa, zaburzenia rytmu serca (tachykardia), osłabienie,

obniżone napięcie mięśniowe, suchość skóry i błon śluzowych, nadciśnienie, podwyższona

temperatura ciała, trudności w oddawaniu moczu.

Pominięcie zastosowania leku ACTI-trin

Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

spadek

nastroju,

zmęczenie,

pobudzenie,

zawroty

głowy,

zaburzenia

snu,

senność,

niepokój,

halucynacje, zaburzenia rytmu serca (tachykardia), nudności, wymioty, zaparcia lub biegunki, suchość

błony

śluzowej

jamy

ustnej

nosogardzieli,

zatrzymanie

moczu

bolesne

oddawanie

moczu

(zwłaszcza u mężczyzn z objawami przerostu gruczołu krokowego), wysypka ze świądem lub bez

świądu, pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać ACTI-trin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ACTI-trin

- Substancjami czynnymi leku są tripolidyna, pseudoefedryna i dekstrometrofan.

5 ml syropu zawiera: 1,25 mg chlorowodorku triprolidyny, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 10

mg bromowodorku dekstrometorfanu.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: maltitol ciekły, sodu benzoesan, metylu

parahydroksybenzoesan, sacharyna sodowa, lewomentol, wanilina, substancja poprawiająca smak i

zapach „cola” (substancje aromatyczne naturalne, triacetyna, etanol), żółcień chinolinowa (E 104),

czerwień koszenilowa (E 120), czerń brylantowa (E 151), etanol 96% (v/v), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek ACTI-trin i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu, opakowanego w butelkę ze szkła brunatnego z aluminiową lub polietylenową

zakrętką w tekturowym pudełku wraz z łyżeczką lub kieliszkiem do podawania leków.

1 butelka po 100 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: