Acodin Duo

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Acodin Duo (50 mg + 15 mg)/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • (50 mg + 15 mg)/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Acodin Duo (50 mg + 15 mg)/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 60 ml, 5909991297985, OTC; 1 butelka 100 ml, 5909990031719, OTC; 1 butelka 100 ml, 5909990068180, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00317
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKAACODIN 300, (15 mg + 50 mg)/5 ml, syrop Dextromethorphani hydrobromidum + DexpanthenolumNależy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia należy stosować lek Acodin 300 ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucieSpis treści ulotki:

Co to jest lek Acodin 300 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acodin 300

Jak stosować lek Acodin 300

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Acodin 300

Inne informacjeCo to jest lek Acodin 300 i w jakim celu się go stosuje


Lek Acodin 300 występuje w postaci syropu i zawiera substancje czynne: dekstrometorfanu bromowodorek i dekspantenol. Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo, hamuje odruch kaszlowy poprzez bezpośrednie działanie na ośrodkowy układ nerwowy. W stosowanych dawkach nie wpływa hamująco na działanie aparatu rzęskowego oskrzeli (struktura odpowiedzialna za transport wydzielonego śluzu).

Dekspantenol odgrywa istotną rolę w przemianie materii, w tym w regeneracji błon śluzowych dróg oddechowych.


Lek Acodin 300 stosuje się w objawowym leczeniu suchego kaszlu różnego pochodzenia (nie związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych).


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acodin 300


Lek należy stosować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce dla pacjenta.

Odnotowano przypadki nadużywania leku, także przez dzieci i młodzież.
Kiedy nie stosować leku Acodin 300:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dekstrometorfan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Acodin.

jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki z grupy inhibitorów MAO (niektóre leki stosowane w depresji, chorobie Parkinsona) lub przyjmował takie leki w ciągu ostatnich 14 dni (patrz także punkt „Stosowanie innych leków”.

jeśli u pacjenta występuje niewydolność oddechowa lub istnieje ryzyko jej wystąpienia.

jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Acodin 300:

Lek hamuje kaszel, lecz nie usuwa jego przyczyny. Jeśli kaszel nie ustępuje w ciągu 7 dni albo choroba przebiega z gorączką, bólem głowy lub wysypką, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować u pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych, związanymi z wydzielaniem zwiększonej ilości śluzu, np. w zapaleniu oskrzeli.

U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby; w takim przypadku należy zmniejszyć dawki leku lub zwiększyć odstępy pomiędzy nimi.

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Leku Acodin 300 nie należy stosować równocześnie z lekami z grupy inhibitorów MAO (niektóre leki stosowane w depresji, chorobie Parkinsona), a także w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Jednoczesne podawanie tych leków może powodować wystąpienie objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy, pobudzenie, znaczne podwyższenie temperatury ciała, nudności, drżenia mięśniowe, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi). Nie należy pić napojów alkoholowych w czasie stosowania dekstrometorfanu. Dekstrometorfan nasila hamujący wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.


Stosowanie leku Acodin 300 z jedzeniem i piciem:

Syrop Acodin 300 można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.


Stosowanie leku Acodin 300 u dzieci:

Lek Acodin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dla tej grupy pacjentów dostępny jest lek Acodin 150 Junior.


Ciąża i karmienie piersią Ciążą Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Karmienie piersią Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W dawkach terapeutycznych lek nie powoduje ograniczenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stosowany w dawkach większych niż zalecane działa hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Acodin 300:

Lek zawiera sacharozę, patrz punkt: „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Acodin 300”.


Jak stosować lek Acodin 300


Lek Acodin 300 należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.


Butelka syropu zaopatrzona jest w kieliszek-nasadkę do dozowania leku.
5 ml syropu zawiera 15 mg dekstrometorfanu bromowodorku i 50 mg dekspantenolu.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 5 ml syropu Acodin 300 do 4 razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Acodin 300 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Acodin 300:

W wyniku przedawkowania leku mogą wystąpić następujące objawy: pobudzenie, zaburzenia świadomości, stan dezorientacji, senność, nudności, wymioty, oczopląs, niezborność ruchowa.

Bardzo duże dawki dekstrometorfanu mogą spowodować hamowanie czynności ośrodka oddechowego (spowolnienie oddechu).

Leczenie przedawkowania jest objawowe. Można przeprowadzić płukanie żołądka. Donoszono o skutecznym zastosowaniu naloksonu jako specyficznego antagonisty dekstrometorfanu podczas przedawkowania u dzieci.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Pominięcie przyjęcia dawki leku Acodin 300: W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej, jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, Acodin 300 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku Acodin 300 działania niepożądane występują rzadko. Mogą wystąpić: lekka senność, zawroty głowy i zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jak przechowywać lek Acodin 300


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Nie zamrażać. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Inne informacje


Co zawiera lek Acodin 300


Substancjami czynnymi leku są dekstrometorfanu bromowodorek i dekspantenol.
5  ml syropu zawiera 15 mg dekstrometorfanu bromowodorku i 50 mg dekspantenolu.

Ponadto lek zawiera: karmelozę sodową, glicerynę, sacharozę, sodu benzoesan, karmel spożywczy, kwas cytrynowy, esencję malinową spożywczą, wodę oczyszczoną.


Jak wygląda lek Acodin 300


Opakowanie zawiera 100 ml syropu. Butelka z PET zawierająca 100 ml syropu z miarką ,w tekturowym pudełku. Butelka za szkła brunatnego zawierająca 100 ml syropu z nakrętką zabezpieczającą i miarką, w tekturowym pudełku.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa


Wytwórca:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Rzeszowie

Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów

Sanofi-Winthrop Industrie

1-3 allee de la Neste Z.I. d’En Sigal 31770 Colomiers FrancjaW celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:

4


4