Acodin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Acodin 15 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 15 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Acodin 15 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909991067403, OTC; 20 tabl., 5909991320881, OTC; 30 tabl., 5909990404216, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04042
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ACODIN, 15 mg, tabletki

Dextromethorphani hydrobromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Acodin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acodin

Jak stosować lek Acodin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Acodin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Acodin i w jakim celu się go stosuje

Lek Acodin występuje w postaci tabletek i zawiera substancję czynną dekstrometorfan.

Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo; hamuje odruch kaszlowy poprzez bezpośrednie działanie

na ośrodkowy układ nerwowy. W dawkach terapeutycznych nie wpływa hamująco na czynność

oddechową i działanie aparatu rzęskowego oskrzeli (struktura odpowiedzialna za transport

wydzielonego śluzu).

Lek Acodin stosuje się w okresowym hamowaniu nieproduktywnego kaszlu (tak zwany kaszel suchy,

niezwiązany z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych) o różnym pochodzeniu:

przeziębienia,

kaszel opłucnowy (np. urazy klatki piersiowej),

kaszel wywołany wdychaniem substancji drażniących.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acodin

Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz zgodnie ze wskazaniami

zawartymi w tej ulotce dla pacjenta. Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania. Odnotowano

przypadki nadużywania tego leku, także przez dzieci i młodzież.

Kiedy nie stosować leku Acodin:

jeśli pacjent ma uczulenie na dekstrometorfan lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (niektóre leki

stosowane w depresji, chorobie Parkinsona) lub przyjmował takie leki w ciągu ostatnich 14 dni

(patrz także punkt „Acodin a inne leki”).

jeśli u pacjenta występuje niewydolność oddechowa lub istnieje ryzyko jej wystąpienia.

jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek lub wątroby należy zmniejszyć dawkę leku lub

zwiększyć odstępy pomiędzy dawkami.

Lek hamuje kaszel, lecz nie usuwa jego przyczyny.

Nie stosować u pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych, związanymi z wytwarzaniem

zwiększonej ilości śluzu, np. w zapaleniu oskrzeli.

Odnotowano przypadki nadużywania leku Acodin, także przez dzieci i młodzież.

Acodin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Acodin nie należy stosować równocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy

(niektóre leki stosowane w depresji, chorobie Parkinsona), a także w ciągu 14 dni po zakończeniu

leczenia takimi lekami. Jednoczesne podawanie tych leków może powodować wystąpienie objawów

ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy, pobudzenie, znaczne podwyższenie

temperatury ciała, nudności, drżenia mięśniowe, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi).

Acodin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Jedzenie nie wpływa na wchłanianie leku z przewodu pokarmowego.

Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Nie należy pić napojów alkoholowych w czasie stosowania dekstrometorfanu. Dekstrometorfan nasila

działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.

Stosowanie leku Acodin u dzieci

Lek można stosować u dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W dawkach terapeutycznych lek nie powoduje ograniczenia sprawności psychofizycznej, zdolności

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stosowany w dawkach większych niż zalecane działa

hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

Acodin zawiera laktozę (10 mg laktozy w jednej tabletce)

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Acodin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

15 mg (1 tabletka) co 4 godziny

lub 30 mg (2 tabletki) co 6-8 godzin.

Nie należy przekraczać dobowej dawki 120 mg dekstrometorfanu (8 tabletek).

W przypadku wrażenia, że działanie leku Acodin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się

do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Acodin

W wyniku przedawkowania leku mogą wystąpić następujące objawy: pobudzenie, zaburzenia

świadomości, stan dezorientacji, senność, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, zmęczenie,

niewyraźna mowa, nudności, wymioty, oczopląs, omamy, splątanie, niezborność ruchowa.

Bardzo duże dawki dekstrometorfanu mogą spowodować hamowanie czynności ośrodka

oddechowego (spowolnienie oddechu).

W przypadku przedawkowania stosuje się leczenie objawowe. Można zastosować płukanie żołądka.

Istnieją doniesienia o skutecznym zastosowaniu naloksonu jako specyficznej odtrutki podczas

przedawkowania u dzieci.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Acodin

W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe,

z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

lekka senność, zawroty głowy, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

Ponadto po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane, których

częstość występowania jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych

danych):

skórne reakcje alergiczne, takie jak wysypka ze świądem, pokrzywka, trwałe wykwity polekowe,

obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i błon śluzowych, mogący obejmować drogi oddechowe i

wtedy zagrażać życiu), trudności w oddychaniu i reakcja anafilaktyczna (ciężka i zagrażająca

życiu reakcja alergiczna), W przypadku wystąpienia takich objawów należy niezwłocznie zgłosić

się do lekarza;

zaburzenia psychotyczne, w tym omamy i splątanie;

ruchy mimowolne, zwłaszcza u dzieci;

objawy neurologiczne, w tym senność, zawroty głowy pochodzenia obwodowego lub

ośrodkowego, uczucie pustki w głowie, zmęczenie, niewyraźna mowa oraz oczopląs.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Acodin

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Acodin

Substancją czynną leku jest dekstrometorfanu bromowodorek. Każda tabletka zawiera

15 mg dekstometorfanu bromowodorku.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza, skrobia ziemniaczana,

powidon 90F, sodu laurylosiarczan, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Acodin i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 10, 20 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Wytwórca:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Rzeszowie

Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie

ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2017