Acerin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Acerin (195 mg + 98 mg)/g płyn do stosowania na skórę
 • Dawkowanie:
 • (195 mg + 98 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn do stosowania na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Acerin (195 mg + 98 mg)/g płyn do stosowania na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 8 g, 5909990244218, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02442
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ACERIN, (195 mg + 98 mg)/g, płyn na skórę

(Acidum salicylicum + Acidum lacticum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Acerin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acerin

Jak stosować lek Acerin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Acerin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Acerin i w jakim celu się go stosuje

Lek Acerin ma postać płynu do stosowania na skórę, zawiera substancje czynne – kwas salicylowy i

kwas mlekowy.

Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając

jego złuszczanie.

Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

Wskazania

Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acerin

Kiedy nie stosować leku Acerin:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (kwas salicylowy lub kwas mlekowy) lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

- jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia układu krążenia,

- jeśli skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo,

- u dzieci,

- doustnie,

- na twarz i w okolicy narządów płciowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Acerin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Jeśli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry należy przerwać leczenie.

- Chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie

przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast je przemyć

dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

- Należy zabezpieczyć skórę otaczająca odcisk przed kontaktem z lekiem, gdyż może spowodować

oparzenia. Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zrogowaciałą skórę.

- Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas

salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu

salicylowego. Jeśli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast

przemyć je wodą.

- Lek zawiera lotne i łatwopalne substancje, dlatego na opakowaniu jest ostrzenie: „Ostrożnie z

ogniem”.

Dzieci

Lek Acerin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Lek Acerin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania leku Acerin w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczacych wpływu leku Acerin na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Acerin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Acerin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Namoczyć nogi w ciepłej wodzie przez 15 – 30 minut, a następnie po osuszeniu nałożyć pędzelkiem

na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze lek Acerin. Należy uważać, aby nie dotknąć zdrowej skóry.

Poczekać aż lek dobrze wyschnie. Nakładanie leku, w razie konieczności, powtarzać przez kilka dni.

Następnie należy ponownie wymoczyć nogi i usunąć odcisk.

Stosować ostrożnie, aby nie dopuścić do kapania płynu z pędzelka i do rozlania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Stosowanie u dzieci

Lek Acerin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acerin

Brak danych o przedawkowaniu leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym

sposobem stosowania.

W razie przypadkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Acerin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Acerin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy podrażnienia i stan zapalny.

Zastosowanie leku na zdrową skórę może spowodować oparzenie i ból. W razie wystąpienia

niepokojących objawów, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z

lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e – mail:

ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Acerin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w suchym pomieszczeniu.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek jest łatwo palny. Ostrożnie z ogniem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Acerin

Substancjami czynnymi leku są kwas salicylowy i kwas mlekowy. 1 g płynu na skórę zawiera

195 mg kwasu salicylowego i 98 mg kwasu mlekowego.

Pozostałe składniki to: koloksylina, kalafonia, aceton, octan n-butylu.

Jak wygląda lek Acerin i co zawiera opakowanie

Lek Acerin jest w postaci płynu na skórę.

Opakowanie:

Butelka z bezbarwnego szkła z polipropylenową zakrętką, zaopatrzona w aplikator z pędzelkiem,

zawierająca 8 g płynu na skórę, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Scan – Anida Spółka z o.o.

ul. Motyla 26

30-733 Kraków

Tel./fax: 12 653 25 51

Data ostatniej aktualizacji ulotki: