Advertisement

Klabax

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Klabax
 • Dostępny od:
 • Ranbaxy
 • Dawkowanie:
 • 125 mg/5ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków
Advertisement

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Klabax
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Advertisement

Status

 • Źródło:
 • URPL
 • Data autoryzacji:
 • 09-01-2012
 • last_update:
 • 09-08-2016

Ulotkę dla pacjenta

Advertisement

UK/H/800/001-002/IB/008/G zatwierdzona 17.08.2011 (butelka bez pierścienia)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Klabax, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Klabax, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

(Clarithromycinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku lub podaniem go dziecku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub

dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać

innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub

farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Klabax i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klabax

3. Jak stosować lek Klabax

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Klabax

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK KLABAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Klarytromycyna należy do grupy antybiotyków zwanych makrolidami. Lek ten działa

niszcząc pewne rodzaje bakterii wywołujące niektóre zakażenia. Klarytromycyna może być

stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych dróg oddechowych, gardła, zatok oraz ucha, jak

również zakażeń skóry i tkanki podskórnej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KLABAX

Nie należy podawać leku Klabax dziecku, jeżeli odpowiedź na którekolwiek z poniższych

pytań brzmi „TAK”. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań przed podaniem leku

dziecku należy poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

czy u dziecka kiedykolwiek stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na

klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe (podobne antybiotyki) lub na

którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu Klabax (lista składników, patrz

punkt 6). Reakcja alergiczna może objawiać się wysypką, świądem, trudnościami

w oddychaniu lub obrzękiem twarzy, warg, gardła lub języka.

Czy u dziecka:

występuje hipokaliemia (niskie stężenie potasu we krwi)

występują ciężkie zaburzenia wątroby połączone z zaburzeniami czynności nerek

występuje specyficzna arytmia (tak zwane wydłużenie odstępu QT lub zaburzenia

rytmu typu torsade de pointes)

czy dziecko przyjmuje pochodne alkaloidów sporyszu (stosowane w leczeniu

migreny), cyzapryd (podawany w leczeniu zgagi), pimozyd (przyjmowany w

leczeniu chorób psychicznych), astemizol lub terfenadynę (stosowane w leczeniu

kataru siennego), lowastatynę, symwastatynę lub atorwastatynę (obniżające

stężenie cholesterolu)

leki hamujące perystaltykę (ruch robaczkowy jelit) takie jak leki stosowane w

leczeniu biegunki.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Klabax u dzieci, jeżeli:

w trakcie lub po zakończeniu stosowania leku Klabax u dziecka wystąpi ciężka biegunka,

należy zaprzestać stosowania zawiesiny i skontaktować się z lekarzem

wystąpi inne zakażenie – należy zaprzestać stosowania zawiesiny i skontaktować się z

lekarzem

wystąpią zaburzenia wątroby lub nerek

pacjent ma uczulenie na inne antybiotyki, takie jak klindamycyna, linkomycyna

występują zaburzenia serca

dziecko ma hipomagnezemię (niskie stężenie magnezu we krwi)

występuje miastenia gravis (choroba objawiająca się osłabieniem mięśni)

pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, np. warfarynę (leki „rozrzedzające” krew)

Należy często kontrolować czas protrombinowy u dziecka

podawane są leki, które mogą zaburzać słuch, np. aminoglikozydy. W razie konieczności

lekarz powinien sprawdzić słuch dziecka

pacjent przyjmuje leki obniżające stężenie cukru we krwi. Klabax może nasilać ich

działanie

dziecko ma zapalenie płuc, ponieważ bakterie wywołujące je (Streptococcus pneumoniae)

mogą być oporne na klarytromycynę

występuje zapalenie gardła i nie występuje nadwrażliwość lub inne przeciwwskazania do

stosowania penicylin

dziecko przyjmuje kolchicynę, należy je obserwować pod kątem występowania objawów

toksyczności kolchicyny, ponieważ klarytromycyna może zwiększać jej stężenie we krwi.

Jeżeli bakterie są oporne na erytromycynę A, mogą być również oporne na klarytromycynę.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, powinna powiadomić o tym fakcie lekarza.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji występuje

u dziecka.

Stosowanie leku Klabax z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio przez

dziecko lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poradzić się lekarza przed podaniem dziecku leku, jeżeli dziecko otrzymuje

którykolwiek z następujących leków:

astemizol lub terfenadyna (stosowany w katarze siennym lub alergii)

cyzapryd (zlecany w zaburzeniach żołądkowych)

pimozyd (przepisywany w zaburzeniach psychicznych)

pochodne sporyszu (podawane w leczeniu migreny)

2

Lekarz może uznać za konieczne kontrolowanie parametrów krwi lub działania leku,

dostosowanie dawki lub przerwanie (na jakiś czas) leczenia, jeżeli lek Klabax jest stosowany

w tym samym czasie co leki zawierające którąkolwiek z poniższych substancji:

- digoksyna (w niewydolności serca)

- chinidyna lub dizopiramid (przyjmowany w zaburzeniach rytmu serca)

- midazolam (leki uspokajające/nasenne)

- triazolam, temazepam, nitrazepam, lorazepam (leki nasenne)

- alprazolam (przepisywany w stanach lękowych)

- werapamil (obniżający ciśnienie krwi)

- tolterodyna (lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu)

- ziele dziurawca (preparat ziołowy stosowany w depresji)

- cyklosporyna, takrolimus lub syrolimus (pomagają w zapobieganiu odrzucenia

przeszczepionego narządu)

- teofilina (podawana w astmie)

- efawirenz, rytonawir, zydowudyna, newirapina, atazanawir lub sakwinawir

(stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

- ryfampicyna, ryfabutyna lub ryfapentyna (antybiotyki)

- flukonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)

- doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna (lek „rozrzedzający” krew)

- symwastatyna, atorwastatyna, cerywastatyna lub lowastatyna (leki obniżające stężenie

cholesterolu)

- omeprazol (w chorobie wrzodowej)

- fenytoina, karbamazepina, walproinian lub fenobarbital (stosowany w padaczce)

- insulina lub inne leki przeciwcukrzycowe, np. repaglinid

- kolchicyna (w dnie moczanowej)

- sildenafil, tadalafil i wardenafil (w zaburzeniach erekcji)

- cylostazol (w chorobach układu krążenia)

- metyloprednizolon (steryd)

- winblastyna (w leczeniu nowotworów).

Lekarz podejmie decyzję co jest odpowiednie dla pacjenta i może zalecić dalsze stosowanie

leku Klabax.

Stosowanie leku Klabax z jedzeniem i piciem

Klabax może być stosowany niezależnie od przyjmowania pokarmu lub płynów.

Ciąża i karmienia piersią

Bezpieczeństwo stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią nie jest znane

i zazwyczaj lek nie jest podawany w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że jego

stosowanie zostanie uznane za konieczne. Jeżeli pacjentka jest w wieku rozrodczym, w razie

stwierdzenia lub podejrzenia ciąży, przed przyjęciem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Klarytromycyna może powodować zawroty głowy, zawroty głowy pochodzenia

błędnikowego, splątanie i dezorientację. Może to mieć wpływ na prowadzenie pojazdów i

obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu. Przed prowadzeniem pojazdów lub

zaangażowaniem się w jakąkolwiek inną czynność, która może być niebezpieczna w razie

niezachowania czujności należy upewnić się jak pacjent reaguje na klarytromycynę.

3

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Klabax

Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję

niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Produkt leczniczy zawiera również aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Lek może być

szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. JAK STOSOWAĆ LEK KLABAX

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy podawać więcej niż

zalecił lekarz. W przypadku wątpliwości przed podaniem klarytromycyny dziecku należy

ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka klarytromycyny zależy od masy ciała dziecka w kilogramach i zazwyczaj stosuje się

dawkę około 7,5 mg na każdy kilogram masy ciała dwa razy na dobę, zwykle rano i

wieczorem. Zawiesinę można podawać niezależnie od posiłków.

Klarytromycyna w postaci zawiesiny jest zazwyczaj podawana przez 5 do 10 dni. Lekarz

zaleci jak długo należy podawać klarytromycynę. Nie należy przerywać podawania zawiesiny

zanim zaleci to lekarz, nawet jeśli dziecko poczuje się lepiej, ponieważ może nastąpić nawrót

objawów.

Do opakowania leku Klabax dołączona jest łyżeczka oraz strzykawka (pipeta), aby ułatwić

dozowanie odpowiedniej ilości leku. Lekarz lub farmaceuta doradzi, czy lepiej stosować

łyżeczkę czy pipetę w celu podania odpowiedniej dawki. Należy upewnić się, że jest to

zrozumiałe przed podaniem zawiesiny.

Dawkowanie leku Klabax o mocy 125 mg/5 ml przedstawiono w tabeli poniżej:

Masa ciała

(kg) Przybliżony

wiek (w latach) Dawka w mililitrach

zawiesiny (dwa razy

na dobę) podawanej

za pomocą

strzykawki (pipety) Liczba

pięciomililitrowych

łyżeczek do podania

dwa razy na dobę

8 - 11 1 - 2 2,5 ½

12 - 19 3 - 6 5 1

20 - 29 7 - 9 7,5 1½

30 - 40 10 - 12 10 2

Dawkowanie leku Klabax o mocy 250 mg/5 ml przedstawiono w tabeli poniżej:

Masa ciała

(kg) Przybliżony

wiek (w latach) Dawka w mililitrach

zawiesiny (dwa razy

na dobę) podawanej

za pomocą

strzykawki (pipety) Liczba

pięciomililitrowych

łyżeczek do podania

dwa razy na dobę

8 - 11 1 - 2 1,25 ¼

4

12 - 19 3 - 6 2,5 ½

20 - 29 7 - 9 3,75 ¾

30 - 40 10 - 12 5,0 1

Dla dzieci ważących mniej niż 8 kg lekarz zaleci odpowiednią dawkę.

W leczeniu ciężkich zakażeń stosowano dawki klarytromycyny do 500 mg dwa razy na dobę.

Jeżeli u dziecka występuje zaburzenie czynności nerek lub wątroby o nasileniu łagodnym do

umiarkowanego, lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

Sposób podawania i czas trwania leczenia:

Do opakowania leku Klabax dołączona jest łyżeczka lub strzykawka (pipeta). Stosując

strzykawkę należy postępować ściśle według poniższych instrukcji. Po użyciu łyżeczki lub

strzykawki należy je umyć w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, a następnie dobrze

opłukać.

Przygotowanie zawiesiny:

Butelka o pojemności 60 ml

Należy wstrząsnąć butelkę z granulatem. Odmierzyć 34 ml przegotowanej, ostudzonej wody.

Do suchej substancji w butelce dodać część wody, silnie wstrząsnąć. Dodać resztę wody i

silnie wstrząsnąć, aż do uzyskania zawiesiny.

Butelka o pojemności 100 ml

Należy wstrząsnąć butelkę z granulatem. Odmierzyć 55 ml przegotowanej, ostudzonej wody.

Do suchej substancji w butelce dodać część wody, silnie wstrząsnąć. Dodać resztę wody i

silnie wstrząsnąć, aż do uzyskania zawiesiny.

Przygotowanej zawiesiny nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.

Wstrząsnąć przed każdym użyciem.

Dozując lek przy pomocy strzykawki (pipety) należy postępować zgodnie z poniższą

instrukcją:

1. po dodaniu odpowiedniej ilości wody i wstrząśnięciu wcisnąć plastikową złączkę w

szyjkę butelki. Złączka powinna być ściśle dopasowana i nie należy jej wyjmować.

5

2. usunąć zatyczkę ze strzykawki, wcisnąć tłok do końca, a następnie umieścić

strzykawkę w otworze złączki.

3. obrócić butelkę do góry dnem. Trzymać butelkę w jednej ręce, a strzykawkę w

drugiej.

4. powoli wysunąć tłok strzykawki, aż do uzyskania potrzebnej ilości leku.

5. odstawić butelkę. Wyjąć strzykawkę ze złączki.

6. umieścić końcówkę strzykawki w ustach dziecka. Podawać lek kroplami naciskając

delikatnie na tłok. Nie należy ponaglać dziecka, należy dać mu czas na powolne

połknięcie leku. Można również przelać odmierzoną w strzykawce dawkę na łyżeczkę

i w ten sposób podać lek dziecku.

7. zamknąć korkiem butelkę z lekiem.

8. umyć strzykawkę w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, a następnie dobrze

opłukać. Trzymać strzykawkę pod wodą wielokrotnie przesuwając tłok do góry i do

dołu, aby mieć pewność, że wnętrze tłoka jest czyste. Strzykawkę przechowywać w

higienicznym miejscu, razem z lekiem.

W przypadku wrażenia, że działanie klarytromycyny w postaci zawiesiny jest za mocne lub

za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia przyjęcia lub podania dawki leku Klabax należy podać lek

natychmiast po zauważeniu tego faktu. Jeśli zbliża się czas podania kolejnej dawki, nie należy

podawać pominiętej dawki, tylko kolejną o stałej porze. Nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętych dawek.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Klabax należy niezwłocznie

zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej.

Należy zabrać ze sobą ulotkę lub butelkę zawiesiny i pokazać ją lekarzowi, aby wiedział jaki

lek przyjęło dziecko.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, klarytromycyna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u

każdego one wystąpią.

Bardzo poważne działania niepożądane

Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem dziecka

lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej, jeśli wystąpi

którykolwiek z następujących działań niepożądanych:

Wszystkie leki mogą wywoływać reakcje alergiczne, ale poważne reakcje alergiczne są

bardzo rzadkie. Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeżeli u dziecka wystąpią:

- świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg,

wysypka lub świąd (w szczególności całego ciała)

6

- rzadko występujące zmiany skórne, w tym pęcherze oraz krwawienie z warg, oczu,

jamy ustnej, nosa i narządów płciowych

- czerwone wypukłe grudki na skórze, pęcherze.

Są to rzadkie, ale poważne działania niepożądane. Dziecko może potrzebować pomocy

medycznej.

Poważne działania niepożądane

Należy natychmiast poinformować lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego

oddziału pomocy doraźnej w przypadku zauważenia któregokolwiek z poniższych

działań niepożądanych:

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100

pacjentów):

- nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

- wysypka

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na

1000 pacjentów):

- zapalenie wątroby, cholestaza (zastój żółci)

- gorąca, wrażliwa lub zaczerwieniona skóra, czasem z towarzyszącą gorączką i

dreszczami (zapalenie tkanki łącznej)

- nudności (o nasileniu nieznacznym do intensywnych), wymioty, skurcze, biegunka.

Objawy te mogą być spowodowane zapaleniem żołądka i jelit, zwykle wywołanym

przez wirusy

- częste zakażenia, np. gorączka, silne dreszcze, ból gardła lub owrzodzenie jamy

ustnej. Objawy te mogą być spowodowane niską liczbą białych krwinek

- zwiększenie liczby niektórych białych krwinek

- zwiększenie liczby płytek krwi (trombocytemia)

- utrata przytomności; niekontrolowane skurcze, szarpnięcia lub nagłe ruchy; senność;

drżenia lub dygotanie

- zawał serca, niebezpiecznie szybkie bicie serca, zmiany w obrazie EKG, dodatkowe

uderzenia serca, kołatanie serca

- duszność, świszczący oddech, kaszel czasem wywołany przez wysiłek fizyczny oraz

uczucie ucisku w klatce piersiowej

- skrzepy krwi w płucach powodujące bóle w klatce piersiowej oraz duszność

- zmiany stężenia albuminy, globuliny i różnych enzymów we krwi (fosfataza

alkaliczna, dehydrogenaza mleczanowa).

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- bakteryjne zakażenia skóry (róża, łupież rumieniowy)

7

- niewydolność wątroby (w szczególności u pacjentów z chorobami wątroby lub u

pacjentów przyjmujących inne leki, które mogą mieć szkodliwy wpływ na wątrobę),

żółtaczka (zażółcenie skóry lub białkówek oczu)

- zmiany rytmu serca (torsade de pointes)

- przyspieszone bicie serca (tachykardia)

- zapalenie trzustki (silny ból w górnej części brzucha promieniującym do pleców z

nudnościami i wymiotami)

- zapalenie nerek (obecność krwi w moczu, gorączka i ból pleców)

- znaczące pogorszenie czynności nerek (niewydolność nerek)

- hipoglikemia (nieprawidłowo niskie stężenie cukru we krwi objawiające się uczuciem

głodu, poceniem się, zawrotami głowy, kołataniem serca) w szczególności po

przyjęciu leków przeciwcukrzycowych

- głuchota

- drgawki

- nieprawidłowo niska liczba płytek krwi (co może powodować zasinienia skóry lub

zwiększoną skłonność do krwawień)

- krwawienia

- wydłużony czas krwawienia oraz krzepnięcia krwi

- biegunka (patrz również: „Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek

Klabax”)

- rozpad mięśni, który może prowadzić do zaburzeń nerek (rabdomioliza).

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza w razie zauważenia u dziecka następujących działań

niepożądanych:

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100

pacjentów):

- nadmierne pocenie się

- rozszerzenie naczyń krwionośnych

- bezsenność

- ból głowy

- zaburzenia zmysłu powonienia

- nudności (uczucie mdłości), wymioty, ból brzucha, luźne stolce, niestrawność,

biegunka

- zmiany smaku (na przykład metaliczny lub gorzki smak).

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na

1000 pacjentów):

- odbijanie się

- uczucie wirowania

- zapalenie przełyku, zapalenie żołądka, stan zapalny w obrębie jamy ustnej lub języka

- owrzodzenie jamy ustnej oraz opryszczka na wardze

- zaparcia, suchość w ustach, wzdęcia

- ból w odbytnicy

- nudności, gorączka, uczucie osłabienia, ból w klatce piersiowej, dreszcze, zmęczenie,

ból stawów i mięśni, sztywność mięśni

8

- podwyższenie stężenia azotu mocznikowego lub kreatyniny (produkty przemiany

materii) we krwi

- zmniejszenie łaknienia (anoreksja)

- lęk, nerwowość, zawroty głowy, krzyki

- ogólne złe samopoczucie

- zaburzenia słuchu, szumy uszne (dzwonienie w uszach)

- zakażenia w obrębie pochwy

- pleśniawki (zakażenie grzybicze)

- krwawienie z nosa.

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- nieprawidłowa barwa moczu

- ogólne złe samopoczucie

- przebarwienia języka

- przebarwienia zębów

- ból lub osłabienie mięśni (miopatia)

- utrata odczuwania smaku

- niemożność odczuwania zapachów

- depresja, omamy, psychoza (nietypowe myśli), dezorientacja (pacjent nie wie, gdzie

jest), depersonalizacja (uczucie bycia poza ciałem), koszmary senne, splątanie.

Po stosowaniu klarytromycyny w postaci do iniekcji, w miejscu podania również mogą

wystąpić ból i zapalenie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KLABAX

Lek Klabax należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie

należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Granulat

Nie ma specjalnych zaleceń.

Zawiesina

Przechowywać w temperaturze do 25 ° C, nie dłużej niż 14 dni od momentu przygotowania, w

szczelnie zamkniętej butelce. Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie

pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera substancję czynną klarytromycynę w ilości 125 mg

lub 250 mg

oraz substancje pomocnicze:

9

celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza 5 cps, hydroksypropyloceluloza L, kroskarmeloza

sodowa, kwas alginowy, kopolimer (1:1) kwasu metakrylowego i etylu akrylanu, makrogol

1500, talk, karbomer (Carbopol 974 P), krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza,

aspartam (E951), guma ksantan, sodu cytrynian, sodu benzoesan (E211), tytanu dwutlenek

(E171), aromat mięty pieprzowej 517, aromat Tutti Frutti 051880 AP0551, sodu chlorek.

Lek Klabax to biały lub białawy granulowany proszek po rozcieńczeniu z wodą tworzący

białą lub białawą zawiesinę. Powstała zawiesina ma owocowy aromat.

Opakowania

Butelki 60 lub 100 ml z dołączoną strzykawką (pipetą) i łyżeczką.

Podmiot odpowiedzialny:

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

ul. Kubickiego 11

02-954 Warszawa

tel. 22 642 07 75

Wytwórca:

Ranbaxy Ireland Ltd.

Spafield, Cork Road,

Cashel, Co. Tipperary

Irlandia

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201

D-51377 Leverkusen

Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 17.08.2011

10

Document Outline

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.

Advertisement