3D TRASAR 3DT250

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • 3D TRASAR 3DT250
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • 3D TRASAR 3DT250
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 115785E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

1 / 14

SEKCJA 1.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu:

3D TRASAR® 3DT250

Rodzaj substancji

Mieszanina

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie

substancji/mieszaniny

UZDATNIANIE WODY CHLODZACEJ

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

IDENTYFIKACJA SPÓŁKI LOKALNEJ

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

Dystrybutor Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

PRZEMYS ŁOWA 55

PL-43-110 TYCHY

TEL: +48 (0)32-3262750

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu można uzyskać kontaktując się z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

+32-(0)3-575-5555 Transeuropejskie

+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT) Polska

Data utworzenia/weryfikacji::

29.01.2013

Numer wersji:

SEKCJA 2.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Koroduje metale - Kategoria 1

H290

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG i 1999/45/WE.

2.2 Elementy oznakowania:

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie został sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Określenia środków ostrożności

P202

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P262

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P280

Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

2 / 14

P314

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Infoemacje dodatkowe:

2.3 Inne zagrożenia:

Nieznane

SEKCJA 3.

SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszanina:

Poniższe dane obejmują wszystkie elementy, zanieczyszczenia i produkty uboczne, które wpływają na

klasyfikację produktu, lub dla których ustalono limity narażenia w miejscu pracy.

Substancja(-e) niebezpieczna(-e)

% (wagowo)

Klasyfikacja zgodnie z

rozporządzeniem (WE) nr

1272/2008

Klasyfikacja zgodnie z

67/548/EWG

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

Nr WE: 253-733-5

Nr CAS: 37971-36-1

Nr REACH: 01-2119436643-39

10.0 - 30.0

Koroduje metale 1 : H290

W rozdziale 16 znajduje się pełny wykaz zwrotów ryzyka, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia oraz not.

SEKCJA 4.

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy:

W sytuacji zagrożenia należy ocenić niebezpieczeństwo przed podjęciem działania. Nie należy narażać się na

ryzyko odniesienia obrażeń. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze służbami ratowniczymi.

WDYCHANIE

Przenieść na świeże powietrze, stosować leczenie objawowe. Jeśli objawy będą się nasilać, skorzystać z

pomocy medycznej.

KONTAKT ZE SKÓRĄ

Spłukać skażone miejsce wodą. Jeśli objawy będą się nasilać, skorzystać z pomocy medycznej.

KONTAKT Z OCZAMI

Natychmiast przeplukac oczy woda przez co najmniej 15 minut, nie zamykajac powiek. Natychmiast uzyskac

pomoc medyczna.

POŁKNIĘCIE

Uzyskać pomoc medyczną. Nie prowokować wymiotów bez polecenia lekarza. Jesli poszkodowany jest

przytomny, przeplukac usta i podac wode do picia.

OCHRONA UDZIELAJĄCYCH PIERWSZEJ POMOCY

Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

3 / 14

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Nie przewiduje się działań niepożądanych.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z

poszkodowanym:

Na podstawie indywidualnych reakcji pacjenta lekarz powinien ocenic objawy i stan kliniczny.

SEKCJA 5.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze:

STOSOWNE ŚRODKI GAŚNICZE

Produkt nie powinien zapalić się, chyba ze dojdzie do odparowania całej wody. Pozostałości organiczne mogą

być zapalne. Używać środków gaśniczych odpowiednich do gaszenia ognia otaczającego.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

W warunkach pozaru moze wydzielac tlenki wegla (COx). Kontakt z reaktywnymi metalami (np. glinem) może

powodować uwalnianie łatwopalnego gazowego wodoru. W warunkach pozaru moze wydzielac tlenki azotu

(NOx). W warunkach pożaru może wydzielać tlenki fosforu (POx).

W przypadku wycieku należy zapobiec dostaniu się materiału lub wody ppoż do kanalizacji lub cieków wodnych.

5.3 Informacje dla straży pożarnej:

W razie pozaru nalezy nosic samodzielny nadcisnieniowy aparat oddechowy z maska na cala twarz oraz

kombinezon ochronny.

SEKCJA 6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA

DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach kryzysowych:

PORADA DLA OSÓB NIENALEŻĄCYCH DO PERSONELU UDZIELAJĄCEGO POMOCY

Kontakt z materiałem może być niebezpieczny, nie należy podejmować prób usunięcia skutków wycieku. Należy

natychmiast wezwać służby ratownicze. Usunięcie skutków wycieku może być przeprowadzone jedynie przez

służby ratownicze/personel. Należy ograniczyć dostęp do terenu do chwili zakończenia usuwania skutków

wycieku.

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

PORADA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY

Odpowiednio ograniczyc dostep do zagrozonego rejonu do czasu zakonczenia prac przy uprzataniu. Stosowac

srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista). Zatrzymac

lub ograniczyc wycieki, jesli nie jest to niebezpieczne. Powiadomic odpowiednie organy administracji rzadowej,

BHP i ochrony srodowiska. Dopilnowac, by czyszczenie przeprowadzal wylacznie personel przeszkolony. Nie

dotykac rozlanego lub rozsypanego materialu.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

4 / 14

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Chronić przed przedostaniem się materiału do kanałów ściekowych lub wodnych. Nie dopuścić, by substancja

zanieczyściła wody gruntowe. Nie dopuścić, by produkt dostał się do kanałów ściekowych. Jeśli dojdzie do

zanieczyszczenia odpływów, strumieni, gleby lub kanalizacji, powiadomić lokalne władze. Nie zanieczyszczac

wód powierzchniowych.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

PRZYPADKI UWOLNIENIA NIEWIELKICH ILOSCI: Zaabsorbowac za pomoca substancji pochlaniajacej.

Umiescic odpady w stosownym, oslonietym, prawidlowo zaetykietowanym pojemniku. Przemyc

zanieczyszczony obszar. PRZYPADKI UWOLNIENIA DUZYCH ILOSCI: Powstrzymac ciecz za pomoca

substancji pochlaniajacej i rowów lub walów. Zebrac do pojemników zwrotnych na odpady lub do cysterny w

celu prawidlowej likwidacji. Oczyscic zanieczyszczone powierzchnie woda i wodnymi srodkami czyszczacymi. W

celu likwidacji odzyskanego materialu zanieczyszczonego nalezy zwrócic sie do firmy uprawnionej do transportu

odpadów. Likwidowac zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozdziale 13 (Uwagi dot. likwidacji).

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

Likwidowac zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozdziale 13 (Uwagi dot. likwidacji).

SEKCJA 7.

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH

MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

POSTĘPOWANIE

Unikac kontaktu z oczami, skóra i odzieza. Podczas uzycia zapewnic wlasciwa wentylacje. Nie wdychac

par/gazów/pylu. Przechowywac pojemniki zamkniete, gdy nie sa uzywane. Stosowac srodki ochrony

indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska zostały zawarte w rozdziale 6.2

ZALECENIA HIGIENICZNE

Przestrzegac przepisów BHP i higieny osobistej, aby uniknac ekspozycji. Zapewnic stala dostepnosc wodotrysku

do przemywania oczu. Utrzymywac w gotowosci natrysk bezpieczenstwa. Po pracy z chemikaliami umyc

dokladnie cialo. W zadnym wypadku nie jesc, nie pic, ani nie palic podczas pracy przy tym produkcie. Rozważyć

wyposążenie miejsca pracy w natrysk bezpieczeństwa i wodotrysk do przemywania oczu. Po pracy z

chemikaliami umyc dokladnie cialo. W zadnym wypadku nie jesc, nie pic, ani nie palic podczas pracy przy tym

produkcie.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych

niezgodności:

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Przechowywac pojemniki szczelnie zamkniete.

Przechowywać z dala od zasad.

ODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY

Stal nierdzewna 304, PCW, Polipropyłen, Polietylen, HDPE (polietylen o duzej gestosci)

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

5 / 14

NIEODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY

Mosiądz, Kauczuk neoprenowy, Poliuretan, Zgodnosc z tworzywami sztucznymi moze byc rózna; stad przed

uzyciem zalecane jest wykonanie próby zgodnosci.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:

Specyficzne zastosowania :

UZDATNIANIE WODY CHLODZACEJ

SEKCJA 8.

KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli:

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji, dla których ustalono limit ekspozycji.

DNEL

Składniki:

Zaprzestać używania:

Droga narażenia:

Potencjalne skutki

zdrowotne:

Wartość:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Pracownicy

Wdychanie

krótkoterminowe –

ogólnie systemowe

15 mg/m3

Pracownicy

Skórnie

długoterminowe –

ogólnie systemowe

4.2 mg/kg

Pracownicy

Wdychanie

długoterminowe –

ogólnie systemowe

15 mg/m3

PNEC

Składniki:

Wartość:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Woda słodka

3.33 mg/l

Woda morska

0.33 mg/l

Wersja przerywana

10.42 mg/l

100 mg/l

Osad

1.47 mg/kg

Gleba

1 mg/kg

Doustnie

90 mg/kg

8.2 Kontrola narażenia:

ŚRODKI TECHNICZNE:

Zaleca się stosowanie wentylacji ogólnej.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

6 / 14

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

ZALECENIA OGÓLNE

Decyzja o zastosowaniu i rodzaju srodków ochrony indywidualnej powinna byc podejmowana na podstawie

rodzaju zagrozenia zwiazanego z produktem, warunków w miejscu pracy i sposobu postepowania z produktem.

W ogólnym przypadku zalecamy uzycie co najmniej okularów ochronnych z oslonami bocznymi i odziezy

roboczej chroniacej ramiona, nogi i tulów. Ponadto kazda osoba przebywajaca w obszarze, w którym

dokonywane sa manipulacje z uzyciem produktu, powinna nosic co najmniej okulary ochronne z oslonami

bocznymi.

OCHRONĘ OCZU LUB TWARZY

Nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w EN 166.

OCHRONA SKÓRY

Zaleca sie noszenie odpornych chemicznie rekawic ochronnych podczas prac z tym produktem. Wybór rekawic

roboczych zalezy od warunków pracy i stosowanych chemikaliów, jednak nasze doswiadczenie wskazuje, ze w

lekkich warunkach dobrze sprawdzaja sie rekawice wykonane z PVC Rekawice nalezy wymienic niezwlocznie

po zauwazeniu pierwszych objawów rozkladu. Czas przebicia nie zostal okreslony dla postaci preparatu; nalezy

zasiegnac opinii producentów PPE. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w EN 374.

Nosić standardowa odzież ochronna. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo intensywnego kontaktu, zaleca się

użycie pełnego gładkiego kombinezonu. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w EN ISO

20345.

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

W temperaturze otoczenia nie zachodzi konieczność ochrony przed para. Jeśli istnieje duże

prawdopodobieństwo ogrzania produktu lub wytworzenia aerozolu, zalecane jest stosowanie maski na PÓŁ

twarzy z filtrem. Dobór materialu na filtr zalezy od ilosci i typu chemikaliów, z którymi uzytkownik bedzie mial

kontakt. Nalezy rozwazyc uzycie filtru nastepujacego typu: P Odnoszące się standardy europejskie, można

znaleźć w 140, EN 137, EN 143 i EN 14387. W sytuacji naglej lub przed planowanym wejsciem w miejsca o

nieznanym stezeniu substancji nalezy uzywac nadcisnieniowego aparatu oddechowego z maska na cala twarz.

Jesli konieczna jest ochrona dróg oddechowych, nalezy opracowac kompleksowy program takiej ochrony,

obejmujacy wybór srodków, próby, szkolenia, konserwacje i przeglady.

SEKCJA 9.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Uwaga: Podane właściwości fizyczne reprezentują wartości typowe dla tego produktu i mogą ulec zmianie.

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

STAN FIZYCZNY

Ciecz

WYGŁĄD

Bursztynowy

Zapach

Obojętny

Próg zapachu

Brak dostępnych danych.

pH (100.0 %)

< 2

TEMPERATURA PŁYNNOŚCI

-4.1 °C

TEMPERATURA POCZĄTKU

WRZENIA / ZAKRES

TEMPERATUR WRZENIA

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA ZAPŁONU

Nie dotyczy

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

Brak dostępnych danych.

ŁATWOPALNOŚĆ (ciało stałe, gaz)

Brak dostępnych danych.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

7 / 14

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

DOLNA GRANICA

WYBUCHOWOŚCI

Brak dostępnych danych.

GÓRNA GRANICA

WYBUCHOWOŚCI

Brak dostępnych danych.

PRĘŻNOŚĆ PAR

Brak dostępnych danych.

GĘSTOŚĆ PAR

Brak dostępnych danych.

Gęstość względna

1.16 (15.5 °C)

GĘSTOŚĆ

Brak dostępnych danych.

ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE

W pełni

WSPÓŁCZYNNIK PODZIAŁU

OKTANOL/WODA (log Kow)

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA SĄMOZAPLONU

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA ROZKŁADU

Brak dostępnych danych.

LEPKOŚĆ

17.0 cst (20.0 °C)

WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE

Nie dotyczy

WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE

Nie dotyczy

9.2 Inne informacje:

Nie dotyczy

SEKCJA 10.

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność:

Brak dostępnych danych.

10.2 Stabilność chemiczna:

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

Niebezpieczna reakcja polimeryzacji nie przebiega.

10.4 Warunki, których należy unikać:

Unikać skrajnych temperatur.

10.5 Materiały niezgodne:

Zasady Kontakt z silnymi zasadami (np. amoniakiem i jego roztworami, węglanami, wodorotlenkiem sodu (soda

kaustyczna), wodorotlenkiem potasu, wodorotlenkiem wapnia (wapnem), cyjankiem, siarczkiem, chloranami(I),

chloranami(III)) może powodować uwalnianie ciepła, rozpryskiwanie lub wrzenie i wytwarzanie toksycznych par.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

W warunkach pozaru:

Tlenki wegla, Tlenki azotu, Tlenki fosforu

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

8 / 14

SEKCJA 11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

Wyrób:

Toksyczność ostrą - droga

pokarmowa

LD50: > 2,000 mg/kg, Szczur(Płeć żeńska), OECD 423,

Substancja badana: Produkt

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność ostrą - przez

drogi oddechowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność ostrą - po

naniesieniu na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Działanie żrące/drażniące na

skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na

oczy

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Działanie uczulające na drogi

oddechowe lub skórę

Nie jest spodziewane działanie uczulające tego produktu.

Genotoksyczność

Ocena

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Rakotwórczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Zadna z substancji wchodzacych w sklad tego produktu nie

jest wymieniana jako rakotwórcza przez Miedzynarodowa

Agencje Badan nad Rakiem (IARC), Krajowy Program

Toksykologiczny (NTP), ani Amerykanska Konferencje

Higieny Przemyslowej (ACGIH).

Szkodliwe działanie na

rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Ocena: Brak toksyczności dla reprodukcji

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie jednorazowe

Uwagi: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Składniki:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

9 / 14

Toksyczność ostrą - droga

pokarmowa

LD50: > 6,500 mg/kg, Szczur, EU B.1

Toksyczność ostrą - po

naniesieniu na skórę

LD50: > 4,000 mg/kg, Szczur, EU B.3

Działanie żrące/drażniące na

skórę

Królik, Wynik: Nie drażniący, OECD 404, 24 h

Działanie uczulające na drogi

oddechowe lub skórę

Świnka morska, Wynik: Negative, OECD 406

Genotoksyczność

Genotoksyczność in vitro

Test Amesa, Wynik: negatywny, OECD 471

Badanie mutacji genowych w komórkach ssaków in vitro,

Wynik: negatywny, OECD 476

Test odchylenia chromosomów in vitro, Wynik: negatywny,

OECD 473

Ocena

Badania in vitro nie wykazały skutków mutagennych

Teratogenność

Szczur, Doustnie, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD

Ocena: Nie wykazał skutków teratogennych w

doświadczeniach ze zwierzętami.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie powtarzane

Szczur, Doustnie, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Narażone organy: brak dostępnych danych

SEKCJA 12.

INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność:

Nie prowadzono badan toksyczności tego produktu.

Wyrób:

Ocena ekotoksykologiczna

Toksyczność ostrą dla

środowiska wodnego

Nie powinno być szkodliwe dla organizmów wodnych.

Przewlekła toksyczność dla

środowiska wodnego

Nie powinno wykazać przewlekłej toksyczności dla

organizmów wodnych

Składniki:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Toksyczność dla ryb

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebra Danio, OECD 203

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Daphnia magna, OECD 202

Toksyczność dla alg

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus (algi

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

10 / 14

zielone), OECD 201

Toksyczność dla bakterii

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Mikroorganiżmy żyjące w ściekach,

OECD 209

Toksyczność dla ryb

(Toksyczność chroniczna)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebra Danio, OECD 204

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych. (Toksyczność

chroniczna)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Daphnia magna, OECD 211

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:

Wyrób:

Biodegradowalność

Przewiduje sie, ze czesc organiczna tego preparatu od razu

ulegnie biodegradacji.

Składniki:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biodegradowalność

30 - 40 %, Wynik: Nie ulega naturalnej biodegradacji., Czas

ekspozycji: 90 d, OECD 302 A

12.3 Zdolność do bioakumulacji:

Wyrób:

Bioakumulacja

Nie jest spodziewana bioakumulacja tego preparatu lub

materiału.

Składniki:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bioakumulacja

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.

12.4 Mobilność w glebie:

Wyrób:

Obieg i przeznaczenie w

środowisku

Czescy, która przedostanie się do wody, powinna być

rozpuszczalna lub ulęgać dyspersji.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Wyrób:

Ocena

Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za

toksyczne, trwałe w środowisku i ulegające bioakumulacji

(PBT)., Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za

bardzo trwałe w środowisku i ulegających dużej bioakumulacji

(vPvB).

12.6 Inne szkodliwe skutki działania:

Wyrób:

Dodatkowe informacje

Nie dotyczy.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

11 / 14

ekologiczne

SEKCJA 13.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Jesli ten preparat stanie sie odpadem, uzytkownik koncowy musi zdefiniowac i przypisac odpowiedni kod z

Europejskiego Katalogu Odpadów. Korzystac wylacznie z uslug firm ze stosownymi uprawnieniami. Zapewnic

zgodnosc z przepisami WE, krajowymi i lokalnymi.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:

Odpady likwidowac w atestowanej spalarni lub zakladzie uzdatniania/likwidacji odpadów, zgodnie ze wszystkimi

obowiazujacymi przepisami. Nie usuwac odpadów do lokalnej kanalizacji ani razem z normalnymi odpadkami.

Jakikolwiek odpad chemiczny jest potencjalnym czynnikiem zanieczyszczającym środowisko i NIE jest właściwe

pozbywanie się go przez usuniecie do ziemi, kanalizacji miejskiej, ścieków, naturalnych strumieni lub rzek.

Opróznione bebny nalezy oddac do recyklingu, odzysku lub likwidacji w wykwalifikowanym i/lub

licencjonowanym zakladzie.

EUROPEJSKI KOD ODPADÓW:

16 03 04 - PARTIE NIESPELNIAJACE NORM TECHNICZNYCH I PRODUKTY NIEZUZYTE - Odpady

nieorganiczne inne niż wymienione w pozycji 16 03 03. Jeśli produkt jest przeznaczony do dalszego

przetwarzania, użytkownik końcowy powinien ponownie przedefiniować i przypisąch najodpowiedniejszy kod z

Europejskiego Katalogu Odpadów (European Waste Catalogue).

KRAJOWE PRZEPISY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

KOD ODPADÓW : rozp. MŚ z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr. 28,

poz.145.)

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i

odpadów opakowaniowych.

Nie usuwać do lokalnej kanalizacji ani razem z normalnymi odpadkami. Nie usuwać do kanalizacji miejskiej,

ścieków, ziemi, naturalnych strumieni lub rzek.

Odpadowy produkt należy likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/ unieszkodliwiania

odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, tekst jednolity

zał. do Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.). W wyniku spalania produktu powstaje popiół. Produkt można spalać

bezpośrednio w odpowiednich urządzeniach.

Odzysk, recykling lub likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi

przepisami (Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. Nr 63, poz. 638

wraz z późniejszymi zmianami).

Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78).

SEKCJA 14.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Informacje zawarte w tej części mają jedynie charakter pomocniczy i nie zastępują dokumentu przewozowego

(konosamentu) właściwego dla zamówienia. Należy pamiętać, że Prawidłowa nazwa przewozowa/Klasa

zagrożenia mogą różnić się w zależności od opakowania, właściwości i środka transportu. Typowe Właściwe

nazwy przewozowe dla tego produktu są następujące.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

12 / 14

TRANSPORT LĄDOWY

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3265

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,

I.N.O.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4 Grupa opakowaniowa:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

TRANSPORT POWIETRZNY (ICAO/IATA)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3265

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,

I.N.O.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4 Grupa opakowaniowa:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

TRANSPORT MORSKI (IMDG/IMO)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3265

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,

I.N.O.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4 Grupa opakowaniowa:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z

załącznikiem II do konwencji MARPOL

73/78 i kodeksem IBC:

Nie dotyczy.

SEKCJA 15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny:

PRZEPISY MIEDZYNARODOWE

DEPARTAMENT ROLNICTWA USA (USDA):

Dopuszczalne zastosowanie w ramach kategorii: 141333

Ten produkt został dopuszczony do stosowania w uzdatnianiu wody chłodzącej i pogazowej (G5) w miejscach

przetwarzania żywności i w ich pobliżu. Produkt jest dopuszczony do inhibitowania powierzchni kotła,

przewodów parowych i/lub układów chłodzących (G7), gdzie uzdatniana woda ani para nie może stykać się z

produktami spożywczymi oraz w i wokół miejsc przetwarzania żywności.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

13 / 14

MIEDZYNARODOWE PRZEPISY O NADZORZE CHEMICZNYM

EUROPA

KARTA CHARAKTERYSTKI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) Nr.1907/2006.

Nalco jest zobowiązane i w pełni popiera przepisy dotyczące (REACH) Rejestracja,Ocena,Udzielanie Zezwoleń i

stosowanych ograniczeń w zakresie Chemikaliów.Naszą intencją jest zarejestrowanie wszystkich substancji

chemicznych,które produkujemy lub importujemy do Krajów Unii Europejskiej i współpraca z naszymi

dostawcami w celu płynnego przejmowania procedury REACH. W przypadku dodatkowych informacji na temat

programu REACH w Nalco prosimy o kontakt z nami : reach@nalco.com lub na naszej stronie internetowej.

PRZEPISY KRAJOWE, NIEMCY

WGK: 1 (Annex 4)

PRZEPISY KRAJOWE, HOLANDIA

KRAJOWE PRZEPISY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 322).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. Nr 0, poz. 445).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji

chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012, nr 0, poz. 1018)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zmianami).

Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B

Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),

sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. nr 27, poz. 162).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 nr 227 poz. 1367).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków

ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.).

Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie

chemikaliów 1907/2006/WE (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę

1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady

76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, wraz ze sprostowaniami i

załącznikami oraz wszystkimi późniejszymi rozporządzeniami dotyczącymi aktualizacji załączników i sprostowań

rozporządzenia REACH.

1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i

1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji,

pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-

technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

453/2010/ WE Rozporządzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (we) nr 1907/2006

parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w

zakresie chemikaliów (REACH).

648/2004/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w

sprawie detergentów wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami, sprostowaniami i dostosowaniami.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) z

rozporządzeniami i późniejszymi zmianami.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

14 / 14

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639) z rozporządzeniami i

późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) z rozporządzeniami i późniejszymi

zmianami.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

SEKCJA 16.

INNE INFORMACJE

LISTA ODPOWIEDNICH ZWROTÓW R, NOT I ZWROTÓW WSKAZUJĄCYCH RODZAJ ZAGROŻENIA W

ROZDZIALE 2.1 ORAZ 3

H290 - Może powodować korozję metali.

INFORMACJE POPRAWIONE:Sekcja(e): 7 2 4 6 11

Niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu zawiera informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz

przepisów. Informacje zawarte w tym arkuszu danych bezpieczeństwa zostały oparte na danych dostępnych dla

nas w dniu publikacji, są przedstawione w dobrej wierze oraz uznane za dokładne oraz wiarygodne w dniu

publikacji, jednak Nalco nie udziela żadnej gwarancji, jawnej lub domniemanej, oraz zrzeka się wszelkiej

odpowiedzialności wynikłej z wiążącego traktowania informacji tu zawartych. Zastosowanie produktu powinno

być zgodne z literaturą produktu Nalco. W przypadku innych zastosowań należy przeprowadzić ocenę narażenia

na kontakt, aby ustalić odpowiednie metody postępowania oraz programy szkoleniowe mające na celu

zapewnienie bezpieczeństwa warunków pracy oraz działań. Po stronie nabywcy/użytkownika spoczywa

odpowiedzialność za stwierdzenie czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego celu oraz upewnienie się, że

jego działania są zgodne ze wszystkimi krajowymi, stanowymi, regionalnymi oraz lokalnymi przepisami prawa.

Wymagania przepisów mogą ulec zmianie oraz mogą się różnić między poszczególnymi państwami

europejskimi. Osoby mające kontakt z produktem powinny zostać poinformowane o zalecanych środkach

ostrożności oraz powinny mieć dostęp do tych informacji. Dodatkowe informacje można uzyskać u lokalnego

przedstawiciela.

LITERATURA

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ewentualne najważniejsze odniesienia do literatury technicznej i źródeł danych, które mogły być użyte jako

uzupełnienie opinii ekspe ekspertów przy sporządzaniu niniejszej karty charakterystyki substancji

niebezpiecznej: rozporządzenia/dyrektywy europejskie (w tym (WE) nr 1907/2006, (WE) nr 1272/2008,

67/548/EWG, 1999/45/WE), dane dostawcy, internet, ESIS, IUCLID, ERIcards, oficjalne informacje o przepisach

obowiązujących poza Europą i inne źródła danych.

Data aktualizacji :

29.01.2013

Numer wersji :

Przygotował(a)::

Wydzial SH&E

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000 ,000=1 milion i 1,000=1 tysiąc. 0,1 =

1 dziesiętna i 0,001 = 1 tysięczna.

12-2-2019

Consultation: Proposed regulatory scheme for personalised medical devices, including 3D-printed devices

Consultation: Proposed regulatory scheme for personalised medical devices, including 3D-printed devices

The TGA is seeking feedback on how personalised medical devices are regulated in Australia. Closing date: 31 March 2019

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-8-2018

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Active substance: dinotefuran, pyriproxyfen, permethrin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5783 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2555/R/9

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received on the Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices have been published

Therapeutic Goods Administration - Australia