3D TRASAR 3DT226

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • 3D TRASAR 3DT226 (EUROPE)
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • 3D TRASAR 3DT226 (EUROPE)
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 115958E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

1 / 17

SEKCJA 1.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu:

3D TRASAR® 3DT226

Rodzaj substancji

Mieszanina

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie

substancji/mieszaniny

UZDATNIANIE WODY CHLODZACEJ

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

IDENTYFIKACJA SPÓŁKI LOKALNEJ

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

Dystrybutor Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

PRZEMYS ŁOWA 55

PL-43-110 TYCHY

TEL: +48 (0)32-3262750

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu można uzyskać kontaktując się z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

+32-(0)3-575-5555 Transeuropejskie

+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT) Polska

Data utworzenia/weryfikacji::

04.12.2012

Numer wersji:

SEKCJA 2.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Koroduje metale - Kategoria 1

H290

Działanie żrące/drażniące na skórę - Kategoria 2

H315

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na

oczy - Kategoria 2

H319

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie

jednorazowe - Kategoria 3

H335

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego -

Kategoria 2

H411

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą dotyczącą preparatów 1999/45/WE.

Xi, DRAŻNIĄCY

N, NIEBEZPIECZNY DLA SRODOWISKA

R36/37/38, R51/53

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

2 / 17

W rozdziale 16 znajduje się pełny wykaz zwrotów ryzyka, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia oraz not.

2.2 Elementy oznakowania:

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Zawiera: Kwas fosforowy(V), Chlorek cynku(II)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Słowo sygnalne: Ostrzeżenie

Określenia zagrożenia:

H290

Może powodować korozję metali.

H315

Powoduje podrażnienie skóry.

H319

Działa drażniąco na oczy.

H335

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H411

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Określenia środków ostrożności

P234

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

P260

Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy.

P280

Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P302 + P352

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305 + P351 + P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P312

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z

lekarzem.

2.3 Inne zagrożenia:

Nieznane

SEKCJA 3.

SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszanina:

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

3 / 17

Poniższe dane obejmują wszystkie elementy, zanieczyszczenia i produkty uboczne, które wpływają na

klasyfikację produktu, lub dla których ustalono limity narażenia w miejscu pracy.

Substancja(-e) niebezpieczna(-e)

% (wagowo)

Klasyfikacja zgodnie z

rozporządzeniem (WE) nr

1272/2008

Klasyfikacja zgodnie z

67/548/EWG

Kwas fosforowy(V)

Nr Indeksu: 015-011-00-6

Nr WE: 231-633-2

Nr CAS: 7664-38-2

Nr REACH: 01-2119485924-24

5.0 - 10.0

Działanie żrące/drażniące na

skórę 1B

: H314

Chlorek cynku(II)

Nr Indeksu: 030-003-00-2

Nr WE: 231-592-0

Nr CAS: 7646-85-7

5.0 - 10.0

Toksyczność ostra 4 : H302

Działanie żrące/drażniące na

skórę 1B

: H314

Toksyczność ostrą dla środowiska

wodnego 1

: H400

Przewlekła toksyczność dla

środowiska wodnego 1

: H410

C, N

R22, R34, R50/53

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

Nr WE: 253-733-5

Nr CAS: 37971-36-1

Nr REACH: 01-2119436643-39

1.0 - 5.0

Koroduje metale 1 : H290

W rozdziale 16 znajduje się pełny wykaz zwrotów ryzyka, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia oraz not.

SEKCJA 4.

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy:

W sytuacji zagrożenia należy ocenić niebezpieczeństwo przed podjęciem działania. Nie należy narażać się na

ryzyko odniesienia obrażeń. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze służbami ratowniczymi.

WDYCHANIE

Przenieść na świeże powietrze, stosować leczenie objawowe. Natychmiast uzyskac pomoc medyczna.

KONTAKT ZE SKÓRĄ

Natychmiast uzyskac pomoc medyczna. Zdjąć zabrudzona odzież. Przed ponownym użyciem uprać odzież.

Natychmiast przeplukac duza iloscia wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku kontaktu na duzej

powierzchni splukac cialo pod natryskiem.

KONTAKT Z OCZAMI

Natychmiast przeplukac duza iloscia wody przez co najmniej 15 minut. Natychmiast uzyskac pomoc medyczna.

POŁKNIĘCIE

Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarska, pokażując etykietę i/lub kartę charakterystyki substancji

niebezpiecznej. Jesli poszkodowany jest przytomny, przeplukac usta i podac wode do picia. W przypadku utraty

przytomności nie podawać nic do ust, umieścić w pozycji bezpiecznej, kontrolując oddychanie i tętno. Jeśli to

niezbędne, zastosować sztuczne oddychanie.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

4 / 17

OCHRONA UDZIELAJĄCYCH PIERWSZEJ POMOCY

Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Powoduje podrażnienie skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z

poszkodowanym:

Na podstawie indywidualnych reakcji pacjenta lekarz powinien ocenic objawy i stan kliniczny.

SEKCJA 5.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze:

STOSOWNE ŚRODKI GAŚNICZE

Do schlodzenia zamknietych pojemników mozna uzywac mgly wodnej.

Piana, Ditlenek węgla, Suchy proszek, Inny srodek gasniczy odpowiedni do pozarów klasy B., W przypadku

duzych pozarów dokladnie zmoczyc plonacy material przy uzyciu natrysku lub mgly wodnej.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

Substancja nie jest łatwopalna ani palna. Kontakt z reaktywnymi metalami (np. glinem) może powodować

uwalnianie łatwopalnego gazowego wodoru. Produkt po rozlaniu tworzy bardzo śliską powierzchnie.

W przypadku wycieku należy zapobiec dostaniu się materiału lub wody ppoż do kanalizacji lub cieków wodnych.

5.3 Informacje dla straży pożarnej:

W razie pozaru nalezy nosic samodzielny nadcisnieniowy aparat oddechowy z maska na cala twarz oraz

kombinezon ochronny.

SEKCJA 6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA

DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach kryzysowych:

PORADA DLA OSÓB NIENALEŻĄCYCH DO PERSONELU UDZIELAJĄCEGO POMOCY

Kontakt z materiałem może być niebezpieczny, nie należy podejmować prób usunięcia skutków wycieku. Należy

natychmiast wezwać służby ratownicze. Usunięcie skutków wycieku może być przeprowadzone jedynie przez

służby ratownicze/personel. Należy ograniczyć dostęp do terenu do chwili zakończenia usuwania skutków

wycieku.

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

PORADA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY

Odpowiednio ograniczyc dostep do zagrozonego rejonu do czasu zakonczenia prac przy uprzataniu. Stosowac

srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista). Zapewnić

stosowna wentylacje. Jesli to mozliwe, wentylowac miejsce uwolnienia substancji. Dopilnowac, by czyszczenie

przeprowadzal wylacznie personel przeszkolony. Utrzymywac w gotowosci sprzet ratunkowy (do zwalczania

pozarów, wycieków itp.). Powiadomic odpowiednie organy administracji rzadowej, BHP i ochrony srodowiska.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

5 / 17

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Chronić przed przedostaniem się materiału do kanałów ściekowych lub wodnych. Nie dopuścić, by substancja

zanieczyściła wody gruntowe. Nie dopuścić, by produkt dostał się do kanałów ściekowych. Jeśli dojdzie do

zanieczyszczenia odpływów, strumieni, gleby lub kanalizacji, powiadomić lokalne władze. Produkt w przypadku

uwolnienia może stwarzać zagrożenie dla ekosystemów wodnych.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

PRZYPADKI UWOLNIENIA NIEWIELKICH ILOSCI: Zaabsorbowac za pomoca substancji pochlaniajacej.

Umiescic odpady w stosownym, oslonietym, prawidlowo zaetykietowanym pojemniku. Przemyc

zanieczyszczony obszar. PRZYPADKI UWOLNIENIA DUZYCH ILOSCI: Powstrzymac ciecz za pomoca

substancji pochlaniajacej i rowów lub walów. Zebrac do pojemników zwrotnych na odpady lub do cysterny w

celu prawidlowej likwidacji. Oczyscic zanieczyszczone powierzchnie woda i wodnymi srodkami czyszczacymi. W

celu likwidacji odzyskanego materialu zanieczyszczonego nalezy zwrócic sie do firmy uprawnionej do transportu

odpadów. Likwidowac zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozdziale 13 (Uwagi dot. likwidacji).

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

Likwidowac zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozdziale 13 (Uwagi dot. likwidacji).

SEKCJA 7.

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH

MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

POSTĘPOWANIE

Unikać kontaktu ze skóra, oczami i odzieżą. Podczas uzycia zapewnic wlasciwa wentylacje. Nie wdychac

par/gazów/pylu. Przechowywac pojemniki zamkniete, gdy nie sa uzywane. Wszystkie pojemniki musza być

oznakowane. Utrzymywac w gotowosci sprzet ratunkowy (do zwalczania pozarów, wycieków itp.). Stosowac

srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska zostały zawarte w rozdziale 6.2

ZALECENIA HIGIENICZNE

Przestrzegac przepisów BHP i higieny osobistej, aby uniknac ekspozycji. Zapewnic stala dostepnosc wodotrysku

do przemywania oczu. Utrzymywac w gotowosci natrysk bezpieczenstwa. Po pracy z chemikaliami umyc

dokladnie cialo. W zadnym wypadku nie jesc, nie pic, ani nie palic podczas pracy przy tym produkcie. Niezbędne

jest zapewnienie wodotrysku do przemywania oczu i natrysku bezpieczeństwa. W razie zanieczyszczenia

odziezy nalezy ja zdjac i dokladnie umyc skazone miejsce. Przed ponownym uzyciem wyprac zanieczyszczona

odziez. Po pracy z chemikaliami umyc dokladnie cialo. W zadnym wypadku nie jesc, nie pic, ani nie palic

podczas pracy przy tym produkcie.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych

niezgodności:

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Przechowywac pojemniki szczelnie zamkniete. W

miejscu przechowywania i w jego pobliżu musza być dostępne gaśnice. Przechowywac z dala od utleniaczy.

Przechowywać z dala od zasad.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

6 / 17

ODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY

Zgodnosc z tworzywami sztucznymi moze byc rózna; stad przed uzyciem zalecane jest wykonanie próby

zgodnosci.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:

Specyficzne zastosowania :

UZDATNIANIE WODY CHLODZACEJ

SEKCJA 8.

KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli:

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY

Dla tego produktu nie ustalono zalecen dotyczacych ekspozycji. Dostepne ograniczenia dotyczace narazenia na

dzialanie substancji podano ponizej.

Źródło

Substancja(-e)

Podstawa

mg/m3

Polska

Kwas fosforowy(V)

NDSch

Zinc Chloride Fume

NDSch

Chlorek cynku(II)

NDSch

* Wskaźnik skórny reprezentuje potencjalnie istotny udział przenikania przezskórnego (w tym przez błony śluzowe i oczy) w łącznej

ekspozycji.

ZALECANE PROCEDURY MONITORINGU

Niewielka objętość powietrza jest zasysana przez pochłaniacz lub przegrodę w celu zamknięcia substancji, która może być później poddana

desorbcji lub usunięta i zanalizowana jak podano poniżej:

Substancja(-e)

Metoda

Analiza

Pochlaniacz /

Substancja

pochłaniająca

Kwas fosforowy(V)

US NIOSH: 7903

Chromatografia jonowa

Żel krzemionkowy

Chlorek cynku(II)

US NIOSH: 7030

Spektroskopia absorpcyjna

atomowa

Filtr na bażie estrów

celulozy

DNEL

Składniki:

Zaprzestać używania:

Droga narażenia:

Potencjalne skutki

zdrowotne:

Wartość:

Kwas fosforowy(V)

Pracownicy

Wdychanie

długoterminowe –

lokalne

2.92 mg/m3

Chlorek cynku(II)

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

7 / 17

Pracownicy

Skórnie

długoterminowe –

ogólnie systemowe

8.3 mg/kg

Pracownicy

Wdychanie

długoterminowe –

ogólnie systemowe

1 mg/m3

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Pracownicy

Wdychanie

krótkoterminowe –

ogólnie systemowe

15 mg/m3

Pracownicy

Skórnie

długoterminowe –

ogólnie systemowe

4.2 mg/kg

Pracownicy

Wdychanie

długoterminowe –

ogólnie systemowe

15 mg/m3

PNEC

Składniki:

Wartość:

Chlorek cynku(II)

Woda słodka

0.0206 mg/l

Woda morska

0.0061 mg/l

0.052 mg/l

Osad

117.8 mg/kg

Gleba

35.6 mg/kg

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Woda słodka

3.33 mg/l

Woda morska

0.33 mg/l

Wersja przerywana

10.42 mg/l

100 mg/l

Osad

1.47 mg/kg

Gleba

1 mg/kg

Doustnie

90 mg/kg

8.2 Kontrola narażenia:

ŚRODKI TECHNICZNE:

Zaleca się stosowanie wentylacji ogólnej. Zalecane jest korzystanie z wyciągów miejscowych w celu

ograniczenia emisji do obszaru najbliższego jej źródła. Próbki laboratoryjne nalezy obslugiwac pod okapem

wyciagowym. W obszarach zamknietych nalezy zapewnic wentylacje mechaniczna.

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

ZALECENIA OGÓLNE

Decyzja o zastosowaniu i rodzaju srodków ochrony indywidualnej powinna byc podejmowana na podstawie

rodzaju zagrozenia zwiazanego z produktem, warunków w miejscu pracy i sposobu postepowania z produktem.

W ogólnym przypadku zalecamy uzycie co najmniej okularów ochronnych z oslonami bocznymi i odziezy

roboczej chroniacej ramiona, nogi i tulów. Ponadto kazda osoba przebywajaca w obszarze, w którym

dokonywane sa manipulacje z uzyciem produktu, powinna nosic co najmniej okulary ochronne z oslonami

bocznymi.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

8 / 17

OCHRONĘ OCZU LUB TWARZY

Zaleca się noszenie chemicznych okularów przeciwbryzgowych podczas prac z tym produktem. Odnoszące się

standardy europejskie, można znaleźć w EN 166.

OCHRONA SKÓRY

Zaleca sie noszenie odpornych chemicznie rekawic ochronnych podczas prac z tym produktem. Wybór rekawic

roboczych zalezy od warunków pracy i stosowanych chemikaliów, jednak nasze doswiadczenie wskazuje, ze w

lekkich warunkach dobrze sprawdzaja sie rekawice wykonane z PVC . Rekawice nalezy wymienic niezwlocznie

po zauwazeniu pierwszych objawów rozkladu. Czas przebicia nie zostal okreslony dla postaci preparatu; nalezy

zasiegnac opinii producentów PPE. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w EN 374.

Zaleca się użycie kombinezonu roboczego, fartucha odpornego chemicznie i gumowych wysokich butów

podczas prac z tym produktem. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w EN ISO 20345.

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

Gdy stezenia w powietrzu moga przekraczac limity podane w tym rozdziale, zalecane jest stosowanie maski na

pól twarzy z filtrem lub aparatu oddechowego z doprowadzeniem powietrza. Dobór materialu na filtr zalezy od

ilosci i typu chemikaliów, z którymi uzytkownik bedzie mial kontakt. Nalezy rozwazyc uzycie filtru nastepujacego

typu: B-P Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w 140, EN 137, EN 143 i EN 14387. W sytuacji

naglej lub przed planowanym wejsciem w miejsca o nieznanym stezeniu substancji nalezy uzywac

nadcisnieniowego aparatu oddechowego z maska na cala twarz. Jesli konieczna jest ochrona dróg

oddechowych, nalezy opracowac kompleksowy program takiej ochrony, obejmujacy wybór srodków, próby,

szkolenia, konserwacje i przeglady.

KONTROLA NARAŻENIA ŚRODOWISKA

Należy rozważyć odgrodzenie zbiorników służących do przechowywania.

SEKCJA 9.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Uwaga: Podane właściwości fizyczne reprezentują wartości typowe dla tego produktu i mogą ulec zmianie.

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

STAN FIZYCZNY

Ciecz

WYGŁĄD

Przejrzysty Żółty

Zapach

Kwasowy

Próg zapachu

Brak dostępnych danych.

pH (100.0 %)

TEMPERATURA PŁYNNOŚCI

-10.2 °C

TEMPERATURA POCZĄTKU

WRZENIA / ZAKRES

TEMPERATUR WRZENIA

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA ZAPŁONU

Minimum > 100 °C PMCC

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

Brak dostępnych danych.

ŁATWOPALNOŚĆ (ciało stałe, gaz)

Brak dostępnych danych.

DOLNA GRANICA

WYBUCHOWOŚCI

Brak dostępnych danych.

GÓRNA GRANICA

WYBUCHOWOŚCI

Brak dostępnych danych.

PRĘŻNOŚĆ PAR

Brak dostępnych danych.

GĘSTOŚĆ PAR

Brak dostępnych danych.

Gęstość względna

1.24 (15.5 °C)

GĘSTOŚĆ

Brak dostępnych danych.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

9 / 17

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE

W pełni

WSPÓŁCZYNNIK PODZIAŁU

OKTANOL/WODA (log Kow)

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA SĄMOZAPLONU

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA ROZKŁADU

Brak dostępnych danych.

LEPKOŚĆ

34.5 cst (20.0 °C)

WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE

Nie dotyczy

WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE

Nie dotyczy

9.2 Inne informacje:

Nie dotyczy

SEKCJA 10.

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność:

Kontakt z silnymi zasadami (np. amoniakiem i jego roztworami, węglanami, wodorotlenkiem sodu (soda

kaustyczna), wodorotlenkiem potasu, wodorotlenkiem wapnia (wapnem), cyjankiem, siarczkiem, chloranami(I),

chloranami(III)) może powodować uwalnianie ciepła, rozpryskiwanie lub wrzenie i wytwarzanie toksycznych par.

10.2 Stabilność chemiczna:

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

Niebezpieczna reakcja polimeryzacji nie przebiega.

10.4 Warunki, których należy unikać:

Unikać skrajnych temperatur.

10.5 Materiały niezgodne:

Kontakt z silnymi utleniaczami (np. chlorem, nadtlenkami, chromianami, kwasem azotowym(V), chloranem(VII),

stezonym tlenem, manganianem(VII)) moze powodowac uwalnianie ciepla, plomienia, wybuchów i/lub

wytworzenie toksycznych par. Zasady Kontakt z silnymi zasadami (np. amoniakiem i jego roztworami,

węglanami, wodorotlenkiem sodu (soda kaustyczna), wodorotlenkiem potasu, wodorotlenkiem wapnia

(wapnem), cyjankiem, siarczkiem, chloranami(I), chloranami(III)) może powodować uwalnianie ciepła,

rozpryskiwanie lub wrzenie i wytwarzanie toksycznych par.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

W warunkach pozaru:

Nieznane

SEKCJA 11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

10 / 17

Wyrób:

Toksyczność ostrą - droga

pokarmowa

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność ostrą - przez

drogi oddechowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność ostrą - po

naniesieniu na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Działanie żrące/drażniące na

skórę

Powoduje podrażnienie skóry.

Poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na

oczy

Działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające na drogi

oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Genotoksyczność

Ocena

Nie zawiera składników mutagernnych

Rakotwórczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Zadna z substancji wchodzacych w sklad tego produktu nie

jest wymieniana jako rakotwórcza przez Miedzynarodowa

Agencje Badan nad Rakiem (IARC), Krajowy Program

Toksykologiczny (NTP), ani Amerykanska Konferencje

Higieny Przemyslowej (ACGIH).

Szkodliwe działanie na

rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Ocena: Brak toksyczności dla reprodukcji

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie jednorazowe

Uwagi: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność przy wdychaniu

Brak klasyfikacji odnośnie toksyczności przy wdychaniu

Składniki:

Kwas fosforowy(V)

Toksyczność ostrą - droga

pokarmowa

LD50: około 2,600 mg/kg, Szczur, OECD 423, GLP, Dobra

praktyka laboratoryjna: Nie

Toksyczność ostrą - przez

drogi oddechowe

LC50: 5.337 mg/l, 1 h, Królik, OECD 403, Substancja badana:

Aerozol, Dane przeglądowe (analogia)

Działanie żrące/drażniące na

skórę

Królik, Wynik: ŻRĄCY, EPA 16 CFR 1500.41, 24 h

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

11 / 17

Genotoksyczność

Genotoksyczność in vitro

Test Amesa, Wynik: negatywny, OECD 471

Badanie mutacji genowych w komórkach ssaków in vitro,

Wynik: negatywny, OECD 476

Test odchylenia chromosomów in vitro, Wynik: negatywny,

OECD 473

Ocena

Badania in vitro nie wykazały skutków mutagennych

Chlorek cynku(II)

Toksyczność ostrą - droga

pokarmowa

LD50: ca. 1,100 mg/kg, Mysz, OECD 401, GLP, Dobra

praktyka laboratoryjna: Nie

Toksyczność ostrą - po

naniesieniu na skórę

LD50: > 2,000 mg/kg, Królik, OECD 402, Dane przeglądowe

(analogia)

Działanie żrące/drażniące na

skórę

Królik, Wynik: Działa silnie drażniąco, 5 d

Działanie uczulające na drogi

oddechowe lub skórę

Mysz, Wynik: Negative, Dane przeglądowe (analogia)

Genotoksyczność

Genotoksyczność in vitro

Test Amesa, Wynik: negatywny, OECD 471, Dane

przeglądowe (analogia)

Test odchylenia chromosomów in vitro, Wynik: negatywny,

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: Nie

Badanie mutacji genowych w komórkach ssaków in vitro,

Wynik: negatywny, Inne wytyczne

Genotoksyczność in vivo

Mutacja chromosomowa in vivo, Mysz, Wynik: pozytywny

Ocena

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Szkodliwe działanie na

rozrodczość

Szczur, Doustnie, NOAEL: F1: 7.5 mg/kg, OECD 416, GLP,

Dobra praktyka laboratoryjna: Nie

Ocena: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Teratogenność

chomik, Doustnie, NOAEL: 42.5 mg/kg, 42.5 mg/kg, Inne

wytyczne, Dane przeglądowe (analogia)

Ocena: Nie wykazał skutków teratogennych w

doświadczeniach ze zwierzętami.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie powtarzane

Szczur, Doustnie, 91 d, NOAEL: 31.52 mg/kg, OECD 408,

Dane przeglądowe (analogia)

Narażone organy: brak dostępnych danych

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Toksyczność ostrą - droga

pokarmowa

LD50: > 6,500 mg/kg, Szczur, EU B.1

Toksyczność ostrą - po

LD50: > 4,000 mg/kg, Szczur, EU B.3

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

12 / 17

naniesieniu na skórę

Działanie żrące/drażniące na

skórę

Królik, Wynik: Nie drażniący, OECD 404, 24 h

Działanie uczulające na drogi

oddechowe lub skórę

Świnka morska, Wynik: Negative, OECD 406

Genotoksyczność

Genotoksyczność in vitro

Test Amesa, Wynik: negatywny, OECD 471

Badanie mutacji genowych w komórkach ssaków in vitro,

Wynik: negatywny, OECD 476

Test odchylenia chromosomów in vitro, Wynik: negatywny,

OECD 473

Ocena

Badania in vitro nie wykazały skutków mutagennych

Teratogenność

Szczur, Doustnie, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD

Ocena: Nie wykazał skutków teratogennych w

doświadczeniach ze zwierzętami.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie powtarzane

Szczur, Doustnie, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Narażone organy: brak dostępnych danych

SEKCJA 12.

INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność:

Nie prowadzono badan toksyczności tego produktu.

Wyrób:

Ocena ekotoksykologiczna

Przewlekła toksyczność dla

środowiska wodnego

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując

długotrwałe skutki.

Składniki:

Kwas fosforowy(V)

Ocena ekotoksykologiczna

Toksyczność ostrą dla

środowiska wodnego

Szkodliwe działanie na organizmy wodne z powodu zmian pH

Chlorek cynku(II)

Toksyczność dla ryb

LC50: 0.169 mg/l, 96 h, Pstrag teczowy, ASTM E-729-88

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych.

EC50: 0.670 mg/l, 48 h, Ceriodaphnia dubia, OECD 202

Toksyczność dla alg

NOEC: < 1 mg/l, 72 h, Zielenice (Selenastrum capricornutum),

OECD 201

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

13 / 17

Toksyczność dla bakterii

EC50: 5.2 mg/l, 3 h, Mikroorganiżmy żyjące w ściekach,

OECD 209, Dane przeglądowe (analogia)

Toksyczność dla ryb

(Toksyczność chroniczna)

NOEC: 0.199 mg/l, 30 d, Pstrag teczowy, OECD 215

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych. (Toksyczność

chroniczna)

NOEC: 0.042 mg/l, 21 d, Daphnia magna, EPA OPPTS

850.1300

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Toksyczność dla ryb

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebra Danio, OECD 203

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Daphnia magna, OECD 202

Toksyczność dla alg

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus (algi

zielone), OECD 201

Toksyczność dla bakterii

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Mikroorganiżmy żyjące w ściekach,

OECD 209

Toksyczność dla ryb

(Toksyczność chroniczna)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebra Danio, OECD 204

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych. (Toksyczność

chroniczna)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Daphnia magna, OECD 211

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:

Wyrób:

Biodegradowalność

Przewiduje sie, ze czesc organiczna tego preparatu ulega

samoistnej biodegradacji.

Składniki:

Kwas fosforowy(V)

Biodegradowalność

badania naukowo nieuzasadnione

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biodegradowalność

30 - 40 %, Wynik: Nie ulega naturalnej biodegradacji., Czas

ekspozycji: 90 d, OECD 302 A

12.3 Zdolność do bioakumulacji:

Wyrób:

Bioakumulacja

Składniki maja potencjał biokoncentracyjny.

Składniki:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bioakumulacja

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.

12.4 Mobilność w glebie:

Wyrób:

Obieg i przeznaczenie w

środowisku

Substancja jest rozpuszczalna w wodzie i prawdopodobnie

będzie pozostawać głównie w niej.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

14 / 17

Składniki:

Chlorek cynku(II)

Rozdział pomiędzy elementy

środowiskowe

badania naukowo nieuzasadnione

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Wyrób:

Ocena

Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za

toksyczne, trwałe w środowisku i ulegające bioakumulacji

(PBT)., Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za

bardzo trwałe w środowisku i ulegających dużej bioakumulacji

(vPvB).

12.6 Inne szkodliwe skutki działania:

Wyrób:

Dodatkowe informacje

ekologiczne

Nie dotyczy.

SEKCJA 13.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Jesli ten preparat stanie sie odpadem, uzytkownik koncowy musi zdefiniowac i przypisac odpowiedni kod z

Europejskiego Katalogu Odpadów. Korzystac wylacznie z uslug firm ze stosownymi uprawnieniami. Zapewnic

zgodnosc z przepisami WE, krajowymi i lokalnymi.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:

W celu likwidacji odzyskanego materialu zanieczyszczonego nalezy zwrócic sie do firmy uprawnionej do

transportu odpadów. Jakikolwiek odpad chemiczny jest potencjalnym czynnikiem zanieczyszczającym

środowisko i NIE jest właściwe pozbywanie się go przez usuniecie do ziemi, kanalizacji miejskiej, ścieków,

naturalnych strumieni lub rzek. Odpady likwidowac w atestowanej spalarni lub zakladzie uzdatniania/likwidacji

odpadów, zgodnie ze wszystkimi obowiazujacymi przepisami. Nie usuwac odpadów do lokalnej kanalizacji ani

razem z normalnymi odpadkami.

Opróznione bebny nalezy oddac do recyklingu, odzysku lub likwidacji w wykwalifikowanym i/lub

licencjonowanym zakladzie.

EUROPEJSKI KOD ODPADÓW:

16 03 03* - PARTIE NIESPELNIAJACE NORM TECHNICZNYCH I PRODUKTY NIEZUZYTE - Odpady

nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne. Jeśli produkt jest przeznaczony do dalszego

przetwarzania, użytkownik końcowy powinien ponownie zdefiniować i przypisąch odpowiedni kod z

Europejskiego Katalogu Odpadów (European Waste Catalogue).

SEKCJA 14.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Informacje zawarte w tej części mają jedynie charakter pomocniczy i nie zastępują dokumentu przewozowego

(konosamentu) właściwego dla zamówienia. Należy pamiętać, że Prawidłowa nazwa przewozowa/Klasa

zagrożenia mogą różnić się w zależności od opakowania, właściwości i środka transportu. Typowe Właściwe

nazwy przewozowe dla tego produktu są następujące.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

15 / 17

TRANSPORT LĄDOWY

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3264

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, NIEORGANICZNY,

I.N.O.

(Kwas fosforowy(V), Chlorek cynku(II))

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4 Grupa opakowaniowa:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

TRANSPORT POWIETRZNY (ICAO/IATA)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3264

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, NIEORGANICZNY,

I.N.O.

(Kwas fosforowy(V), Chlorek cynku(II))

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4 Grupa opakowaniowa:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

TRANSPORT MORSKI (IMDG/IMO)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3264

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, NIEORGANICZNY,

I.N.O.

(Kwas fosforowy(V), Chlorek cynku(II))

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4 Grupa opakowaniowa:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

Tak (Substancja zanieczyszczająca morza)

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z

załącznikiem II do konwencji MARPOL

73/78 i kodeksem IBC:

Nie dotyczy.

SEKCJA 15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny:

PRZEPISY MIEDZYNARODOWE

DEPARTAMENT ROLNICTWA USA (USDA):

Dopuszczalne zastosowanie w ramach kategorii: 141255

MIEDZYNARODOWE PRZEPISY O NADZORZE CHEMICZNYM

EUROPA

KARTA CHARAKTERYSTKI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) Nr.1907/2006.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

16 / 17

Nalco jest zobowiązane i w pełni popiera przepisy dotyczące (REACH) Rejestracja,Ocena,Udzielanie Zezwoleń i

stosowanych ograniczeń w zakresie Chemikaliów.Naszą intencją jest zarejestrowanie wszystkich substancji

chemicznych,które produkujemy lub importujemy do Krajów Unii Europejskiej i współpraca z naszymi

dostawcami w celu płynnego przejmowania procedury REACH. W przypadku dodatkowych informacji na temat

programu REACH w Nalco prosimy o kontakt z nami : reach@nalco.com lub na naszej stronie internetowej.

KANADA

Krajowych (DSL) lub są z niej zwolnione.

STANY ZJEDNOCZONE

Substancje wchodzace w sklad tego preparatu sa wymienione w wykazie TSCA 8(b) (40 CFR 710) lub

podlegaja zwolnieniu.

PRZEPISY KRAJOWE, NIEMCY

WGK: 3 (Annex 4)

PRZEPISY KRAJOWE, HOLANDIA

NUMER REJESTRACYJNY PRODUKTU

Polska

HK/W/0373/01/2011

Polska

HK/W/0842/02/2009

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Została przeprowadzona ocena bezpieczeństwa chemicznego niektórych substancji znajdujących się w tej

mieszaninie.

SEKCJA 16.

INNE INFORMACJE

LISTA ODPOWIEDNICH ZWROTÓW R, NOT I ZWROTÓW WSKAZUJĄCYCH RODZAJ ZAGROŻENIA W

ROZDZIALE 2.1 ORAZ 3

H290 - Może powodować korozję metali.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 - Powoduje podrażnienie skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

R22 - Działa szkodliwie po połknięciu.

R34 - Powoduje oparzenia.

R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy,drogi - oddechowe i skórę.

R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy - wodne; może powodować długo- utrzymujące się

niekorzystne zmiany w - środowisku wodnym.

R51/53 - Działa toksycznie na organizmy - wodne ; może powodować długo-utrzymujące się niekorzystne

zmiany w - środowisku wodnym.

INFORMACJE POPRAWIONE:Sekcja(e): 4 5 6 8 14

Niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu zawiera informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz

przepisów. Informacje zawarte w tym arkuszu danych bezpieczeństwa zostały oparte na danych dostępnych dla

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

17 / 17

nas w dniu publikacji, są przedstawione w dobrej wierze oraz uznane za dokładne oraz wiarygodne w dniu

publikacji, jednak Nalco nie udziela żadnej gwarancji, jawnej lub domniemanej, oraz zrzeka się wszelkiej

odpowiedzialności wynikłej z wiążącego traktowania informacji tu zawartych. Zastosowanie produktu powinno

być zgodne z literaturą produktu Nalco. W przypadku innych zastosowań należy przeprowadzić ocenę narażenia

na kontakt, aby ustalić odpowiednie metody postępowania oraz programy szkoleniowe mające na celu

zapewnienie bezpieczeństwa warunków pracy oraz działań. Po stronie nabywcy/użytkownika spoczywa

odpowiedzialność za stwierdzenie czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego celu oraz upewnienie się, że

jego działania są zgodne ze wszystkimi krajowymi, stanowymi, regionalnymi oraz lokalnymi przepisami prawa.

Wymagania przepisów mogą ulec zmianie oraz mogą się różnić między poszczególnymi państwami

europejskimi. Osoby mające kontakt z produktem powinny zostać poinformowane o zalecanych środkach

ostrożności oraz powinny mieć dostęp do tych informacji. Dodatkowe informacje można uzyskać u lokalnego

przedstawiciela.

LITERATURA

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ewentualne najważniejsze odniesienia do literatury technicznej i źródeł danych, które mogły być użyte jako

uzupełnienie opinii ekspe ekspertów przy sporządzaniu niniejszej karty charakterystyki substancji

niebezpiecznej: rozporządzenia/dyrektywy europejskie (w tym (WE) nr 1907/2006, (WE) nr 1272/2008,

67/548/EWG, 1999/45/WE), dane dostawcy, internet, ESIS, IUCLID, ERIcards, oficjalne informacje o przepisach

obowiązujących poza Europą i inne źródła danych.

Data aktualizacji :

04.12.2012

Numer wersji :

Przygotował(a)::

Wydzial SH&E

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000 ,000=1 milion i 1,000=1 tysiąc. 0,1 =

1 dziesiętna i 0,001 = 1 tysięczna.

12-2-2019

Consultation: Proposed regulatory scheme for personalised medical devices, including 3D-printed devices

Consultation: Proposed regulatory scheme for personalised medical devices, including 3D-printed devices

The TGA is seeking feedback on how personalised medical devices are regulated in Australia. Closing date: 31 March 2019

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-8-2018

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Active substance: dinotefuran, pyriproxyfen, permethrin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5783 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2555/R/9

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received on the Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices have been published

Therapeutic Goods Administration - Australia