Janus Forte 280 FS

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
chlotianidyna; imidachlopryd; beta-cyflutryna
Dostępny od:
Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska
INN (International Nazwa):
chlotianidyna; imidachlopryd; beta-cyflutryna
Skład:
chlotianidyna - 100 g, imidachlopryd - 100 g, beta-cyflutryna - 80 g
Dziedzina terapeutyczna:
Insektycyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H302, H317, H332, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-219/2016

Etykieta środka ochrony roślin Janus Forte 280 FS – załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 219/2016 z dnia 22.11.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Bayer

SAS.,

Jean-Marie

Leclair,

69009

Lyon,

Republika

Francuska,

tel. : 33 472 854 938, fax : 33 472 854 926

Podmiot

wprowadzający

środek

ochrony

roślin

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej:

Bayer

o.o.,

Jerozolimskie

158,

02-326

Warszawa,

tel.:

fax: 22 572 36 03.

Janus Forte 280 FS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

chlotianidyna (substancja z grupy neonikotynoidów) - 100 g/l (9,09 %)

beta-cyflutryna (substancja z grupy pyretroidów) - 80 g/l (7,27 %)

imidachlopryd (substancja z grupy neonikotynoidów) - 100 g/l (9,09 %)

Zezwolenie MRiRW nr R- 219/2016 z dnia 22.11.2016 r.

Uwaga

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280 – Stosować rękawice ochronne.

P301

P312

PRZYPADKU

POŁKNIĘCIA:

przypadku

złego

samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody

z mydłem.

P304

P340

PRZYPADKU

DOSTANIA

SIĘ

DRÓG

ODDECHOWYCH:

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do

swobodnego oddychania.

P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/

zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 - Zebrać wyciek.

Etykieta środka ochrony roślin Janus Forte 280 FS – załącznik do zezwolenia MRiRW

OPIS DZIAŁANIA

JANUS FORTE 280 FS jest zaprawą owadobójczą w formie płynnego koncentratu, o

działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczoną do stosowania tylko przy

użyciu profesjonalnego sprzętu. Przeznaczona jest wyłącznie do zaprawiania nasion buraka

cukrowego przeciwko szkodnikom występującym we

wczesnym okresie rozwoju roślin.

W roślinie działa układowo.

STOSOWANIE ŚRODKA

BURAK CUKROWY

drobnica burakowa, drutowce, mszyca trzmielinowo-burakowa

(ochrona do fazy 4 - 6 liści),

pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka.

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/ 1 jednostkę

siewną (100 tyś. nasion).

UWAGI

Środek

przeznaczony

jest

zaprawiania

nasion

buraka

cukrowego

przez

profesjonalne podmioty.

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI

ZALECENIA

STOSOWANIA

ZWIĄZANE

DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

opakowaniach

zaprawianych

nasion

powinny

zostać

umieszczone

następujące

zwroty:

siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w

chwili

dokonywania

wysiewu

nasion

gleby

przy

napełnianiu

zasobników

siewnika,

nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory,

których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich

wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący

swój wylot tuż przy powierzchni gleby,

nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania,

transportu i siewu,

zaprawiony materiał siewny używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go

na paszę,

zaprawione

nasiona

przechowywać

grubych

papierowych

foliowych,

oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych i dobrze

wentylowanych magazynach,

w przypadku przechowywania nasion przed siewem sprawdzić siłę kiełkowania.

stosować tylko nasiona zaprawione w danym roku. Nie stosować zaprawionych

nasion w roku następnym,

Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny,

Środek trujący dla ptaków i ssaków - przypadkowo rozsypane nasiona zebrać lub

przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu.

Zalecana norma wysiewu nasion zaprawionych środkiem Janus Forte 280 FS wynosi

1,0 jednostki siewnej na 1 ha (1 jednostka siewna = 100 tys. nasion).

SPOSÓB ZAPRAWIANIA

Zaprawiać nasiona wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania

nasion buraka. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczający

możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu i siewu zaprawionych

nasion.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

zaprawiarki z cieczą użytkową.

Etykieta środka ochrony roślin Janus Forte 280 FS – załącznik do zezwolenia MRiRW

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY

Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób

ograniczający

ryzyko

skażenia

wód

powierzchniowych

podziemnych

rozumieniu

przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin podczas przygotowywania cieczy użytkowej i zaprawiania nasion

oraz rękawice ochronne podczas pakowania i wysiewu nasion.

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:

zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione

nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,

zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

miejscach

obiektach,

których

zastosowano

odpowiednie

rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

w temperaturze 0

C - 30

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Etykieta środka ochrony roślin Janus Forte 280 FS – załącznik do zezwolenia MRiRW

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem

zatruć/lekarzem.

W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

przypadku

dostania

się

dróg

oddechowych:

wyprowadzić

wynieść

poszkodowanego

świeże

powietrze

zapewnić

warunki

odpoczynku

pozycji

umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod

opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .........

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację