Frelizon 240 SC

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
pentiopyrad; pikoksystrobina
Dostępny od:
DuPont Poland Sp. z o.o. ul. Postępu, 02-676 Warszawa
INN (International Nazwa):
pentiopyrad; pikoksystrobina
Skład:
pentiopyrad - 160 g, pikoksystrobina - 80 g
Dziedzina terapeutyczna:
Fungicyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H400, H410
Numer pozwolenia:
R-224/2016

Etykieta środka ochrony roślin Frelizon 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 224/2016 z dnia 28.11.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 320 09 00,

fax: 22 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@dupont.com

FRELIZON 240 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

pentiopyrad (związek z grupy karboksyamidów) – 160 g/l (15,41 %)

pikoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 80 g/l (7,70 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-224/2016 z dnia 28.11.2016 r.

Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208

Zawiera

1,2-benzoizotiazolin-3-on.

Może

powodować

wystąpienie

reakcji

alergicznej.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu

powierzchniowym, wgłębnym i lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego lub

interwencyjnego (we wczesnym stadium rozwoju choroby) w zwalczaniu chorób grzybowych

pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego i ozimego.

Środek

przeznaczony

stosowania

przy

użyciu

samobieżnych

ciągnikowych

opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy.

Termin stosowania:

Środek

należy

stosować

zapobiegawczo

zaobserwowaniu

pierwszych

objawów

choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30 - 69).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha

Etykieta środka ochrony roślin Frelizon 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime

septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna.

Termin stosowania:

Środek

należy

stosować

zapobiegawczo

zaobserwowaniu

pierwszych

objawów

choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30 - 69).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Żyto ozime

rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta.

Termin stosowania:

Środek

należy

stosować

zapobiegawczo

zaobserwowaniu

pierwszych

objawów

choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

Termin stosowania:

Środek

należy

stosować

zapobiegawczo

zaobserwowaniu

pierwszych

objawów

choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI

ZALECENIA

STOSOWANIA

ZWIĄZANE

DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Należy

unikać

przeprowadzania

zabiegu

mniej

niż

godzinę

przed

spodziewanym

deszczem.

Środek zawiera substancję czynną z grupy strobiluryn (fungicydy QoI, grupa FRAC 11) oraz

substancję czynną z grupy karboksyamidów (fungicydy SDHI, grupa FRAC 7). W ramach

strategii antyodpornościowej zaleca się stosować do ochrony zbóż środki grzybobójcze

zawierające substancje czynne z tych grup do maksymalnie w dwóch zabiegach w sezonie.

Ponadto zaleca się m.in.:

stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych (profilaktycznie),

stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje

czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania lub w

mieszaninie z innym środkiem ochrony roślin o odmiennym mechanizmie działania,

zwalczającym te same grupy patogenów.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej

ilość.

Etykieta środka ochrony roślin Frelizon 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika

opryskiwacza

napełnionego

częściowo

wodą

włączonym

mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie

wodą, a popłuczyny

wlać do

zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie

wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Zaleca się dwukrotne wymycie opryskiwacza po

zabiegu.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować

rękawice

ochronne

oraz

odzież

roboczą

trakcie

przygotowywania

cieczy

użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Nie wdychać par cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku zastosowania środka w uprawach, w których występują kwitnące chwasty,

należy stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

celu

ochrony

organizmów

wodnych

konieczne

jest

wyznaczenie

strefy

ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Etykieta środka ochrony roślin Frelizon 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

miejscach

obiektach,

których

zastosowano

odpowiednie

rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

w temperaturze 0

C - 30

w dobrze wentylowanym miejscu,

w pojemniku szczelnie zamkniętym.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do

innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione

opakowania

środku

zwrócić

sprzedawcy

środków

ochrony

roślin

będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - .........

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację