Etos 500 SC

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kup teraz

Składnik aktywny:
etofumesat
Dostępny od:
Madez- Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74-240 Lipiany
INN (International Nazwa):
etofumesat
Skład:
etofumesat - 500 g
Dziedzina terapeutyczna:
Chwastobójczy
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H411
Numer pozwolenia:
R-3/2013

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-122/2017d z dnia 29.03.2017 r. zmieniającej pozwolenie MRIRW nr

R - 3/2013 h.r. z dnia 21.01.2013 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

Madez Firma Handlowo-UsługowaMariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5a, 74-240 Lipiany

ETOS 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 500 g/l (44,3%)

Pozwolenie MRiRW nr R-3/2013 h.r. z dnia 21.01.2013 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R-122/2017d z dnia 29.03.2017 r.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

ETOS

jest

środkiem

chwastobójczym,

postaci

koncentratu

w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie

w mieszankach z innymi herbicydami. Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów

jednorocznych w uprawie buraka cukrowego.

Środek przeznaczony do stosowania przy uzyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

ETOS 500 SC pobierany jest przez chwasty dwuliścienne głównie poprzez korzenie, a w

mniejszym stopniu poprzez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie poprzez

część

podliścieniową

mniejszym

stopniu

poprzez

korzenie.

Najskuteczniej

niszczy

chwasty w okresie ich kiełkowania i krótko po wschodach (faza liścieni). Preparat zaleca się

stosować

krotnie

każdorazowo

fazie

siewek

chwastów

w mieszaninie z innymi herbicydami: Kemifam Super Koncentrat 320 EC i Goltix 700 SC.

Etos 500 SC zastosowany zgodnie z zaleceniami w powyższych mieszankach zwalcza

następujące gatunki chwastów:

I. Mieszanina Etos 500 SC (0,2 l/ha) + Kemifam Super Koncentrat 320 EC (1,0 l/ha):

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,

komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki,

tasznik pospolity, tobołki polne;

Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest powojowy,

rumian polny, samosiewy rzepaku;

Chwasty średnioodporne: rdest ptasi;

Chwasty odporne: perz właściwy.

II. Mieszanina Etos 500 SC (0,2l/ha) + Kemifam Super Koncentrat 320 EC (1l/ha)+Goltix 700

SC (1l/ha):

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,

komosa

biała,

przetacznik

perski,

przytulia

czepna,

samosiewy

rzepaku

(kiełkujące

nasion

stadium

liścieni),

szarłat

szorstki,

tasznik pospolity, tobołki polne;

Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna rdest powojowy,

rdest ptasi, rumian polny;

Chwasty odporne: perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy

Środek Etos 500 SC w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC oraz w

mieszaninie

środkiem

Kemifam

Super

Koncentrat

i Goltix 700 SC stosować od 1-go do 8-go liścia właściwego buraka cukrowego na chwasty

w fazie liścieni.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

pierwszy zabieg

Etos 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha;

drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po pierwszym zabiegu:

Etos 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha;

trzeci zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po drugim zabiegu:

Etos 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha.

W przypadku silnej presji ze strony chwastów w tym samosiewów rzepaku:

pierwszy zabieg

Etos 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha +

Goltix 700 SC 1 l/ha;

drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po pierwszym zabiegu:

Etos 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha +

Goltix 700 SC 1 l/ha;

trzeci zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po drugim zabiegu:

Etos 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha +

Goltix 700 SC 1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstępy pomiędzy zabiegami: 5 - 8 dni

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:

Środek stosowany powschodowo może powodować przejściowe deformacje liści, co nie

wpływa ujemnie na plon.

Stosując

środek

Etos

innymi

środkami

dawkach

dzielonych

ściśle

przestrzegać podanych dawek środków, zaleceń i przeciwwskazań odnoszących się do

poszczególnych herbicydów użytych w mieszance.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie. Na polu opryskiwanym środkiem (po wykonaniu średniej

orki na głębokość, co najmniej 15 cm) można uprawiać wszystkie rośliny.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka z powodu uszkodzenia roślin

przez choroby lub szkodniki można uprawiać jedynie burak cukrowy lub pastewny.

W przypadku uprawy buraków nie stosować ponownie środka Etos 500 SC.

Stosując środek w mieszaninie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń następstwa

roślin dla środków wchodzących w skład mieszanin.

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI

ZALECENIA

STOSOWANIA

ZWIĄZANE

DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

podczas

wiatru

stwarzającego

możliwość

znoszenia

cieczy

użytkowej

sąsiednie

rośliny uprawne,

na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,

na rośliny mokre,

glebach

przesuszonych

zbrylonych,

glebach

piaszczystych,

gliniasto-

piaszczystych i torfowych,

w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12

C i powyżej 20

w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,

w okresie spodziewanych przymrozków,

w ilości wody większej niż 300 l/ha,

łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym (RSM) lub siarczanu amonowego.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika

opryskiwacza

napełnionego

częściowo

wodą

włączonym

mieszadłem.

Opróżnione

opakowania

przepłukać

trzykrotnie

wodą,

popłuczyny

wlać

zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle

zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowych tych środków.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków

ochrony

roślin,

oraz

odpowiednie

obuwie

trakcie

przygotowywania

cieczy

roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:

na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,

kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,

w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może

rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

celu

ochrony

organizmów

wodnych

konieczne

jest

wyznaczenie

strefy

ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Burak cukrowy – 90 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

miejscach

obiektach,

których

zastosowano

odpowiednie

rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0

C - 30

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację