Eletriptan "Alternova" 20 mg filmovertrukne tabletter

Dania - duński - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:
Eletriptanhydrobromid
Dostępny od:
Alternova A/S
Kod ATC:
N02CC06
INN (International Nazwa):
Eletriptan hydrobromide
Dawkowanie:
20 mg
Forma farmaceutyczna:
filmovertrukne tabletter
Numer pozwolenia:
54561
Data autoryzacji:
2015-09-16

Przeczytaj cały dokument

19. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Eletriptan "Alternova", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

29399

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Eletriptan "Alternova"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

20 mg

1 filmovertrukket tablet indeholder 20 mg eletriptan (som eletriptanhydrobromid-

monohydrat)

40 mg

1 filmovertrukket tablet indeholder 40 mg eletriptan (som eletriptanhydrobromid-

monohydrat)

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

20 mg:

En filmovertrukket tablet indeholder 23 mg lactose og 0,12 mg Sunset Yellow

FCF (Orange yellow S) (E110).

40 mg:

En filmovertrukket tablet indeholder 46 mg lactose og 0,24 mg Sunset Yellow

FCF (Orange yellow S) (E110).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

20 mg: Orange, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en diameter på 6,5 mm.

40 mg: Orange, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, præget med "40" på den ene

side med en diameter på 8,2 mm.

54561_spc.docx

Side 1 af 13

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Eletriptan "Alternova" er indiceret til voksne til akut behandling af hovedpinefasen af

migræneanfald med eller uden aura.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Eletriptan "Alternova" tabletter bør tages så tidligt som muligt efter indsættelse af

migrænehovedpinen, men de er også effektive, hvis de tages på et senere tidspunkt under et

migræneanfald.

Der er ingen dokumentation for, at Eletriptan "Alternova" forebygger migrænehovedpine,

hvis det tages i aurafasen, og Eletriptan "Alternova" bør derfor kun tages i hovedpinefasen

af migræne.

Eletriptan "Alternova" tabletter bør ikke anvendes profylaktisk.

Voksne (18-65 år)

Den anbefalede daglige startdosis er 40 mg.

Hvis hovedpinen vender tilbage inden for 24 timer: Hvis migrænehovedpinen vender

tilbage inden for 24 timer efter det første respons, har en yderligere dosis af Eletriptan

"Alternova" i samme styrke vist sig at være effektiv til behandling af tilbagevendende

hovedpine. Hvis det er nødvendigt med endnu en dosis, bør denne ikke tages før 2 timer

efter den første dosis.

Hvis der ikke opnås respons: Hvis patienten ikke opnår hovedpinerespons inden for 2 timer

efter indtagelse af den første dosis af Eletriptan "Alternova", bør der ikke indtages endnu

en dosis til behandling af det samme anfald, da der ikke er påvist tilstrækkelig virkning af

anden dosis i kliniske studier. Kliniske studier viser, at de patienter, der ikke responderer

på behandlingen af et anfald, sandsynligvis alligevel vil respondere på behandlingen af

efterfølgende anfald.

Patienter, der ikke opnår tilfredsstillende virkning efter et passende forsøg med 40 mg

(f.eks. god tolerabilitet og manglende respons i 2 ud af 3 anfald), kan eventuelt behandles

effektivt med 80 mg (2 x 40 mg) ved efterfølgende migræneanfald (se pkt. 5.1). Der bør

ikke indtages endnu en dosis på 80 mg inden for 24 timer.

Den maksimale daglige dosis bør ikke overstige 80 mg (se pkt. 4.8).

Ældre patienter

Eletriptans sikkerhed og virkning hos patienter over 65 år er ikke blevet systemisk

undersøgt på grund af det lille antal af disse patienter i kliniske studier. Det kan derfor ikke

anbefales at bruge eletriptan hos ældre.

54561_spc.docx

Side 2 af 13

Pædiatrisk population

Unge (12-17 år):

Eletriptans sikkerhed og virkning hos børn i alderen 12-17 år er ikke

klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.2, men der kan ikke

gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Børn (6-11 år):

Eletriptans sikkerhed og virkning hos børn i alderen 6-11 år er ikke

klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.2, men der kan ikke

gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mildt til moderat nedsat leverfunktion.

Da eletriptan ikke er blevet undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion, er det

kontraindiceret hos sådanne patienter.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Da Eletriptan "Alternova"s virkninger på blodtrykket forstærkes ved nedsat nyrefunktion

(se pkt. 4.4), anbefales en startdosis på 20 mg hos patienter med mildt til moderat nedsat

nyrefunktion. Den maksimale daglige dosis bør ikke overskride 40 mg. Eletriptan

"Alternova" er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

Administration

Tabletterne bør synkes hele med vand.

4.3

Kontraindikationer

Eletriptan er kontraindiceret hos patienter med

Overfølsomhed over for eletriptanhydrobromid eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Svært nedsat leverfunktion eller svært nedsat nyrefunktion.

Moderat svær eller svær hypertension eller ubehandlet mild hypertension.

Diagnosticeret koronarhjertesygdom, herunder iskæmisk hjertesygdom (angina pectoris,

tidligere myokardieinfarkt eller påvist stum iskæmi).

Patienter med koronararterievasospasme (Prinzmetal-angina), objektive eller subjektive

symptomer på iskæmisk hjertesygdom.

Signifikante arytmier eller hjertesvigt.

Perifer vaskulær sygdom.

Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA) eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI).

administration af ergotamin eller ergotaminderivater (herunder methysergid) inden for

24 timer før eller efter behandling med eletriptan (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af andre 5-HT1-receptoragonister og eletriptan.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Eletriptan bør ikke anvendes sammen med potente CYP3A4-hæmmere, f.eks. ketoconazol,

itraconazol, erythromycin, clarithromycin, josamycin samt proteasehæmmere (ritonavir,

indinavir og nelfinavir).

Eletriptan "Alternova" må kun anvendes i de tilfælde, hvor der er stillet en klar

migrænediagnose.

Eletriptan "Alternova" er ikke indiceret til behandling af hemiplegisk, oftalmoplegisk eller

basilaris migræne.

54561_spc.docx

Side 3 af 13

Eletriptan "Alternova" bør ikke gives til behandling af "atypiske" hovedpiner, dvs.

hovedpiner, der kan være relateret til en mulig alvorlig tilstand (slagtilfælde,

aneurismeruptur), hvor cerebrovaskulær vasokonstriktion kan være skadelig

Eletriptan kan være forbundet med forbigående symptomer, herunder smerter og stramhed

i brystkassen, som kan være intensive og omfatte halsen (se pkt. 4.8). Hvis sådanne

symptomer vurderes at være tegn på iskæmisk hjertesygdom, bør der ikke tages flere

doser, og der bør foretages passende undersøgelser.

Patienter med hjerteinsufficiens

Eletriptan bør ikke uden forudgående evaluering gives til patienter, der med sandsynlighed

kunne have uopdaget hjertesygdom, eller til patienter med risiko for koronararteriesygdom

(CAD) [f.eks. patienter med hypertension, diabetes, rygere eller brugere af nikotin-

substitutionsbehandling, mænd over 40 år, post-menopausale kvinder og patienter, der er

stærkt familiært disponerede for CAD]. Hjerteundersøgelser identificerer ikke

nødvendigvis alle patienter med hjertesygdom, og i meget sjældne tilfælde har alvorlige

hjertetilfælde fundet sted efter administration af 5-HT1-agonister til patienter uden

tilgrundliggende kardiovaskulær sygdom. Patienter, der får diagnosticeret CAD, bør ikke

behandles med Eletriptan "Alternova" (se pkt. 4.3). 5-HT1-receptoragonister er blevet

forbundet med koronar vasospasme. Der er i sjældne tilfælde rapporteret om

myokardieiskæmi eller -infarkt med 5-HT1-receptoragonister.

Bivirkningerne kan være mere hyppige ved samtidig indtagelse af triptaner og

urtepræparater indeholdende perikum (Hypericum perforatum).

Inden for det kliniske dosisområde er der set lette og forbigående stigninger i blodtryk ved

eletriptandoser på 60 mg eller højere. Disse stigninger var dog ikke forbundet med kliniske

sequelae i det kliniske undersøgelsesprogram. Denne virkning var meget mere udpræget

hos patienter med nedsat nyrefunktion og hos ældre. Hos patienter med nedsat

nyrefunktion var den gennemsnitlige maksimale stigning14-17 mmHg (normalt 3 mmHg) i

det systoliske blodtryk og 14-21 mmHg (normalt 4 mmHg) i det diastoliske blodtryk. Hos

ældre var den gennemsnitlige maksimale stigning i det systoliske blodtryk 23 mmHg

sammenlignet med 13 mmHg hos yngre (placebo 8 mmHg). Efter markedsføring er der set

stigninger i blodtrykket hos patienter, der fik doser på 20 mg og 40 mg eletriptan, og hos

patienter, der ikke havde nedsat nyrefunktion og hos patienter, der ikke var ældre.

Hovedpine, der skyldes overforbrug af medicin

Langvarig brug af smertestillende medicin mod hovedpine kan forværre hovedpine. Ved

medicinudløst hovedpine eller mistanke herom skal der gives medicinsk vejledning, og

behandlingen skal seponeres. Medicinudløst hovedpine bør mistænkes hos patienter med

hyppig eller daglig hovedpine på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af medicin

mod hovedpine.

Serotoninsyndrom

Der er rapporteret om serotoninsyndrom (herunder ændret mentaltilstand, autonom

ustabilitet og neuromuskulære abnormiteter) efter samtidig behandling med triptaner og

selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI'er) eller serotonin- og noradrenalin-

genoptagelseshæmmere (SNRI'er). Disse reaktioner kan være svære. I tilfælde hvor

samtidig behandling med eletriptan og SSRI eller SNRI er klinisk berettiget, skal patienten

overvåges på passende måde, særligt ved opstart af behandlingen, ved dosisøgninger eller

ved tilføjelse af andet serotonergt lægemiddel (se pkt. 4.5).

54561_spc.docx

Side 4 af 13

Dette lægemiddel indeholder lactose. Dette lægemiddel bør ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase

deficiency) eller glucose-/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder også Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110), som kan

medføre allergiske reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers virkning på eletriptan

I pivotale kliniske studier med eletriptan blev der ikke påvist interaktion med betablokkere,

tricykliske antidepressiva, SSRI og flunarizin, men data fra væsentlige interaktionsstudier

med disse lægemidler er ikke tilgængelige (bortset fra propranolol, se nedenfor).

En farmakokinetisk populationsanalyse af de kliniske studier har antydet, at det er

usandsynligt, at følgende lægemidler har nogen effekt på eletriptans farmakokinetiske

egenskaber: Betablokkere, tricykliske antidepressiva, SSRI, østrogenbaseret

hormonsubstitutionsbehandling, østrogenindeholdende orale kontraceptiva og

calciumkanalblokkere.

Eletriptan er ikke et substrat for MAO. Der er derfor ingen forventning om interaktion

mellem eletriptan og MAO-hæmmere. Derfor er der ikke udført noget egentligt

interaktionsstudie.

I kliniske studier med propranolol (160 mg), verapamil (480 mg) og fluconazol (100 mg)

steg eletriptans C

med henholdsvis 1,1 gange, 2,2 gange og 1,4 gange. Eletriptans AUC

steg henholdsvis 1,3 gange, 2,7 gange og 2,0 gange. Disse virkninger anses ikke for klinisk

signifikante, da de ikke var forbundet med stigninger i blodtrykket eller andre bivirkninger

sammenlignet med administration af eletriptan alene.

I kliniske studier med erythromycin (1000 mg) og ketoconazol (400 mg), specifikke og

potente CYP3A4-hæmmere blev der set signifikante stigninger i eletriptans C

(på

henholdsvis 2 og 2,7 gange) og AUC (hhv. 3,6 og 5,9 gange). Denne øgede eksponering

var forbundet med en stigning i eletriptans halveringstid fra 4,6 til 7,1 timer for

erythromycin og fra 4,8 til 8,3 timer for ketoconazol (se pkt. 5.2). Derfor bør Eletriptan

"Alternova" ikke anvendes sammen med potente CYP3A4-hæmmere såsom ketoconazol,

itraconazol, erythromycin, clarithromycin, josamycin samt proteasehæmmere (ritonavir,

indinavir og nelfinavir).

I kliniske studier med oral caffein/ergotamin administreret 1 og 2 timer efter eletriptan blev

der set mindre, men additive, blodtryksstigninger, som er forudsigelige baseret på de to

lægemidlers farmakologi. Det anbefales derfor, at ergotaminholdig medicin eller medicin

af ergot-typen (f.eks. dihydroergotamin) først tages 24 timer efter indgift af eletriptan.

Omvendt skal der gå mindst 24 timer efter indgift af ergotaminholdig medicin, før

eletriptan indtages.

Eletriptans virkning på andre lægemidler

Der er intet in vitro- eller in vivo-evidens for, at kliniske doser (og dertil hørende

koncentrationer) af eletriptan vil hæmme eller inducere cytochrom P450-enzymer

inklusive CYP3A4-lægemiddelmetaboliserende enzymer. Eletriptan vil derfor

54561_spc.docx

Side 5 af 13

sandsynligvis ikke resultere i klinisk betydende lægemiddelinteraktioner foranlediget af

disse enzymer.

Selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er)/serotonin- og noradrenalin

genoptagshæmmere (SNRI'er) og serotoninsyndrom:

Der er rapporteret om patienter med symptomer, som tydede på serotoninsyndrom

(herunder ændret mentaltilstand, autonom ustabilitet og neuromuskulære abnormiteter)

efter brug af selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er) eller serotonin- og

noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI'er) og triptaner (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af eletriptan til gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår graviditet,

embryo-/fosterudvikling, fødsel eller postnatal udvikling. Eletriptan "Alternova" bør kun

anvendes under graviditet, hvis det er klart nødvendigt.

Amning

Eletriptan udskilles i human mælk. I et studie med 8 kvinder, der fik en enkelt dosis på 80

mg, var den gennemsnitlige totale mængde af eletriptan i modermælken i løbet af 24 timer

0,02 % af dosis. Ikke desto mindre bør der udvises forsigtighed, når det overvejes at

administrere Eletriptan "Alternova" til kvinder, der ammer. Eksponeringen hos spædbørn

kan minimeres ved at undgå amning i 24 timer efter behandling.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Eletriptan "Alternova" påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Migræne eller behandling med Eletriptan "Alternova" kan forårsage døsighed

eller svimmelhed hos nogle patienter. Patienterne skal derfor rådes til at vurdere deres evne

til at udføre vanskelige opgaver, såsom at føre motorkøretøj og betjene maskiner, under

migræneanfald og efter administration af Eletriptan "Alternova".

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

I kliniske studier er eletriptan blevet administreret til over 5000 forsøgsdeltagere, der fik 1

eller 2 doser af eletriptan 20 mg, 40 mg eller 80 mg. De mest almindelige bivirkninger var

asteni, døsighed, kvalme og svimmelhed. I randomiserede kliniske studier, hvor der blev

anvendt doser på 20, 40 og 80 mg, sås en tendens til en dosisafhængig hyppighed af

bivirkninger.

Liste over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger (med en hyppighed ≥ 1 % og større end placebo) er indrapporteret

hos patienter behandlet med terapeutiske doser i kliniske studier. Bivirkningerne er anført

efter hyppighed som almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

og sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000).

54561_spc.docx

Side 6 af 13

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og

parasitære sygdomme

Pharyngitis og

rhinitis

Luftvejsinfektion

Blod og lymfesystem

Lymfadenopati

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Abnorm tankegang,

agitation, konfusion,

depersonalisation,

eufori, depression

og søvnløshed.

Atemningslabilitet

Nervesystemet

Døsighed,

hovedpine,

svimmelhed,

prikken eller

abnorm

fornemmelse,

hypertoni

hypæstesi og

myasteni

Tremor,

hyperæstesi, ataksi,

hypokinesi,

taleforstyrrelser,

stupor og

smagsforstyrrelser

Øjne

Synsforstyrrelser,

øjensmerter,

fotofobi og

tåreproduktionsfor-

styrrelser

Conjunctivitis

Øre og labyrint

Vertigo

Øresmerter, tinnitus

Hjerte

Palpitationer og

takykardi

Bradykardi

Vaskulære sygdomme

Blussen

Perifer vaskulær

sygdom

Shock

54561_spc.docx

Side 7 af 13

Luftveje, thorax og

mediastinum

Strammen i halsen

Dyspnø,

luftvejssygdom og

gaben

Astma og

stemmeforandring

Mave-tarm-kanalen

Mavesmerter,

kvalme,

mundtørhed og

dyspepsi

Diarré og glossitis

Obstipation,

øsofagitis,

tungeødem og

opstød

Lever og galdeveje

Hyperbilirubinæmi

og forhøjet ASAT

Hud og subkutane

væv

Øget svedtendens

Udslæt og kløe

Hudlidelser og

urticaria

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Rygsmerter,

myalgi

Artralgi, artrose og

knoglesmerter

Artritis, myopati og

muskeltrækninger

Nyrer og urinveje

Hyppig

vandladning,

urinvejssygdom og

polyuri

Det reproduktive

system og mammae

Brystsmerter og

menorragi

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Følelse af varme,

asteni,

brystsymptomer,

smerter, strammen

og trykken),

kulderystelser og

smerter

Utilpashed,

ansigtsødem, tørst,

ødem og perifert

ødem

De almindelige bivirkninger, der ses med eletriptan, er typiske bivirkninger ved 5-HT1-

agonister som klasse.

Efter markedsføringen er der rapporteret om følgende bivirkninger

Immunsystemet:

Allergiske reaktioner, hvoraf nogle kan være alvorlige, herunder

angioødem.

Nervesystemet:

Serotoninsyndrom, sjældne tilfælde af synkope, cerebrovaskulær

hændelse.

Vaskulære sygdomme:

Hypertension

54561_spc.docx

Side 8 af 13

Hjerte:

Myokardieiskæmi eller -infarkt, koronararteriespasme.

Mave-tarm-kanalen:

Ligesom med andre 5-HT 1B/1D-agonister er der rapporteret om

sjældne tilfælde af iskæmisk kolitis. Opkastning.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Patienter har fået enkeltdoser på 120 mg uden signifikante bivirkninger. Som følge af

farmakologien af denne klasse kan der dog opstå hypertension eller andre mere alvorlige

kardiovaskulære symptomer efter overdosering.

I tilfælde af overdosering skal der gives almen understøttende behandling efter behov.

Eliminationshalveringstiden for eletriptan er cirka 4 timer, og derfor bør monitorering af

patienter og almen understøttende behandling fortsættes i mindst 20 timer efter

overdosering, eller så længe der er tegn og symptomer.

Det er ukendt, hvilken effekt hæmodialyse eller peritonealdialyse har på serum-

koncentrationerne af eletriptan.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 02 CC 06. Selektive serotonin (5HT1)-receptoragonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Eletriptan er en selektiv agonist på de vaskulære 5-HT1B-receptorer og neuronale 5-

HT1D-receptorer. Eletriptan udviser også høj affinitet til 5-HT1F-receptoren, og dette kan

bidrage til eletriptans migrænemodvirkende virkningsmekanisme. Eletriptan har moderat

affinitet til humane rekombinante 5-HT1A-, 5-HT2B-, 5-HT1E- og 5-HT7-receptorer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Eletriptans virkning og sikkerhed ved akut behandling af migræne er blevet vurderet i 10

placebokontrollerede studier, der omfattede flere end 6000 patienter (alle behandlings-

grupper), som fik doser på 20-80 mg. Hovedpinelindring indtrådte så tidligt som 30

minutter efter oral indtagelse. Responsraterne (dvs. reduktion af moderat eller svær

54561_spc.docx

Side 9 af 13

hovedpine til ingen eller mild smerte) 2 timer efter dosering var 59-77 % med dosen på 80

mg, 54-65 % med dosen på 40 mg, 47-54 % med dosen på 20 mg og 19-40 % med

placebo. Eletriptan var også effektivt til behandling af migrænerelaterede symptomer som

f.eks. opkastning, kvalme, fotofobi og fonofobi.

Den anbefalede dosistitrering til 80 mg er udledt fra åbne langtidsstudier og fra et

dobbeltblindt korttidsstudie, hvor der kun blev set en tendens til statistisk signifikans.

Eletriptan er effektivt til behandling af menstruationsrelateret migræne. Der er ingen

dokumentation for, at eletriptan forebygger migrænehovedpine, hvis det tages i aurafasen,

og Eletriptan "Alternova" bør derfor kun tages i hovedpinefasen af migræne.

I et farmakokinetisk studie uden placebokontrol udført hos patienter med nedsat

nyrefunktion, blev der set større stigninger i blodtrykket efter en dosis på 80 mg end hos

raske forsøgspersoner (se pkt. 4.4). Dette kan ikke forklares ved nogen farmakokinetisk

ændring og må derfor være et specifikt farmakodynamisk respons på eletriptan hos

patienter med nedsat nyrefunktion.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Eletriptan absorberes hurtigt og godt i mave-tarm-kanalen (mindst 81 %) efter oral

administration. Den absolutte orale biotilgængelighed er ca. 50 % hos både mænd og

kvinder. Middel T

er 1,5 time efter oral administration.

Der blev påvist lineær farmakokinetik i det kliniske dosisområde (20-80 mg).

Eletriptans AUC og C

blev forøget med ca. 20-30 % efter oral administration, når det

blev taget sammen med et fedtholdigt måltid. Efter oral administration i løbet af et

migræneanfald var der en reduktion på ca. 30 % i AUC, og T

steg til 2,8 timer.

Efter indgift af gentagne doser (20 mg 3 gange daglig) i 5-7 dage forblev eletriptans

farmakokinetik lineær, og akkumulationen var forudsigelig. Ved indgift af flere højere

doser (40 mg 3 gange daglig og 80 mg 2 gange daglig) var akkumulationen af eletriptan i

løbet af 7 dage højere end forventet (ca. 40 %).

Fordeling

Eletriptans distributionsvolumen efter i.v. administration er 138 liter, hvilket tyder på

fordeling i vævene. Eletriptan er kun moderat bundet til proteiner (ca. 85 %).

Biotransformation

In vitro-undersøgelser tyder på, at eletriptan primært metaboliseres via det hepatiske

cytochrom P450-enzym CYP3A4. Dette fund underbygges af de øgede plasma-

koncentrationer af eletriptan efter samtidig indgift af erythromycin og ketoconazol, kendte

selektive og potente CYP3A4-hæmmere. In vitro-studier tyder ligeledes på en mindre

involvering af CYP2D6, selvom der ikke blev påvist polymorfisme med dette enzym i

kliniske studier.

Der er identificeret to primære, cirkulerende metabolitter, der signifikant bidrager til

plasmaradioaktiviteten efter administration af C14-mærket eletriptan. Den metabolit, der

dannes ved N-oxydering, har ikke udvist aktivitet i in vitro-modeller med dyr. Den

metabolit, der dannes ved N-demethylering, har udvist samme aktivitet som eletriptan i in

vitro-modeller med dyr. Formelt er der ikke blevet bestemt et tredje område med

54561_spc.docx

Side 10 af 13

radioaktivitet i plasma, men dette vil sandsynligvis være en blanding af hydroxylerede

metabolitter, der ligeledes er observeret udskilt i urin og fæces.

Plasmakoncentrationerne af den N-demethylerede aktive metabolit er kun 10-20 % af

plasmakoncentrationerne af moderstoffet, og disse forventes således ikke at bidrage

signifikant til eletriptans terapeutiske virkning.

Elimination

Den gennemsnitlige totale plasma-clearance for eletriptan efter i.v. administration er 36

l/time, hvilket resulterer i en plasma-halveringstid på ca. 4 timer. Den gennemsnitlige

renale clearance efter oral indgift er ca. 3,9 l/time. Ikke-renal clearance står for ca. 90 % af

den totale clearance, hvilket tyder på, at eletriptan primært elimineres ved metabolisme.

Farmakokinetik i særlige patientgrupper

Køn

En metaanalyse på tværs af kliniske farmakologistudier og en farmakokinetisk

populationsanalyse af kliniske studiedata tyder på, at køn ikke har nogen klinisk signifikant

indflydelse på eletriptans plasmakoncentrationer.

Ældre (over 65 år)

Selv om den ikke er statistisk signifikant, er der en lille reduktion (16 %) i clearance, som

er forbundet med en statistisk signifikant stigning i halveringstiden (fra ca. 4,4 timer til 5,7

timer) hos ældre sammenlignet med yngre voksne personer.

Unge (12-17 år)

Farmakokinetikken af eletriptan (40 mg og 80 mg) hos unge migrænepatienter, der indtog

dosis mellem anfaldene, lignede den, der blev observeret hos raske voksne.

Børn (6-11 år)

Eletriptans clearance er uændret hos børn sammenlignet med unge. Fordelingsvolumen er

dog lavere hos børn, hvilket resulterer i højere plasmaniveauer, end hvad der kunne

forventes efter indgift af den samme dosis hos voksne.

Patienter med nedsat leverfunktion

Personer med nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B) udviste en statistisk signifikant

stigning i både AUC (34 %) og halveringstid. Der var en lille stigning i C

(18 %).

Denne ringe ændring i eksponeringen betragtes ikke som klinisk relevant.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Personer med mildt (kreatininclearance 61-89 ml/min), moderat (kreatininclearance 31-60

ml/min) eller svært (kreatininclearance <30 ml/min) nedsat nyrefunktion udviste ikke

statistisk signifikante ændringer i eletriptans farmakokinetik eller i plasmaproteinbindingen

Blodtryksstigninger blev set i denne gruppe.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

reproduktionstoksicitet.

54561_spc.docx

Side 11 af 13

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Cellulose, mikrokrystallinsk

Lactosemonohydrat

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Lactosemonohydrat

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Triacetin

Sunset Yellow FCF

Orange yellow S) (E110)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PCTFE-alu blister (uigennemsigtigt)

Pakningsstørrelser

20 mg: 2, 3, 4, 6, 10, 18, 30 og 100 stk.

40 mg: 3, 6 og 18 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

20 mg: 54561

40 mg: 54562

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. september 2015

54561_spc.docx

Side 12 af 13

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. januar 2018

54561_spc.docx

Side 13 af 13

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów

Udostępnij tę informację