Diego 400 EC

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
dimetoat
Dostępny od:
Madez- Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74-240 Lipiany
INN (International Nazwa):
dimetoat
Skład:
dimetoat - 400 g
Dziedzina terapeutyczna:
Insektycyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , Xn, R10, R20/22, R43, R57; Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (środowiska): R51/53, niebezpieczny dla środowiska, N
Numer pozwolenia:
R-16/2014

Załącznik do pozw. MRiRW nr R - 16/2014 h.r z dnia 28.02.2014 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

MADEZ Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5A, 74-240 Lipiany

Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:

Zakład Produkcyjno - Handlowy Agromix

Roman Szewczyk,

ul. Mokra 7, 32-005

Niepołomice, tel.:12 281 10 08, fax.: 12 281 14 53;

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka

dla ludzi, zwierząt i środowiska.

D I E G O 400 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

dimetoat - (związek z grupy fosforoorganicznych) – 400 g/l (37,9 %).

Pozwolenie MRiRW nr R- 16/2014 h.r. z dnia 28.02.2014 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Produkt łatwopalny.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa toksycznie na organizmy wodne; Może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Działa toksycznie na pszczoły.

I OPIS DZIAŁANIA.

Diego 400 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji

wodnej o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników

ssących i gryzących w roślinach rolniczych. W roślinie działa systemicznie. Wykonać jeden

zabieg w sezonie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Pszenica ozima, jęczmień jary.

mszyce

Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51-73).

skrzypionki

Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 51-73).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

2. Burak cukrowy.

mszyca burakowa

Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc (BBCH 18-39).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Uwagi:

Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:

na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,

kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,

w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie

może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do

zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie

wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA

KTÓRYM

ZASTOSOWANO

ŚRODEK

MOGĄ

WEJŚĆ

LUDZIE

ORAZ

ZOSTAĆ

WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY

UPRAWNEJ (okres karencji)

pszenica ozima, jęczmień jary, burak cukrowy - 21 dni,

4.

OKRES

OD

OSTATNIEGO

ZASTOSOWANIA

ŚRODKA

NA

ROŚLINY

PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ

KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,

W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:

na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,

kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,

w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek,

unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.

W celu ochrony stawonogów pożytecznych niebędących celem działania środka

konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów

nieużytkowanych rolniczo.

V POMOC MEDYCZNA

1. OBJAWY ZATRUCIA.

Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie

źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

2. ANTIDOTUM.

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana

jest

przyczyna

skażenia:

przerwać

pracę,

zdjąć

zanieczyszczoną

odzież,

umyć

zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast

wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.

Zalecenia dla lekarza:

Leczenie:

Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu

atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty,

dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja.

W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.

Inne środki zaradcze:

Zapewnić dostęp świeżego powietrza.

Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne

oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie

konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym

oddychaniem.

Jeśli środek został połknięty - szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części

gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki

wymiociny staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana

osoba jest nieprzytomna.

Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24

godziny.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04

Rzeszów – (0-17) 866 40 25

Kraków – (0-12) 411 99 99

Sosnowiec – (0-32) 266 11 45

Lublin – (0-81) 740 89 83

Tarnów – (0-14) 631 54 09

Łódź – (0-42) 657 99 00

Warszawa – (0-22) 619 66 54

Poznań – (0-61) 847 69 46

Wrocław – (0-71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej

C i 30

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ....................

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację