Delta 50 EW

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
deltametryna
Dostępny od:
Madez- Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74-240 Lipiany
INN (International Nazwa):
deltametryna
Skład:
deltametryna - 50 g
Dziedzina terapeutyczna:
Insektycyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H302, H319, H361d, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-15/2014

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 321/2017d z dnia 04.07.2017 r.

zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R -15/2014 h.r z dnia 26.02.2014 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

MADEZ Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5A, 74-240 Lipiany.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:

Zakład

Produkcyjno

Handlowy

Agromix

Roman

Szewczyk,

Mokra

32-005

Niepołomice, tel.:12 281 10 08, fax.: 12 281 14 53.

D E L T A 50 E W

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80 %).

Pozwolenie MRiRW nr R-15/2014 h.r. z dnia 26.02.2014 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 321/2017d z dnia 04.07.2017 r.

Niebezpieczeństwo

H301 - Działa toksycznie po połknięciu.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301

P310

PRZYPADKU

POŁKNIĘCIA:

natychmiast

skontaktować

się

z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Delta 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji

wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników

gryzących

kłująco-ssących

roślinach

rolniczych,

sadowniczych,

warzywnych

i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek

przeznaczony

stosowana

przy

użyciu

samobieżnych

ciągnikowych

opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz

opryskiwaczy ręcznych.

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Burak cukrowy

Mszyca burakowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się

kolonii.

Liczba zabiegów: 1.

Pchełka burakowa, drobnica burakowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu pierwszych

uszkodzeń.

Liczba zabiegów: 1.

Śmietka ćwikłanka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować tuż po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej

faza 2-4 liści buraka).

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica ozima, jęczmień jary

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Skrzypionki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować od początku wylęgania się larw.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do

zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Rzepak ozimy

Gnatarz rzepakowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na

1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).

Chowacz brukwiaczek

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy, rzepak jary

Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych

uszkodzeń.

Słodyszek

rzepakowy

(zabieg

przeciwko

słodyszkowi

zwalcza

również

chowacza

czterozębnego)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego

kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.

Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Mszyca kapuściana

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W rzepaku ozimym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.

Zaleca się wykonanie maksymalnie 3 zabiegów, w tym 1 zabiegu jesienią i 2 zabiegów

wiosną.

W rzepaku jarym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

Kwieciak jabłkowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni. Zabieg wykonywać w dni

słoneczne, przy temperaturze co najmniej 12

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Mszyca jabłoniowa

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Śliwa

Mszyce

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie

środka z dalszej części etykiety: 2.

Porzeczka czarna

Mszyce

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie

środka z dalszej części etykiety: 2.

Truskawka

Kwieciak malinowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować przed kwitnieniem, w okresie pojawienia się chrząszczy.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie

środka z dalszej części etykiety: 2.

ROŚLINY WARZYWNE

Pomidor uprawiany w gruncie

Stonka ziemniaczana

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Stosować w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Kapusta głowiasta biała

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Stosować w okresie wylęgania się gąsienic.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie

środka z dalszej części etykiety: 2.

ROŚLINY OZDOBNE

Róża (w gruncie)

Mszyca różano-szczeciowa

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l

wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l

wody).

Termin stosowania:

Stosować po zauważeniu szkodnika.

Skoczek różany

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l

wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l

wody).

Termin stosowania:

Stosować po stwierdzeniu występowania szkodnika.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

ROŚLINY SADOWNICZE

Porzeczka czarna

Zwójka różóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy

kwitnienia (BBC 11-69).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie

środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

Porzeczka czerwona, porzeczka biała, borówka wysoka

Mszyce, zwójka różóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy

kwitnienia (BBC 11-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Aronia

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii, od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do

końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Omacnica jarzębianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Zabieg

przeprowadzić

wiosną,

szkodnik

żeruje

kwiatostanach

wyjadając

pąki

kwiatowe, w fazie od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Malina, jeżyna

Mszyce,

Drosophila

suzukii

(muszka

plamoskrzydła),

pryszczarek

namalinek

łodygowy,

przeziernik malinowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od końca fazy kwitnienia do końca

fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 68-85).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Truskawka

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać

wystąpieniu

pierwszych

kolonii

mszyc

końca

fazy

rozwoju

pędów

rozłogowych do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), zwójka różóweczka oraz inne zwójki, zmienniki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać

wystąpieniu

szkodnika

końca

fazy

rozwoju

pędów

rozłogowych

początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie

środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

Śliwa

Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe, od fazy

wzrostu zawiązków owocowych, do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH

76-89).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Owocnica zółtoroga, owocnica jasna

Termin stosowania:

Stosować po odłowach na pułapki lepowe, w końcowej fazie opadania płatków kwiatowych

(BBCH 67-69).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie

środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Wiśnia, czereśnia

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wzrostu pędu

głównego do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 31-89).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Nasionnica trześniówka, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe, gdy owoc

osiąga 60-90 % typowej wielkości (BBCH 76-79).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ROŚLINY WARZYWNE

Kapusta głowiasta biała

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać

wystąpieniu

pierwszych

kolonii

mszyc,

początku

fazy

wyraźnie

rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do

zbioru (BBCH 11-49).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie

środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

Kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać

wystąpieniu

pierwszych

kolonii

mszyc,

początku

fazy

wyraźnie

rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do

zbioru (BBCH 11-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Marchew

Mszyce

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać

wystąpieniu

pierwszych

kolonii

mszyc,

początku

fazy

wyraźnie

rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt

(BBCH 11-49).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Połyśnica marchwianka

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać

odłowach

tablice

lepowe,

początku

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do końca fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 11-49).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche

nasiona)

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać

wystąpieniu

pierwszych

kolonii

mszyc,

początku

fazy

wyraźnie

rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju kwiatostanu

(BBCH 11-49).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Strąkowiec grochowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona

Mszyce

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać

wystąpieniu

pierwszych

kolonii

mszyc,

początku

fazy

wyraźnie

rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 11-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki

Śmietka cebulanka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po odłowach na pułapki zapachowe lub feromonowe, od początku fazy wyraźnie

widocznego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru

(BBCH 11-49).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać

odłowach

pułapki

lepowe,

początku

fazy

wyraźnie

widocznego

pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-

49).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI

ZALECENIA

STOSOWANIA

ZWIĄZANE

DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie

zalecane insektycydy z innych grup chemicznych.

2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20

C. W temperaturze wyższej

zabiegi wykonywać pod koniec dnia.

3. W

przypadku

zwalczania

szkodników

(zwłaszcza

kłująco-ssących)

zabieg

wykonać

dokładnie, tak aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy

odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły

objawy uszkodzenia roślin.

5. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym (np. kapusty) do cieczy

użytkowej dodać środek zwilżający.

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika

opryskiwacza

napełnionego

częściowo

wodą

włączonym

mieszadłem).

Opróżnione

opakowania

przepłukać

trzykrotnie

wodą,

popłuczyny

wlać

zbiornika

opryskiwacza

cieczą

użytkową.

Następnie zbiornik

opryskiwacza

uzupełnić

wodą

potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika

opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać

mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do

pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,

z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka

myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Działa bardzo toksycznie na pszczoły (w przypadku stosowania jednokrotnego w sezonie

wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania

w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha).

W przypadku uprawy buraka cukrowego

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od

zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

równoczesnym

zastosowaniem

rozpylaczy

redukujących

znoszenie

cieczy

użytkowej podczas zabiegu o 50 %

10 m od zbiorników i cieków wodnych.

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

celu

ochrony

stawonogów

niebędących

celem

działania

środka

konieczne

jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku jednokrotnego stosowania środka w dawce 0,2 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku jednokrotnego stosowania środka w dawce poniżej 0,2 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej, jęczmienia jarego:

celu

ochrony

organizmów

wodnych

konieczne

jest

wyznaczenie

strefy

ochronnej

o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

celu

ochrony

stawonogów

niebędących

celem

działania

środka

konieczne

jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania środka w dawce poniżej 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy ziemniaka

celu

ochrony

organizmów

wodnych

konieczne

jest

wyznaczenie

strefy

ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

celu

ochrony

stawonogów

niebędących

celem

działania

środka

konieczne

jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub

wyższej niż 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania środka w dawce poniżej 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego, rzepaku jarego:

celu

ochrony

organizmów

wodnych

konieczne

jest

wyznaczenie

strefy

ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

celu

ochrony

stawonogów

niebędących

celem

działania

środka

konieczne

jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub

wyższej niż 0,125 l/ha

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania środka w dawce poniżej 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

przypadku

uprawy

kapusty

głowiastej

białej,

kapusty

głowiastej

czerwonej,

kapusty

pekińskiej,

brokuła,

kalafiora,

marchwi,

fasoli

uprawianej

świeże

nasiona,

fasoli

uprawianej na suche nasiona, grochu uprawianego na świeże nasiona, grochu uprawianego

na suche nasiona, cebuli uprawianej z siewu, cebuli uprawianej z rozsady, cebuli uprawianej

z dymki:

celu

ochrony

organizmów

wodnych

konieczne

jest

wyznaczenie

strefy

ochronnej

o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

celu

ochrony

stawonogów

niebędących

celem

działania

środka

konieczne

jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,15 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania środka w dawce poniżej 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy jabłoni, śliwy, czereśni, wiśni:

celu

ochrony

organizmów

wodnych

konieczne

jest

wyznaczenie

strefy

ochronnej

o szerokości 50 m od zbiorników i cieków wodnych.

celu

ochrony

stawonogów

niebędących

celem

działania

środka

konieczne

jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i porzeczki białej, borówki

wysokiej, aronii, maliny, jeżyny:

celu

ochrony

organizmów

wodnych

konieczne

jest

wyznaczenie

strefy

ochronnej

o szerokości 50 m od zbiorników i cieków wodnych.

celu

ochrony

stawonogów

niebędących

celem

działania

środka

konieczne

jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niebezpieczne dla pszczół W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy truskawki:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:

strefy

ochronnej

szerokości

równoczesnym

zastosowaniem

rozpylaczy

redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %

strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

celu

ochrony

stawonogów

niebędących

celem

działania

środka

konieczne

jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy pomidora:

celu

ochrony

organizmów

wodnych

konieczne

jest

wyznaczenie

strefy

ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

celu

ochrony

stawonogów

niebędących

celem

działania

środka

konieczne

jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy róży

celu

ochrony

organizmów

wodnych

konieczne

jest

wyznaczenie

strefy

ochronnej

o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

celu

ochrony

stawonogów

niebędących

celem

działania

środka

konieczne

jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w stężeniu 0,025%:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły

mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na

rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):

W przypadku jednokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce niższej

niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce niższej

niż 0,125 l/ha: nie dotyczy

W przypadku jednokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej

lub wyższej niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w

dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha: 24 godziny.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Truskawka, pomidor - 3 dni.

Ziemniak,

jabłoń,

śliwa,

wiśnia,

czereśnia,

porzeczka

czarna,

porzeczka

czerwona,

Porzeczka biała, aronia, borówka wysoka, malina, jeżyna, kapusta głowiasta biała, kapusta

głowiasta czerwona, kapusta pekińska, brokuł, kalafior, marchew, fasola uprawiana na

świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona, groch uprawiany na świeże nasiona,

groch uprawiany na suche nasiona, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady,

cebula uprawiana z dymki – 7 dni.

Burak cukrowy, pszenica ozima, jęczmień jary - 30 dni.

Rzepak jary, rzepak ozimy - 45 dni.

Róża - nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Etykieta środka Delta 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

miejscach

obiektach,

których

zastosowano

odpowiednie

rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w temperaturze 0

C - 30

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

razie

połknięcia

wywoływać

wymiotów,

niezwłocznie

zasięgnąć

porady

lekarza

i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ……

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację