Cladribine Mylan 1 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kup teraz

Składnik aktywny:
Cladribinum
Dostępny od:
Mylan S.A.S.
Kod ATC:
L01BB04
INN (International Nazwa):
Cladribinum
Dawkowanie:
1 mg/ml
Forma farmaceutyczna:
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Podsumowanie produktu:
1 fiol. 10 ml, 5909991209070, Lz; 7 fiol. 10 ml, 5909991209063, Lz
Numer pozwolenia:
22303

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cladribine Mylan, 1mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Kladrybina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Cladribine Mylan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cladribine Mylan

Jak stosować lek Cladribine Mylan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cladribine Mylan

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cladribine Mylan i w jakim celu się go stosuje

Lek Cladribine Mylan zawiera substancję czynną o nazwie kladrybina. Kladrybina należy do grupy leków

przeciwnowotworowych (zwanych cytostatykami).

Lek Cladribine Mylan jest wskazany do stosowania w leczeniu choroby spowodowanej nieprawidłowym

namnażaniem krwinek białych. Choroba ta nosi nazwę białaczki włochatokomórkowej (HCL, ang. hairy cell

leukaemia).

Mechanizm działania leku Cladribine Mylan polega na zabijaniu nieprawidłowych krwinek białych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cladribine Mylan

Kiedy nie stosować leku Cladribine Mylan:

Jeśli pacjent ma uczulenie na kladrybinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjentka karmi piersią.

Jeśli pacjent ma umiarkowaną lub ciężką niewydolność wątroby lub nerek.

Jeśli u pacjenta występuje zakażenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma lub miał:

zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

zakażenia:

jeśli u pacjenta występuje zakażenie, wówczas przed rozpoczęciem stosowania leku Cladribine

Mylan zostanie przeprowadzone leczenie tego zakażenia,

w przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów zakażenia (takich jak objawy grypopodobne lub

gorączka) w trakcie leczenia lekiem Cladribine Mylan lub po jego zakończeniu należy natychmiast

powiadomić o tym lekarza;

gorączkę.

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia lekiem Cladribine Mylan pacjent będzie miał regularnie

pobieraną krew na badania pozwalające stwierdzić, czy dalsze stosowanie tego leku jest bezpieczne. Lekarz

może uznać, że pacjent powinien otrzymywać transfuzje krwi w celu zwiększenia liczby krwinek we krwi.

U pacjenta będą ponadto wykonywane badania kontrolne czynności wątroby i nerek.

Pacjenci, którzy planują mieć dziecko, powinni o tym powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem leczenia

lekiem Cladribine Mylan. W trakcie oraz przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem

Cladribine Mylan pacjenci nie powinni spowodować poczęcia dziecka.

Dzieci i młodzież

Lek Cladribine Mylan nie został w pełni przebadany pod kątem stosowania u dzieci.

Lek Cladribine Mylan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje lub ma otrzymać:

żywą szczepionkę w okresie leczenia lekiem Cladribine Mylan,

leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym w zakażeniu HIV (np. dydanozyna,

tenofowir, adefowir),

kortykosteroidy — często stosowane leki w chorobach zapalnych.

Nie wolno stosować leku Cladribine Mylan z innymi lekami negatywnie wpływającymi na wytwarzanie

krwinek w szpiku kostnym (czyli powodującymi mielosupresję).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek ten może negatywnie wpłynąć na nienarodzone dziecko.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie leczenia tym lekiem, musi ona natychmiast powiadomić o tym

lekarza.

Podczas leczenia lekiem Cladribine Mylan ani przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia pacjentce nie

wolno karmić piersią.

W okresie co najmniej 6 miesięcy od otrzymania ostatniej dawki leku Cladribine Mylan mężczyźni nie

powinni spowodować poczęcia dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Cladribine Mylan wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli czuje się senny — co może być

wywołane małą liczbą krwinek czerwonych spowodowaną leczeniem lekiem Cladribine Mylan — lub ma

zawroty głowy.

Cladribine Mylan zawiera sód

Jeśli pacjent musi kontrolować ilość spożywanej soli (dieta o kontrolowanej zawartości sodu), wówczas

powinien on mieć świadomość, że:

Jedna fiolka leku Cladribine Mylan zawiera około 1,54 mmol sodu (35,4 mg). Należy wziąć to pod

uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Przed podaniem pacjentowi zawartość fiolki rozcieńcza się w roztworze soli (zwanym roztworem

soli fizjologicznej). Roztwór soli fizjologicznej również zawiera sód.

3. Jak stosować lek Cladribine Mylan

W jaki sposób lek ten jest podawany

Lek Cladribine Mylan podawany powoli, w kroplówce do żyły. Zwykle lek ten jest najpierw rozcieńczany

w roztworze soli (zwanym roztworem soli fizjologicznej).

Lek ten nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania przez pacjenta. Lek ten będzie podawany

pacjentowi przez lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu tego rodzaju leków. W przypadku

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Dawka leku Cladribine Mylan uzależniona jest od masy ciała pacjenta wyrażonej w kilogramach.

W leczeniu białaczki włochatokomórkowej (HCL):

Dawka zwykle stosowana wynosi 0,09 mg na kilogram masy ciała na dobę.

Dawka ta jest podawana przez 24 godziny codziennie przez 7 dni bez przerwy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Cladribine Mylan nie został w pełni przebadany pod kątem stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cladribine Mylan

Jeśli pacjent sądzi, że podano mu za dużą dawkę leku Cladribine Mylan, powinien o tym natychmiast

powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być identyczne z objawami choroby, na którą lek ten jest stosowany.

Jeśli u pacjenta pojawią się działania niepożądane, lekarz może zadecydować o odroczeniu lub zaprzestaniu

podawania leku Cladribine Mylan.

Jeśli pacjent zauważy u siebie którekolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych,

powinien natychmiast powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę. Pacjent może bowiem wymagać

pilnego leczenia.

Nagłe pojawienie się wysypki, świądu, pokrzywki, obrzęku twarzy lub warg bądź duszności.

Objawy te mogą być objawami reakcji alergicznej.

Gorączka i dreszcze (występują częściej niż u 1 na 10 osób). Objawy te mogą być pierwszymi

objawami zakażenia. Do zakażeń może dochodzić z powodu zmniejszenia liczby krwinek białych

we krwi (zwanego neutropenią). Niektóre rodzaje zakażeń występują częściej niż inne. Zakażenie

może rozwinąć się w dowolnej części ciała, np.:

w układzie oddechowym (kaszel, duszność, trudności w oddychaniu, zapalenie płuc),

w układzie moczowym (ból lub dyskomfort podczas oddawania moczu),

w jamie ustnej (zakażenie grzybicze zwane drożdżycą),

w przewodzie pokarmowym (zakażenie lub zapalenie jelit),

we krwi (posocznica).

Tendencja do siniaczenia i podskórnych wylewów krwi (małopłytkowość) lub czerwone lub purpurowe

punktowe zmiany podskórne (zwane wybroczynami). Wymienione objawy mogą być wywołane przez

zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek zwanych płytkami krwi (występuje częściej niż u 1 na 10

osób) lub przez zaburzenia krzepnięcia krwi.

Osłabienie lub duszność. Objawy te mogą być spowodowane przez zmniejszenie liczby krwinek

czerwonych we krwi (niedokrwistość). Nasilenie niedokrwistości może być duże (występuje częściej niż

u 1 na 10 osób).

Obrzęk i zakrzep w żyle określane mianem zakrzepowego zapalenia żyły (występuje rzadziej niż u 1 na

10 osób).

Zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba, w przebiegu której dochodzi do powstania pęcherzy

w obrębie skóry, jamy ustnej, oczu i narządów płciowych) (występuje rzadziej niż u 1 na 100 osób).

Zespół rozpadu nowotworu (ciężki stan chorobowy spowodowany rozpadem komórek nowotworowych).

Może prowadzić do zaburzeń czynności serca i nerek, osłabienia siły mięśniowej i napadów drgawek

(występuje rzadziej niż u 1 na 100 osób).

Nie można wykluczyć, że w przyszłości nie wystąpi u pacjenta ponownie nowotwór złośliwy. Oznacza

to, że ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy w przyszłości jest nieco większe niż w przypadku

zdrowych osób. To nieznacznie zwiększone ryzyko wynika z obecnej choroby nowotworowej lub ze

stosowanego z jej powodu leczenia, w tym leczenia lekiem Cladribine Mylan.

Jeśli pacjent zauważy u siebie którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, powinien

powiadomić o tym lekarza przy następnej wizycie:

Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

Zawroty głowy lub zmęczenie

Ból głowy

Wysypka, nasilone pocenie

Nudności, wymioty

Zaczerwienienie, obrzęk lub ból w miejscu podawania kroplówki

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Przyspieszone bicie serca

Zmniejszony przepływ krwi do mięśnia sercowego

Ból brzucha lub wzdęcia

Zmniejszony apetyt

Zaparcia lub biegunka

Bóle stawowe, bóle mięśniowe lub osłabienie siły mięśniowej

Uogólnione dolegliwości bólowe

Lęk lub zaburzenia snu (bezsenność)

Świąd skóry

Zapalenie spojówek

Ogólne złe samopoczucie

Niezbyt częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Zaburzenie wytwarzania przez organizm krwinek białych, krwinek czerwonych i płytek krwi. Może

to wymagać dodatkowego leczenia.

Zwiększona liczba określonego rodzaju białych krwinek (granulocytów kwasochłonnych, czyli

eozynofilów)

Zmniejszenie zdolności nerek do oczyszczania krwi z produktów przemiany materii oraz

zmniejszenie ilości wytwarzanego moczu

Ciężkie uszkodzenie nerwów. Może prowadzić do częściowego lub całkowitego porażenia mięśni

i może być trwałe.

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (stwierdzane w badaniach krwi)

Dezorientacja, zaburzenia świadomości, zaburzenia koordynacji ruchów (ataksja, czyli niezborność)

Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

Niewydolność serca

Nieregularne bicie serca

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożadane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Cladribine Mylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku po skrócie EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2ºC - 8ºC).

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cladribine Mylan

Substancją czynną leku jest kladrybina.

Każdy ml leku Cladribine Mylan zawiera 1 mg kladrybiny. Jedna fiolka zawiera 10 mg kladrybina (w 10 ml

płynu).

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas fosforowy, disodufosforan bezwodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Cladribine Mylan i co zawiera opakowanie

Lek dostępny jest w fiolkach ze szkła (typ I) z szarym korkiem z szarej gumy bromobutylowej, pokrytym

omniflex-plus oraz aluminiowym uszczelnieniem zawierających przezroczysty bezbarwny roztwór.

Lek dostępny jest w fiolkach o pojemności 20 ml, w tekturowych pudełkach po 1 fiolce albo po 7 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Mylan S.A.S

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Francja

Wytwórca

Agila Specialties Polska Sp. z o.o

ul. Daniszewska 10

03-230 Warszawa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia (RMS) Cladribine Mylan 1mg/ml concentraatvooroplossingvoorinfusie

Niemcy Cladribin Mylan 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Polska Cladribine Mylan

WielkaBrytania Cladribine 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

INFORMACJE DLA FACHOWEGO PERSONELU MEDYCZNEGO

Więcej informacji – patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego

Przygotowanie i podawanie roztworów dożylnych:

Przed podaniem produkt leczniczy Cladribine Mylan musi zostać rozcieńczony w odpowiednim

rozcieńczalniku. Ponieważ produkt leczniczy Cladribine Mylan nie zawiera żadnych

przeciwdrobnoustrojowych ani bakteriostatycznych środków konserwujących, podczas przygotowywania

jego roztworu konieczne jest przestrzeganie zasad aseptyki i odpowiednich środowiskowych środków

ostrożności.

Przed podaniem, o ile pozwala na to charakter roztworu i pojemnika, produkty lecznicze przeznaczone do

podawania pozajelitowego należy dokładnie obejrzeć pod kątem obecności w nich cząstek stałych i zmiany

zabarwienia. W wyniku ekspozycji produktu leczniczego Cladribine Mylan na niskie temperatury może

dojść do wytrącenia się precypitatów, które można ponownie rozpuścić poprzez pozostawienie roztworu w

temperaturze pokojowej do chwili naturalnego wyrównania temperatur pomiędzy roztworem a otoczeniem,

a następnie energiczne wytrząsanie. NIE PODGRZEWAĆ — RÓWNIEŻ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

Należy podjąć odpowiednie kroki zapewniające jałowość przygotowywanych do podania roztworów. Po

rozcieńczeniu roztwór produktu leczniczego Cladribine Mylan należy niezwłocznie podać albo przechować

w lodówce (w temperaturze od 2ºC do 8ºC) przez maksymalnie 8 godzin przed rozpoczęciem podawania.

Fiolki leku Cladribine Mylan są przeznaczone do jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości należy

usunąć w sposób odpowiedni.

Potencjale niebezpieczeństwa związane z cytostatykami są dobrze poznane, w związku z czym przy każdym

kontakcie z produktem leczniczym Cladribine Mylan, w tym podczas jego przygotowywania i podczas

podawania, należy przestrzegać stosownych środków ostrożności. Zaleca się używanie jednorazowych

rękawic i odzieży ochronnej. W przypadku kontaktu produktu leczniczego Cladribine Mylan ze skórą lub

śluzówką, należy natychmiast spłukać dużą ilością wody.

Przygotowanie pojedynczej dawki dobowej:

Wyliczoną na okres 24 godzin dawkę produktu leczniczego Cladribine Mylan (0,09 mg/kg mc. albo

0,09 ml/kg mc., albo 3,6 mg/m

) dodać do worka infuzyjnego zawierającego od 100 ml do 500 ml 0,9%

roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań (Ph. Eur.). Podawać we wlewie dożylnym ciągłym przez 24 godziny.

Powtarzać codziennie przez 7 kolejnych dni.

Nie zaleca się stosowania 5% roztworu glukozy jako rozcieńczalnika ze względu na zwiększony rozpad

kladrybiny. Domieszki leku Cladribine Mylan wykazują chemiczną i fizyczną trwałość przez co najmniej

24 godziny w temperaturze pokojowej i przy zwykłym pokojowym oświetleniu fluorescencyjnym

w większości z dostępnych pojemników infuzyjnych wykonanych z PVC.

DAWKA PRODUKTU

LECZNICZEGO

CLADRIBINE

MYLAN

ZALECANY

ROZCIEŃCZALNIK

ILOŚĆ

ROZCIEŃCZALNIKA

HCL:

Wlew 24-

godzinny

0,09 mg/kg mc./dobę

0,9% roztwór chlorku sodu do

wstrzykiwań (Ph. Eur.)

100 ml do 500 ml

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi

przepisami.

Jak przechowywać lek Cladribine Mylan

Przechowywać w lodówce. (2ºC - 8ºC).

Po rozcieńczeniu:

Trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana dla okresu 24 godzin w temperaturze 25ºC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty

natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi

użytkownik, przy czym czas przechowywania po otwarciu nie powinien zazwyczaj przekraczać 24 godzin

w temperaturze od 2ºC do 8ºC, chyba że produkt został rozcieńczony w kontrolowanych i potwierdzonych

warunkach aseptycznych.

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka:

Dorośli i osoby starsze:

Zalecanym sposobem leczenia białaczki włochatokomórkowej jest jednorazowe podanie produktu

leczniczego Cladribine Mylan w ciągłym wlewie dożylnym przez 7 kolejnych dni w dawce

0,09 mg/kg mc./dobę (3,6 mg/m

/dobę). Odstępowanie od tego schematu dawkowania jest niezalecane.

W przypadku stwierdzenia objawów neuro- lub nefrotoksyczności lekarz powinien rozważyć odroczenie lub

przerwanie podawania produktu leczniczego.

Jeśli pacjent z HCL nie zareaguje na pierwszy cykl leczenia kladrybiną, to istnieje niewielkie

prawdopodobieństwo, żeby dodatkowe cykle przyniosły pacjentowi jakiekolwiek korzyści.

Dzieci:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci.

Nie ustalono specyficznych czynników ryzyka predysponujących do zwiększonej toksyczności produktu

leczniczego Cladribine Mylan. Uwzględniając poznane dotychczas działania toksyczne innych substancji

czynnych należących do tej samej grupy farmakologicznej co kladrybina, roztropność nakazuje zachowanie

ostrożności w przypadku pacjentów ze stwierdzoną lub podejrzewaną niewydolnością nerek lub ciężką

niewydolnością szpiku kostnego o dowolnej etiologii. Pacjentów należy ściśle monitorować pod kątem

objawów hemato-, nefro- i hepatotoksyczności.

Przedawkowanie

Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, biegunkę, ciężką mielosupresję (w tym

niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenię i agranulocytozę), ostrą niewydolność nerek, a także

nieodwracalne objawy neurotoksyczności (niedowład kończyn dolnych / niedowład czterokończynowy),

zespół Guillaina-Barrégo i zespół Browna-Séquarda. Ostre, nieodwracalne objawy neuro-

i nefrotoksyczności opisywano u pojedynczych pacjentów leczonych dawkami, które przekraczały dawkę

zalecaną do stosowania w leczeniu białaczki włochatokomórkowej o

4 razy.

Nie jest znana swoista odtrutka. W postępowaniu w przypadku przedawkowania kladrybiny zaleca się

natychmiastowe przerwanie jej podawania, uważną obserwację stanu pacjenta i wdrożenie odpowiedniego

leczenia objawowego (przetoczenia krwi, dializa, hemofiltracja, leki przeciwzakaźne itp.). U pacjentów,

u których doszło do przedawkowania, należy kontrolować czynność układu krwiotwórczego.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cladribine Mylan, 1mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera 1 mg kladrybiny.

Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 10 mg kladrybiny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Ten produkt leczniczy zawiera około 1,54 mmol (lub 35,4 mg) sodu na fiolkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Przezroczysty, bezbarwny roztwór niezawierający widocznych cząstek stałych.

pH roztworu wynosi 5,5–8,0, a jego osmolarność — 250–370 mOsm/kg.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Cladribine Mylan jest wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów z białaczką

włochatokomórkową (HCL, ang. hairy cell leukaemia).

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka:

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Zalecanym sposobem leczenia białaczki włochatokomórkowej jest pojedyncze podanie produktu leczniczego

Cladribine Mylan w ciągłym wlewie dożylnym przez 7 kolejnych dni w dawce 0,09 mg/kg mc./dobę

(3,6 mg/m

pc./dobę). Odstępowanie od tego schematu dawkowania jest niezalecane. W przypadku

stwierdzenia objawów neuro- lub nefrotoksyczności lekarz powinien rozważyć odroczenie lub przerwanie

podawania produktu leczniczego.

Jeśli pacjent z HCL nie zareaguje na pierwszy cykl leczenia kladrybiną, to istnieje niewielkie

prawdopodobieństwo, żeby dodatkowe cykle przyniosły pacjentowi jakiekolwiek korzyści.

Dzieci:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci.

Nie ustalono konkretnych czynników ryzyka predysponujących do zwiększonej toksyczności produktu

leczniczego Cladribine Mylan. Uwzględniając poznane dotychczas działania toksyczne innych substancji

czynnych należących do tej samej grupy farmakologicznej co kladrybina, roztropność nakazuje zachowanie

ostrożności w przypadku pacjentów ze stwierdzoną lub podejrzewaną niewydolnością nerek lub ciężką

niewydolnością szpiku kostnego o dowolnej etiologii. Pacjentów należy ściśle monitorować pod kątem

objawów hemato-, nefro- i hepatotoksyczności.

Przygotowanie i podawanie roztworów dożylnych:

Produkt leczniczy Cladribine Mylan musi przed podaniem zostać rozcieńczony w odpowiednim

rozcieńczalniku. Ponieważ produkt leczniczy Cladribine Mylan nie zawiera żadnych

przeciwdrobnoustrojowych środków konserwujących ani środków bakteriostatycznych, podczas

przygotowywania jego roztworu konieczne jest przestrzeganie zasad aseptyki i odpowiednich

środowiskowych środków ostrożności.

Instrukcje dotyczące rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

W razie przypadkowego podania pozanaczyniowego prawdopodobieństwo lokalnego uszkodzenia tkanek

jest niewielkie. W przypadku wynaczynienia, podawanie leku powinno zostać natychmiast przerwane

i wznowione do innego naczynia żylnego. Inne zalecane środki miejscowe obejmują uniesienie ramienia

i przyłożenie lodu w celu zmniejszenia obrzęku.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

w punkcie 6.1.

Umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny ≤50 ml/min).

Umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności wątroby (>6 punktów wg klasyfikacji Childa-Pugh).

Czynne zakażenie.

Okres karmienia piersią.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Cladribine Mylan to silnie działający przeciwnowotworowy produkt leczniczy mogący wywoływać istotne

toksyczne działania niepożądane. Należy go podawać pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego

lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu przeciwnowotworowych produktów leczniczych.

Opisywano ciężkie przypadki zakażeń (np. zakażenia dróg oddechowych, zapalenie płuc i wirusowe

zakażenia skóry), w tym zakażeń zakończonych zgonem (np. posocznica) (patrz punkt 4.8).

Jeśli u pacjenta występuje czynne zakażenie, to przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym

Cladribine Mylan powinno ono zostać wyleczone. Pacjenci, u których stwierdza się lub stwierdzi się

dodatni wynik odczynu Coombsa, powinni być uważnie monitorowani pod kątem ewentualnej

hemolizy.

Pacjenci powinni być uważnie monitorowani pod kątem zakażeń. Pacjenci z zakażeniami wywołanymi

przez herpeswirusy powinni być leczeni acyklowirem.

Ten produkt leczniczy zawiera około

1,54 mmol (lub 35,4 mg) sodu na fiolkę

. Należy wziąć to pod

uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Pacjenci w podeszłym wieku powinni być leczeni w oparciu o indywidualną ocenę i poddawani

uważnemu monitorowaniu morfologii krwi obwodowej i parametrów czynnościowych nerek i wątroby.

Ze względu na ryzyko konieczna jest ocena indywidualna.

U pacjentów z dużą liczbą komórek nowotworowych lub narażonych na zwiększone ryzyko rozwoju

hiperurykemii wskutek rozpadu komórek nowotworowych należy stosować odpowiednie leczenie

profilaktyczne. U pacjentów z wyjściowo dużą liczbą krwinek białych należy rozważyć stosowanie

allopurynolu i odpowiednie nawadnianie w celuzmniejszenia, mogących wystąpić działań

niepożądanych związanych z zespołem lizy komórek nowotworowych.

Zaleca się, aby bezterminowo pacjentom leczonym kladrybiną przetaczano tylko takie składniki

krwi/produkty krwiopochodne, które zostały uprzednio napromienione — w celu zapobieżenia

poprzetoczeniowej chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi (Ta-GvHD, transfusion-associated

graft-versus-host disease).

4.4.1 Zahamowanie czynności szpiku kostnego

W wyniku stosowania omawianego produktu leczniczego należy spodziewać się wystąpienia zahamowania

czynności szpiku kostnego, w tym neutropenii, niedokrwistości i małopłytkowości. Jest ono zwykle

odwracalne, a jego nasilenie wydaje się być proporcjonalne do dawki. W badaniach klinicznych

w pierwszych dwóch tygodniach po rozpoczęciu leczenia, u większości pacjentów biorących udział

w badaniach klinicznych stwierdzano zaburzenie czynności układu krwiotwórczego, jako objaw czynnej

białaczki włochatokomórkowej, średnia liczba płytek krwi, bezwzględna liczba neutrofili i stężenie

hemoglobiny uległy zmniejszeniu, a następnie zwiększeniu i normalizacji średnich wartości do 15. dnia

w przypadku płytek krwi, 5. tygodnia w przypadku neutrofili i 8. tygodnia w przypadku hemoglobiny. Po

zakończeniu leczenia kladrybiną, zanim liczba krwinek we krwi obwodowej zaczęła zwiększać się, jeszcze

przez jakiś czas nadal postępowało pogarszanie czynności układu krwiotwórczego. Działanie hamujące

czynność szpiku kladrybiny jest najbardziej zauważalne podczas pierwszego miesiąca leczenia. Zalecane

jest uważne monitorowanie hematologiczne, zwłaszcza w ciągu pierwszych 4 do 8 tygodni po leczeniu

kladrybiną. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim zaburzeniemczynności szpiku kostnego

o dowolnej etiologii, gdyż w wyniku stosowania omawianego produktu leczniczego należy spodziewać się

dalszego zahamowania czynności szpiku kostnego (patrz punkty 4.4.5 i 4.8).

Ze względu na długotrwałą immunosupresję związaną ze stosowaniem analogów nukleozydów, takich jak

kladrybina, potencjalnym zagrożeniem jest rozwój wtórnych nowotworów złośliwych. Pierwotne nowotwory

złośliwe układu krwiotwórczego również stanowią czynnik ryzyka rozwoju wtórnych nowotworów

złośliwych.

W pierwszych dwóch tygodniach po rozpoczęciu leczenia średnia liczba płytek krwi, bezwzględna liczba

neutrofili i stężenie hemoglobiny uległy zmniejszeniu, a następnie zwiększeniu i normalizacji średnich

wartości do 15. dnia w przypadku płytek krwi, 5. tygodnia w przypadku neutrofili i 8. tygodnia w przypadku

hemoglobiny. Działanie mielosupresyjne kladrybiny było najsilniej wyrażone w pierwszym miesiącu po

zakończeniu leczeniu. W pierwszym miesiącu 43% pacjentom przetaczano krwinki czerwone, a 13%

pacjentom — płytki krwi. Zaleca się uważne monitorowanie parametrów hematologicznych, szczególnie

w okresie pierwszych 4–8 tygodni po zakończeniu leczenia kladrybiną (patrz punkt 4.8).

4.4.2 Działanie neurotoksyczne

Ciężkie działania neurotoksyczne (w tym nieodwracalny niedowład kończyn dolnych i niedowład

czterokończynowy) opisywano u pacjentów, którzy otrzymywali kladrybinę we wlewie ciągłym w dużych

dawkach (4 do 9 razy przekraczających dawkę zalecaną w przypadku białaczki włochatokomórkowej). Choć

neurotoksyczność wydaje się wykazywać zależność od dawki, to w przypadku stosowania dawki zalecanej

rzadko opisywano występowanie ciężkich działań toksycznych. W przypadku stwierdzenia objawów

neurotoksyczności lekarz powinien rozważyć odroczenie lub przerwanie podawania produktu leczniczego.

4.4.3 Gorączka/zakażenia

W badaniach klinicznych u około 72% (89/124) pacjentów stosowanie kladrybiny związane było z gorączką

(temperatura ciała wynosząca 37,8°C lub więcej). Większość epizodów gorączkowych występowało

w pierwszym miesiącu. Choć 70% pacjentów leczono empirycznie antybiotykami podawanymi

pozajelitowo, to niecała jedna trzecia epizodów gorączkowych związana była z udokumentowanym

zakażeniem.

Ponieważ większość przypadków gorączki występowało u pacjentów z neutropenią, w pierwszym miesiącu

leczenia pacjenci powinni być ściśle monitorowani, a antybiotykoterapia empiryczna powinna być włączana

w przypadku pojawienia się wskazań klinicznych. Epizody gorączkowe powinny być badane za pomocą

odpowiednich badań diagnostycznych. Ze względu na mielosupresyjne działanie kladrybiny lekarz powinien

uważnie ocenić zagrożenia i korzyści związane z podawaniem tego produktu leczniczego pacjentom

z czynnymi zakażeniami. Ponieważ gorączce może towarzyszyć wzmożona utrata płynów z organizmu,

należy utrzymywać odpowiednie nawodnienie pacjenta (patrz punkt 4.8).

4.4.4 U pacjentów z nowotworami złośliwymi układu krwiotwórczego przebiegającymi z dużą liczbą

komórek nowotworowych opisywano rzadkie przypadki zespołu lizy komórek nowotworowych.

4.4.5 Wpływ na czynność nerek i wątroby

U części pacjentów otrzymujących duże dawki kladrybiny opisywano przypadki ostrej niewydolności nerek.

Brak do tego wystarczających danych dotyczących dawkowania omawianego produktu leczniczego

u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby. Do chwili uzyskania większej ilości informacji na ten

temat zaleca się zachowanie ostrożności przy podawaniu omawianego produktu leczniczego pacjentom ze

stwierdzoną lub podejrzewaną łagodną niewydolnością nerek lub wątroby. Kladrybina jest przeciwwskazana

u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek i/lub wątroby (patrz punkt 4.3). Jak

w przypadku innych silnie działających cytostatyków, monitorowanie czynności nerek i wątroby należy

prowadzić w uzasadnionych klinicznie przypadkach, szczególnie zaś u pacjentów ze stwierdzonym

zaburzeniem czynności nerek lub wątroby. W przypadku stwierdzenia objawów nefrotoksyczności lekarz

powinien rozważyć odroczenie lub przerwanie podawania produktu leczniczego (patrz punkty 4.8 i 4.9).

4.4.6 Badania laboratoryjne

Podczas i po zakończeniu stosowania omawianego produktu leczniczego należy regularnie kontrolować

profil hematologiczny pacjenta w celu ustalenia stopnia zahamowania czynności układu krwiotwórczego.

W badaniach klinicznych, po odwracalnym spadku liczby wszystkich komórek, średnia liczba płytek krwi

wynosiła 100 x 10

/l w dniu 15, średnia bezwzględna liczba neutrofili wynosiła 1500 x 10

/l w 5 tygodniu,

a średnie stężenie hemoglobiny osiągnęło wartość 12 g/dl w tygodniu 8. U pacjentów z HCL, po uzyskaniu

normalizacji liczby krwinek we krwi obwodowej, należy wykonać biopsję aspiracyjną i gruboigłową szpiku

kostnego w celu potwierdzenia odpowiedzi na leczenie kladrybiną. W przypadku stwierdzenia epizodu

gorączkowego należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę laboratoryjną i radiologiczną.

4.4.7 Rakotwórczość/mutagenność

Nie przeprowadzono żadnych badań rakotwórczości kladrybiny na zwierzętach. Ze względu na wykazaną

genotoksyczność kladrybiny nie można jednak wykluczyć jej właściwości rakotwórczych. [W hodowlach

komórek ssaków kladrybina prowadzi do powstania nierównowagi pomiędzy wewnątrzkomórkowymi

pulami deoksyrybonukleotydotrifosforanów. Nierównowaga ta prowadzi do zahamowania syntezy i naprawy

DNA i w efekcie do pęknięć nici DNA i śmierci komórek. Stopień hamowania wbudowywania tymidyny

w ludzkich komórkach limfoblastycznych wynosił 90% przy stężeniu wynoszącym 0,3 mM. Kladrybina była

również wbudowywana do DNA w tych komórkach.] Kladrybina indukowała aberracje chromosomalne

zarówno in vivo w teście mikrojąderkowym na szpiku kostnym myszy, jak i w teście in vitro na komórkach

CHO-WBL. Kladrybina nie wywierała działania mutagennego na bakterie ani nie indukowała nieplanowej

syntezy DNA w pierwotnych hodowlach hepatocytów szczurzych.

4.4.8 Zaburzenie płodności

Kiedy kladrybinę podawano dożylnie makakom jawajskim, powodowała ona zahamowanie szybko

dzielących się komórek, w tym komórek jąder. Wpływ na płodność u człowieka nie jest znany. Mężczyznom

leczonym kladrybiną należy zalecić, aby nie spowodowali ciąży w okresie do 6 miesięcy po otrzymaniu

ostatniej dawki tego produktu (patrz punkt 4.6).

4.4.9 Wynaczynienie

W przypadku wynaczynienia prawdopodobieństwo tego, że dojdzie do uszkodzenia otaczających tkanek, jest

niewielkie. Jeśli dojdzie do wynaczynienia, podawanie omawianego produktu leczniczego należy

natychmiast przerwać i wznowić je przez inną żyłę. Z innych zalecanych czynności miejscowych należy

wymienić uniesienie kończyny górnej i zastosowanie okładu z lodu w celu zmniejszenia obrzęku.

4.4.10 Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci.

W badaniu I fazy z udziałem pacjentów z białaczką w wieku od 1 do 21 lat kladrybinę podawano w ciągłym

wlewie dożylnym w dawkach w zakresie od 3,0 do 10,7 mg/m

pc./dobę przez 5 dni (czyli w zakresie od

połowy do dwukrotności dawki zalecanej w przypadku białaczki włochatokomórkowej). Działaniem

toksycznym ograniczającym wielkość dawki było ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego

z głęboką neutropenią i małopłytkowością. Po największej dawce u 3 z 7 pacjentów doszło do rozwoju

nieodwracalnego zahamowania szpiku kostnego i zakończonych zgonem ogólnoustrojowych zakażeń

bakteryjnych lub grzybicznych. Nie odnotowano żadnych wyjątkowych działań toksycznych.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność przy podawaniu kladrybiny podczas lub po zakończeniu podawania innych

produktów leczniczych wywołujących zahamowanie czynności szpiku kostnego. Po podaniu kladrybiny,

należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem innej terapii immunosupresyjnej lub hamującej czynność

szpiku (patrz punkty 4.4.1 i 4.8.1.2).

Ze względu na zwiększone ryzyko zakażenia podczas immunosupresji wywołanej przez chemioterapię,

w tym przez chemioterapię kladrybiną, nie zaleca się podawania żywych szczepionek atenuowanych ani

kortykosteroidów chorym otrzymującym kladrybinę. Ze względu na podobny metabolizm

wewnątrzkomórkowy może dochodzić do oporności krzyżowej w przypadku innych analogów

nukleozydowych, takich jak fludarabina czy 2'-deoksykoformycyna. Jednoczesne podawanie analogów

nukleozydowych z kladrybiną nie jest zatem zalecane.

Ze względu na spodziewane interakcje z produktami leczniczymi ulegającymi fosforylacji

wewnątrzkomórkowej (np. przeciwwirusowymi produktami leczniczymi) lub z inhibitorami wychwytu

adenozyny (np. dydanozyny, tenofowiru, adefowiru), ich jednoczesne stosowanie z kladrybiną nie jest

zalecane.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu leczniczego Cladribine Mylan nie należy stosować podczas ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym

muszą stosować skuteczną antykoncepcję w okresie leczenia kladrybiną oraz przez 6 miesięcy po

otrzymaniu ostatniej jej dawki.

Jeśli produkt leczniczy Cladribine Mylan zostanie użyty podczas ciąży lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę

podczas otrzymywania tego produktu leczniczego, wówczas powinna ona zostać przebadana pod kątem

potencjalnego zagrożenia dla płodu.

Kladrybina wykazuje działanie teratogenne u myszy i królików. Obserwowano znaczny wzrost zmian płodu

u myszy otrzymujących 1,5 mg/kg/dobę (4,5 mg/m

, dawki w przybliżeniu równej dawce stosowanej u

ludzi, tj. 3,6 mg/m

). Obserwowano zwiększoną resorpcję, zmniejszenie urodzeniowej masy ciała

potomstwa oraz wzrost częstości malformacji płodu u myszy otrzymujących 3,0 mg/kg/dobę (9 mg/m

Śmierć płodu oraz malformacje płodu obserwowano u królików otrzymujących 3,0 mg/kg/dobę (33,0

mg/m

). Nie obserwowano wpływu na płód u myszy po podaniu 0,5 mg/kg/dobę (1,5 mg/m

) oraz u

królików po podaniu 1,0 mg/kg/dobę (11,0 mg/m

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kladrybina przenika do mleka kobiecego. Nie należy karmić piersią w okresie leczenia

produktem leczniczym Cladribine Mylan oraz w okresie 6 miesięcy po otrzymaniu ostatniej dawki tego

produktu.

Płodność

Mężczyzn leczonych kladrybiną należy poinformować, aby nie spłodzili dziecka w okresie 6

miesięcy po otrzymaniu ostatniej dawki produktu leczniczego Cladribine Mylan. Należy

odpowiednio omówić z pacjentem plany rodzinne.

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zważywszy na chorobę podstawową pacjenta i profil bezpieczeństwa produktu leczniczego Cladribine

Mylan, pacjent powinien zachować ostrożność przy wykonywaniu czynności wymagających znacznej

sprawności psychofizycznej podczas stosowania produktu leczniczego Cladribine Mylan (patrz punkt 4.8).

4.8

Działania niepożądane

4.8.1. Dane z badań klinicznych

4.8.1.1. Przegląd

Bezpieczeństwo stosowania kladrybiny oceniano u 576 leczonych kladrybiną pacjentów z białaczką

włochatokomórkową (HCL) (badania K90-091 i L91-048, n = 576). U pacjentów tych zastosowano co

najmniej 1 wstrzyknięcie kladrybiny i uzyskano dane dotyczące bezpieczeństwa. Opierając się na

połączonych w jedną pulę danych dotyczących bezpieczeństwa z badań klinicznych dotyczących HCL,

stwierdzono, że najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (czyli występującymi z częstością

wynoszącą

10%) były: gorączka (33%), zmęczenie (31%), nudności (22%), wysypka (16%), ból głowy

(14%) oraz reakcje w miejscu podania (11%).

Uwzględniając wymienione powyżej działania niepożądane, w tabeli A wymieniono działania niepożądane

zgłaszane w przypadku stosowania kladrybiny u pacjentów leczonych z powodu HCL w badaniach

klinicznych oraz zestawieniach zbiorczych (bez podawania wskazania) z okresu po dopuszczeniu do obrotu.

Częstotliwości są określone w następujący sposób: bardzo często (

1/10); często (

1/100 do <1/10);

niezbyt często (

1/1000 do <1/100); rzadko ((≥1/10,000 to <1/1,000), bardzo rzadko (<1/10,000), częstość

nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela A: Działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych dotyczących HCL oraz

w okresie po dopuszczeniu do obrotu

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często:

Wstrząs septyczny

Niezbyt często:

Zakażenia oportunistyczne

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Często:

Wtórne nowotwory złośliwe

, pierwotne nowotwory złośliwe układu

krwiotwórczego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często:

Niedokrwistość hemolityczna

, gorączka neutropeniczna, niedokrwistość

Niezbyt często:

Zahamowanie czynności szpiku kostnego z długotrwałą pancytopenią

niedokrwistość aplastyczna

, hipereozynofilia

, zespół mielodysplastyczny

Zaburzenia układu immunologicznego

Często:

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często:

Zespół lizy komórek nowotworowych

Zaburzenia psychiczne

Często:

Splątanie

, bezsenność, lęk

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

Ból głowy

Często:

Zaburzenia równowagi

Niezbyt często:

Zaburzenia świadomości

, działania neurotoksyczne

Zaburzenia oka

Często:

Zapalenie spojówek

Choroby serca

Często:

Częstoskurcz, niedokrwienie mięśnia sercowego

Rzadko:

Niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Nacieki śródmiąższowe w płucach

, kaszel, duszność

, nieprawidłowe szmery

oddechowe, rzężenia

Zaburzenia żądka i jelit

Bardzo często:

Nudności

Często:

Wymioty, biegunka, zaparcia, wzdęcia, ból brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:

Odwracalne, zazwyczaj umiarkowanie zwiększone stężenie bilirubiny

zwiększona aktywność aminotransferaz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często:

Wysypka

Często:

Pokrzywka

, wzmożone pocenie, wybroczyny, petocje, świąd

Niezbyt często:

Zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Dolegliwości bólowe

, bóle mięśniowe, bóle stawowe,

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:

Niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Gorączka, zmęczenie, reakcje w miejscu podania

Często:

Osłabienie, złe samopoczucie, dreszcze, obrzęki obwodowe, osłabienie siły

mięśniowej, zmniejszenie łaknienia

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Często:

Urazy

Zdarzenia zgłaszane jako działania niepożądane w okresie po dopuszczeniu produktu leczniczego do

obrotu.

Kategoria „niedokrwistość hemolityczna” obejmuje też niedokrwistość autoimmunohemolityczną.

Kategoria „splątanie” obejmuje dezorientację.

Kategoria „działania neurotoksyczne” obejmuje obwodową neuropatię czuciową, neuropatię ruchową

(porażenie), polineuropatię i niedowład kończyn dolnych.

Kategoria „nacieki śródmiąższowe w płucach” obejmuje nacieki płucne, śródmiąższową chorobę płuc,

zapalenie płuc i włóknienie płuc.

Kategoria „duszność” obejmuje duszność, duszność wysiłkową oraz świszczący oddech.

Kategoria „ból brzucha” obejmuje dyskomfort w jamie brzusznej, ból brzucha oraz ból (górnej i dolnej

części) brzucha.

Kategoria „wysypka” obejmuje rumień, wysypkę oraz wysypkę (plamistą, plamisto-grudkową, grudkową,

swędzącą, krostkową i rumieniową).

Kategoria „dolegliwości bólowe” obejmuje ból, ból pleców, ból w klatce piersiowej, dolegliwości

w przebiegu zapalenia stawów, bóle kostne oraz ból kończyny.

Kategoria „niewydolność nerek” obejmuje ostrą niewydolność nerek i zaburzenie czynności nerek.

Kategoria „reakcje w miejscu podania” obejmuje reakcje w miejscu podania, reakcje w miejscu założenia

cewnika naczyniowego (zapalenie tkanki podskórnej, rumień, krwawienie i ból) oraz reakcje w miejscu

podania wlewu (rumień, obrzęk i ból).

Ze względu na długotrwałą immunosupresję związaną ze stosowaniem analogów nukleozydów, takich jak

kladrybina, potencjalnym zagrożeniem jest rozwój wtórnych nowotworów złośliwych. Pierwotne nowotwory

złośliwe układu krwiotwórczego również stanowią czynnik ryzyka rozwoju wtórnych nowotworów

złośliwych.

Następujące dane dotyczące bezpieczeństwa oparto na podgrupie 124 pacjentów z HCL włączonych do

badania kluczowego (K90-091). W pierwszym miesiącu ciężką neutropenię stwierdzono u 70% pacjentów,

a zakażenie u 31% pacjentów. Gorączkę stwierdzono u 72% pacjentów. Większość niehematologicznych

zdarzeń niepożądanych cechowała się nasileniem małym do umiarkowanego.

Większość epizodów nudności cechowało się małym nasileniem, nie towarzyszyły im wymioty i nie

wymagały one leczenia przeciwwymiotnego. U pacjentów wymagających stosowania przeciwwymiotnych

produktów leczniczych nudności łatwo poddawały się leczeniu, najczęściej za pomocą chloropromazyny.

Większość przypadków wysypki cechowała się małym nasileniem.

4.8.1.2. Zahamowanie czynności szpiku kostnego

HCL (dane oparte na podgrupie 124 pacjentów włączonych do badania K90-091)

Zahamowanie czynności szpiku kostnego często stwierdzano w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu leczenia

kladrybiną. Neutropenię (bezwzględną liczbę neutrofili poniżej 500 x 10

/l) stwierdzano u 69% pacjentów,

przy czym była ona obecna już na początku leczenia u 25% z nich.Ciężką niedokrwistość (stężenie

hemoglobiny poniżej 8,5 g/dl) stwierdzano u 41% pacjentów, przy czym była ona obecna już na początku

leczenia u 12% z nich, a małopłytkowość (liczbę płytek poniżej 20 x 10

/l) — u 15% pacjentów, przy czym

była ona obecna już na początku leczenia u 5% z nich. W pierwszym miesiącu 43% pacjentom przetaczano

krwinki czerwone, a 13% pacjentom — płytki krwi.

Leczenie kladrybiną wiązało się z przedłużającym się zmniejszeniem liczby limfocytów CD4 i

przemijającym zmniejszeniem liczby limfocytów CD8. W obserwacji 78 ze 124 pacjentów włączonych do

badań klinicznych, liczba limfocytów CD4 przed rozpoczęciem leczenia wynosiła 766/µl. Nadir średniej

liczby limfocytów CD, który stwierdzano między 4. a 6. miesiącem po zakończeniu leczenia, wyniósł

272/µl. Średnia liczba limfocytów CD4 15 miesięcy po zakończeniu leczenia utrzymywała się poniżej

500/µl. Choć początkowo doszło do zmniejszenia liczby limfocytów CD8, to po 9 miesiącach stwierdzono

zwiększanie się wartości tego parametru. Znaczenie kliniczne przedłużającej sie limfopenii w zakresie

limfocytów CD4 nie jest jednak znane.

Stwierdzano też przedłużającą się ubogokomórkowość (<35%) szpiku kostnego. Nie wiadomo, czy

wspomniana ubogokomórkowość szpiku kostnego to efekt jego włóknienia w przebiegu choroby

podstawowej czy też efekt działania toksycznego kladrybiny.

4.8.1.3. Gorączka/zakażenia

HCL (dane oparte na podgrupie 124 pacjentów włączonych do badania K90-091)

Gorączka była często stwierdzanym zdarzeniem niepożądanym w pierwszym miesiącu badania.

W pierwszym miesiącu u 12% pacjentów stwierdzano ciężką gorączkę (tzn. temperaturę wynoszącą co

najmniej 40°C). U 11 spośród 124 leczonych pacjentów stwierdzono udokumentowane zakażenie w okresie

miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie leczenia. W okresie miesiąca po zakończeniu leczenia u 31%

pacjentów stwierdzono udokumentowane zakażenie: u 13,7% pacjentów było to zakażenie bakteryjne,

u 6,5% — wirusowe, a u 6,5% — grzybicze. Wśród tych pacjentów, u 70% zastosowano antybiotykoterapię

empiryczną.

W pierwszym miesiącu ciężkie zakażenia (np. posocznica, zapalenie płuc), w tym zakażenia zakończone

zgonem, zgłoszono w przypadku 7% pacjentów; pozostałe zakażenia miały charakter łagodnych lub

umiarkowanych. W drugim miesiącu całkowita częstość występowania udokumentowanych zakażeń

wyniosła 8%, przy czym zakażenia te miały charakter łagodnych lub umiarkowanych i nie stwierdzono ani

jednego przypadku nasilonego zakażenia ogólnoustrojowego. Po trzecim miesiącu miesięczna częstość

występowania zakażeń była albo mniejsza, albo taka sama co miesięczna częstość występowania zakażeń w

miesiącach bezpośrednio poprzedzających początek leczenia kladrybiną. Wśród 124 pacjentów z białaczką

włochatokomórkową włączonych do wspomnianych dwóch badań klinicznych doszło do 6 zgonów po

zakończeniu leczenia; w jednym przypadku przyczyną zgonu było zakażenie, w dwóch przypadkach —

występująca przed leczeniem choroba serca, a w kolejnych dwóch — utrzymująca się białaczka

włochatokomórkowa z powikłaniami zakaźnymi. Szósty pacjent zmarł z powodu progresji choroby po

otrzymaniu dodatkowego leczenia innym cytostatykiem.

4.8.2 Wpływ dużych dawek

W badaniu I fazy z udziałem 31 pacjentów, u których kladrybina podawana była w dużych dawkach

(przekraczających od 4 do 9 razy dawkę zalecaną w białaczce włochatokomórkowej) przez 7–14 dni

w połączeniu z cyklofosfamidem i napromienianiem całego ciała w ramach przygotowania do

przeszczepienia szpiku kostnego, stwierdzono ostrą nefrotoksyczność, opóźnioną neurotoksyczność, ciężkie

zahamowanie czynności szpiku kostnego z neutropienią, niedokrwistością i małopłytkowością oraz objawy

ze strony przewodu pokarmowego.

4.8.3 Działanie nefrotoksyczne

U sześciu (19%) pacjentów doszło do rozwoju objawów ostrego zaburzenia czynności/niewydolności nerek

(np. kwasica, bezmocz, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy) w okresie od 7 do 13 dni po

rozpoczęciu leczenia kladrybiną, przy czym u 5 pacjentów konieczne było zastosowanie dializoterapii. U 2

z tych pacjentów niewydolność nerek okazała się odwracalna. Cechy uszkodzenia kanalikównerkowych

stwierdzono w badaniu pośmiertnym u 2 (z 4) pacjentów, u których za życia nie udało się przywrócić

prawidłowej czynności nerek. Część tych pacjentów było dodatkowo leczonych innymi produktami

leczniczymi wykazującymi działanie nefrotoksyczne.

4.8.4 Działanie neurotoksyczne

U 11 (35%) pacjentów stwierdzono opóźnioną neurotoksyczność. U większości tych pacjentów cechowała

się ona postępującym i nieodwracalnym osłabieniem siły mięśniowej w obrębie kończyn górnych i/lub

dolnych kończyn (porażenie kończyn dolnych / porażenie czterokończynowe) stwierdzonym w okresie od 35

do 84 dni po rozpoczęciu leczenia dużymi dawkami.

Wyniki nieinwazyjnych badań neurologicznych odpowiadały demielinizacji.

4.8.5 Bezpieczeństwo stosowania omawianego produktu leczniczego w przypadku podawania dożylnego

lub podskórnego pacjentom ze stwardnieniem rozsianym

Choć nie można zalecić stosowania kladrybiny we wskazaniach innych aniżeli białaczka

włochatokomórkowa ani też stosowania jej drogą podskórną, to dostępne są dane z omówionych niżej badań,

których celem była ocena potencjalnej skuteczności tego związku w leczeniu stwardnienia rozsianego.

W dwóch badaniach, w których stosowano drogę dożylną, kladrybina podawana była we wlewie dożylnym

w dawkach w zakresie od 0,087 do 0,100 mg/kg mc./dobę przez 7 dni, przy czym schemat ten powtarzano

przez łącznie 4–6 miesięcy. Dawka skumulowana wahała się zatem w zakresie od 2,80 do 3,65 mg/kg mc.

Dodatkowo, w trzech badaniach, w których stosowano drogę podskórną, kladrybina podawana była

w dawkach w zakresie od 0,07 do 0,14 mg/kg mc./dobę przez 5 dni, przy czym schemat ten powtarzano

przez łącznie 2–6 miesięcy. Całkowita dawka skumulowana wahała się zatem w zakresie od 0,7 do

2,1 mg/kg mc.

Ustalony na podstawie tych badań profil bezpieczeństwa odzwierciedla spodziewane działanie

limfotoksyczne i mielosupresyjne i pokrywa się z profilem bezpieczeństwa przypisywanemu dożylnej drodze

podawania w aktualnie zalecanym wskazaniu, czyli w HCL.

We wspomnianych wyżej badaniach większość często zgłaszanych zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich

zdarzeń niepożądanych, najczęściej wiązała się z chorobą podstawową. Większość występowała bowiem

z porównywalną częstością u pacjentów otrzymujących placebo i pacjentów otrzymujących kladrybinę.

Reakcje zapalne i/lub dolegliwości bólowe w miejscu podania obserwowano w przypadku podskórnego

podawania badanego leku. U pacjentów leczonych kladrybiną stwierdzano większą częstość występowania

zakażeń górnych dróg oddechowych, plamicy, nadciśnienia tętniczego i osłabienia siły mięśniowej niż

u pacjentów otrzymujących placebo, przy czym różnica międzygrupowa w częstości występowania

osłabienia siły mięśniowej spowodowana była głównie wynikami uzyskanymi przez jednego badacza.

Z wyjątkiem większej częstości występowania małopłytkowości po ponownym zastosowaniu badanego leku

(8%) w porównaniu z pierwszorazowym zastosowaniem badanego leku (4%) nie stwierdzono żadnych

istotniejszych różnic w profilu zdarzeń niepożądanych między pierwszorazowym leczeniem kladrybiną

a ponownym leczeniem kladrybiną wśród 78 pacjentów, którzy poddani byli więcej niż jednemu cyklowi

leczenia kladrybiną.

Mniej częste, lecz klinicznie istotne zdarzenia niepożądane obejmowały zdarzenia niepożądane związane

z zahamowaniem czynności szpiku kostnego i zaburzeniem czynności układu immunologicznego (zapalenie

płuc, niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia, małopłytkowość, opryszczka i półpasiec) oraz zdarzenia

występujące albo wyłącznie, albo ze zwiększoną częstością i nasileniem u pacjentów otrzymujących

skumulowaną dawkę kladrybiny wynoszącą co najmniej 2,8 mg/kg mc., szczególnie jeśli dawka całkowita

była podawana w ciągu jedynie czterech miesięcy.

4.8.6. Stosowanie u dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci nie zostały ustalone. W badaniu fazy I u pacjentów w wieku 1-21 lat,

chorych na białaczkę, kladrybina byłapodawana w ciągłym wlewie dożylnym w dawkach od 3 do 10,7

mg/m2/dobę przez 5 dni (połowę do dwukrotnej zalecanej dawki w białaczce włochatokomórkowej).

Ograniczona dawką toksyczność występowała jako ciężkie zahamowanie czynności szpiku z głęboką

neutropenią i małopłytkowością. Przy najwyższej dawce, u 3 z 7 pacjentów rozwinęło się nieodwracalne

zahamowanie czynności szpiku kostnego i powodujące zgon ogólnoustrojowe zakażenia bakteryjne

i grzybicze. Nie stwierdzono wyjątkowej toksyczności.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9

Przedawkowanie

Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, biegunkę, ciężkie zahamowanie czynności

szpiku kostnego (w tym niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenię i agranulocytozę), ostrą niewydolność

nerek, a także nieodwracalne objawy neurotoksyczności (niedowład kończyn dolnych / niedowład

czterokończynowy), zespół Guillaina-Barrégo i zespół Browna-Séquarda. Ostre, nieodwracalne objawy

neuro- i nefrotoksyczności opisywano u pojedynczych pacjentów leczonych dawkami, które przekraczały

dawkę zalecaną do stosowania w leczeniu białaczki włochatokomórkowej o

4 razy.

Nie jest znana swoista odtrutka. W postępowaniu w przypadku przedawkowania kladrybiny zaleca się

natychmiastowe przerwanie jej podawania, uważną obserwację stanu pacjenta i wdrożenie odpowiedniego

leczenia objawowego (przetoczenia krwi, dializa, hemofiltracja, leki przeciwzakaźne itp.). U pacjentów,

u których doszło do przedawkowania, należy kontrolować czynność układu krwiotwórczego.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: analogi nukleozydów purynowych, kod ATC: L01BB04

Kladrybina to syntetyczny związek przeciwnowotworowy.

Oporność i wrażliwość komórkowa: Wybiórczy wpływ toksyczny kladrybiny na określone populacje

prawidłowych i zmienionych nowotworowo limfocytów i monocytów wynika ze względnej aktywności

kinazy deoksycytydynowej, deoksynukleotydazy i deaminazy adenozynowej. Zakłada się, że komórki

wykazujące dużą aktywność kinazy deoksycytydynowej i małą aktywność deoksynukleotydazy będą

wybiórczo zabijane przez kladrybinę wskutek wewnątrzkomórkowego kumulowania się toksycznych

deoksynukleotydów.

Komórki o dużym stężeniu deoksynukleotydów nie są w stanie prawidłowo naprawić pęknięcia

w jednoniciowym DNA. Kladrybina tym się różni od innych cytostatyków wpływających na metabolizm

puryn, że wykazuje działanie cytotoksycznie zarówno wobec aktywnie dzielących się, jak i uśpionych

limfocytów i monocytów, hamując w nich zarówno syntezę, jak i naprawę DNA.

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Kiedy kladrybina była podawana w ciągłym wlewie dożylnym przez 7 dni, średnie stężenie w surowicy

w stanie stacjonarnym oszacowano na 5,7 ng/ml. Nie stwierdzono kumulacji kladrybiny we wspomnianym

okresie siedmiu dni leczenia.

Dystrybucja

Generalnie, pozorna objętość dystrybucji kladrybiny jest bardzo duża (średnio około 9 l/kg mc.), co

wskazuje na szerokie rozmieszczenie kladrybiny w tkankach organizmu. Kladrybina przenika do płynu

mózgowo-rdzeniowego. Z jednego doniesienia wynika, że stężenie kladrybiny w płynie mózgowo-

rdzeniowym wynosi około 25% stężenia kladrybiny w osoczu. Kladrybina jest wiązana w przybliżeniu

w 20% z białkami osocza.

Metabolizm

Kladrybina, która jest prolekiem, metabolizowna jest wewnątrzkomórkowo, głównie za pośrednictwem

kinazy deoksycytydyny, do 2-chlorodeoksyadenozyno-5'-monofosforanu, który ulega dalszej fosforylacji do

difosforanu pod wpływem kinazy nukleozydomonofosforanowej, a następnie do metabolitu czynnego —

2-chlorodeoksyadenozyno-5'-trifosforanu (CdATP) pod wpływem kinazy nukleozydodifosforanu.

Eliminacja

Szacunkowy ogólnoustrojowy klirens kladrybiny wynosi 663,5 ml/h/kg mc. Po wlewach dożylnych stężenie

kladrybiny w osoczu ulega spadkowi w sposób wielowykładniczy przy okresach półtrwania w końcowej

fazie eliminacji wahających się od około 3 do 22 godzin. Średni okres półtrwania kladrybiny w komórkach

białaczkowych wynosi 23 godziny.

Jest niewiele informacji na temat metabolizmu lub drogi wydalania kladrybiny u ludzi. U pacjentów

z nowotworami litymi stwierdzono, że podczas 5-dniowego ciągłego wlewu dożylnego kladrybiny

z szybkością wynoszącą 3,5–8,1 mg/m

pc./dobę średnio 18% podanej dawki ulega wydaleniu z moczem.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenie czynności nerek i wątroby

Wpływu zaburzenia czynności nerek i wątroby na eliminację kladrybiny nie badano u ludzi.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowania kladrybiny u dzieci nie badano.

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenia ze stosowaniem omawianego produktu leczniczego u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są

ograniczone. Pacjenci w podeszłym wieku powinni być leczeni w oparciu o indywidualną ocenę i poddawani

uważnemu monitorowaniu morfologii krwi obwodowej i parametrów czynnościowych nerek i wątroby.

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rakotwórczość/mutagenność: Nie przeprowadzono żadnych badań rakotwórczości kladrybiny na

zwierzętach. Ze względu na wykazaną genotoksyczność kladrybiny nie można jednak wykluczyć jej

właściwości rakotwórczych. Kladrybina indukowała aberracje chromosomalne zarówno in vivo w teście

mikrojąderkowym na szpiku kostnym myszy, jak i w teście in vitro na komórkach CHO-WBL. Kladrybina

wykazuje mutagenność w hodowlach komórek ssaków. Kladrybina nie wywierała działania mutagennego na

bakterie ani nie indukowała nieplanowej syntezy DNA w pierwotnych hodowlach hepatocytów szczurzych.

Toksyczny wpływ na rozrodczość Kladrybina wykazuje działanie teratogenne u myszy i królików.

Znamienne zwiększenie zmienności wśród płodów stwierdzono u myszy otrzymujących dawkę

1,5 mg/kg mc./dobę (4,5 mg/m

pc. — dawka w przybliżeniu równoważna dawce zalecanej u ludzi

wynoszącej 3,6 mg/m

pc.). U myszy otrzymujących dawkę 3,0 mg/kg mc./dobę (9 mg/m

pc.) stwierdzano

zwiększenie częstości występowania resorpcji płodów, zmniejszenie wielkości ciała w miotach oraz

zwiększenie częstości występowania deformacji płodów. Obumarcie i deformacje płodów stwierdzano

u królików, które otrzymywały dawkę 3,0 mg/kg mc./dobę (33,0 mg/m

pc.).Nie stwierdzono żadnych

działań niepożądanych u płodów u myszy przy dawce 0,5 mg/kg mc./dobę (1,5 mg/m

pc.) ani u królików

przy dawce 1,0 mg/kg mc./dobę (11,0 mg/m

pc.).

Płodność Wpływu kladrybiny na płodność nie badano na zwierzętach. Kiedy kladrybinę podawano dożylnie

makakom jawajskim, powodowała ona zahamowanie szybko dzielących się komórek, w tym komórek jąder.

Wpływ na płodność u człowieka nie jest znany. W przypadku leków przeciwnowotworowych, takich jak

kladrybina, które wpływają na syntezę DNA, RNA i białek, należy spodziewać się niekorzystnego wpływu

na gametogenezę u ludzi (patrz punkty 4.4 i 4.6).

Pozostałe przedkliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa podano w odpowiednich punktach ChPL.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Kwas fosforowy

Disodu fosforan bezwodny

Woda do wstrzykiwań

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Omawianego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem

produktów wymienionych w punkcie 6.6.

6.3

Okres ważności

2 lata

Po rozcieńczeniu:

Trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana dla okresu 24 godzin w temperaturze 25ºC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty

natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi

użytkownik, przy czym czas przechowywania po otwarciu nie powinien zazwyczaj przekraczać 24 godzin

w temperaturze od 2ºC do 8ºC, chyba że produkt został rozcieńczony w kontrolowanych i potwierdzonych

warunkach aseptycznych.

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2ºC - 8ºC).

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka o pojemności 20ml wykonana ze szkła (typ I) z szarym korkiem z szarej gumy bromobutylowej,

pokrytym omniflex-plus i z aluminiowym uszczelnieniem w tekturowym pudełku.

Fiolki pakowane są po 1szt.lub 7 szt. w pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do

stosowania

Ze względu na dostępność ograniczonych jedynie danych na temat zgodności farmaceutycznej zaleca się

stosowanie wyłącznie zaleconych rozcieńczalników i systemów infuzyjnych.

Roztworów zawierających produkt leczniczy Cladribine Mylan nie należy mieszać z innymi dożylnymi

produktami leczniczymi ani dodatkami; nie należy ich też podawać przez tę samą linię dożylną, gdyż nie

przeprowadzono badań zgodności.

Jeśli do sekwencyjnego podania we wlewie kilku różnych produktów leczniczych użyta zostanie ta sama

linia dożylna, powinna ona zostać przepłukana zgodnym rozcieńczalnikiem przed i po wlewie produktu

leczniczego Cladribine Mylan (patrz punkt 4.2).

Przygotowanie i podawanie roztworów dożylnych:

Produkt leczniczy Cladribine Mylan musi przed podaniem zostać rozcieńczony w odpowiednim

rozcieńczalniku.Ponieważ produkt leczniczy Cladribine Mylan nie zawiera żadnych

przeciwdrobnoustrojowych ani bakteriostatycznych środków konserwujących, podczas przygotowywania

jego roztworu konieczne jest przestrzeganie zasad aseptyki i odpowiednich środowiskowych środków

ostrożności.

Przed podaniem, o ile pozwala na to charakter roztworu i pojemnika, produkty lecznicze przeznaczone do

podawania pozajelitowego należy obejrzećczy nie występują w nich w nich cząstki stałe i zmiany

zabarwienia. W wyniku ekspozycji produktu leczniczego Cladribine Mylan na niskie temperatury może

dojść do wytrącenia się precypitatów, które można ponownie rozpuścić poprzez pozostawienie roztworu w

temperaturze pokojowej do chwili naturalnego wyrównania temperatur pomiędzy roztworem a otoczeniem, a

następnie energiczne wytrząsanie. NIE PODGRZEWAĆ — RÓWNIEŻ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

Należy podjąć odpowiednie kroki zapewniające jałowość przygotowywanych do podania roztworów. Po

rozcieńczeniu roztwór produktu leczniczego Cladribine Mylan należy niezwłocznie podać albo przechować

w lodówce (w temperaturze od 2ºC do 8ºC) przez maksymalnie 8 godzin przed rozpoczęciem

podawania.Fiolki produktu leczniczego Cladribine Mylan są przeznaczone do jednorazowego użycia.

Wszelkie pozostałości należy usunąć w sposób odpowiedni.

Potencjale niebezpieczeństwa związane z cytostatykami są dobrze poznane, w związku z czym przy każdym

kontakcie z produktem leczniczym Cladribine Mylan, w tym podczas jego przygotowywania i podczas

podawania, należy przestrzegać stosownych środków ostrożności. Zaleca się używanie jednorazowych

rękawic i odzieży ochronnej. W przypadku kontaktu produktu leczniczego Cladribine Mylan ze skórą lub

śluzówką, należy natychmiast spłukać obfitą ilością wody.

Przygotowanie pojedynczej dawki dobowej:

Wyliczoną na okres 24 godzin dawkę produktu leczniczego Cladribine Mylan (0,09 mg/kg mc. albo

0,09 ml/kg mc., albo 3,6 mg/m

pc.) dodać do worka infuzyjnego zawierającego od 100 ml do 500 ml 0,9%

roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań (Ph. Eur.). Podawać we wlewie dożylnym ciągłym przez 24 godziny.

Powtarzać codziennie przez 7 kolejnych dni.

Nie zaleca się stosowania 5% roztworu glukozy jako rozcieńczalnika ze względu na zwiększony rozpad

kladrybiny. Domieszki leku Cladribine Mylan wykazują chemiczną i fizyczną trwałość przez co najmniej

24 godziny w temperaturze pokojowej i przy zwykłym pokojowym oświetleniu fluorescencyjnym w

większości z dostępnych pojemników infuzyjnych wykonanych z PCW.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi

przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Mylan S.A.S

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Francja

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

22303

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2015.02.13

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

12/2015

DAWKA PRODUKTU

LECZNICZEGO

CLADRIBINE

MYLAN

ZALECANY

ROZCIEŃCZALNIK

ILOŚĆ

ROZCIEŃCZALNIKA

HCL:

Wlew

24-godzinny

0,09 mg/kg mc./dobę

0,9% roztwór chlorku sodu do

wstrzykiwań (Ph. Eur.)

100 ml do 500 ml

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację