Candesartan "Orion" 4 mg tabletter

Dania - duński - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Kup teraz

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta (PIL)

15-10-2021

Składnik aktywny:
CANDESARTANCILEXETIL
Dostępny od:
Orion Corporation
Kod ATC:
C09CA06
INN (International Nazwa):
candesartan cilexetil
Dawkowanie:
4 mg
Forma farmaceutyczna:
tabletter
Status autoryzacji:
Markedsført
Numer pozwolenia:
47287
Data autoryzacji:
2011-11-21

Przeczytaj cały dokument

Indlægsseddel: Information til brugeren

Candesartan Orion 4 mg tabletter

Candesartan Orion 8 mg tabletter

Candesartan Orion 16 mg tabletter

Candesartan Orion 32 mg tabletter

candesartancilexetil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Candesartan Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give

lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Candesartan Orion

Sådan skal du tage Candesartan Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Navnet på dit lægemiddel er Candesartan Orion. Det aktive stof er candesartancilexetil. Det tilhører en

gruppe af lægemidler, der kaldes angiotensin II receptorblokkere (ARBs). Det virker ved at afslappe og

udvide dine blodkar. Dette får dit blodtryk til at falde. Det gør det også lettere for dit hjerte at pumpe

blodet rundt i hele kroppen.

Lægemidlet anvendes til:

behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) hos voksne patienter samt hos børn og unge i

alderen 6 til < 18 år.

Candesartan Orion kan bruges til behandling af voksne patienter med hjertesvigt, hvor hjertets evne

til at pumpe blod ud i kroppen er nedsat, når ACE-hæmmere (hæmmer det angiotensin-

konverterende enzym) ikke kan anvendes eller sammen med ACE-hæmmere, når symptomerne

fortsætter trods behandling, og mineralokortikoid-receptorantagonister (MRA) ikke kan anvendes

(ACE-hæmmere og MRA’er er lægemidler til behandling af hjertesvigt).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Candesartan Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Candesartan Orion

hvis du er allergisk over for candesartancilexetil eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Candesartan Orion (angivet i punkt 6)

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå

Candesartan Orion tidligt i graviditeten – se afsnittet ”Graviditet og amning”)

hvis du har en alvorlig leversygdom eller hindret afløb af galde (et problem med afløb af galde

fra galdeblæren)

DNO 090017ff814220f4

In-Progress

/ 19.1

Confidential

1 / 7

DNO 090017ff814220f4

Approved

/ 20.0

Confidential

1 / 7

DNO 090017ff814220f4

Valid

/ 20.0

Public

1 / 7

hvis patienten er et barn i alderen under 1 år

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Du skal tale med lægen eller apotekspersonalet inden du tager Candesartan Orion, hvis du ikke er

sikker på om noget af dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Candesartan Orion:

hvis du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer, eller hvis du er i dialysebehandling

hvis du for nylig har fået foretaget en nyretransplantation

hvis du kaster op, for nylig har haft kraftige opkastninger eller har diarré

hvis du har en sygdom i binyren, som kaldes Conns syndrom (kaldes også primær

hyperaldosteronisme)

hvis du har lavt blodtryk

hvis du nogensinde har haft et slagtilfælde

du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke

tage Candesartan Orion tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end

3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet "Graviditet

og amning")

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især, hvis du har nyreproblemer

i forbindelse med sukkersyge

aliskiren

hvis du tager en ACE-hæmmer sammen med et lægemiddel, der hører til en type lægemidler,

der kaldes mineralokortikoid-receptorantagonister (MRA). Denne type lægemidler bruges til

behandling af hjertesvigt (se ” Brug af andre lægemidler sammen med Cardensartan Orion”).

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ” Tag ikke Cardensartan Orion”.

Din læge kan beslutte at kontrollere dig oftere og tage nogle prøver, hvis du lider af nogle af disse

tilstande.

Hvis du skal have foretaget en operation, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du tager

Candesartan Orion. Det er fordi, at Candesartan Orion kan medføre et fald i blodtrykket, hvis det

kombineres med nogle narkosemidler.

Børn og unge

Candesartancilexetil er undersøgt hos børn. Tal med din læge, hvis du ønsker yderligere information.

Candesartan Orion må ikke gives til børn i alderen under 1 år, da der er risiko for, at nyrerne kan tage

skade under deres udvikling.

Brug af andre lægemidler sammen med Candesartan Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nyligt har brugt

andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under

overskrifterne ”Tag ikke Candesartan Orion” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”)

hvis du er i behandling med en ACE-hæmmer sammen med visse andre lægemidler mod

hjertesvigt, som kaldes mineralokortikoid-receptorantagonister (MRA) (f.eks. spironolacton,

DNO 090017ff814220f4

In-Progress

/ 19.1

Confidential

2 / 7

DNO 090017ff814220f4

Approved

/ 20.0

Confidential

2 / 7

DNO 090017ff814220f4

Valid

/ 20.0

Public

2 / 7

eplerenon).

Candesartan Orion kan påvirke virkningen af andre lægemidler og andre lægemidler kan påvirke

virkningen af Candesartan Orion. Hvis du bruger andre lægemidler, kan det være, at din læge af og til

skal tage nogle blodprøver.

Tal med din læge, især hvis du tager nogle af følgende typer lægemidler:

andre lægemidler, der får blodtrykket til at falde, herunder beta-blokkere, diazoxid og ACE-

hæmmere, såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.

ikke-steroid betændelseshæmmende lægemidler (NSAID’ere), såsom ibuprofen, naproxen,

diclofenac, celecoxib eller etirocoxib (lægemidler, der virker smerterstillende og

betændelseshæmmende).

acetylsalicylsyre (hvis du tager mere end 3 g hver dag) (lægemiddel, der virker smerterstillende

og betændelseshæmmende).

kaliumtilskud eller salterstatninger, der indeholder kalium (lægemidler, der øger mængden af

kalium i dit blod).

heparin (blodfortyndende lægemiddel).

vanddrivende lægemidler (diuretika).

lithium (lægemiddel til behandling af psykiske helbredsproblemer).

Brug af Candesartan Orion sammen med mad, drikke og alkohol

du kan tage Candesartan Orion sammen med eller uden mad.

hvis du får ordineret Candesartan Orion, skal du tale med din læge, inden du drikker alkohol.

Alkohol kan få dig til at føle at være ved at besvime eller svimmelhed.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Candesartan Orion.

Graviditet

Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Candesartan Orion og tage andre lægemidler i

stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid.

Du bør ikke tage Candesartan Orion tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end

3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Candesartan Orion

hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme,

især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle personer kan føle træthed eller svimmelhed, når de tager Candesartan Orion. Hvis dette sker for

dig, må du ikke føre motorkøretøj eller bruge værktøj eller maskiner.

Candesartan Orion indeholder lactose

Candesartan Orion 4 mg tabletter indeholder 86,2 mg, 8 mg tabletter indeholder 105,8 mg, 16 mg

tabletter indeholder 74,1 mg og 32 mg tabletter indeholder 148,3 mg lactosemonohydrat. Kontakt

lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Andre hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Candesartan Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Det er vigtigt at blive ved med at tage Candesartan Orion hver dag.

DNO 090017ff814220f4

In-Progress

/ 19.1

Confidential

3 / 7

DNO 090017ff814220f4

Approved

/ 20.0

Confidential

3 / 7

DNO 090017ff814220f4

Valid

/ 20.0

Public

3 / 7

Du kan tage Candesartan Orion sammen med eller uden mad.

Synk tabletten med en slurk vand.

Forsøg at tage tabletten på samme tid hver dag. Det gør det lettere at huske at tage den.

Forhøjet blodtryk

Den anbefalede dosis af Candesartan Orion er 8 mg én gang dagligt. Afhængigt af hvordan dit

blodtryk reagerer, kan din læge øge denne dosis til 16 mg én gang dagligt og yderligere op til

32 mg én gang dagligt.

Hos nogle patienter kan lægen ordinere en lavere startdosis. Det kan være hos patienter med

leverproblemer, nyreproblemer eller patienter, som for nylig har mistet meget væske fra

kroppen f.eks. ved opkastning eller diarré eller ved anvendelse af vanddrivende lægemidler.

Nogle sorte patienter kan have nedsat virkning af denne type lægemidler, hvis den gives som

eneste behandling, og disse patienter har behov for en højere dosis.

Brug til børn og unge

Børn i alderen 6 til < 18 år: den anbefalede startdosis er 4 mg én gang dagligt.

For patienter, der vejer < 50 kg: hos nogle patienter, hvor blodtrykket ikke kan kontrolleres

tilstrækkeligt, vil lægen måske beslutte at dosis skal øges til højst 8 mg én gang dagligt.

For patienter, der vejer > 50 kg: hos nogle patienter, hvor blodtrykket ikke kan kontrolleres

tilstrækkeligt, vil lægen måske beslutte at dosis skal øges til 8 mg én gang dagligt og 16 mg én gang

dagligt.

Hjertesvigt

Den anbefalede startdosis er 4 mg én gang dagligt. Ved at fordoble dosis med intervaller på mindst

2 uger, kan din læge øge dosis op til 32 mg én gang dagligt. Candesartan Orion kan tages sammen

med andre lægemidler mod hjertesvigt, og din læge vil afgøre, hvilken behandling, der er egnet til dig.

Hvis du har taget for mange Candesartan Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Candesartan Orion, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Candesartan Orion

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Candesartan Orion

Hvis du stopper med at tage Candesartan Orion kan dit blodtryk stige igen. Du må derfor ikke stoppe

med at tage Candesartan Orion uden først at tale med din læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det

er vigtigt, at du er opmærksom på, hvad disse bivirkninger kan være.

Stop med at tage Candesartan Orion og søg straks lægehjælp, hvis du får nogle af følgende

allergiske reaktioner

vejrtrækningsbesvær, med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg

hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan medføre synkebesvær

alvorlig hudkløe (med hævede knuder)

DNO 090017ff814220f4

In-Progress

/ 19.1

Confidential

4 / 7

DNO 090017ff814220f4

Approved

/ 20.0

Confidential

4 / 7

DNO 090017ff814220f4

Valid

/ 20.0

Public

4 / 7

Candesartan Orion kan medføre et nedsat antal hvide blodlegemer. Din modstandskraft over for

infektioner kan svækkes, og du kan bemærke træthed, en infektion eller feber. Hvis dette sker, skal du

kontakte din læge. Din læge kan af og til tage blodprøver, for at undersøge om Candesartan Orion

påvirker dit blod (agranulocytose).

Andre mulige bivirkninger omfatter:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Svimmelheds- eller roterende følelse.

Hovedpine.

Luftvejsinfektion.

Lavt blodtryk. Dette kan medføre følelse af at skulle besvime eller svimmelhed.

Ændringer i blodprøveresultater: En øget mængde kalium i blodet, især hvis du i forvejen har

nyreproblemer eller hjertesvigt. Hvis det er alvorligt kan du bemærke træthed, svaghed,

uregelmæssige hjerteslag eller stikken og prikken.

Påvirkning af din nyrefunktion, især hvis du i forvejen har nyreproblemer eller hjertesvigt. I

meget sjældne tilfælde kan der forekomme nyresvigt.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg.

Nedsat antal røde eller hvide blodlegemer. Du kan bemærke træthed, en infektion eller feber.

Hududslæt, hævede knuder (nældefeber).

Kløe.

Rygsmerter, smerter i led og muskler.

Ændringer i din leverfunktion, herunder leverbetændelse (hepatitis). Du kan bemærke træthed,

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene og få influenzalignende symptomer.

Kvalme.

Ændringer i blodprøveresultater: Nedsat mængde salt i blodet. Hvis dette er alvorligt, kan du

bemærke svaghed, manglende energi eller muskelkramper.

Hoste.

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Diarré.

Yderligere bivirkninger hos børn

Hos børn i behandling for forhøjet blodtryk, er bivirkningerne de samme som hos voksne, men kan

forekomme hyppigere. Ondt i halsen er en meget almindelig bivirkning hos børn, men er ikke

indberettet for voksne. Snue, feber og hurtigere hjerterytme er almindelig hos børn, men er ikke

indberettet hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

DNO 090017ff814220f4

In-Progress

/ 19.1

Confidential

5 / 7

DNO 090017ff814220f4

Approved

/ 20.0

Confidential

5 / 7

DNO 090017ff814220f4

Valid

/ 20.0

Public

5 / 7

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Candesartan Orion indeholder:

Aktivt stof: candesartancilexetil. Hver filmovertrukket tablet indeholder henholdsvis

2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 32 mg candesartancilexetil.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Hypromellose 2910 (E464)

Calciumstearat

Hydroxypropylcellulose (E463)

Dinatriumedetat

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

For 8 mg, 16 mg og 32 mg endvidere rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelse/pakningsstørrelser

Candesartan Orion 4 mg tabletter

Hvide til råhvide, runde, hvælvede, ikke overtrukne tabletter med delekærv på én side og glat på den

anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Candesartan Orion 8 mg tabletter

Pink til rødbrune med hvidligt mosaikmønster, runde, hvælvede, ikke overtrukne tabletter med delekærv

på én side og glat på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Candesartan Orion 16 mg tabletter

Lyserøde til svagt røde, runde, hvælvede, ikke overtrukne tabletter med delekærv på én side og glat på den

anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Candesartan Orion 32 mg tabletter

Lyserøde til svagt røde, runde, hvælvede, ikke overtrukne tabletter med delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

DNO 090017ff814220f4

In-Progress

/ 19.1

Confidential

6 / 7

DNO 090017ff814220f4

Approved

/ 20.0

Confidential

6 / 7

DNO 090017ff814220f4

Valid

/ 20.0

Public

6 / 7

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Dette lægemiddel er godkendt i EØSs medlemslande under følgende navne:

FI, SE, DK, NO: Candesartan Orion

PL: Kandesar

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2021.

DNO 090017ff814220f4

In-Progress

/ 19.1

Confidential

7 / 7

DNO 090017ff814220f4

Approved

/ 20.0

Confidential

7 / 7

DNO 090017ff814220f4

Valid

/ 20.0

Public

7 / 7

Przeczytaj cały dokument

4. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Candesartan "Orion", tabletter

1.

D.SP.NR.

27386

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Candesartan "Orion"

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

4 mg:

En tablet indeholder 4 mg candesartancilexetil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 86,21 mg

lactosemonohydrat.

8 mg:

En tablet indeholder 8 mg candesartancilexetil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 105,85 mg

lactosemonohydrat.

16 mg:

En tablet indeholder 16 mg candesartancilexetil.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder

74,155 mg lactosemonohydrat.

32 mg:

En Candesartan tablet indeholder 32 mg candesartancilexetil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 148,31 mg

lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

dk_hum_47287_spc.doc

Side 1 af 19

4 mg:

Hvide til næsten hvide, runde (diameter 7,1 mm), bikonvekse, ikke overtrukne tabletter

med delekærv på en side og glat på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store

doser.

8 mg:

Pink til rødbrune, med hvidligt mosaikmønster, runde (diameter 8 mm), bikonvekse, ikke

overtrukne tabletter med delekærv på en side og glat på den anden side. Tabletten kan

deles i to lige store doser.

16 mg:

Lyserøde til svagt røde, runde (diameter 7,1 mm), bikonvekse, ikke overtrukne tabletter

med delekærv på en side og glat på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store

doser.

32 mg:

Lyserøde til svagt røde, runde (diameter 9,5 mm), bikonvekse, ikke overtrukne tabletter

med delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to lige store doser.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Candesartan "Orion" er indiceret til:

Behandling af essentiel hypertension hos voksne.

Behandling af voksne patienter med hjerteinsufficiens og nedsat systolisk funktion af

venstre ventrikel (venstre ventrikel ejektionsfraktion ≤ 40 %), når ACE-hæmmere

ikke tåles, eller som tillægsbehandling til ACE-hæmmere hos patienter med

symptomatisk hjerteinsufficiens på trods af optimal behandling, når

mineralokortikoid-receptorantagonister ikke tåles (se pkt. 4.2, 4.4, 4.5 og 5.1).

Behandling af hypertension hos børn og unge i alderen 6 til < 18 år.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosering ved hypertension

Den anbefalede startdosis og sædvanlige vedligeholdelsesdosis af Candesartan "Orion" er

8 mg en gang daglig. Størstedelen af den antihypertensive virkning opnås inden for 4 uger.

Hos nogle patienter, hvis blodtryk ikke kan kontrolleres tilfredsstillende, kan dosis øges til

16 mg en gang daglig og til maksimalt 32 mg en gang daglig. Behandlingen bør justeres i

henhold til blodtryksrespons.

Candesartan "Orion" kan også administreres sammen med andre antihypertensiva (se

pkt. 4.3, 4.4, 4.5 og 5.1). Tilføjelse af hydrochlorthiazid til forskellige doser af Candesartan

"Orion" har vist en additiv antihypertensiv virkning.

Ældre population

Det er ikke nødvendigt at justere startdosis hos ældre patienter.

dk_hum_47287_spc.doc

Side 2 af 19

Patienter med nedsat intravaskulært volumen

En startdosis på 4 mg kan overvejes hos patienter med risiko for hypotension, som f.eks.

patienter med muligt nedsat intravaskulært volumen (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Startdosis er 4 mg til patienter med nedsat nyrefunktion, inklusive patienter i hæmodialyse.

Dosis bør justeres efter respons. Der er begrænset erfaring hos patienter med meget

alvorlig eller slutstadium af nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance (Cl

kreatinin

<15 ml/min) (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

En startdosis på 4 mg en gang daglig anbefales til patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion. Dosis kan justeres efter respons. Candesartan "Orion" er kontraindiceret hos

patienter med stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase (se pkt. 4.3 og 5.2).

Sorte patienter

Den antihypertensive virkning af candesartan er lavere hos sorte patienter end hos ikke-

sorte patienter. Som en konsekvens heraf kan der være større behov for optitrering af

Candesartan "Orion" og anden samtidig behandling for at opnå blodtrykskontrol hos sorte

patienter end hos ikke-sorte patienter (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Børn og unge i alderen 6 til < 18 år:

Den anbefalede startdosis er 4 mg en gang daglig.

For patienter, der vejer < 50 kg: hos patienter, hvis blodtryk ikke er kontrolleret

tilstrækkeligt kan dosis øges til maksimalt 8 mg daglig.

For patienter, der vejer > 50 kg: hos patienter, hvis blodtryk ikke er kontrolleret

tilstrækkeligt kan dosis øges til 8 mg daglig og derefter til 16 mg, hvis det bliver

nødvendigt (se pkt. 5.1).

Doser over 32 mg er ikke undersøgt hos pædiatriske patienter.

Størstedelen af den antihypertensive virkning opnås inden for 4 uger.

For børn med potentiel intravaskulær volumendepletion (f.eks. patienter i behandling med

diuretika, især de patienter, der har nedsat nyrefunktion), bør behandling med Candesartan

"Orion" initieres under nøje medicinsk supervision, og der bør overvejes en lavere

startdosis end den sædvanlige startdosis ovenfor (se pkt. 4.4).

Candesartan "Orion" er ikke undersøgt hos børn med en glomerulær filtrationshastighed

under 30 ml/min/1,73 m

(se pkt. 4.4).

Sorte, pædiatriske patienter:

Candesartans antihypertensive virkning er mindre udtalt hos sorte patienter end hos ikke-

sorte patienter (se pkt. 5.1).

dk_hum_47287_spc.doc

Side 3 af 19

Børn i alderen under 1 år til < 6 år:

Sikkerhed og virkning hos børn i alderen 1 år til < 6 år er ikke klarlagt. De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Candesartan "Orion" er kontraindiceret til børn i alderen under 1 år (se pkt. 4.3).

Dosering ved hjerteinsufficiens

Sædvanlig anbefalet startdosis af Candesartan "Orion" er 4 mg en gang daglig. Optitrering

til måldosis på 32 mg en gang daglig (maksimaldosis) eller til den højste tolererede dosis

foretages ved at fordoble dosis med intervaller på mindst 2 uger (se pkt. 4.4). Evaluering af

patienter med hjertesvigt bør altid inkludere vurdering af nyrefunktionen, herunder

monitorering af serumkreatinin og serumkalium. Candesartan "Orion" kan anvendes

sammen med anden behandling til hjerteinsufficiens, herunder ACE-hæmmere,

betablokkere, diuretika og digitalis eller en kombination af disse lægemidler. Candesartan

"Orion" kan anvendes sammen med en ACE-hæmmer til patienter med symptomatisk

hjerteinsufficiens på trods af optimal standard-behandling, når mineralokortikoid-

receptorantagonister ikke tåles. Kombination af en ACE-hæmmer, et kaliumbesparende

diuretikum og Candesartan "Orion" anbefales ikke og bør kun overvejes efter nøje

afvejning af fordele og risici (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1).

Særlige patientpopulationer

Det er ikke nødvendigt at justere startdosis til ældre patienter eller til patienter med nedsat

intravaskulært volumen, nedsat nyrefunktion eller let til moderat nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Candesartan "Orion"s sikkerhed og virkning hos børn i alderen fra fødslen til 18 år er ikke

klarlagt i behandlingen af hjerteinsufficiens. Der foreligger ingen data.

Administration

Oral anvendelse.

Candesartan "Orion" bør tages en gang daglig med eller uden samtidig fødeindtagelse.

Biotilgængeligheden af candesartan påvirkes ikke af fødeindtagelse.

5.3

Kontraindikationer

overfølsomhed over for candesartancilexetil eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

alvorligt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

børn i alderen under 1 år (se pkt. 5.3).

Samtidig brug af Cardensartan "Orion" og lægemidler indeholdende aliskiren er

kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR

< 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat nyrefunktion

Som for andre lægemidler, der hæmmer renin-angiotensin-aldosteronsystemet, kan der

forventes ændring i nyrefunktionen hos disponerede patienter, der behandles med

Candesartan "Orion".

dk_hum_47287_spc.doc

Side 4 af 19

Når Candesartan "Orion" anvendes til hypertensive patienter med nedsat nyrefunktion,

anbefales det at monitorere serumkalium- og serumkreatininniveauet regelmæssigt. Der er

begrænset erfaring hos patienter med meget alvorlig eller slutstadium af nedsat

nyrefunktion (Cl

kreatinin

< 15 ml/min). Hos disse patienter bør Candesartan "Orion" titreres

forsigtigt med omhyggelig monitorering af blodtrykket.

Evaluering af patienter med hjerteinsufficiens bør omfatte regelmæssig vurdering af

nyrefunktionen, især hos ældre patienter på 75 år eller derover og hos patienter med nedsat

nyrefunktion. Under dosistitreringen af Candesartan "Orion" anbefales det at monitorere

serumkreatinin og serumkalium. Kliniske studier med hjerteinsufficiens inkluderede ikke

patienter med serumkreatinin > 265

mol/l (> 3 mg/dl).

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Samtidig behandling med ACE-hæmmer ved hjerteinsufficiens

Risikoen for bivirkninger, specielt hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt) kan være øget, når Candesartan "Orion" anvendes i kombination

med en ACE-hæmmer. Trippel-kombination med en ACE-hæmmer, en mineralokortikoid-

receptorantagonist og candesartan bør heller ikke anvendes. Sådanne kombinationer bør

kun anvendes under supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens

nyrefunktion, elektrolytter og blodtryk. ACE-hæmmere og angiotension II-

receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos patienter med diabetisk nefropati.

Hæmodialyse

Under dialyse kan blodtrykket være særligt følsomt over for AT

-receptorblokade på grund

af reduceret plasmavolumen og aktivering af renin-angiotensin-aldosteron-systemet.

Candesartan "Orion" bør derfor titreres forsigtigt med omhyggelig monitorering af

blodtrykket hos patienter i hæmodialyse.

Nyrearteriestenose

Andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteron-systemet, herunder

angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRA’ere), kan forhøje serumurinstof og

serumkreatinin hos patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose i arterien til en

nyre.

Nyretransplantation

Der er ingen erfaring med hensyn til anvendelse af Candesartan "Orion" hos patienter, der

for nyligt har fået foretaget nyretransplantation.

dk_hum_47287_spc.doc

Side 5 af 19

Hypotension

Hypotension kan opstå hos patienter med hjerteinsufficiens i behandling med Candesartan

"Orion". Ligeledes kan der opstå hypotension hos hypertensive patienter med nedsat

intravaskulært volumen, såsom patienter der behandles med høje doser diuretika. Der bør

udvises forsigtighed ved behandlingens start, og det bør forsøges at korrigere for

hypovolæmi.

Anæstesi og kirurgi

Hos patienter behandlet med angiotension II-antagonister kan hypotension opstå under

anæstesi og kirurgi på grund af blokering af renin-angiotension-systemet. Meget sjældent

kan hypotensionen være så alvorlig, at det nødvendiggør anvendelse af intravenøs væske

og/eller vasopressorbehandling.

Stenose i aorta- og mitralklapper (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)

Som for andre vasodilatatorer er særlig forsigtighed indiceret hos patienter, der lider af

hæmodynamisk relevant stenose i aorta- eller mitralklapper eller obstruktiv hypertrofisk

kardiomyopati.

Primær hyperaldosteronisme

Patienter med primær hyperaldosteronisme responderer sædvanligvis ikke på

antihypertensive lægemidler, der virker via hæmning af renin-angiotensin-aldosteron-

systemet. Candesartan "Orion" frarådes derfor til disse patienter.

Hyperkaliæmi

Samtidig anvendelse af Candesartan "Orion" og kaliumbesparende diuretika,

kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler, der kan øge

kaliumniveauerne (f.eks. heparin), kan medføre stigning i serumkalium hos hypertensive

patienter. Monitorering af serumkalium bør foretages, når det er relevant.

Der kan opstå hyperkaliæmi hos patienter med hjerteinsufficiens, der behandles med

Candesartan "Orion". Regelmæssig monitorering af serumkalium anbefales. Kombination

af en ACE-hæmmer, et kaliumbesparende diuretikum (f.eks. spironolacton) og

Candesartan "Orion" frarådes og bør kun overvejes efter omhyggelig evaluering af de

mulige fordele og risici.

Generelt

Hos patienter, hvis kartonus og nyrefunktion overvejende er afhængigt af renin-

angiotensin-aldosteron-systemet (f.eks. patienter med alvorligt hjerteinsufficiens eller

underliggende nyresygdom, inkl. nyrearteriestenose), har behandling med andre

lægemidler, som påvirker dette system, været forbundet med akut hypotension, azotæmi,

oliguri eller i sjældne tilfælde akut nyresvigt. Muligheden for tilsvarende virkninger kan

ikke udelukkes for AIIRA’ere. Som for andre antihypertensive lægemidler kan en kraftig

blodtryksreduktion hos patienter med iskæmisk hjertesygdom eller cerebrovaskulær

iskæmisk lidelse resultere i myokardieinfarkt eller slagtilfælde.

Den antihypertensive virkning af candesartan kan forstærkes af lægemidler med

blodtrykssænkende virkning, uansat om disse er ordineret som antihypertensiva eller til

andre indikationer.

dk_hum_47287_spc.doc

Side 6 af 19

Graviditet

Behandling med AIIRA'er bør ikke påbegyndes under graviditet. Medmindre fortsat

AIIRA-behandling anses for at være absolut nødvendig, bør patienter, der planlægger at

blive gravide, skifte til alternativ antihypertensiv behandling med fastlagt sikkerhedsprofil

ved brug under graviditet. Når graviditet er konstateret, bør behandling med AIIRA'er

straks seponeres og anden behandling iværksættes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt (se

pkt. 4.3 og 4.6).

Pædiatrisk population

Anvendelse til pædiatriske patienter, herunder patienter med nedsat nyrefunktion

Candesartan "Orion" er ikke undersøgt hos børn med en glomerulær filtrationshastighed

under 30 ml/min/1,73 m

(se pkt. 4.2).

For børn med potentiel intravaskulær volumendepletion (f.eks. patienter i behandling med

diuretika, især de patienter, der har nedsat nyrefunktion), bør behandling med Candesartan

"Orion" initieres under nøje medicinsk supervision og der bør overvejes en lavere

startdosis (se pkt. 4.2).

Hos patienter, der er begyndt at menstruere, skal muligheden for graviditet vurderes

regelmæssigt. Der skal gives passende information og/eller der skal tages forholdsregler

for at forebygge risikoen for eksponering under graviditet (se pkt. 4.3 og 4.6).

Hjælpestoffer

Candesartan "Orion" indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

De kemiske forbindelser, som er undersøgt i kliniske farmakokinetik-studier, inkluderer

hydrochlorthiazid, warfarin, digoxin, orale kontraceptiva (dvs.

ethinylestradiol/levonorgestrel), glibenclamid, nifedipin og enalapril. Der er ikke påvist

klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner med disse lægemidler.

Samtidig anvendelse af kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, kaliumholdige

salterstatninger eller andre lægemidler (f.eks. heparin) kan øge kaliumniveauerne.

Serumkalium bør monitoreres, når det er relevant (se pkt. 4.4).

Som for ACE-hæmmere kan samtidig anvendelse af AIIRA’ere og NSAID’ere medføre

øget risiko for forværring af nyrefunktionen, inklusive muligt akut nyresvigt og en stigning

i serumkalium, især hos patienter med allerede nedsat nyrefunktion. Kombinationen bør

administreres med forsigtighed, især hos ældre. Patienterne skal være velhydrerede, og

monitorering af nyrefunktionen bør overvejes efter opstart af samtidig behandling og

herefter periodisk.

Reversible stigninger i serumlithium-koncentrationer og toksicitet er blevet rapporteret ved

samtidig brug af lithium og ACE-hæmmere. En tilsvarende virkning kan forekomme med

AIIRA’ere. Brug af candesartan samtidig med lithium frarådes. Hvis samtidig behandling

er nødvendig, anbefales omhyggelig monitorering af serumlithium-niveauer.

dk_hum_47287_spc.doc

Side 7 af 19

Når AIIRA’ere anvendes samtidigt med non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(f.eks. selektive COX-2 hæmmere, acetylsalicylsyre (> 3 g/dag) og non-selektive

NSAID’ere), kan den antihypertensive virkning svækkes.

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Det frarådes at bruge angiotensin II-antagonister (AIIA) under første trimester (se pkt. 4.4).

Brug af AIIRA er kontraindiceret under andet og tredje trimester af graviditeten (se

pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter eksponering for ACE-

hæmmere under graviditetens første trimester er ikke entydige. En let forhøjet risiko kan

dog ikke udelukkes. Der er ingen kontrollerede epidemiologiske data angående risikoen

ved brug af AIIA, men lignende risici kan eksistere for denne gruppe lægemidler.

Medmindre fortsat behandling med AIIA vurderes at være nødvendig, bør patienter, som

planlægger at blive gravide, skifte til en alternativ hypertensionsbehandling med en

dokumenteret sikkerhedsprofil til brug ved graviditet. Ved konstateret graviditet skal

behandlingen med AIIA afbrydes med det samme, og om nødvendigt skal en anden

behandling påbegyndes.

Eksponering for behandling med AIIA under andet og tredje trimester er kendt for at

medføre human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion, forsinket

kranieossifikation) og neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkalæmi), se også

pkt. 5.3.

Det anbefales at udføre ultralydsscanning for at tjekke nyrefunktionen og kraniet, hvis

fosteret har været udsat for AIIA fra andet trimester.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIA skal observeres tæt for hypotension (se pkt. 4.3 og

4.4).

Amning

Da der ikke foreligger oplysninger om brug af Candesartan "Orion" under amning,

anbefales Candesartan "Orion" ikke. Andre behandlinger med bedre fastlagte

sikkerhedsprofiler under amning anbefales, især ved amning af nyfødte eller for tidligt

fødte børn.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

dk_hum_47287_spc.doc

Side 8 af 19

Der er ikke foretaget studier af candesartans virkning på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Det bør dog tages i betragtning, at der af og til kan opstå svimmelhed

eller træthed under behandling med Candesartan "Orion"

5.8

Bivirkninger

Behandling af hypertension

I kontrollerede kliniske studier var bivirkningerne milde og forbigående. Den samlede

hyppighed af bivirkninger viste ingen sammenhæng med dosis eller alder. Seponering af

behandling på grund af bivirkninger var ens for candesartancilexetil (3,1 %) og placebo

(3,2 %).

I en samlet analyse af resultaterne fra kliniske studier med hypertensive patienter blev

bivirkninger ved candesartancilexetil defineret på basis af en hyppighed, der var mindst 1

% højere for candesartancilexetil end hyppigheden set for placebo. Ifølge denne definition

var de hyppigst rapporterede bivirkninger svimmelhed/vertigo, hovedpine og

luftvejsinfektion.

Tabel over bivirkninger

Nedenstående tabel viser bivirkninger fra kliniske studier og erfaringer efter

markedsføring.

Hyppighederne, der er anvendt i tabellerne i pkt. 4.8, er: meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000

til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Luftvejsinfektion

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, neutropeni og

agranulocytose

Metabolisme og

ernæring

Meget sjælden

Hyperkaliæmi, hyponatriæmi

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed/vertigo,

hovedpine

Luftveje, thorax og

mediastinum

Meget sjælden

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Meget sjælden

Kvalme

Ikke kendt

Diarré

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Stigning i leverenzymer,

abnorm leverfunktion eller

hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget sjælden

Angioødem, udslæt,

urticaria, kløe

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget sjælden

Rygsmerter, artralgi, myalgi

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

Nedsat nyrefunktion,

herunder nyresvigt hos

disponerede patienter (se

pkt. 4.4)

dk_hum_47287_spc.doc

Side 9 af 19

Laboratorieværdier

Generelt havde Candesartan "Orion" ingen indflydelse af klinisk betydning på

laboratorieværdier målt rutinemæssigt. Som for andre hæmmere af renin-angiotensin-

aldosteron-systemet er der set mindre fald i hæmoglobin. Det er normalt ikke nødvendigt

rutinemæssigt at monitorere laboratorieparametre hos patienter, der behandles med

Candesartan "Orion". Dog anbefales regelmæssig monitorering af serumkalium og

serumkreatinin hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Candesartancilexetils sikkerhed blev monitoreret hos 255 hypertensive børn og unge i

alderen 6 år til < 18 år, i et 4-ugers klinisk effekt-studie og et 1-årigt open-label studie (se

pkt. 5.1). Bivirkningshyppigheden hos børn, inden for næsten alle organklasser, er med

frekvensen almindelige/ikke almindelig. Mens bivirkningernes art og sværhedsgrad svarer

til voksnes (se tabellen ovenfor), så er hyppigheden for alle bivirkninger højere hos børn

og unge, især for

Hovedpine, svimmelhed og infektioner i de øvre luftveje er "meget almindelig" (dvs.

≥ 1/10) hos børn og almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) hos voksne.

Hoste er "meget almindelig" (dvs. > 1/10) hos børn og meget sjælden (< 1/10.000)

hos voksne.

Udslæt er "almindelig" (dvs. ≥ 1/100 til < 1/10) hos børn og “meget sjælden"

(< 1/10.000) hos voksne.

Hyperkaliæmi, hyponatriæmi og anormal leverfunktion er ikke almindelig (≥ 1/1.000

til < 1/100) hos børn og meget sjælden (< 1/10.000) hos voksne.

Sinus arytmi, nasofaryngitis, pyrexi er “almindelig" (dvs. ≥ 1/100 til < 1/10) og

orofaryngeal smerte er “meget almindelig" (dvs. ≥ 1/10) hos børn, men er ikke

rapporteret hos voksne. Disse er dog forbigående og udbredte sygdomme i

barndommen.

Candesartancilexetils overordnede sikkerhedsprofil hos pædiatriske patienter adskiller sig

ikke signifikant fra sikkerhedsprofilen hos voksne.

Behandling af hjerteinsufficiens

Bivirkningsprofilen for Candesartan "Orion" hos patienter med hjerteinsufficiens stemte

overens med lægemidlets farmakologi og patienternes helbredsmæssige tilstand. I det

kliniske studieprogram CHARM, hvor Candesartan "Orion" i doser op til 32 mg (n=3.803)

blev sammenlignet med placebo (n=3.796), seponerede 21,0 % i candesartancilexetil-

gruppen og 16,1 % i placebo-gruppen behandlingen på grund af bivirkninger. De hyppigst

rapporterede bivirkninger var hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion. Disse

bivirkninger var hyppigere hos patienter over 70 år, hos diabetikere eller hos patienter, som

fik andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteron-systemet, især en ACE-

hæmmer og/eller spironolacton.

Nedenstående tabel viser bivirkninger fra kliniske studier og erfaringer efter

markedsføring.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, neutropeni og

agranulocytose

Metabolisme og

ernæring

Almindelig

Hyperkaliæmi

Meget sjælden

Hyponatriæmi

Nervesystemet

Meget sjælden

Svimmelhed, hovedpine

dk_hum_47287_spc.doc

Side 10 af 19

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów

Udostępnij tę informację