Butisan Duo 400 EC

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kup teraz

Składnik aktywny:
Dimetenamid-P; metazachlor
Dostępny od:
BASF SE Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy
INN (International Nazwa):
Dimetenamid-P; metazachlor
Skład:
Dimetenamid-P - 200 g, metazachlor - 200 g
Dziedzina terapeutyczna:
Chwastobójczy
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H302, H304, H317, H319, H332, H351, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-39/2008

Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 503/2015d z dnia 12.06.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 20/2006 z dnia 13.07.2006 r.

Posiadacz zezwolenia:

BASF SE, Carl – Bosch - Straße 38, 67056 Ludwigshafen,

Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e - mail:

info.service@basf.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej: BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa,

tel.: (22) 570 99 99, fax.; (22) 570 97 92, e - mail: poczta@basf.com

B U T I S A N D U O 4 0 0 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 200 g/l (18,2%),

dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 200 g/l (18,2%).

Substancje niebezpieczne nie będące substancjami aktywnymi: alkohol benzylowy, solwent

nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa-niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr R - 39/2008 z dnia 06.05.2008 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 41/2010d z dnia 10.02.2010 r.

decyzją MRiRW nr R - 29/2014d z dnia 05.02.2014 r.

oraz decyzją MRiRW nr R - 503/2015d z dnia 12.06.2015 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H 302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H 304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H 317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H 319 - Działa drażniąco na oczy.

H 332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H 351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.

H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P 261 - Unikać wdychania par.

P 264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Etykieta Butisan Duo 400 EC

P 271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P 280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P 301 + P 310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się

z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P 302 + P 352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P 304 + P 340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do

odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P 305 + P 351 + P 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Butisan Duo 400 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania

emulsji

wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania

jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed

wschodami. Działa również na chwasty do fazy dwóch liści.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe np.: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota

różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetaczniki, przytulia

czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik

pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe np.: dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, mak polny.

Chwasty odporne np.: gorczyca polna, ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, powój

polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy zbóż, wilczomlecz obrotny,

chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

STOSOWANIAE ŚRODKA

1. RZEPAK OZIMY

Środek stosować:

bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 - 2,5 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty

znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 - 2,5 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Etykieta Butisan Duo 400 EC

UWAGI:

Niższą z zalecanych dawkę środka Butisan Duo 400 EC stosować na glebach lżejszych,

a wyższą na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych.

Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu

roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku

występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne

wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak

charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych

następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Butisan Duo

400 EC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu

orki o głębokości 15 - 20 cm, wiosną można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą,

jęczmień jary, groch, bobik oraz rzepak jary.

Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, zboża ozime można

wysiewać w końcu września po wykonaniu orki o głębokości około 15 - 20 cm.

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI

I

ZALECENIA

STOSOWANIA

ZWIĄZANE

Z

DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1.

Środek ochrony roślin Butisan Star 416 SC, jak również inne środki ochrony

roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej

samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie

przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na

sąsiednie rośliny uprawne.

Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i

uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

Etykieta Butisan Duo 400 EC

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Wypłukać usta.

NIE wywoływać wymiotów.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

należy uwzględnić następstwo roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,

napojami lub paszą.

Etykieta Butisan Duo 400 EC

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0

C i nie wyższej niż 30

Przechowywać pod zamknięciem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony

roślin będących środkami niebezpiecznymi. W razie wątpliwości dotyczących postępowania

z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod

opiekę lekarza.

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

Etykieta Butisan Duo 400 EC

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację