Azatin EC

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dostępny od:
Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150 , Belgia
Skład:
azadyrachtyna A - 26 g
Wyprodukowano przez:
Certis USA - USA
Dziedzina terapeutyczna:
Insektycyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H319, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-6/2019 wu

Etykieta środka ochrony roślin Azatin EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 6/2019 wu z dnia 15.02.2019 r.

Posiadacz zezwolenia:

Mitsui AgriScience International S.A./B.V., Avenue de Tervueren 270, B-1150 Bruksela, Królestwo

Belgii, tel.: +32 2773 16 80, fax: +32 2770 6494

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

Certis USA LLC, 720 5th Street, Wasco, California, CA 93280, USA

Azatin EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

azadyrachtyna A (związek z grupy limonoidów) - 26 g/l (2,75 %)

Zezwolenie MRiRW nr R - 6/2019 wu z dnia 15.02.2019 r.

Uwaga

H319

Działa drażniąco na oczy.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208

Zawiera azadyrachtynę A. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy

postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280

Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305 + P351 +

P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadal płukać.

P337 + P313

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391

Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD

naturalny,

którego

substancja

czynna

pochodzi

nasion

Miodli

indyjskiej

(Azadirachta indica), do stosowania w formie oprysku nalistnego. Substancja działa jako regulator

wzrostu,

zakłócając

rozwój

owadów

stadium

przedimaginalnym

zapobiega

tworzeniu

się

ekdyzonu,

głównego

hormonu

odpowiedzialnego

linienie

metamorfozę

stadium

owada

doskonałego. Ma również działanie antyfidantne (hamuje żerowanie) i repelentne (odstraszające).

Działa poprzez bezpośredni kontakt oraz po spożyciu.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna azadyrachtyna A należy do grupy o nieznanym lub

niespecyficznym mechanizmie działania (grupa IRAC UN).

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza

polowego lub sadowniczego lub opryskiwacza ręcznego.

Etykieta środka ochrony roślin Azatin EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od

podłoża.

Pomidor, oberżyna (uprawy szklarniowe)

Mączliki, miniarki, skośnik pomidorowy (Tuta absoluta)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 – 1,5 l/ha

Termin stosowania środka: stosować prewencyjnie lub przy pierwszym pojawieniu się szkodników.

Maksymalna liczba zabiegów: 3 (z uwzględnieniem liczby zabiegów wskazanych w dalszej część

etykiety)

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Odstęp między zabiegami: 7-10 dni

Ogórek, cukinia, melon, arbuz, dynia (uprawy szklarniowe)

Mszyce, mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 – 1,5 l/ha

Termin stosowania środka: stosować prewencyjnie lub przy pierwszym pojawieniu się szkodników.

Maksymalna liczba zabiegów: 5 (z uwzględnieniem liczby zabiegów wskazanych w dalszej część

etykiety)

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Odstęp między zabiegami: 7-10 dni

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Truskawka (uprawy szklarniowe)

Mszyce, mączliki, wciornastki, gąsienice motyli

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 – 1,5 l/ha

Termin stosowania środka: stosować prewencyjnie lub przy pierwszym pojawieniu się szkodników.

Maksymalna liczba zabiegów: 3

Zalecana ilość wody: 800 – 1000 l/ha

Odstęp między zabiegami: 7-10 dni

Pomidor, oberżyna (uprawy szklarniowe)

Mszyce, stonka ziemniaczana, gąsienice sówkowatych, wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 – 1,5 l/ha

Termin stosowania środka: stosować prewencyjnie lub przy pierwszym pojawieniu się szkodników.

Maksymalna liczba zabiegów: 3 (z uwzględnieniem liczby zabiegów wskazanych we wcześniejszej

część etykiety)

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Odstęp między zabiegami: 7-10 dni

Ogórek, cukinia, melon, arbuz, dynia (uprawy szklarniowe)

Miniarki (Diptera), gąsienice sówkowatych, wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 – 1,5 l/ha

Termin stosowania środka: stosować prewencyjnie lub przy pierwszym pojawieniu się szkodników.

Etykieta środka ochrony roślin Azatin EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Maksymalna liczba zabiegów: 5 (z uwzględnieniem liczby zabiegów wskazanych we wcześniejszej

część etykiety)

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Odstęp między zabiegami: 7-10 dni

Sałata, szpinak, endywia, rukola, boćwina, pietruszka, bazylia (uprawy szklarniowe)

Mszyce, mączliki, miniarki, gąsienice sówkowatych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 – 1,5 l/ha

Termin stosowania środka: stosować prewencyjnie lub przy pierwszym pojawieniu się szkodników.

Maksymalna liczba zabiegów: 3

Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha

Odstęp między zabiegami: 7-10 dni

Kwiaty i rośliny ozdobne (uprawy szklarniowe)

Mszyce, mączliki, miniarki, wciornastki, gąsienice motyli

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 – 1,5 l/ha

Termin stosowania środka: stosować prewencyjnie lub przy pierwszym pojawieniu się szkodników.

Maksymalna liczba zabiegów: 5

Zalecana ilość wody: 800 - 1000 l/ha

Odstęp między zabiegami: 7-10 dni

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI,

OKRESY

KARENCJI

SZCZEGÓLNE

WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Truskawka: 7 dni,

Pomidor, oberżyna, ogórek, cukinia, melon, arbuz, dynia: 3 dni

Sałata, szpinak, endywia, rukola, boćwina, pietruszka, bazylia: 7 dni

1. W przypadku owadów innych niż chrząszcze środek wykazuje najlepsze działanie w stosunku do

pierwszych stadiów larwalnych (L

2. Z uwagi na mechanizm działania środka, zaleca się stosować go prewencyjnie lub przy pierwszym

pojawieniu się szkodników.

Środek

zaleca

się

stosować

chłodnych

temperaturach

otoczenia

przy

niskim

natężeniu

promieniowania słonecznego.

4. Zapewnić równomierne pokrycie roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz

z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

przypadku

braku

instrukcji

odmierzoną

ilość

środka

dodać

zbiornika

opryskiwacza

napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza

z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do

zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową

w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

jeżeli

jest

możliwe,

uprzednim

rozcieńczeniu

zużyć

powierzchni,

której

przeprowadzono zabieg, lub

Etykieta środka ochrony roślin Azatin EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

unieszkodliwić

wykorzystaniem

rozwiązań

technicznych

zapewniających

biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać co najmniej dwukrotnie wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić, nie palić podczas stosowania produktu.

Stosować

rękawice

ochronne,

ochronę

oczu

twarzy

oraz

odzież

roboczą

trakcie

przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować

rękawice

ochronne

odzież

roboczą

podczas

kontaktu

obszarami

potraktowanymi

środkiem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

zanieczyszczać

wód

środkiem

ochrony

roślin

jego

opakowaniem.

myć

aparatury

pobliżu

wód

powierzchniowych.

Unikać

zanieczyszczania

wód

poprzez

rowy

odwadniające

z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach,

w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz

dostęp osób trzecich,

w temperaturze 0

C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany

środek

przekazać

podmiotu

uprawnionego

odbierania

odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione

opakowania

środku

zwrócić

sprzedawcy

środków

ochrony

roślin

będących

środkami niebezpiecznymi.

sprzedawać

opakowań.

opróżnieniu

zanieczyszczać

środowiska

zużytytmi

pojemnikami. Nie należy ponownie używać ani uzupełniać pustego pojemnika.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Etykieta środka ochrony roślin Azatin EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod

opiekę lekarza.

Okres ważności - 1 rok

Data produkcji - ……..

Zawartość netto - ……..

Nr partii

- ……..

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację