OLYMPUS ENDOACT PRO

Land: Roemenië

Taal: Roemeens

Bron: Ecolab

Koop het nu

Beschikbaar vanaf:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Veiligheidsvoorschriften

                FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Regulamentul
UE nr. 1907/2006
OLYMPUS ENDOACT PRO
117638E
1 / 14
SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A
SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII
1.1 ELEMENT DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI
Denumirea produsului
:
OLYMPUS EndoAct Pro
UFI
:
XRTF-YUJG-0F0U-F6X5
Codul produsului
:
WD00341A
Utilizarea
substanţei/amestecului
:
Aditiv
Tipul substanţei
:
Amestec
NUMAI PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ.
Informații privind diluarea
produsului.
:
Nu sunt furnizate informații despre diluții.
1.2 UTILIZĂRI RELEVANTE IDENTIFICATE ALE SUBSTANȚEI SAU ALE
AMESTECULUI ȘI UTILIZĂRI CONTRAINDICATE
Utilizări identificate
:
Dispozitive medicale. Proces semi-automat
Restricţii recomandate în
timpul utilizării
:
Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.
1.3 DETALII PRIVIND FURNIZORUL FIŞEI CU DATE DE SECURITATE
Societatea
:
Tehno Electro Medical Company SRL
Str. Calusei nr. 69A,
Sector 2
021353 Bucuresti, Tel. +40 21 252 46 50
Fabricant: Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Germania +49 (0)2173 599 0
OfficeService.DEDUS@ecolab.com
1.4 NUMĂR DE TELEFON CARE POATE FI APELAT ÎN CAZ DE URGENŢĂ
Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgenţă
:
+4037-6300058
+32-(0)3-575-5555 Transeuropean
Numărul de telefon de la
Biroul pentru Regulamentul
sanitar internaţional şi
informare toxicologică
:
021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)
Data redactării/revizuirii
:
27.04.2021
Versiune
:
1.2
SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 CLASIFICAREA SUBSTANŢEI SAU A AMESTECULUI
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006
OLYMPUS ENDOACT PRO
117638E
2 / 14
CLASIFICARE (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Corosive pentru metale, Categoria 1
H290
Toxicitate acută, Categoria 4
H302
Corodarea pielii, Subcategoria 1A
H314
Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1
H318
2.2 ELEMENTE PENTRU ETICHETĂ
ETICHETARE (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Pictograme de pericol
:
Cuvânt de semnalizare
(a
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Bulgaars 27-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Spaans 29-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Tsjechisch 27-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Deens 27-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Duits 26-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Estlands 27-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Grieks 28-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Engels 30-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Frans 26-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Italiaans 28-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Letlands 28-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Litouws 28-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Hongaars 28-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Nederlands 26-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Portugees 29-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Slowaaks 29-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Sloveens 29-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Fins 27-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Zweeds 27-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Noors 28-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Kroatisch 27-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Servisch 29-04-2022

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten