Advertisement

Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g, poeder voor drank

Belangrijkste kenmerken

 • Handelsnaam:
 • Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g, poeder voor drank
 • Beschikbaar vanaf:
 • Sandoz B.V.
 • Prescription-type:
 • Uitsluitend recept
 • Gebruik voor:
 • Mensen
 • Medicin-type:
 • allopathische drug
Advertisement

Documenten

 • voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:
 • De bijsluiter voor dit product is momenteel niet beschikbaar is, kunt u een verzoek aan onze klantenservice te sturen en wij zullen u zo spoedig melden als we in staat zijn om het te verkrijgen.


  Vraag de bijsluiter voor professionals in de gezondheidszorg.

Lokalisatie

 • Verkrijgbaar in:
 • Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g, poeder voor drank
  Nederland
 • Taal:
 • Nederlands

Overige informatie

Advertisement

Status

 • Bron:
 • CBG-MEB
 • last_update:
 • 09-08-2016

Patiëntenbijsluiter

Advertisement

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Macrogol en elektrolyten Sandoz ® met citroensmaak 13,7 g, poeder voor drank

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u

voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde

klachten als u.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een

bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of

apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe gebruikt u dit middel?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u dit middel?

6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

De naam van dit product is Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g,

poeder voor drank.

Het is een laxeermiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van chronische

verstopping (obstipatie) bij volwassenen, kinderen (van 12 jaar en ouder) en

ouderen.

Het helpt om uw darmbewegingen te verbeteren, zelfs als u al lange tijd last heeft

van obstipatie. Het werkt ook bij zeer ernstige obstipatie, fecale impactie genoemd

(volledige, ernstige verstopping).

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA

VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen

kunt u vinden onder punt 6.

U heeft een gaatje of scheurtje in de darmwand.

U heeft een afsluiting van de darm (darmobstructie, ileus), bijvoorbeeld door een

verlamming van de darmen.

U heeft een ernstige darmontsteking, zoals ulceratieve colitis, de ziekte van Crohn of

toxisch megacolon.

Als een van deze omstandigheden op u van toepassing is, neem dan contact op met uw

arts of apotheker voor advies.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Als u last krijgt van bijwerkingen, zoals zwelling, kortademigheid, toegenomen

vermoeidheid, uitdroging (klachten zijn o.a. dorst, droge mond en zwakte) of

hartproblemen, moet u direct met de behandeling stoppen en contact opnemen met uw

arts.

Neem Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g niet langdurig in, tenzij

uw arts u dit heeft voorgeschreven, bijvoorbeeld als u geneesmiddelen gebruikt die

obstipatie kunnen veroorzaken of als u een aandoening heeft die obstipatie kan

veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g nog andere

geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of

apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is geen gedocumenteerde ervaring met het gebruik van macrogol tijdens de

zwangerschap of borstvoeding. Maar omdat macrogol vrijwel niet in het lichaam wordt

opgenomen, wordt geen effect verwacht op de zwangerschap of de zuigeling. Daarom

kan macrogol zo nodig tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op

met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u

over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit middel kan op elke moment van de dag met of zonder voedsel of drank worden

ingenomen.

Chronische obstipatie (langdurige verstopping)

Dosering - volwassen en kinderen van 12 jaar en ouder:

1 sachet één tot drie maal daags. Voor de meeste patiënten is de normale dosering 1-2

sachets per dag. Afhankelijk van de individuele respons kunnen 3 sachets per dag nodig

zijn. De dosering hangt af van de ernst van de obstipatie. De dosering kan na een aantal

dagen tot de laagste werkzame dosis worden verlaagd. De duur van de behandeling is

gewoonlijk 2 weken. Als de verschijnselen na 2 weken nog aanwezig zijn, neem dan

contact op met uw arts.

Kinderen tot 12 jaar:

Niet aanbevolen.

Patiënten met een verminderde werking van de nieren:

Er is geen dosisaanpassing nodig voor de behandeling van chronische obstipatie.

Patiënten met een hartaandoening:

Neem niet meer dan twee sachets per uur in.

Fecale impactie (volledige, ernstige verstopping)

Voordat u dit middel gaat gebruiken voor fecale impactie, moet deze aandoening

bevestigd zijn door uw arts.

Dosering - volwassen en kinderen van 12 jaar en ouder:

De gebruikelijke dosering voor fecale impactie (volledige, ernstige verstopping) is 8

sachets per dag. De 8 sachets moeten binnen een periode van 6 uur worden

ingenomen, indien nodig gedurende maximaal 3 dagen.

Kinderen tot 12 jaar:

Niet aanbevolen.

Patiënten met een verminderde werking van de nieren:

Er is geen dosisaanpassing nodig voor de behandeling van fecale impactie.

Patiënten met een hartaandoening:

Neem niet meer dan twee sachets per uur in.

Wijze van toediening

Los de inhoud van 1 sachet op in een half glas water (ca. 125 ml), roer goed en drink het

op. Voor de behandeling van fecale impactie kan het makkelijker zijn de inhoud van 8

sachets op te lossen in 1 liter water.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

U kunt last krijgen van diarree. Stop met het gebruik van dit middel tot de diarree over is

en begin daarna met een lagere dosis. Als u zich zorgen maakt, neemt u contact op met

uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de dosis alsnog in zodra u eraan denkt en ga dan verder met het normale

doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g

bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u last krijgt van onderstaande bijwerkingen, stop dan met het gebruik van Macrogol

en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g en ga onmiddellijk naar uw arts:

een ernstige allergische reactie, die moeilijkheden met ademhalen of duizeligheid

veroorzaakt of zwelling van het gezicht, de lippen, tong of keel

verschijnselen van een allergische reactie, zoals uitslag, jeuk of kortademigheid.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld:

Vaak (bij meer dan 1 op de 100 gebruikers): rammelende maag, maagkramp of

maagpijn, winderigheid, braken, misselijkheid, gestoorde spijsvertering of anaal

ongemak. Als u last krijgt van lichte diarree aan het begin van de behandeling met dit

middel, zal uw toestand meestal verbeteren als u de hoeveelheid Macrogol en

elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g die u inneemt, vermindert.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): galbulten, rood worden van

de huid of netelroos, zwelling van de handen, voeten of enkels

Andere bijwerkingen kunnen zijn: hoofdpijn, hoge of lage hoeveelheden kalium in uw

bloed.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter

staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de

doos en het sachet na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een

jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor het ongeopende sachet zijn er geen speciale bewaarcondities.

Als u Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g heeft opgelost in water

en u kunt de oplossing niet meteen opdrinken, bewaar deze dan afgedekt in de koelkast

(2-8°C). Gooi oplossing die niet binnen 24 uur gebruikt is weg.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.

Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze

worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn: macrogol 3350 (13,125 g), natriumchloride

(350,7 mg), natriumwaterstofcarbonaat (178,5 mg) en kaliumchloride (46,6 mg).

De andere stoffen in dit middel zijn citroenaroma en acesulfaamkalium (E950) als

zoetstof. Het citroenaroma bestaat uit de volgende ingrediënten: plantaardige gom

(E414) en smaakstof.

Hoe ziet Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g er uit en

hoeveel zit er in een verpakking?

Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g is een wit poeder verpakt in

sachets. Het is beschikbaar in doosjes met 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 of 100 sachets.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Chanelle Medical

Loughrea, Co. Galway

Ierland

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

1327 AH Almere

Nederland

In het register ingeschreven onder:

Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g is in het register

ingeschreven onder RVG 105941.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende

namen:

België Puraflow, poeder voor drank

Luxemburg Puraflow, poeder voor drank

Nederland Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g, poeder voor

drank

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2011

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het

CBG: www.geneesmiddeleninformatiebank.nl .

Er zijn geen veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot dit product.

Er is geen nieuws met betrekking tot dit product.

van dezelfde producent

Advertisement