Advertisement

Naproxen Accord 500 mg Tabletten, tabletten

Belangrijkste kenmerken

 • Handelsnaam:
 • Naproxen Accord 500 mg Tabletten, tabletten
 • Beschikbaar vanaf:
 • Accord Healthcare Ltd
 • farmaceutische vorm:
 • Tablet
 • Prescription-type:
 • Algemene verkoop [conform voorwaarden CBG AV-lijst d.d. 6 septem
 • Gebruik voor:
 • Mensen
 • Medicin-type:
 • allopathische drug
Advertisement

Documenten

 • voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:
 • De bijsluiter voor dit product is momenteel niet beschikbaar is, kunt u een verzoek aan onze klantenservice te sturen en wij zullen u zo spoedig melden als we in staat zijn om het te verkrijgen.


  Vraag de bijsluiter voor professionals in de gezondheidszorg.

Lokalisatie

 • Verkrijgbaar in:
 • Naproxen Accord 500 mg Tabletten, tabletten
  Nederland
 • Taal:
 • Nederlands

Overige informatie

Status

 • Bron:
 • CBG-MEB
 • Laatste update:
 • 09-08-2016

Patiëntenbijsluiter


BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 

Naproxen Accord 250 mg Tabletten, tabletten 

Naproxen Accord 500 mg Tabletten, tabletten 

(NAPROXEN) 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.  

•   Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.  

•   Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  

•   Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit 

geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het 

geneesmiddel heeft gekregen.  

•   Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 

bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  

Inhoud van deze bijsluiter  

1. Wat zijn Naproxen Accord Tabletten en waarvoor worden ze gebruikt  

2. Wat u moet weten voordat u Naproxen Accord Tabletten inneemt  

3. Hoe worden Naproxen Accord Tabletten ingenomen  

4. Mogelijke bijwerkingen  

5. Hoe bewaart u Naproxen Accord Tabletten  

6. Aanvullende informatie  

1. Wat zijn Naproxen Accord Tabletten en waarvoor worden ze gebruikt  

Geneesmiddelengroep  

Naproxen behoort tot de geneesmiddelengroep die NSAID wordt genoemd. Het is een zogenaamd niet-steroïd 

ontstekingsremmend middel. Naproxen werkt ontstekingremmend, pijnstillend en koortsverlagend. Naproxen 

wordt snel en bijna volledig in het bloed opgenomen.  

Toepassing van het geneesmiddel  

Naproxen wordt gebruikt bij:  

•  reuma-achtige ontstekingen van de gewrichten, versleten gewrichten en andere ontstekingen van het 

bewegingsapparaat  

•  pijn en zwelling na operaties, orthopedische en tandheelkundige verrichtingen  

•  acute jichtaanvallen  

•  aanhoudende gewrichtsontsteking op jeugdige leeftijd  

•  menstruatiepijn  

•  koorts  

2. Wat u moet weten voordat u Naproxen Accord Tabletten inneemt  

Neem Naproxen Accord Tabletten niet in  

•  Als u last heeft van ernstig hartfalen.  

•  Als u overgevoelig bent voor naproxen of een ander bestanddeel van de tabletten.  

•  Als u na toediening van acetylsalicylzuur of een dergelijke stof, naproxen, indometacine of andere niet-

steroïde ontstekingremmend middelen overgevoeligheidsreacties heeft vertoond zoals een astma-aanval, 

loopneus of netelroos).  

•  Als u last heeft van een ernstig verminderde nierwerking,  

•  Als u last heeft van een maag- of darmzweer,  

•  Als u last heeft van een ontsteking van het maagslijmvlies,  

•  Als u last heeft van maagbloedingen of andere bloedingen zoals hersenbloedingen,  

•  Wanneer u in de laatste drie maanden van uw zwangerschap bent.  

Wees extra voorzichtig met Naproxen Accord Tabletten  

•  Geneesmiddelen zoals naproxen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op 

een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik 

het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de 

ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt  

•  Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een 

risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft 

of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel 

inneemt.  

•  Als u last heeft van een leverstoornis  

•  Als u last heeft van een nierfunctiestoornis  

•  wanneer u aanleg heeft voor oedeemvorming (vocht vasthouden, zich uitend in o.a. dikke enkels en 

voeten)  

•  Wanneer u last heeft van een abnormale bloedingsneiging.  

•  Wanneer u last heeft van ernstige maag- of darmafwijkingen zoals zweren in de maag of twaalfvingerige 

darm; maagbloedingen kunnen voorkomen bij gebruik van niet-steroïde ontstekingsremmende middelen  

•  Wanneer u last heeft van een gestoorde bloedstolling of behandeld wordt met bloedverdunners, 

(zogenaamde anti-coagulantia) heeft u een verhoogde kans op spontane bloedingen en moet u daarom 

nauwkeurig in de gaten worden gehouden bij gelijktijdig gebruik van naproxen  

•  Wanneer bekend is dat u overgevoelig bent voor NSAIDs, de groep geneesmiddelen waartoe naproxen 

behoort kunnen overgevoeligheidsreacties voorkomen. Soms kan een overgevoeligheidsreactie optreden 

met vochtophoping in het gelaat, de lippen en de tong, luchtwegverkramping, ontsteking in het 

neusslijmvlies of neuspoliepen  

•  Gelijktijdig gebruik van naproxen met andere NSAID’s dient te worden vermeden.  

•  Wanneer u wat ouder bent of verzwakt bent, kunt u een slechtere verdraagbaarheid vertonen i.v.m. 

maag-darmzweren of bloedingen.Het middel moet met grote voorzichtigheid worden gebruikt  

•  Wanneer u lijdt aan een ernstige verminderde nierwerking mag naproxen niet worden gebruikt (zie onder 

Gebruiken Naproxen Accord Tabletten niet)  

•  Wanneer u een maag- of darmzweer heeft gehad mag u naproxen slechts onder nauwkeurige medische 

controle gebruiken.  

•  Wanneer u in het verleden al eerder last heeft gehad van maagdarmklachten, dan moet u ieder 

symptoom (met name bloedingen) bespreken met uw arts, met name bij het begin van de behandeling.  

•  Wanneer u gelijktijdig wordt behandeld met geneesmiddelen die het risico van ulceratie of bloeding 

kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia zoals wafarine, selectieve serotonine-

heropnameremmers en middelen die de plaatjesaggregatie tegengaan zoals acetylsalicylzuur.  

•  Wanneer u verschijnselen van huiduitslag, beschadiging van het slijmvlies of een ander signaal van 

overgevoeligheid krijgt. Deze reacties kunnen met name voorkomen aan het begin van de behandeling.  

•  In enkele gevallen is melding gemaakt van oogafwijkingen. Indien u last krijgt van deze afwijkingen dan 

dient u zo snel mogelijk een arts te raadplegen. De arts zal u dan verder adviseren wat te doen.  

Daar naproxen ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsonderdrukkend werkt, kan het middel bepaalde 

verschijnselen van infectieziekten versluieren.  

Bij het optreden van een zeer tere huid of blaren dient de behandeling met Naproxen gestaakt te worden.  

Tevens is voorzichtigheid aangeraden wanneer hoge doses naproxen worden toegediend aan oudere patiënten 

en bij patiënten met leverfunctiestoornissen. Naproxen niet gebruiken bij kinderen jonger dan zes jaar.  

Inname met andere geneesmiddelen  

Het gelijktijdig gebruik met andere niet steroïde ontstekingsremmende middelen wordt ontraden. Gelijktijdig 

gebruik van naproxen en bloedverdunners (anti-coagulantia, zoals wafarine) of heparine leidt tot een 

verhoogde kans op het optreden van spontane bloedingen. Ook wordt het effect van orale 

bloedsuikerverlagende middelen in tabletvorm versterkt; het effect van thiopental, een verdovingsmiddel en 

hydantoïnen, middelen tegen vallende ziekte (epilepsie), kan worden versterkt door uitzonderlijk hoge 

doseringen naproxen.  

Door het gelijktijdig gebruiken van probenecide (middel tegen jicht) wordt de werking van naproxen soms 

versterkt.  

Bij gelijktijdig gebruik met methotrexaat, een middel gebruikt bij de behandeling van bepaalde tumoren, is 

een ernstige verhoging van de giftigheid van methotrexaat waargenomen. De vocht uitdrijvende werking van 

furosemide, een plasmiddel, kan door naproxen worden verminderd.  

De uitscheiding via de nieren van lithium kan bij gelijktijdig gebruik van naproxen verminderen.  

Tevens kan het bloeddrukverlagend effect van beta-blokkeerders verminderd worden. Naproxen kan het 

gehalte van zidovudine, een middel gebruikt bij de behandeling van AIDSpatiënten, in het bloed doen 

toenemen. Een aanpassing van de dosering naproxen is echter niet noodzakelijk.  

Indien naproxen tegelijkertijd met ACE-remmers, middelen tegen verhoogde bloeddruk en hartkramp (angina 

pectoris), wordt gebruikt, bestaat een verhoogde kans op het optreden van een stoornis in de nierwerking.  

Naproxen kan de nadelige effecten van ciclosporine, een middel dat na een transplantatie afstotingsreacties 

onderdrukt, op de nier versterken.  

Bij gelijktijdig gebruik met corticosteroïden bestaat er een toegenomen kans op maag- of darmzweren en 

bloedingen.  

Bij gelijktijdig gebruik met plaatjesaggregatieremmers en selectieve serotonine-heropnameremmers bestaat 

er een toegenomen kans op een maagdarmbloeding.  

Zwangerschap en borstvoeding  

Naproxen kan het zwanger worden bemoeilijken. Informeer uw arts wanneer u zwanger wilt worden of als u 

bij gebruik van dit geneesmiddel problemen heeft bij het zwanger worden.  

Tenzij absoluut noodzakelijk niet gebruiken tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap, aangezien 

over het gebruik van dit middel in de zwangerschap bij de mens onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om 

de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Naproxen mag absoluut niet worden gebruikt tijdens de 

laatste drie maanden van de zwangerschap (zie rubriek “Neem Naproxen Accoord Tabletten niet in”).  

Naproxen wordt in de moedermelk teruggevonden. Daarom dient naproxen niet gebruikt te worden tijdens de 

periode van borstvoeding.  

Vraag u arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.  

Rijvaardigheid en het gebruik van machines  

Naproxen kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. Dit kan in bepaalde gevallen gevolgen hebben voor 

het vermogen tot het besturen van motorvoertuigen en/of het bedienen van (gevaarlijke) machines.  

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Naproxen Accord Tabletten  

Dit geneesmiddel bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet 

verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.  

3. Hoe worden Naproxen Accord Tabletten ingenomen  

Volg bij het innemen van Naproxen Accord Tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel 

uw arts of apotheker.  

De gebruikelijke dosering is:  

Bij reumatische aandoeningen, versleten gewrichten of andere ontstekingen van het bewegingsapparaat:  

375 mg - 750 mg per dag in twee giften met een tussenperiode van ongeveer 12 uur, waarbij de ochtend- en 

de avonddosis dient te worden vastgesteld op basis van de overheersende symptomen.  

Een aanvangsdosis van 750 mg per dag wordt aanbevolen bij:  

-   ernstige pijn of pijnaanvallen  

-   ernstige nachtpijn en/of ochtendstijfheid  

-   overzetten van ander antirheumatisch middel met hoge dosering op naproxen  

-   gewrichtsslijtage met ernstige pijn  

Over het algemeen is een onderhoudsdosering van 500 mg per dag voldoende, soms kan het nodig zijn de 

dosis tot 1000 mg per dag te verhogen.  

Bij pijn na operatie, zwellingen en menstruatiepijn:  

aanvangsdosis 500 mg, daarna 250 mg om de 8 tot 12 uur.  

Bij jichtaanval:  

aanvangsdosis 750 mg, dan 8 uur later 500 mg, daarna 250 mg om de 8 uur tot de aanval voorbij is.  

Bij kinderen vanaf 6 jaar:  

10 mg per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 2 keer met tussenperiode van 12 uur.  

Bij koorts bij kinderen ouder dan 6 jaar:  

aanvangsdosering 10 mg per kg, daarna 2,5 tot 5 mg per kg om de 8 uur. Niet meer dan 15 mg per kg 

lichaamsgewicht per 24 uur toedienen.  

Bij pijn en koorts bedraagt de dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:  

in het algemeen 1 tablet of zetpil à 250 mg iedere 8 tot 12 uur. De begindosering kan bij ernstige pijn of 

koorts verhoogd worden tot 500 mg naproxen. Als de klachten aanhouden kan na 12 uur nogmaals 250 mg 

naproxen gebruikt worden. Per dag mag niet meer dan 750 mg gebruikt worden. Ouderen mogen niet meer 

dan 500 mg per dag gebruiken.  

Bij bejaarden en bij stoornissen in de leverwerking dient de laagst mogelijke werkzame dosering te worden 

gebruikt.  

Bij patiënten met een verminderde nierdoorbloeding dient voor en tijdens de behandeling met naproxen de 

nierfunctie te worden gecontroleerd en eventueel een lagere dosering te worden gebruikt.  

Als u merkt of denkt dat Naproxen Accord Tabletten te sterk werkt, of juist te weinig, raadpleeg dan uw arts 

of apotheker.  

Wijze van innemen  

De tabletten innemen tijdens of na de maaltijd met een half glas water of melk.  

Wat u moet doen als u meer van Naproxen Accord Tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen  

De meest opvallende verschijnselen van overdosering zijn misselijkheid, braken, buikpijn, pijn in de maag, 

slaperigheid, duizeligheid, desoriëntatie, diarree, maagbloedingen, stuipen, verzuring van het bloed, 

vertraagde ademhaling. Wanneer u teveel naproxen heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met 

uw arts of apotheker.  

Wat u moet doen wanneer u ben vergeten Naproxen Accord Tabletten in te nemen  

Wanneer u vergeten bent uw dosis in te nemen, wacht dan tot het tijd is voor de volgende dosering. Neem 

niet meer dan de gewone hoeveelheid in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.  

4. Mogelijke bijwerkingen  

Geneesmiddelen zoals naproxen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een 

hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.  

Zoals alle geneesmiddelen kan Naproxen Accord Tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze 

krijgt.  

Regelmatig  

Brandend zuur in maag of slokdarm; misselijkheid; onaangenaam gevoel in de buik; verstopping; 

verminderde bloedstolling, waardoor mogelijk onderhuidse bloeduitstortingen; vochtophoping in weefsels en 

benauwdheid; hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid; oorsuizen; licht gevoel in het hoofd; huidaandoeningen en 

jeuk.  

Minder vaak  

mondslijmvliesontsteking; dorst; verminderde spijsvertering; diarree; braken; kleine onderhuidse 

bloedinkjes; hartkloppingen; gevoel van draaierigheid en duizeligheid; troebel zien; verminderd 

gehoorvermogen, zweten, bloedverlies in maag of darmen, maagzweer.  

Weinig tot zelden  

gevoel van droge mond; beschadiging van het maagdarmkanaal, onsteking van de slokdarm, ontsteking in 

verschillende delen van maag-darmkanaal, verergering van colitis en ziekte van Crohn, bloedbraken, 

ontsteking van de alvleesklier, keelirritatie, verminderde eetlust, ontstaan van een maag-darmzweer; 

bloedverlies uit het maag-darmkanaal of bloed in de urine; bloedbeeldafwijkingen, verhoogde bloeddruk, 

verhoogde aandrang tot plassen; eiwitten in de urine, nierontsteking, ernstige nierziekte, geelzucht, 

leverontsteking, verhoogd bloed kalium gehalte, slapeloosheid; abnormale dromen, nervositeit; spierzwakte; 

gevoel van welbehagen; vermoeidheid, verminderd concentratievermogen; lichte neerslachtigheid en 

temperatuurverlaging; zuurbranden, stuipen, hersenvliesontsteking.  

Zelden  

Acute plaatselijke vochtophoping van keel, huid en gewricht, vaatontsteking, hartfalen, vochtophoping in de 

longen, astma, overgevoeligheidsreacties, longontsteking, haaruitval, lichtovergevoeligheid van de huid en 

ernstige huidaandoeningen met blaarvorming, waaronder Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale 

necrolyse.  

Neem bij het hinderlijk aanhouden van deze bijwerkingen contact op met uw arts, evenals bij het optreden 

van bijwerkingen die niet in deze lijst voorkomen.  

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 

bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  

5. Hoe bewaart u Naproxen Accord Tabletten  

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.  

Bewaren beneden 25°C.  

Gebruik Naproxen Accord Tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na “Niet te 

gebruiken na” of “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.  

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw 

apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen 

bij de bescherming van het milieu.  

6. Aanvullende informatie  

Wat bevatten Naproxen Accord Tabletten  

De naam van uw geneesmiddel is Naproxen Accord Tabletten, en het werkzame bestanddeel is naproxen  

Naproxen Tabletten bevatten 250 mg of 500 mg naproxen.  

De tablet bevat de volgende hulpstoffen:  

Lactosemonohydraat, maïszetmeel, povidon (E1202), magnesiumstearaat (E572)  

Hoe ziet Naproxen Accord Tabletten er uit en wat is de inhoud van de verpakking  

Tabletten van 250 mg (witte tot vaalwitte ronde, afgeplatte tabletten met schuin aflopende randen met de 

opdruk ‘AP’ op de ene kant, en een afbreeklijn op de andere kant)  

Tabletten van 500 mg (witte tot vaalwitte capsulevormige tabletten met de opdruk ‘AR’ op de ene kant en een 

afbreeklijn op de andere kant) 

  

Tabletten à 250 mg of 500 mg in blisterverpakking (PVC/Al) van 10 stuks. Het doosje bevat 30 tabletten.  

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant  

Accord Healthcare Limited, Sage house, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, VK.  

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen  

RVG 24058: Naproxen Accord 250 mg Tabletten, tabletten  

RVG 24059: Naproxen Accord 500 mg Tabletten, tabletten  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2011. 

Advertisement