Advertisement

Furix 40 mg

Hovedinformasjon

 • Handelsnavn:
 • Furix
 • Tilgjengelig fra:
 • Nycomed Pharma AS
 • Dosering :
 • 40 mg
 • Legemiddelform:
 • Tablett
 • Enheter i pakken:
 • 98 stk blisterpakning, endose
 • Klasse:
 • C
 • Resept typen:
 • Resept
 • Bruke til:
 • Mennesker
 • Medisin typen:
 • allopathic narkotika
Advertisement

Dokumenter

Lokalisering

 • Tilgjengelig i:
 • Furix
  Norge
 • Språk:
 • norsk bokmål

Terapeutisk informasjon

 • Indikasjoner:
 • Alle former for ødemer, også ved sterkt nedsatt nyrefunksjon. Hypertensjon hvor tiazider er uegnet, som ved sterkt nedsatt nyrefunksjon eller diabetes. Forsert diurese ved intoksikasjoner. Forsøksvis hvor andre diuretika ikke har gitt effekt. Barn: Hovedindikasjon er hjertesvikt. For øvrig er indikasjonsområdet som angitt ovenfor.

Annen informasjon

Status

 • Kilde:
 • NMA
 • Siste oppdatering:
 • 09-08-2016

Pakningsvedlegg


PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Furix 20 mg tabletter

Furix 40 mg tabletter

furosemid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette

pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.  Hva Furix er, og hva det brukes mot

2.  Hva du må ta hensyn til før du bruker Furix

3.  Hvordan du bruker Furix

4.  Mulige bivirkninger

5.  Hvordan du oppbevarer Furix

6.  Ytterligere informasjon

1.        HVA FURIX ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i

pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Furix er et urindrivende og blodtrykksenkende middel. Furix virker på nyrene og øker utskillelsen av salter og vann. Dette merkes av de

fleste ved at urinmengden øker og at det blir nødvendig å late vannet oftere. Den urindrivende effekten kommer etter 1/2-1 time og varer 4-6

timer. Den blodtrykksenkende effekten varer lenger.

Furix brukes ved alle former for ødemer (væskeansamlinger i kroppen), og ved høyt blodtrykk der andre typer urindrivende midler ikke er

egnet.

2.        HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER FURIX

Bruk ikke Furix

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor furosemid eller lignende legemidler, såkalte sulfonamider (sulfapreparater) eller et av de andre

innholdsstoffene i Furix.

dersom du har alvorlig leversykdom

ved stopp i urinproduksjonen

ved høyt blodtrykk under graviditet

Vis forsiktighet ved bruk av Furix

dersom du har risiko for utvikling av elektrolyttforstyrrelser (forstyrrelser i kroppens væske- og saltomsetning) eller redusert blodvolum i

kroppen (hypovolemi)

dersom du har et saltfattig kosthold (bør unngås)

hvis du er disponert for urinsyregikt, da bør urinsyremengden i blodet måles

hvis du har diabetes, da urindrivende midler kan forverre tilstanden

Kaliumnivået i blodet må kontrolleres før behandlingen starter og regelmessig under behandlingen.

Dette er spesielt viktig hvis du bruker hjertemedisinen digitalis, har dårlig hjerte, dårlig leverfunksjon

og ved ensidig kost.

Urinmengden bør kontrolleres, dette er spesielt viktig hos pasienter med nedsatt urinutskillelse.

Bruk av andre legemidler sammen med Furix

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. For lite kalium i blodet øker effekten av

digitalis (hjertemedisin). Samtidig bruk av enkelte midler mot muskel- og leddsmerter (såkalte NSAIDs) kan redusere den vanndrivende

effekten. Furix kan øke sjansen for å få bivirkninger av visse antibiotika (aminoglykosider, cefalosporiner) når disse brukes samtidig.

Samtidig bruk av Furix og kloralhydrat (beroligende middel) anbefales ikke. Mengden litium (brukes ved manisk-depressiv sykdom) må

kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk av Furix. Virkningen kan påvirkes av midler mot epilepsi (fenytoin, karbamazepin). Forsiktighet

må utvises ved samtidig bruk av blodtrykkssenkende midler (ACE-hemmere). Behandlingen kan påvirkes ved samtidig inntak av

probenecid (giktmiddel), metotreksat (cellegift) og zidovudin (middel mot virusinfeksjon).

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk av Furix under graviditet.

Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Furix under amming annet enn når legen har bestemt det. Ammende mødre bør

være oppmerksomme på at melkemengden kan avta.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt

arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Furix antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Furix kan gi svimmelhet og tretthet, særlig i begynnelsen av

behandlingen, som kan nedsette reaksjonsevnen.

Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Furix

Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen

din før du tar dette legemidlet.

3.        HVORDAN DU BRUKER FURIX

Bruk alltid Furix slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.

Ved vannansamlinger (ødem) 20-40 mg pr. dag.

Ved høyt blodtrykk 20-80 mg daglig

Høyere doser kan være nødvendig.

Ved premenstruell tensjon 20-80 mg 5-7 dager før menstruasjon samt 1. menstruasjonsdag.

Vanlig dose for barn er:

1-3 mg pr. kg kroppsvekt pr. døgn.

Dosering i forbindelse med et måltid kan forsinke virkningen.

Tablettenes urindrivende effekt inntrer hurtig og du bør derfor unngå å ta tablettene rett før sengetid.

Dersom du tar for mye av Furix

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg

legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Symptomer på overdosering er: Kraftig vannlating og muskelkramper pga natriumkloridmangel.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.        MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Furix forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter): Nedsatt blodvolum. Forstyrrelser i kroppens saltbalanse på grunn av

økt utskillelse av kalsium, kalium, magnesium og natrium i urinen. Forstyrrelser i saltbalansen kan gi følgende symptomer: Muskelsvakhet,

appetittløshet, kvalme, diaré, svimmelhet og tretthet. Økt urinsyrenivå i blodet med økt risiko for urinsyregiktanfall. 

Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000 pasienter): Kvalme, brekninger.

Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Allergiske reaksjoner med hudutslett, kløe og betennelse i blodkar

(lege bør kontaktes ved hudutslett), forhøyet blodsukker, forandringer i blodbildet, øresus og hørselstap kan forekomme ved meget høye

doser, stopp i galleveien, hudreaksjoner ved lyseksponering, leverpåvirkning, akutt betennelse i bukspyttkjertelen.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette

pakningsvedlegget.

5.        HVORDAN DU OPPBEVARER FURIX

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25°C.

Bruk ikke Furix etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er

nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6.        YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Furix

Virkestoff er furosemid 20 mg eller 40 mg.

Hjelpestoffer er vannfri kolloidal silika, laktose, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, polyvidon og

risstivelse.

Hvordan Furix ser ut og innholdet i pakningen

Hvite, runde tabletter med delestrek på den ene siden og preget AB41 (20 mg) eller AB22 (40 mg) på den andre siden.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Nycomed Pharma AS, Asker Tilvirker

Nycomed Danmark ApS, Roskilde

Nycomed Pharma Sp.z o.o., Lyszkowice, Polen

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.

Nycomed Pharma AS

Postboks 205

1372 Asker

Tlf. 800 800 30

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 17/12/2009

Preparatomtale


1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Fel-O-Vax IV Vet, Injeksjonsvæske, suspensjon til katt

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Felint panleukopenivirus, CU4 (kattepestvirus)  10 5,6 TCID

Felint rhinotrakeittvirus, 605 (felint herpesvirus-I)  10 7,8 TCID

Felint calicivirus, 255  10 8,0 TCID

Felint chlamydia  10 5,1 ELD

*TCID= tissue culture infectious dose

** ELD= egg lethal dose

Adjuvans:

Etylenmaleatanhydrid (EMA) 10 mg

Neocryl A640 30 mg

Emulsigen SA (parafin olje-i-vann emulsjon) 50 mg

Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer

Virus er inaktivert med formalin, chlamydia med thiomersal

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Katt

4.2 Indikasjoner, med angivelse av målarter

Aktiv immunisering av katt mot kattepest, rhinotrakeitt, calicivirusinfeksjon og chlamydiainfeksjon.

4.3 Kontraindikasjoner

Syke og påkjente dyr skal ikke vaksineres

4.4 Spesielle advarsler

Ingen.

4.5 Særlige forholdsregler

Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr

Ved anafylaktiske reaksjoner bør det gis adrenalin.

Særlige forholdsregler for personer som tilfører veterinærpreparatet til dyr

Til operatøren:

Dette preparatet inneholder mineralolje. Utilsiktet injeksjon på menneske kan medføre sterk smerte og

hevelse, spesielt hvis preparatet injiseres i et ledd eller en finger. I I I sjeldne tilfeller kan tap av affisert

finger forekomme dersom behandling ikke igangsettes omgående.

Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Dersom smerte vedvarer i mer enn 12 timer etter legeundersøkelse, må du kontakte lege på nytt.

Til legen:

Dette preparatet inneholder mineralolje. Selv om bare en liten mengde er injisert kan utilsiktet injeksjon

på menneske medføre meget sterk hevelse, som for eksempel kan resultere i iskemisk nekrose og til og

med tap av affisert finger. Injeksjonsstedet må RASKT vurderes av kirurgisk ekspertise, og om

nødvendig må det foretas incisjon og utskylling av det affiserte området, spesielt nårsene eller

fingerbløtvev er involvert.

4.6 Bivirkninger (frekvens og alvorlighetsgrad)

Forbigående anorexi og slapphet kan forekomme i sjeldne tilfelle, spesielt hos rasekatter

4.7 Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging

Kan brukes til drektige og diegivende katter.

4.8 Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjoner

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen

med andre veterinærpreparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal

brukes før eller etter et annet veterinærpreparat.

4.9 Dosering og tilførselsvei

Omrystes før bruk

1 ml gis subkutant eller intramuskulært

Grunnimmunisering: For beskyttelse mot kattepest er det tilstrekkelig med en injeksjon.

For beskyttelse mot rhinotrakeitt, calicivirus og chlamydiainfeksjon er det nødvendig med to

injeksjoner med 3-4 ukers mellomrom.

Første vaksinasjon gis vanligvis ved 12 ukers alder. Ved stort smittepress kan katter ned til 6 ukers

alder vaksineres.

Hvis 1. vaksinedose gis for 12. leveuke, bor kattungen revaksineres etter ca. 4 og 8 uker.

Revaksinasjon:

En dose gis en gang årlig.

4.10 Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig

Se bivirkninger.

4.11 Tilbakeholdelsestid(er)

Ikke relevant.

5. IMMUNOLOGISKE EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk gruppe: Inaktiverte virus- og inaktiverte bakterievaksiner

ATCvet-kode: QI 06 AL 02

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Liste over hjelpestoffer

Etylenmaleinanhydrid (EMA), neocryl A-640, emulsigen SA (parafin olje-i-vann emulsjon),

MEM(eagles earles medium).

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger forlikelighetsstudier, bør dette veterinærpreparatet ikke blandes med andre

veterinærpreparater.

6.3 Holdbarhet

1 år.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C).

6.5 Indre emballasje, type og sammensetning

Engangssprøyter.

6.6 Særlige forholdsregler for deponering av ubrukt veterinærpreparat eller av avfallsmaterialer

fra bruken av slike preparater

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDFØRINGSTILLATELSE

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

Danmark

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

8127

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

11.02.2001

10. OPPDATERINGSDATO

15.11.2011

Advertisement