Yarvitan

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Yarvitan
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Yarvitan
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Klieb
 • Żona terapewtika:
 • minbarra. prodotti tad-dieta, Antiobesity Preparazzjonijiet
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Bħala għajnuna fil-ġestjoni tal-piż żejjed u l-obeżità fil-klieb adulti. Biex jintuża bħala parti minn programm ġenerali ta 'ġestjoni tal-piż li jinkludi wkoll bidliet fid-dieta xierqa. L-introduzzjoni ta 'bidliet xierqa fl-istil tal-ħajja. eżerċizzju miżjud), flimkien ma 'dan il-programm ta' ġestjoni tal-piż, jistgħu jipprovdu benefiċċji addizzjonali.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 3

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Irtirat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000113
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 13-11-2006
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000113
 • L-aħħar aġġornament:
 • 02-10-2019

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

16/20

B. FULJETT TA' TAGĦRIF FIL-PAKKETT

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

17/20

FULJETT TA’ TAGĦRIF FIL-PAKKETT

Yarvitan 5 mg/ml soluzzjoni orali għal klieb

Aqra dan il-fuljett sew qabel ma tibda tagħti l-mediċina lil kelb tiegħek:

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa taqrah

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek

Din il-mediċina ġiet preskritta għall-kelb tiegħek u m’għandekx tgħaddiha lil kelb ieħor

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI LI JĦALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Yarvitan 5 mg/ml soluzzjoni orali għal klieb

Mitratapide

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Mitratapide 5 mg/ml

Butylated hydroxyanisole (E 320)

Soluzzjoni bla kulur li tagħti daqsxejn fl-isfar.

4.

INDIKAZZJONI (JIET)

Yarvitan huwa indikat bħala għajnuna fil-kontroll ta’ piż żejjed u obesità fi klieb adulti. Biex jintuża

bħala parti minn programm sħiħ għal kontroll tal-piż li jinkludi wkoll bidliet xierqa fid-dieta. L-

introduzzjoni ta’ bidliet adattati fil-mod ta’ ħajja (e.g. aktar eżerċizzji), flimkien ma’ dan il-programm

ta’ kontroll tal-piż jista’ jipprovdi benefiċċji addizzjonali.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

M’għandekx tagħti Yarvitan:

jekk il-kelb tiegħek għandu l-fwied indebolit.

jekk il-kelb tiegħek għandu ipersensittività (allerġiku) għall-mitratapide jew xi wieħed mis-

sustanzi l-oħra.

jekk il-kelba t

iegħek hija tqila jew qed tredda’.

‘il-klieb li għandhom inqas minn 18-il xahar.

jekk

il-piż

żejjed

l-obesità

fil-kelb

tiegħek

huma

kkawżati

minn

marda

sistemika

konkomittanti

bħal

ipotajrojdiżmu

(kawża

ta’

malfunzjoni

tal-glandola

tat-tajrojd)

iperadrenokortiċiżmu.(kawża ta’ malfunzjoni tal-glandola adrenali).

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

18/20

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Għarraf lit-tabib veterinarju hekk tinnota xi wieħed minn dawn li ġejjin:

nuqqas t’aptit sinifikanti. In-nuqqas t’aptit jista’ jseħħ waqt it-trattament. Dan hu relatat mal-

mod kif jaħdem il-prodott u m’għandux jiġi kkonsidrat bħala effett mhux mixtieq, għajr meta

jsir sinifikanti ħafna (dan meta l-kelb ikun waqaf milli jiekol għal jumejn konsekuttivi).

remettar

dijarrea

ippurgar merħi

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, dawn l-effetti kollaterali huma ħfief u ma jdumux ħafna. F’każ illi effett

kollaterali jseħħ b’mod ripetut jew inkella jekk il-kelb jieqaf jiekol għal jumejn sħaħ, waqqaf l-

amministrazzjoni tal-Yarvitan lill-kelb tiegħek u fittex li tieħu l-parir tal-veterinarju tiegħek kemm

jista’ jkun malajr. Fi studji tal-laboratorju, kien hemm tnaqqis rilevat fl-albumina, globulina, proteini

totali, kalċju u alkaline phosphatase fis-sirum u żjieda fl-ALT u AST wara l-għoti tal-prodott fid-doża

ta’

trattament

irrakomandata.

Barra

minn

hekk,

minn

daqqiet

ġiet

osservata

l-iperkalemija.

Ġeneralment, is-severita ta’ dawn l-effetti żdidiet b’żieda fid-doża. Tipikament, dawn l-effetti marru

lura għan-normal, jew bdew jidhru li qed ibattu fi żmien ġimagħatejn wara l-aħħar tat-trattament.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra

mhux msemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-

tabib veterinarju tiegħek:

7.

SPEĊJI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Dejjem għandek tagħti Yarvitan kif jgħidlek il-veterinarju tiegħek. Għandek tiċċekkja mal-veterinarju

tiegħek jekk inti m’intiex ċert. Id-doża li ġeneralment tingħata hi ta’ 0.63 mg mitratapide/kg piż

korporali kuljum (1 ml tal-prodott għal kull 8 kg). Il-pipetti tad-dożaġġ ipprovduti mal-prodott juru l-

gradi li jikkorispondu mal-piż korporali attwali tal-kelb.

Agħti l-prodott oralment f’2 perijodi ta’ 21 jum b’intervall ta’ 14-il jum mingħajr ma jsir ebda

trattament bejnithom.

Jum 1-21

Jum 22-35

Jum 36-56

trattament

l-ebda trattament

trattament

Ikel normali

Programm ta’

nutrizzjoni

Programm ta’ nutrizzjoni

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Sabiex tingħata d-doża li suppost, il-kelb għandu jintiżen fl-1 jum u fil-35 jum (dan hu l-bidu ta’ kull

perijodu ta’ trattament).

Uża l-pipetta li tiddoża kif ipprovduta mal-prodott. Imla s-siringa billi tiġbed il-planġer sakemm jilħaq

il-marka tal-pipetta li tikkorrispondi għal piż korporali korrett tal-kelb.

It-trattament għandu jingħata ma’ l-ikel. Għalhekk amministra l-prodott bis-siringa f’porzjon ta’ l-ikel.

Ġaladarba l-kelb ikun kiel il-porzjon kollu, agħti l-ammont li jmiss ta’ ikel lill-kelb.

Wara kull doża, is-siringa għandha titneħħa minn ġol-flixkun. Il-pipetta għandha tiġi mlaħalħa u

mnixxfa u l-għatu magħluq sew.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

19/20

Matul l-ewwel 21 jum ta’ trattament, il-kwantità ta’ ikel li jirċievi l-annimal tista’ jibqa’ l-istess. Wara,

il-kelb tiegħek għandu jsegwi programm ta’ nutrizzjoni. It-tabib veterinarju tiegħek għandu jagħtik

parir fuq it-tip ta’ ikel li l-kelb tiegħek jeħtieġ. Dan jista’ jinkiseb jew b’ikel regolari ta’ l-annimali

domestiċi jew b’ikel ta’ l-annimali domestiċi li għandu ftit kaloriji (dieta).

Sabiex jiġi evitat li jerġa jiżdied il-piż, huwa meħtieġ li jissokta r-reġim ta’ l-ikel għall-manteniment

wara t-tmiem tat-trattament bil-prodott.

It-trattament b’mirtrapide għandu jiġi ristrett għal kors ta’ trattament wieħed għal kull kelb.

10.

PERJODU TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Tagħmlux fil-friġġ.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux bżonn ta’ kondizzjonijiet ta’ ħażna speċj

ali.

Tużax wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna (JIS.).

Iż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott wara li jinfetaħ il-kontenitur għall-ewwel darba: 3 xhur.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma ġietx stabilita waqt it-tqala u fi żmien il-ħalib. Fi klieb

għal skopijiet ta’ tnissil, l-użu tal-prodott ma ġiex evalwat.

Jekk jogħġbok għarraf lit-tabib veterinarju jekk il-kelb tiegħek qed jieħu jew riċentement ħa mediċini

oħra, anke dawk mhux preskritti. Ma kien hemm l-ebda interazzjonijiet osservati fi studji meta

Yarvitan ġie mogħti flimkien ma’ NSAIDs (carprofen, meloxicam) jew inibituri tal-ACE (enalapril,

benazepril). Interazzjonijiet ma’ tipi oħra ta’ mediċini ma ġewx mistħarrġa b’mod speċifiku. L-

assorbiment ta’ mediċini li jinħallu fil-lipidi użati flimkien ma’ mitratapide ma ġiex mistħarreġ. Il-

veterinarju tiegħek għandu jissorvelja mill-qrib it-teħid ta’ mediċini oħra flim

kien mal-prodott.

F’każ li jkun hemm remettar, dijareja jew l-ippurgar ikun artab ripetutament jew jekk il-kelb ma

jiekolx għal jumejn wara xulxin, waqqaf l-amministrazzjoni tal-Yarvitan lill-kelb tiegħek u ħu l-parir

tal-veterinarju tiegħek kemm jista’ jkun malajr. F’każ li t-trattament hu interrot minħabba r-remettar,

huwa rakkomandat li meta t-trattament jissokta, il-prodott għandu jiġi mogħti wara ikla. Barra minn

hekk it-trattament għandu jitwaqqaf u għandu jittieħed il-parir ta’ veterinarju meta t-telf fil-piż

korporali osservat huwa mgħaġġel u sever.

F’każ li tingħata doża eċċessiva aċċidentali, għandha tingħata terapija għas-sintomi. Ma jeżisti l-ebda

antidotu speċifiku.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali

F'każ aċċidentali ta’ amministrazzjoni lilek innifsek, fittex tabib mal-ewwel u qis li turih il-pakkett jew

il-fuljett ta' informazzjoni li jkun fih ġewwa.

F’każ aċċidentali li jkun hemm kuntatt ma’ l-għajnejn, laħlaħ minnufih b’ammonti kbar ta’ ilma.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

20/20

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m’għandhomx jiġu mormija ġo l-ilma jew ma’ l-iskart domestiku.

Staqsi lil veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa minnek.

Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-

PAKKETT

07/2007

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini (EMEA) http://emea.europa.eu

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Daqsijiet tal-pakkett – flieken tal-ħġieġ ambra: li fihom : 55ml:

10 kg piż korporali, 120ml:

22 kg

piż korporali, 210ml:

40 kg piż korporali.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistgħu jitpoġġew fis-suq.