Voriconazole Hikma (previously Voriconazole Hospira)

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Voriconazole Hikma (previously Voriconazole Hospira)
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Voriconazole Hikma (previously Voriconazole Hospira)
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • ANTIMIKOTIĊI GĦALL-UŻU SISTEMIKU
 • Żona terapewtika:
 • Infezzjonijiet batterjali u l-Mikożi, Asperġillożi, Kandidjasi
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Voriconazole huwa triazole bi spettru wiesa'li aġent antifungali u hija indikata fl-adulti u t-tfal b'età minn 2 snin u l-fuq kif ġej:trattament ta 'asperġillożi invażiva;it-trattament ta'candidaemia f'pazjenti mhux newtropeniċi;il-kura ta' fluconazole-'infezzjonijiet invażivi serji Candida reżistenti (inkluż C. krusei);il-kura ta'infezzjonijiet fungali serji kkawżati minn Scedosporium spp. u Fusarium spp. Voriconazole għandu jingħata primarjament lil pazjenti b'progressiva, possibbilment ta'theddida għall-ħajja infezzjonijiet. Profilassi ta ' infezzjonijiet fungali invażivi f'riskju għoli alloġeneiċi trapjant ta'ċelloli staminali ematopojetiċi (HSCT)riċevituri.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 5

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/003737
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 26-05-2015
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/003737
 • L-aħħar aġġornament:
 • 24-05-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/17796/2017

EMEA/H/C/003737

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Voriconazole Hikma

vorikonażol

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Voriconazole Hikma.

Dan jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-

kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’

Voriconazole Hikma.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Voriconazole Hikma, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett

ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X’inhu Voriconazole Hikma u għal xiex jintuża?

Voriconazole Hikma huwa mediċina antifungali li tintuża għall-kura ta' adulti u tfal li għandhom aktar

minn sentejn li għandhom l-infezzjonijiet li ġejjin ikkawżati minn fungu:

asperġillożi invażiva (tip ta’ infezzjoni fungali kkawżata minn Aspergillus);

kandidemija (tip ieħor ta’ infezzjoni fungali kkawżata minn Candida) f’pazjenti li għandhom

għadd normali ta’ ċelloli bojod fid-demm;

infezzjonijiet invażivi serji minn Candida meta l-fungu jkun reżistenti għal flukonażol (mediċina

antifungali oħra);

infezzjonijiet fungali serji kkawżati minn Scedosporium jew minn Fusarium (żewġ tipi differenti

ta’ fungu).

Meta jintuża għall-kura ta’ infezzjonijiet fungali, Voriconazole Hikma huwa maħsub l-aktar għal pazjenti

b’infezzjoniijiet li jkunu qegħdin jiggravaw u li jistgħu jkunu ta’ periklu għall-ħajja.

Voriconazole Hikma jintuża wkoll biex jipprevjeni infezzjonijiet fungali f’pazjenti li jkun sarilhom

trapjant ta' ċelloli staminali (tad-demm) ematopojetiċi (trapjant ta’ tip ta’ ċelloli staminali li jistgħu

jiżviluppaw f’ċelloli tad-demm) u li jkunu f'riskju għoli ta’ infezzjoni.

Voriconazole Hikma

EMA/17796/2017

Paġna 2/3

Voriconazole Hikma fih is-sustanza attiva vorikonażol. Huwa "mediċina ġenerika". Dan ifisser li

Voriconazole Hikma huwa simili għall-‘mediċina ta’ referenza’ diġà awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE)

bl-isem kummerċjali Vfend. Għal aktar informazzjoni dwar il-mediċini ġeneriċi, ara d-dokument ta’

mistoqsijiet u tweġibiet hawnhekk.

Kif jintuża Voriconazole Hikma?

Voriconazole Hikma huwa disponibbli bħala trab sabiex ikun magħmul soluzzjoni għal infużjoni (dripp)

fil-vina. Jingħata darbtejn kuljum. Id-doża rrakkomandata ta' Voriconazole Hikma li għandha tingħata

tiddependi skont il-piż tal-pazjent.

Il-pazjenti jridu jirċievu doża inizjali ogħla (doża tal-bidu) fl-ewwel jum. L-għan tad-doża ta’ tagħbija

huwa li jintlaħqu livelli stabbli malajr fid-demm. Imbagħad wara d-doża tal-bidu tingħata doża ta’

manteniment li tista’ tiġi aġġustata skont ir-rispons tal-pazjent. Id-doża tista’ tiżdied jew titnaqqas

skont kif jirrispondi l-pazjent.

Kemm id-doża tal-bidu, kif ukoll id-doża ta' manteniment jingħataw b'infużjoni, iżda ladarba l-pazjenti

jaraw titjib, it-tobba li jordnaw il-mediċina għandhom jikkunsidraw li jaqilbu l-pazjenti għal mediċina li

fiha vorikonażol li tista' tingħata mill-ħalq.

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b'riċetta tat-tabib.

Kif jaħdem Voriconazole Hikma?

Is-sustanza attiva f’Voriconazole Hikma, il-vorikonażol, tagħmel parti mill-klassi "triażol” ta' mediċini

antifungali. Din taħdem billi tipprevjeni l-formazzjoni tal-ergosterolu, li huwa parti importanti mill-ħitan

taċ-ċelloli fungali. Mingħajr l-ergosterolu, il-fungu ma jkunx jista' jinfirex jew imut. Il-lista ta’ fungi li

Voriconazole Hikma huwa attiv kontrihom tinsab fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott (parti wkoll

mill-EPAR).

Kif ġie studjat Voriconazole Hikma?

Bħal kull mediċina oħra, il-kumpanija pprovdiet studji dwar il-kwalità tal-vorikonażol. Ma kienx hemm

bżonn għal studji ta' 'bijoekwivalenza' biex jinvestigaw jekk vorikonażol huwiex assorbit similarment

bħall-mediċina ta' referenza, Vfend, biex jipproduċi l-istess livell ta' sustanza attiva fid-demm. Dan

minħabba li l-vorikonażol jingħata permezz ta' infużjoni fil-vina, għaldaqstant is-sustanza attiva tmur

direttament fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm.

X’inhuma l-benefiċċji u r-riskji ta’ Voriconazole Hikma?

Billi Voriconazole Hikma huwa mediċina ġenerika, il-benefiċċju u r-riskji tiegħu jitqiesu l-istess bħal

dawk tal-mediċina ta’ referenza.

Għaliex ġie approvat Voriconazole Hikma?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) tal-Aġenzija kkonkluda li, b’mod

konformi mar-rekwiżiti tal-UE, Voriconazole Hikma wera li huwa komparabbli ma' Vfend. Għaldaqstant

il-fehma tas-CHMP kienet li, bħal fil-każ ta’ Vfend, il-benefiċċji huma akbar mir-riskji identifikati. Il-

Kumitat irrakkomanda li Voriconazole Hikma jkun approvat għall-użu fl-UE.

Voriconazole Hikma

EMA/17796/2017

Paġna 3/3

X’miżuri qed jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effikaċi ta’ Voriconazole

Hikma?

Ġie żviluppat pjan ta' ġestjoni tar-riskju li jiżgura li Voriconazole Hikma jintuża bl-aktar mod sigur

possibbli. Abbażi ta’ dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġiet

inkluża informazzjoni rigward is-sigurtà ta’ Voriconazole Hikma, fosthom il-prekawzjonijiet xierqa li

għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u mill-pazjenti.

Aktar informazzjoni tinstab fis-sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju

Aktar tagħrif dwar Voriconazole Hikma

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Voriconazole Hikma fis-27 ta’ Mejju 2015.

L-EPAR sħiħ u s-sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju għal Voriconazole Hikma jinstabu fis-sit

elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b’Voriconazole Hikma, aqra l-fuljett ta’ tagħrif (parti

wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

L-EPAR sħiħ tal-mediċina ta’ referenza jinstab ukoll fis-sit elettroniku tal-Aġenzija.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’01-2017.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’

TAGĦRIF

Fuljett ta’

tagħrif:

Informazzjoni

għall-utent

Voriconazole Hikma 200 mg trab

għal

soluzzjoni

għall-infużjoni

Voriconazole

Aqra dan il-fuljett kollu qabel tibda

tieħu

din

il-mediċina

peress li fih informazzjoni importanti

għalik.

-

Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-

Jekk ikollok xi mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek.

-

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom

il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

-

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi

effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett (ara sezzjoni 4).

X’hemm f’dan il-fuljett:

X’inhu Voriconazole Hikma u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Voriconazole Hikma

Kif għandek tieħu Voriconazole Hikma

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Voriconazole Hikma

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Voriconazole Hikma u

għalxiex

jintuża

Voriconazole Hikma fih is-sustanza attiva voriconazole. Voriconazole Hikma huwa mediċina

antifungali. Huwa jaħdem billi joqtol jew iwaqqaf it-tkabbir tal-moffa li tikkawża l-infezzjonijiet.

Huwa jintuża għat-trattament tal-pazjenti (adulti u tfal li għandhom aktar minn sentejn) li għandhom:

aspergillosis invażiva (tip ta’ infezzjoni fungali b’Aspergillus sp),

kandidemija (tip ieħor ta’ infezzjoni fungali minħabba Candida sp) f’pazjenti li m’għandomx

newtropenja (pazjenti li m’għandhomx għadd ta’ ċelloli bojod tad-demm baxx mhux normali),

infezzjonijiet invażivi serji ta’ Candida sp. fejn il-moffa hija reżistenti għal fluconazole

(mediċina antifungali oħra),

infezzjonijiet fungali serji kkawżati minn Scedosporium spp. u Fusarium spp. (żewġ

speċi differenti ta’ fungus).

Voriconazole Hikma huwa maħsub għal pazjenti b’infezzjonijiet ta’ moffa li qed immorru għall-

agħar, li jistgħu jkunu ta’ periklu għall-ħajja.

Prevenzjoni ta’ infezzjonijiet fungali f’pazjenti li jkunu ngħataw trapjant tal-mudullun u li jkunu f’riskju

għoli.

Dan il-prodott għandu jittieħed biss taħt is-superviżjoni ta’ tabib.

2.

X’għandek

tkun taf qabel ma

tieħu

Voriconazole Hikma

Tiħux

b’Voriconazole Hikma:

jekk inti allerġiku għal sustanza attiva voriconazole, jew għal sulfobutylether beta

cyclodextrin sodium (elenkati f’sezzjoni 6).

Huwa importanti ħafna li tinforma lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan

l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta, jew mediċini erbali.

Il-mediċini fil-lista segwenti m’għandhomx jittieħdu waqt il-kura tiegħek b’Voriconazole Hikma:

Terfenadine (użat għal allerġija)

Astemizole (użat għal allerġija)

Cisapride (użat għal problemi ta’ l-istonku)

Pimozide (użat għall-kura ta’ mard mentali)

Quinidine (użat għal taħbit tal-qalb irregolari)

Rifampicin (użat għall-kura tat-tuberkulosi)

Efavirenz (użat għall-kura tal-HIV) f’dożi ta’ 400 mg u aktar darba kuljum

Carbamazepine (użat għall-kura ta’ attakki ta’ puplesija )

Phenobarbital (użat għal nuqqas ta’ rqad sever u attakki ta’ puplesija)

Alkalojdi tal-ergotina (eż., ergotamine, dihydroergotamine; użati għall-emigranja)

Sirolimus (użat f’pazjenti tat-trapjanti)

Ritonavir (użat għall-kura ta’ HIV) f’dożi ta’ 400 mg u aktar darbtejn kuljum

St. John’s Wort (fexfiex) (suppliment erbali)

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek qabel tieħu Voriconazole Hikma jekk:

Kellek reazzjoni allerġika għal azoles oħrajn.

Qed tbati minn, jew xi darba kellek mard tal-fwied. Jekk għandek mard tal-fwied, it-tabib

tiegħek jista’ jordnalek doża aktar baxxa ta’ Voriconazole Hikma. It-tabib tiegħek għandu

wkoll jimmonitorja l-funzjoni tal-fwied tiegħek waqt li tkun qed tiġi kkurat/a b’Voriconazole

Hikma billi jagħmillek testijiet tad-demm.

Huwa magħruf li għandek kardjomijopatija, taħbit irregolari tal-qalb, taħbit tal-qalb bil-mod

jew anormalità ta’ l-elettrokardjogramma (ECG) imsejħa ‘sindromu tal-QTc twil’.

Għandek tevita kull dawl tax-xemx u esponiment għax-xemx waqt li qed tingħata l-kura. Importanti li

tgħatti il-partijiet tal-ġilda esposti għax-xemx u li tuża skrin biex jipproteġik mix-xemx b’ċans tajjeb

ta’ protezzjoni kontra x-xemx (SPF - sun protection factor), billi jista’ jkun hemm sensittività akbar

tal-ġilda għar-raġġi UV tax-xemx. Dawn il-prekawzjonijiet japplikaw ukoll għat-tfal.

Waqt li tkun qed tingħata kura b’Voriconazole Hikma:

għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk tiżviluppa

ħruq mix-xemx

raxx sever tal-ġilda jew infafet

uġigħ fl-għadam.

Jekk tiżviluppa disturbi tal-ġilda kif deskritt hawn fuq, it-tabib tiegħek jista’ jirreferik għand

dermatologu, li wara konsultazzjoni jista’ jiddeċiedi li jkun importanti għalik li tibqa’ tmur għandu fuq

bażi regolari. Hemm possibbilità żgħira li jista’ jiżviluppa kanċer tal-ġilda bl-użu fit-tul ta’

Voriconazole Hikma.

It-tabib tiegħek għandu jimmonitorja l-funzjoni tal-fwied tiegħek billi jagħmillek testijiet tad-demm.

Tfal u adolexxenti

Voriconazole Hikma m’għandux jingħata lit-tfal ta’ anqas minn sentejn.

Mediċini

oħra

u Voriconazole Hikma

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi

mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Ċerti mediċini, meta jittieħdu fl-istess ħin ma’ Voriconazole Hikma, jistgħu jaffettwaw il-mod kif

jaħdem Voriconazole Hikma jew Voriconazole Hikma jista’ jaffettwa l-mod kif jaħdmu huma.

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu l-mediċina li ġejja, billi jekk ikun possibbli għandha tiġi evitata

kura b’Voriconazole Hikma fl-istess ħin:

Ritonavir (użat għall-kura ta’ l-HIV) f’dożi ta’ 100 mg u aktar darbtejn kuljum

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin, billi t-trattament

b’Voriconazole Hikma fl-istess ħin għandu jkun evitat, u jista’ jkun meħtieġ aġġustament fid-doża

ta’ voriconazole:

Rifabutin (użat għall-kura tat-tuberkulosi). Jekk diġà qed tiġi kkurat/a b’Rifabutin l-għadd

tad-demm tiegħek u l-effetti sekondarji għal rifabutin iridu jiġu mmonitorjati.

Phenytoin (użat għall-kura ta’ l-epilessija). Jekk diġà qed tiġi kkurat/a b’phenytoin

il-konċentrazzjoni ta’ phenytoin fid-demm tiegħek trid tiġi mmonitorjata matul il-kura

tiegħek b’Voriconazole Hikma u d-doża tiegħek tista’ tiġi aġġustata.

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin, billi jista’ jkun meħtieġ

aġġustament fid-doża jew monitoraġġ sabiex jiġi aċċertat li l-mediċini u/ jew Voriconazole Hikma

ikunu għadhom qed ikollhom l-effett mixtieq:

Warfarin

sustanzi

oħra

kontra

l-koagulazzjoni

tad-demm

(eż.

phenprocoumon, acenocoumarol; użati biex jirritardjaw it-tagħqid tad-demm)

Ciclosporin (użat f’pazjenti tat-trapjanti)

Tacrolimus (użat f’pazjenti tat-trapjanti)

Sulfonylureas (eż. tolbutamide, glipizide, u glyburide) (użati għad-dijabete)

Statins (eż. atorvastatin, simvastatin) (użati biex ibaxxu l-kolesterol)

Benzodiazepines (eż. midazolam, triazolam) (użati għal nuqqas ta’ rqad sever u stress)

Omeprazole (użat għall-kura ta’ l-ulċeri)

Kontraċettivi orali (jekk tieħu Voriconazole Hikma waqt li tkun qed tuża kontraċettivi orali,

jista’ jkollok effetti mhux mixtieqa bħal dardir u disturbi mestrwali)

Alkalojdi vinka (eż., vincristine u vinblastine) (użati fil-kura tal-kanċer)

Indinavir u inibituri oħra tal-protease ta’ l-HIV (użati għall-kura ta’ l-HIV)

Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (eż. efavirenz, delavirdine, nevirapine)

(użati għall-kura ta’ l-HIV) (ċerti dożi ta’ efavirenz MHUX suppost jittieħdu fl-istess ħin ma

voriconazole)

Methadone (użat għat-trattament tal-vizzju tat-teħid ta’ l-eroina)

Alfentanil u fentanyl u opiates oħra li jaħdmu fuq qasir żmien bħal sulfentanil (mediċini

kontra l-uġiegħ li jintużaw għal proċeduri kirurġiċi)

Oxycodone u opiates oħra li jaħdmu fuq tul ta’ żmien bħal hydrocodone (użati kontra

l-uġigħ moderat u sever)

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (eż. ibuprofen, diclofenac) (użati kontra l-uġigħ

u infjammazzjoni)

Fluconazole (użat għal infezzjonijiet fungali)

Everolimus (użat għal trattament ta’ kanċer avanzat fil-kliewi u f’pazjenti bi trapjanti).

Tqala u

treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir

tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Voriconazole Hikma m’għandux jittieħed waqt it-tqala, sakemm ma jkunx indikat mit-tabib

tiegħek. Għandha tintuża kontraċezzjoni effettiva fin-nisa li jistgħu jinqabdu tqal. Ikkuntattja

lit-tabib tiegħek immedjatament jekk tinqabad tqila waqt li tkun qiegħda tieħu Voriconazole

Hikma.

Sewqan u

tħaddim

ta’ magni

Voriconazole Hikma jista’ jikkawża vista mċajpra jew sensittività skomda għad-dawl. Issuqx jew

tħaddem għodod jew magni waqt li tkun affettwat. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk tesperjenza dan.

Voriconazole Hikma fih is-sodju

Kull kunjett ta’ Voriconazole Hikma fih 217.6 mg ta’ sodju. Inti għandek tieħu dan in konsiderazzjoni

jekk qiegħed fuq dieta ta’ sodju kkontrollat.

3.

Kif

għandek

tieħu

Voriconazole Hikma

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina eżatt kif qallek it-tabib tiegħek. Tkellem mat-tabib jew

mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

It-tabib tiegħek jistabbilixxi d-doża tiegħek skont il-piż u t-tip ta’ infezzjoni li għandek.

It-tabib tiegħek jista’ jibdel id-doża tiegħek skont il-kondizzjoni tiegħek.

Id-doża rakkomandata għall-adulti (inkluż pazjenti anzjani) hija kif ġej:

Fil-vini

Doża

għall-ewwel

24

siegħa

6 mg/kg kull 12-il siegħa għall-

(Doża inizjali)

ewwel 24 siegħa.

Doża

wara l-ewwel 24

siegħa

4 mg darbtejn kuljum

(Doża ta’ Manteniment)

Jiddependi fuq ir-rispons tiegħek għall-kura, it-tabib tiegħek jista’ jnaqqas id-doża għal

3 mg/kg darbtejn kuljum.

It-tabib jista’ jiddeċiedi li jnaqqas id-doża jekk inti jkollok ċirrożi ħafifa għal moderata.

Użu

fit-tfal u fl-adolexxenti

Id-doża normali għat-tfal u teenagers hija kif ġej:

Fil-vina

Tfal minn 2 sa anqas minn 12-il

sena u teenagers ta’ bejn 12 u

14-il sena li ji#nu inqas minn

50 kg

Teenagers ta’ bejn 12 sa 14-il

sena li jiżnu 50 kg jew aktar; u

t-teenagers kllha akbar minn 14-

il sena

Do

ża

għall-ewwel

24

siegħa

(Doża inizjali)

9 mg/kg kull 12-il siegħa għall-

ewwel 24 siegħa

6 mg/kg kull 12-il siegħa għall-

ewwel 12-il siegħa għall-ewwel

24 siegħa

Do

ża

wara l-ewwel 24

siegħa

(Doża ta’ manteniment)

8 mg/kg darbtejn kuljum

4 mg/kg darbtejn kuljum

Skont ir-rispons għall-kura, it-tabib jista’ jżid jew inaqqas id-doża tiegħek tal-ġurnata.

Voriconazole

Hikma

trab

għal

soluzzjoni

għal

infużjoni

jiġi

rikostitwit

dilwit

għall-konċentrazzjoni korretta mill-ispiżjar jew infermier tal-isptar tiegħek. (Jekk jogħġbok irreferi

għall-aħħar ta’ dan il-fuljett għal aktar tagħrif)

Dan se jingħatalek b’infużjoni fil-vini (ġo vina) b’rata massima ta’ 3 mg/kg fis-siegħa mifruxa

fuq siegħa sa 3 sigħat.

Jekk inti jew it-tifel/tifla tiegħek qed tieħdu

Voriconazole Hikma

għall-prevenzjoni ta’

infezzjonijiet fungali, ittabib tiegħek jista’ jwaqqaf it-trattament b’

Voriconazole Hikma

jekk inti jew it-tifel/tifla tiegħek tiżviluppaw effetti sekondarji assoċjati mat-trattament.

Jekk tkun insejt

tieħu

doża

ta’ Voriconazole Hikma:

Billi inti se tingħata din il-mediċina taħt sorveljanza medika mill-qrib, mhux probabbli li tfalli

doża. Madankollu, għid lit-tabib jew spiżjar tiegħek jekk taħseb li tkun intesiet xi doża.

Jekk tieqaf

tieħu

Voriconazole Hikma:

It-trattament b’Voriconazole Hikma ser ikompli skont il-parir tat-tabib tiegħek, madankollu t-tul

ta’ żmien ta’ trattament b’voriconazole m’għandux jaqbeż is-6 xhur.

Pazjenti li għandhom is-sistema immunitarja dgħajfa, jew dawk b’infezzjonijiet diffiċli jista’

jkollom bżonn trattament għal aktar fit-tul sabiex l-infezzjoni ma terġax tfeġġ. Jista’ jkun li jaqilbuk

min trattament ta’ infużjoni fil-vina għal pilloli jekk il-kundizzjoni taqleb għal aħjar.

Meta l-kura b’Voriconazole Hikma tiġi mwaqqfa mit-tabib tiegħek inti m’għandek tesperjenza ebda

effetti.

Jekk ikollok xi mistoqsijiet oħra dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew

l-infermier tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina jista’ jkollha effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Jekk ikun hemm xi effetti sekondarji, il-biċċa l-kbira tagħhom aktarx li jkunu żgħar u

temporanji. Madankollu, xi wħud jistgħu jkunu serji u jeħtieġu attenzjoni medika.

Effetti sekondarji serji – Waqqaf Voriconazole Hikma u kellem tabib immedjatament

Raxx

Suffejra; Bidla fit-testijiet tad-demm tal-funzjoni tal-fwied

Pankrejatite

Effetti sekondarji

oħra

-

Komuni ħafna ( jistgħu jeffetwaw aktar minn 1 kull 10 pazjent )Indeboliment viżwali (tibdil fil-

vista , inkluż vista mċajpra, tibdil fil-kulur li tara, intolleranza mhux normali għall-perċezzjoni

viżiva tad-dawl, ma tarax il-kuluri, disturbi fl-għajnejn, tara raġġieri, ma tarax billejl, vista

titbandal, tara xrar, awra viżiva, preċiżjoni viżiva mnaqqsa, luminożità viżiva, telf ta’ parti mill-

kamp viżiv normali, tikek qabel l-għajnejn)

Deni

Raxx

Dardir, rimettar, dijarea

Uġigħ ta’ ras

Nefħa fl-estremitajiet

Uġigħ fl-istonku

Diffikultajiet biex tieħu n-nifs Żieda fl-enzimi fil-fwied

Komuni ( jistgħu jeffetwaw sa1 kull 10 pazjenti)

Infjammazjoni tas-sinus, infjammazzjoni tal-ħanek, sirdat, dgħufija

Ammonti baxxi ta’ xi tipi, inkluż severi, ta’ ċelluli tad-demm homor (xi kultant relatati

mal-immunità) u/jew bojod (xi kultant bid-deni), ammonti baxxi ta’ pjastrini li jgħinu

lid-demm biex jgħaqqad

Livell baxx ta’ zokkor fid-demm, livell baxx ta’ potassium fid-demm, livell baxx ta’ sodium

fid-demm

Ansjetà, depressjoni, konfużjoni, aġitazzjoni, ma tkunx tista’ torqod, alluċinazzjonijiet

Aċċessjonijiet, rogħda jew movimenti tal-muskoli mhux ikkontrollati, tnemnim

jew sensazzjonijiet mhux normali tal-ġilda, żieda fit-ton tal-muskoli, ngħas,

sturdament

Emorraġija fl-għajnejn

Problemi fir-ritmu tal-qalb li jinkludu taħbit tal-qalb mgħaġġel ħafna, taħbit tal-qalb bil-

mod ħafna, ħass ħażin

Pressjoni tad-demm baxxa, infjammazzjoni ta’ vina (li tista’ tkun assoċjata mal-ħolqien

ta’ embolu)

Diffikultà

akuta

biex

tieħu

nifs,

uġigħ

tas-sider,

nefħa

tal-wiċċ(ħalq,

xufftejn

madwar l-għajnejn),, akkumulazzjoni ta’ fluwidu fil-pulmuni

Stitikezza, indiġestjoni, infjammazzjoni tax-xufftejn

Suffejra, infjammazzjoni tal-fwied, u korriment tal-fwied

Raxx tal-ġilda li jista’ jwassal għal infafet severi u tqaxxir tal-ġilda ikkaratterizzat minn parti

ċatta u ħamra fuq il-ġilda li tkun miksija b’ħafas żgħir konfluwenti, ħmura tal-ġilda

Ħakk

Twaqqigħ tax-xagħar (tiqriegħ)

Uġigħ tad-dahar

Insuffiċjenza tal-kliewi, demm fl-awrina, bidliet fit-testijiet tal-funzjoni tal-kliewi

Mhux komuni ( jistgħu jaffetwaw sa 1 kull 100 pazjent)

-

Sintomi simili għall-influwenza, irritazzjoni u infjammazzjoni tal-passaġġ gastrointestinali,

Infjammazzjoni

tas-sistema

gastrointestinali

tikkawża

dijarea

assoċjata

mal-antibijotiċi, infjammazzjoni tal-vini limfatiċi

infjammazzjoni tat-tessut irqiq li jiksi l-ħajt intern taż-żaqq u jiksi l-organi addominali

Tkabbir tal-glandola limfatika (xi kultant bl-uġigħ), insuffiċjenza tal-mudullun, (żieda fl-

eosinofili)

Funzjoni depressa tal-glandola adrenali, glandola tat-tirojde mhux attiva biżżejjed

Funzjoni mhux normali tal-moħħ, sintomi qishom tal-marda ta’ Parkinson, ferita fin-

nervaturi li tirriżulta fi tmewwit, uġigħ, tnemnim jew ħruq fl-idejn jew fis-saqajn

Problema bil-bilanċ jew koordinazzjoni

Nefħa tal-moħħ

Tara doppju, kundizzjonijiet serji tal-għajnejn li jinkludu: uġigħ u infjammazzjoni

tal-għajnejn u tal-kpiepel ta’ l-għajnejn, moviment mhux normali tal-għajnejn, ħsara lin-

nervituri tal-għajnejn li tirriżulta f’indeboliment tal-vista, nefħa fid-disk tal-għajnejn

Sensittività mnaqqsa li tħoss

Sens anormali tat-togħma

Diffikultajiet fis-smigħ, tisfir fil-widnejn, sturdament

Infjammazzjoni ta’ ċerti organi interni - il-frixa u d-duwodenu, nefħa u infjammazzjoni ta’

l-ilsien

Fwied akbar, insuffiċjenza tal-fwied, mard tal-marrara, ġebel fil-marrara

Infjammazzjoni fil-ġogi, infjammazzjoni tal-vini taħt il-ġilda (li tista’ tiġi assoċjata

mal-formazzjoni ta’ embolu tad-demm)

Infjammazzjoni tal-kliewi, proteini fl-awrina, ħsara fil-kliewi

Rata mgħaġġla ħafna ta’ taħbit tal-qalb jew il-qalb titlef xi taħbit xi kultant b’impulsi elettriċi

erratiċi

Elettrokardjogramm (ECG) anormali

Żieda fil-livell ta’ kolesterol fid-demm, żieda fil-livell ta’ urea fid-demm

Reazzjonijiet allerġiċi tal-ġilda (xi kultant severi), li jinkludu jinkludu kundizzjoni tal-

ġilda ta’ periklu għall-ħajja li tikkawża infafet li jweġġgħu u selħiet fil-ġilda u membrani

mukużi, b’mod speċjali fil-ħalq , infjammazzjoni tal-ġilda, urtikarja, ħruq mix-xemx jew

reazzjoni severa tal-ġilda wara esponiment għad-dawl jew għax-xemx, ħmura u

irritazzjoni tal-ġilda, tibdil fil-kulur aħmar jew vjola tal-ġilda li jista’ jiġi kkawżat minn

għadd baxx ta’ pjastrini, ekżema

Reazzjoni fis-sit tal-infużjoni

Reazzjoni allerġika jew rispons immunitarju esaġerat

Rari (jistgħu jaffetwaw sa 1 kull 1,000 pazjent)

Glandola tat-tirojde attiva ħafna

Deterjorament tal-funzjoni tal-moħħ li hi kumplikazzjoni serja ta’ mard tal-fwied

Telf ta’ ħafna mill-fibri fin-nerv tal-għajnejn, kornea mtappna, moviment involontarju tal-

għajn.

Sensittività għad-dawl bil-formazzjoni ta’ nfafet

Disturb li fih is-sistema immuni tal-ġisem tattakka parti mis-sistema nervuża periferali

Problemi bir-ritmu ta’ taħbit tal-qalb jew bil-konduzzjoni (xi kultant ta’ periklu għall-ħajja)

Reazzjoni allerġika ta’ periklu għall-ħajja

Disturb fis-sistema tal-għaqid tad-demm

Reazzjonijiet allerġiċi fuq il-ġilda (xi kultant severi), inkluż nefħa rapida (edema) tad-dermis,

tessut subkutanju, mukoża, u tessut submukożali, ħakk u rqajja’ misluħin ta’ ġilda ħoxna,

ħamra bi qxur lewn il-fidda ta’ ġilda, irritazzjoni tal-ġilda u tal-membrani mukużi,

kundizzjoni tal-ġilda ta’ periklu għall-ħajja li tikkawża porzjonijiet kbar tal-epidermis, is-saff

ta’ barra nett tal-ġilda, sabiex jinqala’ minn mas-saffi tal-ġilda taħt.

Irqajja’ żgħar xotti u bil-qxur, xi kultant ħoxnin bil-ponot jew bi ‘qrun’

Effetti sekondarji bi frekwenza mhux magħrufa:

-

Nemex u tikek pigmentati

Effetti sekondarji sinifikanti oħrajn li l-frekwenza tagħhom mhijiex magħrufa, iżda li għandhom

jiġu rrappurtati lit-tabib tiegħek immedjatament:

Kanċer tal-ġilda

Infjammazzjoni tat-tessut ta’ madwar l-għadam

Irqajja’ ħomor bil-qxur jew leżjonijiet tondi fuq il-ġilda li jistgħu jkunu sintomi ta’

marda awtoimmuni msejħa lupus erythematosus tal-ġilda

Kultant kien hemm reazzjonijiet waqt l-infużjoni b’Voriconazole Hikma (fosthom fwawar, deni,

għaraq, taħbit tal-qalb mgħaġġel u qtugħ ta’ nifs). It-tabib tiegħek jista’ jwaqqaf l-infużjoni jekk dan

iseħħ.

Billi huwa magħruf li Voriconazole Hikma jaffettwa l -fwied u l-kliewi, it-tabib tiegħek għandu

jimmonitorja l-funzjoni tal-fwied u l-kliewi tiegħek billi jagħmillek testijiet tad-demm. Jekk

jogħġbok avża lit-tabib tiegħek jekk ikollok xi wġigħ fl-istonku jew jekk il-purgar tiegħek ikollu

konsistenza differenti.

Kien hemm rapport ta’ karċinoma fiċ-ċelluli skwamużi tal-ġilda f’pazjenti kkurati b’voriconazole

għal-perjodi twal ta’żmien.

Ħruq mix-xemx jew reazzjoni severa tal-ġilda wara esponiment għad-dawl jew għax-xemx ġew

esperjenzati b’mod iktar frekwenti fit-tfal. Jekk inti jew it-tifel/tifla tiegħek tiżviluppaw disturbi

tal-ġilda, it-tabib tiegħek jista’ jirreferikom għand dermatologu, li wara konsultazzjoni jista’ jiddeċiedi

li jkun importanti għalik jew għat-tifel/tifla tiegħek li tiġu osservati fuq bażi regolari. Żidiet fl-enzimi

fil-fwied ġew osservati wkoll b’mod aktar frekwenti fit-tfal.

Jekk xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji jippersisti jew idejqek, jekk jogħġbok għid lit-tabib

tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li

mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-

sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’

tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif

taħżen

Voriconazole Hikma

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq it-tikketta. Id-data ta’ skadenza

tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Din il-mediċina ma teħtieġ l-ebda kundizzjoni speċjali ta’ temperatura waqt il-ħażna. Żomm fil-

pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal -iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar

kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni

tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni

oħra

X’fih Voriconazole Hikma

-

Is-sustanza attiva hi voriconazole. Kull kunjett fih 200 mg voriconazole, ekwivalenti għal

soluzzjoni ta’ 10 mg/ml meta rikostitwita kif indikat mill-ispiżjar jew infermier tal-isptar

tiegħek.

-

Is-sustanza l-oħra hi sulfobutylether beta cyclodextrin sodium.

Kif jidher Voriconazole Hikma u l-kontenut tal-pakkett

Voriconazole Hikma hija kejk lijofilizzat bajdani għal ofwajt.

Voriconazole Hikma hu ppreżentat f’pakketti ta’ kunjett 1 jew 5 bħala trab għal soluzzjoni għall-

infużjoni. Jista’ jkun li mhux il-pakketti kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni

għat-Tqegħid

fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni

għat-Tqegħid

fis-Suq

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da Mó n.º 8, 8A e 8B, Fervença

2705-906 Terrugem SNT

Portugall

l-Manifattur

Hospira UK Limited

Queensway, Royal Leamington Spa

Warwickshire

CV31 3RW

Ir-Renju Unit.

Għal kull tagħrif dwar din il- mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-detentur

ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

AT / BE / DE / NL

Hikma Pharma GmbH

Tel: +49 89-45450-302

IT

Hikma Italia S.p.A.

Tél/Tel: + 39 0382 1751801

BG / CY / CZ / DK / EE / ES / EL / FI / HR /

HU / IE / IS / LI / LT / LU / LV / MT / NO / PL

/ PT / RO / SE / SI / SK

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Tel.: +351 219 608 410

UK

Consilient Health Ltd

Tel.: +44(0)203 751 1888

FR

Laboratoires Delbert

Tel.: +331 46 99 68 20

Dan il-fuljett kien approvat

l-aħħar

f’XX/SSSS

Tagħrif iddettaljat dwar din il-mediċina huwa disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini.

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L-informazzjoni li ġejja hija maħsuba għal professjonisti tobba jew tal-kura tas-saħħa biss:

Tagħrif

dwar ir-Rikostituzzjoni u

t-Taħlit

bl-Ilma

Voriconazole Hikma trab għal soluzzjoni għall-infużjoni l-ewwel irid jiġi rikostitwit bi 19-il ml ilma

għall-injezzjonijiet jew 19 ml ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride għall-injezzjoni sabiex jinkiseb

volum li jista’ jinġibed ta’ 20 ml ta’ konċentrat ċar li fih 10 mg/ml ta’ voriconazole.

Huwa rakkomandat li tintuża siringa standard ta’ 20 ml (mhux awtomatika) sabiex jiġi żgurat li

jingħata l-ammont eżatt (19.0 ml) ta’ ilma għall-injezzjonijiet jew ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium

chloride għall-injezzjoni.

Wara r-rikostituzzjoni b’19 ml ta’ ilma għall-injezzjonijiet jew b’soluzzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%)

sodium chloride, soluzzjoni ċara għandha tinkiseb.

Il-volum meħtieġ tal-konċentrat rikostitwit imbagħad jiġi miżjud ma’ infużjoni kompatibbli

rakkomandata għal infużjoni msemmija hawn isfel biex tinkiseb soluzzjoni finali ta’ Voriconazole

Hikma li jkun fiha 0.5 sa 5 mg/ml ta’ voriconazole.

Dan il-prodott mediċinali għandu jintuża darba biss u kwalunkwe soluzzjoni mhux użata trid

tintrema u għandhom jintużaw biss soluzzjonijiet ċari mingħajr frak.

M’għandux jingħata bħala injezzjoni bolus.

Qabel ma tuża, din il-mediċina ma teħtieġ l-ebda kundizzjoni speċjali ta’ temperatura waqt il-ħażna.

Żomm fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Volumi

Meħtieġa

ta’ 10 mg/ml ta’

Konċentrat

Voriconazole Hikma

Volum ta’

Konċentrat

Voriconazole Hikma (10 mg/ml)

meħtieġ

għal:

doża

ta’ 3

doża

ta’ 4

doża

ta’ 6

doża

ta’ 8

doża

ta’ 9

Piż

tal-

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Ġisem

(numru ta’

(numru ta’

(numru ta’

(numru ta’

(numru ta’

(kg)

kunjetti)

kunjetti)

kunjetti)

kunjetti)

kunjetti)

4.0 ml (1)

8.0 ml (1)

9.0 ml (1)

6.0 ml (1)

12.0 ml (1)

13.5 ml (1)

8.0 ml (1)

16.0 ml (1)

18.0 ml (1)

10.0 ml (1)

20.0 ml (1)

22.5 ml (2)

9.0 ml (1)

12.0 ml (1)

18.0 ml (1)

24.0 ml (2)

27.0 ml (2)

10.5 ml (1)

14.0 ml (1)

21.0 ml (2)

28.0 ml (2)

31.5 ml (2)

12.0 ml (1)

16.0 ml (1)

24.0 ml (2)

32.0 ml (2)

36.0 ml (2)

13.5 ml (1)

18.0 ml (1)

27.0 ml (2)

36.0 ml (2)

40.5 ml (3)

15.0 ml (1)

20.0 ml (1)

30.0 ml (2)

40.0 ml (2)

45.0 ml (3)

16.5 ml (1)

22.0 ml (2)

33.0 ml (2)

44.0 ml (3)

49.5 ml (3)

18.0 ml (1)

24.0 ml (2)

36.0 ml (2)

48.0 ml (3)

54.0 ml (3)

19.5 ml (1)

26.0 ml (2)

39.0 ml (2)

52.0 ml (3)

58.5 ml (3)

21.0 ml (2)

28.0 ml (2)

42.0 ml (3)

22.5 ml (2)

30.0 ml (2)

45.0 ml (3)

24.0 ml (2)

32.0 ml (2)

48.0 ml (3)

25.5 ml (2)

34.0 ml (2)

51.0 ml (3)

27.0 ml (2)

36.0 ml (2)

54.0 ml (3)

28.5 ml (2)

38.0 ml (2)

57.0 ml (3)

30.0 ml (2)

40.0 ml (2)

60.0 ml (3)

Voriconazole Hikma huwa lijofil sterili mhux priservat.

Stabilità wara r-rikostituzzjoni:

L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet għal 36 siegħa f’temperatura ta’ 2°C sa 8°C għas-

soluzzjoni rikostitwita.

Stabilità wara d-dilwazzjoni:

L-istabbiltà kimika u fiżika tas-soluzzjonijiet dilwiti għall-infużjoni ġew murija għal 36 siegħa

f’temperatura ta’ 2°C sa 8°C segwiti bi 3 sigħat f’temperatura ambjentali tal-kamra.

Minn lat mikrobijoloġiku, ġaladarba rikostitwit, il-prodott għandu jintuża minnufih. Jekk ma jintużax

minnufih, il-ħinijiet u l-kundizzjonijiet ta’ ħażna waqt l -użu huma r-responsabbiltà ta’ l -utent u

normalment ma għandhomx ikunu iktar minn 24 siegħa f’2

sa 8

C (fi friġġ), sakemm ir-

rikostituzzjoni ma tkunx seħħet f’kundizzjonijiet ikkontrollati u asettiċi.

Soluzzjonijiet Kompatibbli

għal

Infużjoni:

Is-soluzzjoni rikostitwita tista’ tiġi dilwita ma’:

Sodium Chloride 9 mg/ml (0.9%) Soluzzjoni għal Injezzjoni

Kompożizzjoni ta’ Infuzjoni ta’ Sodium Lactate għal-gol-vina

5% Glucose u Lactated Ringer’s Infużjoni ġol-Vina

5% Glucose u 0.45% Sodium Chloride 5% Infużjoni ġol-Vina

5% Glucose Infużjoni ġol-Vina

5% Glucose f’20 mEq ta’ Infużjoni ġol-Vini ta’ Potassium Chloride

0.45% Sodium Chloride Infużjoni Ġol-Vini

5% Glucose u 0.9% Sodium Chloride Infużjoni ġol-Vina

Il-kompatibilità ta’ Voriconazole Hikma ma’ dilwenti mhux dawk deskritti fuq

(jew elenkati taħt f’‘Inkompatibbiltajiet’) mhix magħrufa.

Inkompatibbiltajiet:

Voriconazole Hikma ma għandux jiġi infuż fl-istess pajp jew kannula fl-istess ħin ma’ infużjonjiet ta’

prodotti mediċinali oħra, inkluż nutriment parenterali (eż Aminofusin 10% Plus).

Infużjonijet ta’ prodotti tad-demm ma għandhomx jingħataw fl-istess ħin ma’ Voriconazole Hikma.

Infużjoni ta’ nutrizzjoni parenterali totali tista’ tingħata fl-istess ħin ma’ Voriconazole Hikma iżda

mhux fl-istess linja jew kannula.

Voriconazole Hikma m’għandux jiġi dilwit b’soluzzjoni għall-infużjoni ta’ 4.2% Sodium Bicarbonate.