Voriconazole Accord

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Voriconazole Accord
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Voriconazole Accord
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • voriconazole
 • Żona terapewtika:
 • Asperġillożi, Kandidjasi, Mikosijiet
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Voriconazole huwa aġent broad-spectrum, aġent antifungali triazole u hija indikata fl-adulti u t-tfal li għandhom sentejn u aktar kif ġej: trattament ta 'asperġillożi invażiva;, it-trattament tal-candidaemia f'pazjenti mhux newtropeniċi;, it-trattament ta' fluconazole-'infezzjonijiet invażivi serji Candida reżistenti (inkluż C. krusei);, it-Trattament ta'infezzjonijiet fungali serji kkawżati minn Scedosporium spp. u Fusarium spp. , Voriconazole għandu jingħata primarjament lil pazjenti b'progressiva, possibbilment ta'theddida għall-ħajja infezzjonijiet.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 10

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/002669
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 15-05-2013
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/002669
 • L-aħħar aġġornament:
 • 25-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/831772/2015

EMA/H/C/002669

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Voriconazole Accord

vorikonażol

Dan huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni (EPAR) għal Voriconazole Accord.

Dan jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-

kundizzjonijiet tal-użu tagħha. Dan mhux maħsub biex jipprovdi konsultazzjoni prattika fuq l-użu ta’

Voriconazole Accord.

Għal informazzjoni prattika fuq l-użu ta’ Voriconazole Accord, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta’

tagħrif jew jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X’inhu Voriconazole Accord u għal xiex jintuża?

Voriconazole Accord huwa mediċina antifungali li fiha s-sustanza attiva vorikonażol. Jintuża fil-kura ta’

adulti u tfal minn sentejn ’il fuq li jsofru minn:

asperġillożi invażiva (tip ta’ infezzjoni fungali kkawżata minn Aspergillus);

kandidaemija (tip ieħor ta’ infezzjoni fungali kkaġunata mill-Kandida) fuq pazjenti non-netropeniċi

(pazjenti b’għadd normali ta’ ċelluli bojod fid-demm);

infezzjonijiet invażivi serji tal-Candida meta l-fungu jkun reżistenti għall-flukonażolu (mediċina

antifungali oħra);

infezzjonijiet invażivi serji kkawżati mill-Scedosporium jew mill-Fusarium (żewġ tipi differenti ta’

fungu).

Meta jintuża għall-kura ta’ infezzjonijiet fungali, Voriconazole Accord huwa maħsub l-aktar għal

pazjenti b’infezzjoniijiet fungali li jkunu qegħdin jiggravaw u li jistgħu jkunu ta’ periklu għall-ħajja.

Voriconazole Accord jintuża wkoll biex jipprevjeni infezzjonijiet fungali invażivi f’pazjenti li jkun

sarilhom trapjant ta' ċelloli staminali (tad-demm) ematopojetiċi (trapjant ta’ tip ta’ ċelloli staminali li

jistgħu jiżviluppaw f’ċelloli tad-demm) u li jkunu f'riskju għoli ta’ infezzjoni.

Voriconazole Accord

EMA/831772/2015

Paġna 2/3

Voriconazole Accord huwa ‘mediċina ġenerika’. Dan ifisser li Voriconazole Accord huwa simili għall-

‘mediċina ta’ referenza’ diġà awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE) bl-isem kummerċjali Vfend. Għal aktar

informazzjoni dwar il-mediċini ġeneriċi, ara d-dokument ta' mistoqsijiet u tweġibiet hawnhekk.

Kif jintuża Voriconazole Accord?

Voriconazole Accord jiġi f’pilloli (50 mg jew 200 mg). Jingħata darbtejn kuljum. Id-doża rrakkomandata

ta' Voriconazole Accord li għandha tingħata tiddependi skont il-piż tal-pazjent. Jenħtieġ li l-pazjenti

jingħataw doża inizjali ogħla (doża ta’ tagħbija) fl-ewwel jum tat-trattament. L-għan tad-doża ta’

tagħbija huwa li jintlaħqu livelli stabbli malajr fid-demm. Imbagħad wara d-doża tal-bidu tingħata doża

ta’ manteniment li tista’ tiġi aġġustata skont ir-rispons tal-pazjent. Id-doża tista’ tiżdied jew titnaqqas

skont kif jirrispondi l-pazjent.

Il-pilloli jridu jittieħdu mill-inqas siegħa qabel jew wara l-ikel. Għal aktar informazzjoni, ara l-fuljett ta’

tagħrif. Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b'riċetta ta' tabib.

Kif jaħdem Voriconazole Accord?

Is-sustanza attiva f’Voriconazole Accord, il-vorikonażolu, hija mediċina antifungali li tappartjeni lill-

grupp tat-‘trijażoli’. Din taħdem billi tipprevjeni l-formazzjoni tal-ergosterolu, li huwa parti importanti

mill-ħitan taċ-ċelloli fungali. Mingħajr l-ergosterolu, il-fungu jinqatel jew jinżamm milli jinfirex. Il-lista

ta’ fungi li Voriconazole Accord huwa attiv kontrihom tinsab fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

(parti wkoll mill-EPAR).

Kif ġie studjat Voriconazole Accord?

Peress li Voriconazole Accord huwa mediċina ġenerika, l-istudji fuq il-pazjenti ġew limitati għal testitjiet

li jistabbilixxu l-bijoekwivalenza tiegħu mal-mediċina ta’ referenza Vfend. Żewġ mediċini jkunu

bijoekwivalenti meta jipproduċu l-istess livelli tas-sustanza attiva fil-ġisem.

X’inhuma l-benefiċċji u r-riskji ta’ Voriconazole Accord?

Peress li Voriconazole Accord huwa mediċina ġenerika u huwa bijoekwivalenti għall-mediċina ta’

referenza, tqies li l-benefiċċji u r-riskji huma l-istess bħal dawk tal-mediċina ta’ referenza.

Għaliex ġie approvat Voriconazole Accord?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (is-CHMP) ikkonkluda li, skont ir-rekwiżiti

tal-UE, intwera li Voriconazole Accord għandu kwalità komparabbli u huwa bijoekwivalenti għal Vfend.

Għaldaqstant il-fehma tas-CHMP kienet li, bħal fil-każ ta’ Vfend, il-benefiċċji huma akbar mir-riskji

identifikati. Il-Kumitat irrakkomanda li Voriconazole Accord ikun approvat għall-użu fl-UE.

X’miżuri qed jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effikaċi ta’ Voriconazole

Accord?

Ġie żviluppat pjan ta' ġestjoni tar-riskju li jiżgura li Voriconazole Accord jintuża bl-aktar mod sigur

possibbli. Abbażi ta’ dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġiet

inkluża informazzjoni rigward is-sigurtà ta’ Voriconazole Accord, fosthom il-prekawzjonijiet xierqa li

għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u mill-pazjenti.

Voriconazole Accord

EMA/831772/2015

Paġna 3/3

Aktar tagħrif dwar Voriconazole Accord

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Voriconazole Accord fis-16 ta’ Mejju 2013.

L-EPAR sħiħ għal Voriconazole Accord jinstab fis-sit web tal-Aġenzija:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura

b’Voriconazole Accord, aqra l-fuljett ta’ tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-

ispiżjar tiegħek.

L-EPAR sħiħ tal-mediċina ta’ referenza jinstab ukoll fis-sit web tal-Aġenzija.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'12-2015.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Voriconazole Accord 50 mg pilloli miksijin b'rita

Voriconazole Accord 200 mg pilloli miksijin b’rita

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Voriconazole Accord 50 mg pilloli miksijin b’rita

Kull pillola fiha 50 mg ta' voriconazole.

Eċċipjent bl-effett magħruf

Kull pillolla fiha 63 mg ta’ lactose (bħala monoidrat).

Voriconazole Accord 200 mg pilloli miksijin b’rita

Kull pillola fiha 200 mg ta' voriconazole.

Eċċipjent bl-effett magħruf

Kull pillola fiha 251 mg ta’ lactose (bħala monoidrat).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Voriconazole Accord 50 mg pilloli miksijin b’rita

Pillola ta’ kulur abjad għal offwajt, b’dijametru ta’ madwar 7.0 mm , miksija b’rita, b’ “V50”

imnaqqax fuq naħa u n-naħal-oħra lixxa.

Voriconazole Accord 200 mg pilloli miksijin b’rita

Pillola ta’ kulur abjad għal offwajt, b’tul ta’ madwar 15.6 mm u b’wisa’ ta’ madwar 7.8 mm, miksija

b’rita, b’“V200” imnaqqax fuq naħa u n-naħa l-oħra lixxa.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Voriconazole Accord huwa aġent antifungali triazole bi spettru wiesa' li huwa indikat fl-adulti u fit-tfal

ta’ sentejn jew aktar kif ġej:

Kura ta' asperġillosi invażiva.

Kura ta' candidemia f'pazjenti mhux newtropeniċi.

Kura ta' infezzjonijiet invażivi serji

Candida

reżistenti għal fluconazole (fosthom

C. krusei

Kura ta' infezzjonijiet fungali serji kkawżati minn

Scedosporium

spp. u

Fusarium

spp.

Voriconazole Accord għandu jingħata primarjament lil pazjenti b'infezzjonijiet progressivi li jistgħu

jkunu ta' periklu għall-ħajja.

Profilassi ta’ infezzjonijiet fungali invażivi f’riċevituri alloġeniċi f’riskju għoli ta’ trapjant ta’ ċelluli

imsejħa stem fid-demm (HSCT).

4.2

Pożoloġija u metodu ta' kif għandujingħata

Pożoloġija

Disturbi elettroliti bħal ipokalimja,

hypomagnesaemia

u ipokalċimja għandhom jiġu mmonitorjati u

korretti, jekk ikun meħtieġ, qabel ma tinbeda u waqt terapija b'voriconazole (ara sezzjoni 4.4).

Voricanozole jista’ jkun ukoll disponibbli bħala trab għal soluzzjoni għal infużjoni, trab u solvent għal

soluzzjoni għal infużjoni u trab għal sospensjoni orali, madankollu mhux taħt dan it-

tradename

(isem

kummerċjali).

Trattament

Adulti

It-terapija trid tinbeda bl-iskema speċifikata tad-doża inizjali aktar qawwija ta' voriconazole ġol-vini

jew orali sabiex jinkisbu konċentrazzjonijiet tal-plasma fl-1 Jum li jkunu qrib ta' stat stabbli. Fuq il-

bażi tal-bijodisponibilità orali għolja (96 %; ara sezzjoni 5.2), il-qalba bejn amministrazzjoni fil-vini u

orali hija f'waqtha meta klinikament indikata.

Tagħrif dettaljat dwar ir-rakkomandazzjonijiet tad-dożaġġ huwa pprovdut fit-tabella segwenti:

Fil-vini

Orali

Pazjenti li jiżnu 40 kg u

aktar*

Pazjenti li jiżnu anqas

minn 40 kg*

Skema tad-doża

inizjali aktar qawwija

(l-ewwel 24 siegħa)

6 mg/kg kull 12-il

siegħa

400 mg kull 12-il

siegħa

200 mg kull 12-il

siegħa

Doża ta' Manteniment

(wara l-ewwel 24

siegħa)

4 mg/kg darbtejn

kuljum

200 mg darbtejn kuljum 100 mg darbtejn kuljum

* Dan japplika wkoll għal pazjenti ta’ 15-il sena jew aktar.

It-tul ta’ żmien tat-trattament

It-tul ta’ żmien tat-trattament għandu jkun qasir kemm jista’ jkun skont ir-rispons kliniku u

mikoloġiku tal-pazjent. Esponiment fit-tul għal voriconazole li jkun aktar minn 180 jum

(6 xhur) jeħtieġ evalwazzjoni b’attenzjoni tal-bilanċ benefiċċju-riskju (ara sezzjonijiet

4.4 u 5.1).

Aġġustament tad-doża (Adulti)

Jekk ir-rispons tal-pazjent għall-kura ma jkunx adegwat, id-doża ta' manteniment tista' tiżdied għal

300 mg darbtejn kuljum fil-każ ta' amministrazzjoni orali. Fil-każ ta' pazjenti li jiżnu anqas minn 40 kg

id-doża orali tista' tiżdied għal 150 mg darbtejn kuljum.

Jekk il-pazjent ma jkunx jista’ jittollera kura f'dawn id-dożi ogħla, id-doża orali għandha tiġi mnaqqsa

b'50 mg kull darba għad-doża ta' manteniment ta' 200 mg darbtejn kuljum (jew 100 mg darbtejn

kuljum fil-każ ta' pazjenti li jiżnu anqas minn 40 kg).

F’każ ta’ użu bħala profilassi, irreferi għall-informazzjoni t’hawn taħt.

Tfal (2 sa <12-il sena) u adoloxxenti żgħar li jiżnu inqas milli suppost (12 sa 14-il sena u <50 kg)

L-adoloxxenti żgħar għandhom jingħataw doża ta’ voriconazole bħal dik li tingħata fit-tfal peress li

dawn jimmetabolizzaw voriconazole b’mod li jixbaħ aktar il-metabolizzazzjoni fit-tfal milli dik fl-

adulti.

L-iskema rrakkomandata tad-dożaġġ hija kif ġej:

Nota: Fuq bażi tal-analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni fi 112 pazjenti immunokompromessi tfal

ta’ bejn 2 u <12-il sena u 26 adoloxxenti immunokompromessi ta’ bejn 12 u <17-il sena.

Huwa rrakkomandat li t-terapija tinbeda bl-iskema tad-doża fil-vini, u l-iskema tad-doża orali għandha

tkun ikkunsidrata biss wara li jkun hemm titjib kliniku sinifikanti. Wieħed għandu jinnota li d-doża fil-

vini ta’ 8 mg/kg ser tagħti esponiment ta’ voriconazole ta’ bejn wieħed u ieħor darbtejn aktar mid-doża

orali ta’ 9 mg/kg.

Dawn ir-rakkomandazzjonijiet dwar id-doża orali fit-tfal huma msejsa fuq studji li fihom voriconazole

ingħata bħala t-trab għal suspensjoni orali. Il-bijoekwivalenza bejn it-trab għal suspensjoni orali u l-

pilloli ma ġietx studjata fit-tfal. Meta tqis li l-ħin biex jgħaddi mill-imsaren ikun preżumibbilment

limitat f’pazjenti tfal, l-assorbiment tal-pilloli jista' jkun differenti f'pazjenti tfal meta mqabbel ma'

pazjenti adulti. Għalhekk huwa rrakkomandat li tintuża l-formulazzjoni tas-suspensjoni orali fi tfal ta'

2 sa <12-il sena.

Fl-adoloxxenti l-oħra kollha (12 sa 14-il sena u ≥50 kg; 15 sa 17-il sena irrispettivament mill-piż tal-

ġisem)

Id-doża ta’ voriconazole għandha tkun bħal tal-adulti.

Aġġustament tad-dożaġġ (Tfal [sentejn sa <12-il sena] u żgħażagħ adolexxenti b’piż tal-ġisem baxx

[12 sa 14-il sena] u <50 kg])

Jekk ir-rispons tal-pazjent għat-trattament ma jkunx adegwat, id-doża tista’ tiżdied bil-mod b’1 mg/kg

kull darba (jew b’50 mg bil-mod kull darba jekk fil-bidu ntużat doża orali massima ta’ 350 mg). Jekk

il-pazjent ma jkunx jista’ jittollera t-trattament, id-doża għandha titnaqqas bil-mod b’1 mg/kg kull

darba (jew b’50 mg bil-mod kull darba jekk fil-bidu ntużat doża orali massima ta’ 350 mg).

L-użu f’pazjenti pedjatriċi li għandhom minn sentejn sa <12-il sena b’insuffiċjenza tal-fwied jew tal-

kliewi ma ġiex studjat (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.2).

Profilassi fl-adulti u t-tfal

Il-profilassi għandha tinbeda fil-jum tat-trapjant u tista’ tingħata għal sa 100 jum. Il-profilassi għandha

tkun qasira kemm jista’ jkun skont ir-riskju li titfaċċa infezzjoni fungali invażiva (IFI) kif definit minn

newtropenija jew immunosoppressjoni. Tista’ titkompla biss għal sa 180 jum wara t-trapjant f’każ tat-

tkomplija tal-immunosoppressjoni jew tal-

graft versus host disease

(GvHD) (ara sezzjoni 5.1).

Dożaġġ

L-iskema ta’ dożaġġ irrakkomandata għal profilassi hi l-istess bħal dik għat-trattament fil-gruppi ta’

età rispettivi. Jekk jogħġbok irreferi għat-tabelli tat-trattament hawn fuq.

Tul ta’ żmien tal-profilassi

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-użu ta’ voriconazole għal aktar minn 180 jum ma ġewx studjati b’mod

adegwat fil-provi kliniċi.

L-użu ta’ voriconazole fi profilassi għal aktar minn 180 jum (6 xhur) jeħtieġ evalwazzjoni

b’attenzjoni tal-bilanċ ta’ bejn il-benefiċċju u r-riskju (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1).

L-istruzzjonijiet li ġejjin japplikaw kemm għat-trattament kif ukoll għall-profilassi

Fil-vini

Orali

Skema tad-doża inizjali

aktar qawwija (l-ewwel

24 siegħa)

9 mg/kg kull 12-il siegħa

Mhux irrakkomandat

Doża ta' Manteniment

(wara l-ewwel 24 siegħa)

8 mg/kg darbtejn kuljum

9 mg/kg darbtejn kuljum

(doża massima ta’ 350 mg

darbtejn kuljum)

Aġġustament fid-dożaġġ

Għal użu ta’ profilassi, aġġustamenti fid-doża m’humiex irrakkomandati fil-każ ta’ nuqqas ta’

effikaċja jew avvenimenti avversi assoċjati mat-trattament. Fil-każ ta’ avvenimenti avversi assoċjati

mat-trattament, it-twaqqif ta’ voriconazole u l-użu ta’ mediċini antifungali alternattivi għandu jiġi

kkunsidrat (ara sezzjoni 4.4 u 4.8)

Aġġustamenti fid-dożaġġ f’każ ta’ għoti ta’ mediċini differenti flimkien

Phenytoin jista' jingħata flimkien ma' voriconazole jekk id-doża ta' manteniment ta' voriconazole

tiżdied minn 200 mg għal 400 mg b'mod orali, darbtejn kuljum; u fil-każ ta' pazjenti li jiżnu anqas

minn 40 kg id-doża ta’ manteniment tiżdied minn 100 mg għal 200 mg b'mod orali, darbtejn kuljum,

ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5.

Jekk possibbli, il-kombinazzjoni ta’ voriconazole flimkien ma’ rifabutin għandha tkun evitata.

Madankollu, jekk din il-kombinazzjoni hija strettament meħtieġa, id-doża ta' manteniment ta'

voriconazole tista’ tiżdied minn 200 mg għal 350 mg b'mod orali, darbtejn kuljum; u fil-każ ta'

pazjenti li jiżnu anqas minn 40 kg id-doża ta’ manteniment tiżdied minn 100 mg għal 200 mg b'mod

orali, darbtejn kuljum, ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5.

Efavirenz jista jiġi mogħti flimkien ma voriconazole jekk id-doża ta’ manteniment ta’ voriconazole

hija miżjuda għal 400 mg kull 12-il siegħa, u d-doża ta’ efavirenz hija mnaqqsa bil-50 %, i.e. għal

300 mg darba kuljum. Meta t-trattament b’voriconazole huwa mwaqqaf, id-dożaġġ tal-bidu ta’

efavirenz għandu jkun mibdul għal li kien (ara sezzjojijiet 4.4 u 4.5).

Anzjani

Mhux meħtieġ aġġustament tad-doża għal pazjenti anzjani (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

Il-farmakokinetika ta' voriconazole mogħti b'mod orali mhix affettwata minn indeboliment tal-kliewi.

Għalhekk, mhux meħtieġ aġġustament tad-dożaġġ orali fil-każ ta' pazjenti b'indeboliment ħafifgħal

sever tal-kliewi (ara sezzjoni 5.2).

Voriconazole jiġi ħemodijalizzat bi tneħħija ta' 121 ml/min. Sessjoni ta' ħemodijaliżi ta' 4 sigħat ma

tneħħix ammont suffiċjenti ta' voriconazole biex teħtieġ aġġustament tad-doża.

Indeboliment tal-fwied

Huwa rakkomandat li jintużaw l-iskemi standard tad-doża inizjali aktar qawwija iżda li d-doża ta'

manteniment titnaqqas bin-nofs f'pazjenti b'cirrożi tal-fwied ħafifa għal moderata (Child-Pugh A u B)

li jkunu qegħdin jirċievu voriconazole (ara sezzjoni 5.2).

Voriconazole ma ġiex studjat f'pazjenti b'ċirrożi tal-fwied kronika severa (Child-Pugh C).

Hemm dejta limitata dwar is-sigurtà ta’ voriconazole f’pazjenti b’testijiet tal-funzjoni tal-fwied mhux

normali (aspartate transaminase [AST], alanine transaminase [ALT], alkaline phosphatase [ALP], jew

bilirubin totali >5 darbiet il-limitu ta’ fuq tan-normal).

Voriconazole ġie assoċjat ma' elevazzjonijiet f'testijiet tal-funzjoni tal-fwied u sinjali kliniċi ta' ħsara

fil-fwied, bħas-suffejra, u għandu jintuża biss f'pazjenti b'indeboliment sever tal-fwied jekk il-vantaġġ

ikun akbar mir-riskju potenzjali. Il-pazjenti b'indeboliment sever tal-fwied iridu jiġu mmonitorjati

sewwa għat-tossiċità mill-mediċina (ara sezzjoni 4.8).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ voriconazole fit-tfal taħt is-sentejn ma ġewx determinati s’issa. Dejta

disponibbli hi deskritta f’sezzjoni 4.8 u 5.1 imma l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija ma

tista’ tingħata.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Voriconazole Accord pilloli miksija b’rita għandhom jittieħdu mill-inqas siegħa qabel, jew siegħa

wara, l-ikel.

4.3

Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-

sezzjoni 6.1.

L-amministrazzjoni flimkien mas-substrati ta' CYP3A4, terfenadine, astemizole, cisapride, pimozide

jew quinidine billi konċentrazzjonijiet akbar ta' dawn il-prodotti mediċinali fil-plasma jistgħu jwasslu

għal titwil tal-QTc u okkorrenzi rari ta' torsades de pointes (ara sezzjoni 4.5).

L-amministrazzjoni flimkien ma' rifampicin, carbamazepine u phenobarbital billi dawn il-prodotti

mediċinali huma probabbli li jnaqqsu l-konċentrazzjonijiet ta' voriconazole fil-plasma b'mod

sinifikanti (ara sezzjoni 4.5).

L-amministrazzjoni ta’ dożi standard ta’ voriconazole flimkien ma’ efavirenz doża ta’ 400 mg jew

aktar darba kuljum huwa kontraindikat, billi efavirenz inaqqas b'mod sinifikanti l-konċentrazzjonijiet

ta' voriconazole fil-plasma f'suġġetti b'saħħithom b'dawn id-dożi. Voriconazole ukoll jżid b’mod

sinifikanti il-konċentrazzjonijiet ta’ efavirenz fil-plasma (ara sezzjoni 4.5, għal dożi aktar baxxi ara

sezzjoni 4.4).

L-amministrazzjoni flimkien ma' doża għolja ta' ritonavir (400 mg u aktar darbtejn kuljum) billi

ritonavir inaqqas b'mod sinifikanti l-konċentrazzjonijiet ta' voriconazole fil-plasma f'suġġetti

b'saħħithom f'din id-doża (ara sezzjoni 4.5, għal dożi aktar baxxi ara sezzjoni 4.4).

L-amministrazzjoni flimkien ma’ alkalojdi ta' l-ergotina (ergotamine, dihydroergotamine), li huma

substrati ta' CYP3A4, billi konċentrazzjonijiet akbar ta' dawn il-prodotti mediċinali fil-plasma jistgħu

jwasslu għal ergotiżmu (ara sezzjoni 4.5).

L-amministrazzjoni flimkien ma' sirolimus billi voriconazole huwa probabbli li jżid il-

konċentrazzjonijiet fil-plasma ta' sirolimus b'mod sinifikanti (ara sezzjoni 4.5).

L-amministrazzjoni flimkien ma’ St. John’s wort (fexfiex) (ara sezzjoni 4.5).

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sensittività eċċessiva

Għandha tintuża kawtela meta Voriconazole Accord jiġi ordnat lil pazjenti b'sensittività eċċessiva għal

sustanzi antifungali oħra (ara wkoll sezzjoni 4.8).

Kardjovaskulari

Voriconazole ġie assoċjat ma' titwil ta' l-intervall QTc. Kien hemm każijiet rari ta' torsades de pointes

f'pazjenti jieħdu voriconazole li kellhom fatturi ta' riskju, bħal storja ta' kemjoterapija kardjotossika,

kardjomijopatija, ipokalimja u prodotti mediċinali konkomitanti li setgħu kkontribwew. Voriconazole

għandujingħata b'kawtela lil pazjenti li għandhom kondizzjonijiet potenzjalment proarritmiċi, bħal

Titwil konġenitu jew akkwiżit tal-QTc.

Kardjomijopatija, b'mod partikolari meta jkun hemm insuffiċjenza tal-qalb.

Taħbit tal-qalb bil-mod ħafna.

Arritmiji sintomatiċi eżistenti.

Prodotti mediċinali konkomitanti li huma magħrufa li jtawlu l-intervall QTc. Disturbi elettroliti

bħal ipokalimja,

hypomagnesaemia

u ipokalċimja għandhom jiġu mmonitorjati u korretti, jekk

ikun meħtieġ, qabel ma tinbeda u waqt terapija b'voriconazole (ara sezzjoni 4.2). Sar studju fost

voluntiera b'saħħithom li eżamina l-effett fuq l-intervall QTc ta' dożi waħdiena ta' voriconazole

sa 4 darbiet aktar mid-doża normali ta' kuljum. Ebda suġġett ma esperjenza intervall li jaqbeż il-

limitu kliniku potenzjalment rilevanti ta' 500 msec (ara sezzjoni 5.1).

Tossiċità tal-fwied

Fi studji kliniċi, kien hemm każijiet ta' reazzjonijiet epatiċi waqt kura b'voriconazole (inkluż epatite

klinika, kolestażi u insuffiċjenza tal-fwied ħabta u sabta, inkluż imwiet). Każi ta' reazzjonijiet epatiċi

kienu nnotati li jseħħu primarjament f'pazjenti b'kondizzjonijiet mediċi serji eżistenti (l-aktar tumuri

ematoloġiċi). Reazzjonijiet epatiċi mhux permanenti, fosthom epatite u suffejra, seħħew fost pazjenti

b'ebda fatturi ta' riskju oħra identifikabbli. Id-disturb tal-funzjoni tal-fwied ġeneralment kien

riversibbli bit-twaqqif tal-kura (ara sezzjoni 4.8).

Monitoraġġ tal-funzjoni tal-fwied

Pazjenti li jirċievu Voriconazole Accord għandhom jiġu mmonitorjati bir-reqqa għal tossiċità tal-

fwied. Immaniġġjar kliniku għandu jinkludi evalwazzjoni fil-laboratorju tal-funzjoni tal-fwied (b’mod

speċifiku AST u ALT) fil-bidu tal-kura b’Voriconazole Accord u għallinqas darba fil-ġimgħa għall-

ewwel xahar tal-kura. Il-tul tal-kura għandu jkun qasir kemm jista’ jkun; madankollu, jekk abbażi tal-

valutazzjoni tal-benefiċċju-riskju, il-kura titkompla (ara sezzjoni 4.2), il-monitoraġġ tal-frekwenza

jista’ jitnaqqas għal darba fix-xahar jekk ma jkun hemm ebda bidla fit-testijiet tal-funzjoni tal-fwied.

Jekk it-testijiet tal-funzjoni tal-fwied isiru għoljin sew, Voriconazole Accord għandu jitwaqqaf, ħlief

jekk il-ġudizzju mit-tabib tar-riskju-benefiċċju tal-kura għall-pazjent jiġġustifika użu kontinwu.

Il-monitoraġġ tal-funzjoni tal-fwied għandu jsir kemm fuq it-tfal kif ukoll fuq l-adulti.

Reazzjonijiet avversi dermatoloġiċi serji

Fototossiċità

Barra minn hekk Voriconazole Accord kien assoċjat ma’ fototossiċità li tinkludi reazzjonijiet bħal

nemex, lentigo, keratożi aktinika u pseudoporphyria. Huwa rrakkomandat li l-pazjenti kollha, inklużi

tfal, jevitaw esponiment għal dawl tax-xemx dirett waqt il-kura b’ Voriconazole Accord u jużaw

miżuri bħal ħwejjeġ protettivi jew skrin biex jipproteġihom mix-xemx li jkollu fattur għoli ta’

protezzjoni kontra x-xemx (SPF - sun protection factor).

Karċinoma fiċ-ċelluli skwamużi tal-ġilda (SCC)

Karċinoma fiċ-ċelluli skwamużi tal-ġilda (SCC ) kien irrappurtat f’pazjenti, li xi wħud minnhom

irrappurtaw reazzjonijiet fototossiċi fil-passat. Jekk ikun hemm reazzjonijiet fototossiċi għandu

jittieħed parir multidixxiplinari, it-twaqqif ta’ Voriconazole Accord u l-użu ta’ mediċini antifungali

alternattivi għandu jiġi kkunsidrat u l-pazjent għandu jintbagħat għand dermatologu. Iżda, jekk

Voriconazole Accord jitkompla għandha titwettaq evalwazzjoni dermatoloġika fuq bażi sistematika u

regolari, , biex tippermetti l-iżvelar bikri u l-immaniġġjar ta’ leżjonijiet premalinni. Voriconazole

Accord għandu jitwaqqaf jekk jiġu identifikati leżjonijiet premalinni tal-ġilda jew karċinoma fiċ-

ċelluli skwamużi (ara hawn taħt is-sezzjoni Trattament fit-tul.

Reazzjonijiet esfoljativi tal-ġilda

Reazzjonijiet avversi kutanji severi (SCAR, severe cutaneous adverse reactions) inkluż is-sindrome ta’

Stevens-Johnson (SJS, Stevens-Johnson syndrome), nekroliżi epidermika tossika (TEN, toxic

epidermal necrolysis), u reazzjoni għall-mediċina b’sintomi ta’ eosinofilja u sistemiċi (DRESS, drug

reaction with eosinophilia and systemic symptoms), li jistgħu jkunu ta’ theddida għall-ħajja jew fatali

ġew irrapportati bl-użu ta’ voriconazole.

Jekk pazjent jiżviluppa raxx, hu għandu jiġi mmonitorjat

mill-qrib u Voriconazole Accord jitwaqqaf jekk il-leżjonijiet jissoktaw.

Trattament fit-tul

Esponiment fit-tul (trattament jew profilassi) li jkun aktar minn 180 jum (6 xhur) jeħtieġ evalwazzjoni

b’attenzjoni tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju u għalhekk it-tobba għandhom jikkunsidraw il-

bżonn li jiġi limitat l-esponiment għal Voriconazole Accord (ara sezzjonijiet .2 u 5.1).

Karċinoma fiċ-ċelluli skwamużi tal-ġilda (SCC) kienet irrappurtata f’pazjenti li rċivew trattament fit-

tul ta’ Voriconazole Accord.

Kien hemm rapporti ta’ perjostite (

periostitis

) mhux infettiva b’livelli ta’ fluoride u alkaline phosphate

għoljin f’pazjenti tat-trapjanti. It-twaqqif ta’ Voriconazole Accord għandu jiġi kkunsidrat wara pariri

multidixxiplinari jekk il-pazjent jiżviluppa uġigħ fl-għadam u jekk ikun hemm sinjali radjoloġiċi

kompatibbli ma’ perjostite

Reazzjonijiet avversi tal-vista

Kien hemm rapporti ta’ episodji twal ta’ reazzjonijiet avversi tal-vista, inklużi vista imċajpra, newrite

ta’ l-għajn u papilloedema (ara sezzjoni 4.8).

Reazzjonijiet avversi tal-kliewi

Insuffiċjenza akuta tal-kliewi kienet osservat f'pazjenti morda severament li kienu qegħdin jieħdu kura

b'voriconazole. Il-pazjenti li jkunu qed jiġu kkurati b'voriconazole huma probabbli li jiġu kkurati fl-

istess waqt bi prodotti mediċinali nefrotossiċi u jkollhom kondizzjonijiet konkorrenti li jistgħu jwasslu

għal funzjoni mnaqqsa tal-kliewi (ara sezzjoni 4.8).

Monitoraġġ tal-funzjoni tal-kliewi

Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għall-iżvilupp ta' funzjoni tal-kliewi mhux normali. Dan

għandu jinkludi evalwazzjoni fil-laboratorju, b'mod partikolari l-krejatinina fis-serum.

Monitoraġġ tal-funzjoni tal-pankreas

Pazjenti, speċjalment tfal, b’fatturi ta’ riskju għal pankreatite akuta (eż., kemoterapija riċenti, trapjant

ta’ ċelluli imsejħa stem fid-demm [HSCT]), għandhom ikunu mmonitorati b’attenzjoni matul kura bil-

Voriconazole Accord. Eżami ta’ l-amylase u ta’ lipase jista’ jkun indikat f’dawn iċ-ċirkustanzi.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja f'suġġetti tfal li għandhom anqas minn sentejn ma ġietx stabbilita (ara

sezzjonijiet 4.8 u 5.1). Voriconazole huwa indikat għal pazjenti tfal ta' sentejn jew akbar. Frekwenza

ikbar ta’ żidiet fl-enzimi fil-fwied kienet osservata fil-popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.8). Il-

funzjoni tal-fwied għandha tiġi mmonitorjata kemm fit-tfal kif ukoll fil-kbar. Il-bijodisponibilità orali

tista' tkun limitata f'pazjenti tfal ta' bejn 2 u <12-il sena b'assorbiment ħażin u piż baxx ħafna tal-ġisem

għall-età tagħhom. F'dak il-każ, huwa rakkomandat li voriconazole jingħata fil-vina.

Reazzjonijiet avversi dermatoloġiċi serji (inkluż SCC)

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet ta’ fototossiċità hi ogħla fil-popolazzjoni fit-tfal. Billi ġiet irrappurtata

evoluzzjoni lejn SCC, miżuri stretti għall-protezzjoni mid-dawl huma meħtieġa f’din il-popolazzjoni

ta’ pazjenti. Fi tfal li jesperjenzaw feriti tax-xjuħija minħabba d-dawl bħal lentiġini jew nemex, hu

rrakkomandat li jevitaw ix-xemx u li jsir follow-up dermatoloġiku anki wara t-twaqqif tat-trattament.

Profilassi

F’każ ta’ avvenimenti avversi assoċjati mat-trattament (epatotossiċità, reazzjonijiet severi tal-ġilda li

jinkludu fototossiċità u SCC, disturbi tal-vista severi jew fit-tul u perjostite), it-twaqqif ta’

voriconazole u l-użu ta’ mediċini antifungali alternattivi għandu jiġi kkunsidrat.

Phenytoin (substrat ta' CYP2C9 u induttur qawwi ta' CYP450)

Huwa rakkomandat monitoraġġ attent tal-livelli ta' phenytoin meta phenytoin jiġi amministrat flimkien

ma' voriconazole. L-użu f'daqqa ta' voriconazole u phenytoin għandu jiġi evitat jekk il-benefiċċju ma

jkunx akbar mir-riskju (ara sezzjoni 4.5).

Efavirenz (induttur ta' CYP450; inibitur u substrat ta' CYP3A4)

Meta voriconazole jiġi amministrat ma' efavirenz, id-doża ta' voriconazole għandha tiżdied għal

400 mg kull 12-il siegħa u d-doża ta’ efavirenz għandha tiġi mnaqqsa għal 300 mg kull 24 siegħa (ara

sezzjonijiet 4.2, 4.3 u 4.5).

Rifabutin (induttur qawwi ta' CYP450)

Huwa rakkomandat monitoraġġ attent ta' l-għadd sħiħ ta' ċelloli bojod u ħomor fid-demm u tar-

reazzjonijiet avversi għal rifabutin (ngħidu aħna uveite) meta rifabutin jiġi amministrat flimkien ma'

voriconazole. L-użu f'daqqa ta' voriconazole u rifabutin għandu jiġi evitat jekk il-benefiċċju ma jkunx

akbar mir-riskju (ara sezzjoni 4.5).

Ritonavir (induttur qawwi ta' CYP450; inibitur u substrat ta' CYP3A4)

L-amministrazzjoni ta' voriconazole ma' doża baxxa ta' ritonavir (100 mg darbtejn kuljum) għandha

tiġi evitata sakemm valutazzjoni tal-vantaġġ/riskju għall-pazjent ma tiġġustifikax l-użu ta'

voriconazole (ara sezzjonijiet 4.3, u 4.5).

Everolimus (substrat CYP3A4, substrat P-gp)

L-amministrazzjoni ta' voriconazole ma’ everolimus m’hix irrakkomandata minħabba li huwa

mistenni li voriconazole iżid il-koncentrazzjonijiet ta’ everolimus b’mod sinifikanti. Bħalissa għad

m’hemmx biżżejjed dejta sabiex ikun hemm rakkomandazzjonijiet fuq dożaġġ f’din is-sitwazzjoni

(ara sezzjoni 4.5).

Methadone (substrat ta' CYP3A4)

Huwa rrakkomandat monitoraġġ frekwenti għal reazzjonijiet avversi u tossiċità relatata mal-

methadone, inkluż titwil tal-QTc, meta l-methadone jingħata ma' voriconazole billi l-livelli tal-

methadone żdiedu wara li ngħata ma' voriconazole. Jista' jkun meħtieġ tnaqqis fid-doża ta' methadone

(ara sezzjoni 4.5).

Opiates li jaħdmu għal ħin qasir (substrat CYP3A4)

Tnaqqis fid-doża ta’ alfentanil, fentanyl u opiates oħra li jaħdmu għal ħin qasir, bi struttura simili għal

alfentanil u mmetabolizzati minn CYP3A4 (eż. sufentanil) għandhom ikunu kkunsidrati meta hemm

amministrazzjoni flimkien ma’ voriconazole (ara sezzjoni 4.5). Il-

half-life

ta’ alfentanil hija mtawwla

b’4 darbiet iktar meta alfentanil huwa amministrat flimkien ma voriconazole u fi studju indipedenti

ppubblikat, amministrazjoni ta’ voriconazole flimkien ma’ fentanyl irriżulta f’żieda fil-medja ta’ AUC

0-∞ ta’ fentanyl. Jista’ jkun hemm bżonn ta’ monitoraġġ frekwenti għal reazzjonijiet avversi assoċjati

ma’ fentanyl (li jinkludu perijodu itwal ta’ monitoraġġ tas-sistema respiratorja).

Opiates li jaħdmu fuq tul ta’ żmien (substrat CYP3A4)

Tnaqqis fid-doża ta’ oxycodone u opiates oħra li jaħdmu fuq tul ta’ żmien u mmetabolizzati minn

CYP3A4 (eż. hydrocodone) għandu jkun ikkunsidrat meta jingħataw flimkien ma’ voriconazole. Jista’

jkun meħtieġmonitoraġġ frekwenti għal reazzjonijiet avversi assoċjati ma’ opiate (ara sezzjoni 4.5).

Fluconazole(inibitur ta’ CYP2C9, CYP2C19 u CYP3A4)

Amministrazzjoni ta’ voriconazole li jittieħed mill-ħalq flimkien ma’ fluconazole li jittieħed mill-ħalq

rriżulta f’żieda sinifikanti f’Cmax u AUCτ ta’ voriconazole f’suġġetti b’saħħithom. It-tnaqqis fid-doża

u/jew fil-frekwenza ta’ voriconazole u fluconazole li xxejjen dan l-effett għadha ma ġietx stabbilita.

Monitoraġġ ta’ reazzjonijiet avversi assoċjati ma’ voriconazole huwa rrakkomandat jekk voriconazole

se jintuża wara fluconazole (ara sezzjoni 4.5).

Il-pilloli Voriconazole Accord fihom il-lattosju u m'għandhomx jingħataw lil pazjenti bi problemi

ereditarji rari ta' intolleranza għall-galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin tal-

glukosju-galactose.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Voriconazole huwa mmetabolizzat minn, u jinibixxi l-attività ta’ l-isoenzimi taċ-ċitokromi P450,

CYP2C19, CYP2C9, u CYP3A4. L-inibituri u l-indutturi ta’ dawn l-isoenzimi jistgħu jżidu jew

inaqqsu il-konċentrazzjoni ta’ voriconazole fil-plażma, rispettivament, u hemm potenzjal għal

voriconazole li jżid l-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi mmetabolizzati minn dawn l-isoenzimi tal-

CYP450.

Sakemm mhux speċifikat mod ieħor, l-istudji dwar l-interazzjoni tal-mediċina saru fuq suġġetti adulti

irġiel b’saħħithom billi ntuża dożaġġ multiplu għal stat stabbli b’voriconazole orali f’doża ta' 200 mg

darbtejn kuljum (BID). Dawn ir-riżultati huma relevanti għal popolazzjonijiet u rotot oħra ta'

amministrazzjoni.

Voriconazole għandu jiġi amministrat bil-galbu f’pazjenti li qed jirċievu medikazzjoni

konkomitanti li hija magħrufa li ttawwal l-intervall QTc. Meta ikun hemm ukoll potenzjal li

voriconazole iżid il-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi mmetabolizzati minn l-isoenzimi tal-CYP3A4

(ċertu antihistamines, quinidine, cisapride, pimozide), l-għoti flimkien ma’ voriconazole huwa

kontraindikat (ara hawn taħt u sezzjoni 4.3).

Tabella tal-Interazzjonijiet

Interazzjonijiet bejn voriconazole u prodotti mediċinali oħra huma mniżżla fit-tabella t’hawn taħt

(darba kuljum bħala “QD”, darbtejn kuljum bħala “BID”, tlett darbiet kuljum bħala “TID” u mhux

determinat bħala “ND”). Id-direzzjoni tal-vleġġa għal kull parametru farmakokinetiku hija bbażata

fuq livell ta’ kunfidenza ta’ 90% tal-medda ġeometrika medja fi ħdan (↔), taħt (↓) jew ‘il fuq (↑)

mill-medda ta’ 80-125%. L-asterisk (*) jindika interazzjoni miż-żewġ naħat. L-AUC

,, AUC

0-∞

jirrapreżentaw l-arja ta’ taħt il-kurva għal interval ta’ dożaġġ, minn ħin zero sal-aħħar kejl

kwantifikabbli u minn ħin zero sal-infinità, rispettivament.

L-interazzjonijiet fit-tabella huma ppreżentati fl-ordni li ġejja: kontra-indikazzjonijiet, dawk li

jeħtieġu aġġustament tad-dożaġġ u monitoraġġ kliniku u/jew bijoloġiku bil-għaqal u fl-aħħarnett

dawk li m’għandhomx interazzjoni farmakokinetika sinifikanti iżda li jistgħu jkunu ta’ interess

kliniku f’dan il-qasam terapewtiku.

Prodott Mediċinali

[Mekkaniżmu ta’

interazzjoni]

Bdil fil-medja ġeometrika tal-

interazzjoni (%)

Rakkomandazzjonijiet

dwar l-għoti flimkien ma’

mediċini oħra

Astemizole, cisapride,

pimozide, quinidine u

terfenadine

[substrati ta’ CYP3A]

Għalkemm mhux studjat, żieda fil-

livelli ta’ dawn il-prodotti mediċinali

fil-plażma tista’ twassal

għaldewmien fil-QTc u okkażjonijiet

rari ta’ torsades de pointes.

Kontraindikat

(ara

sezzjoni 4.3)

Carbamazepine u

barbiturates li jaħdmu fit-tul

(e.ż., phenobarbital,

mephobarbital)

Għalkemm mhux studjat,

carbamazepine u barbiturates li

jaħdmu fit-tul jistgħu jnaqqsu b’mod

sinifikanti il-livelli ta’ voriconazole

Kontraindikat

(ara sezzjoni

4.3)

[indutturi qawwijin ta’

CYP450]

fil-plażma.

Efavirenz (inibittur tan-non-

nucleoside reverse

transcriptase)

[induttur ta’

CYP450; inibitur u substrat

ta’ CYP3A4]

Efavirenz 400 mg QD,

amministrat flimkien ma’

200 mg voriconazole BID

Efavirenz 300 mg QD,

amministrazzjoni flimkien

ma’ voriconazole 400 mg

Efavirenz C

Efavirenz AUC

Voriconazole C

Voriconazole AUC

Ikkumparat ma’ efavirenz 600 mg

Efavirenz C

Efavirenz AUC

Ikkumparat ma’ voriconazole

200 mg BID,

Voriconazole C

Voriconazole AUC

Użu ta’ dożi standard ta’

voriconazole ma’ dożi ta’

efavirenz ta’ 400 mg QD jew

ogħla huwa

kontraindikat

(ara sezzjoni 4.3).

Voriconazole jista’ jkun

amministrat flimkien ma’

efavirenz jekk id-doża ta’

manteniment ta’ voriconazole

tiżdied għal 400 mg BID u id-

doża ta’ efavirenz titnaqqas

għal 300 mg QD. Meta it-

trattament b’voriconazole

jitwaqqaf, id-doża tal-bidu ta’

efavirenz għandha terġa’

tinbeda (ara sezzjoni 4.2

u 4.4).

Alkalojdi tal-ergotina (e.ż.,

ergotamine u

dihydroergotamine)

[substrati ta’ CYP3A4]

Għalkemm mhux studjat,

voriconazole jista’ jżid il-livelli tal-

alkalojdi tal-ergotina fil-plażma u

jwassal għal ergotiżmu.

Kontraindikat

(ara

sezzjoni 4.3)

Rifabutin

[induttur qawwi ta’

CYP450]

300 mg QD

300 mg QD (amministrat

flimkien ma’ voriconazole

350 mgBID)*

300 mg QD (amministrat

flimkien ma’ voriconazole

400 mgBID)*

Voriconazole C

Voriconazole AUCτ

Ikkumparat ma’ voriconazole

200 mg BID,

Voriconazole C

Voriconazole AUCτ

Rifabutin C

195%

Rifabutin AUCτ

331%

Ikkumparat ma’ voriconazole

200 mg BID,

Voriconazole C

104%

Voriconazole AUCτ

L-użu konkomittanti ta’

voriconazole ma’ rifabutin

għandu jiġi evitat sakemm il-

benefiċċju jegħleb ir-riskju.

Id-doża ta’ manteniment ta'

voriconazole tista' tiżdied sa

5 mg/kg BID fil-vina

jew minn 200 mg għal

350 mg BID b’mod orali

(100 mg sa 200 mg b’mod

orali BID f'pazjenti inqas

minn 40 kg) (ara sezzjoni

4.2).

Huwa rakkomandat li jsir

monitoraġġ bir-reqqa tal-

għadd sħiħ tad-demm u

reazzjonijiet avversi għal

rifabutin (eż., uveitis)

metarifabutin jingħata

flimkienma'voriconazole

Rifampicin (600 mg QD)

[induttur qawwi ta’

CYP450]

Voriconazole C

Voriconazole AUC



Kontraindikat

(ara sezzjoni

4.3)

Ritonavir (inibitur tal-

protease )

[induttur qawwi ta’

CYP450; inibitur u substrat

Amministrazzjoni ta’

voriconazole flimkien ma’

ta’ CYP3A4]

Doża għolja (400 mg BID)

Doża baxxa (100 mg BID)

Ritonavir C

u AUC

Voriconazole C

Voriconazole AUC



Ritonavir C

Ritonavir AUC



Voriconazole C

Voriconazole AUC



dożi għoljin ta’ ritonavir

(400 mg u aktar BID) hija

kontraindikata

(ara

sezzjoni 4.3).

Amministrazzjoni ta’

voriconazole flimkien ma’

doża baxxa ta’ ritonavir

(100 mg BID) għandha tiġi

evitata, sakemm ma jkunx

hemm evalwazzjoni tal-

benefiċċju/riskju għall-

pazjent li tiġġustifika l-użu

ta’ voriconazole.

St John’s Wort (fexfiex)

[induttur ta’ CYP450 ;

induttur ta’ P-gp]

300 mg TID (mogħti

flimkien ma’ doża waħda

ta’ 400 mg voriconazole)

Fi studju indipendenti ppubblikat,

Voriconazole AUC

Kontraindikat

(ara sezzjoni

4.3)

Everolimus

[substrat ta’ CYP3A4,

substrat ta’ P-gp]

Għalkemm mhux studjat,

voriconazole jista’ jżid b’mod

sinifikanti il-livelli ta’ everolimus

fil-plażma.

Amministrazzjoni ta’

voriconazole flimkien ma’

everolimus mhijiex

irrakkomandata għaliex

voriconazole huwa mistenni li

jżid b’mod sinifikanti il-

konċentrazzjonijiet ta’

everolimus (ara sezzjoni 4.4).

Fluconazole (200 mg QD)

[inibitur ta’ CYP2C9,

CYP2C19 u CYP3A4]

Voriconazole C

Voriconazole AUC



Fluconazole C

Fluconazole AUC

Id-doża u/jew il-frekwenza

mnaqqsa ta’ voriconazole u

fluconazole li telimina dan l-

effett għadha ma ġietx

stabbilita. Monitoraġġ għal

avvenimenti avversi assoċjati

ma’ voriconazole huwa

rrakkomandat jekk

voriconazole se jintuża wara

fluconazole.

Phenytoin

[substrat ta’ CYP2C9 u

induttur qawwi ta’ CYP450]

300 mg QD

300 mg QD

(amministrazzjoni flimkien

ma’ voriconazole 400 mg

BID)

Voriconazole C

Voriconazole AUC



Phenytoin C

Phenytoin AUC



Ikkumparat ma’ voriconazole

200 mg BID,

Voriconazole C

Voriconazole AUC



Użu ta’ voriconazole flimkien

ma’ phenytoin għandu jiġi

evitat sakemm il-benefiċċju

huwa akbar mir-riskju. Huwa

rrakkomandat monitoraġġ bil-

għaqal tal-livelli ta’

phenytoin fil-plażma.

Phenytoin jista’ jingħata

flimkien ma’ voriconazole

jekk id-doża ta’ manteniment

ta’ voriconazole tiżdied għal

5 mg/kg fil-vina BID jew

minn 200 mg sa 400 mg

b’mod orali BID, (100 mg sa

200 mg b’mod orali BID

f’pazjenti li jiżnu anqas minn

40 kg) (ara sezzjoni 4.2).

Antikoagulanti

Warfarin (doża waħda ta’

30 mg, amministrata

flimkien ma’ voriconazole

300 mg BID)

[substrat ta’ CYP2C9]

Sustanzi orali oħra kontra

l-koagulazzjoni tad-demm

(e.ż., phenprocoumon,

acenocoumarol)

[substrati ta’ CYP2C9 u

CYP3A4]

Żieda massima fil-ħin li jieħu d-

demm biex jagħqad ta’ bejn wieħed

u ieħor darbtejn aktar

Għalkemm mhux studjat,

voriconazole jista’ jżid il-livelli tas-

sustanzi orali kontra l-koagulazzjoni

tad-demm fil-plażma li jistgħu

jikkawżaw żieda fil-ħin li jieħu d-

demm biex jagħqad.

Monitoraġġ mill-viċin tal-ħin

li jieħu d-demm biex jagħqad,

jew testijiet oħra xierqa ta’

antikoagulazzjoni, huwa

rrakkomandat, u d-doża tal-

antikoagulanti għandha tkun

aġġustata kif xieraq.

Benzodiazepines (e.ż.,

midazolam, triazolam,

alprazolam)

[substrati ta’ CYP3A4]

Għalkemm mhux studjat

klinikament, voriconazole jista’ jżid

il-livelli tal-benzodiazepines fil-

plażma li huma mmetabolizzati

b’CYP3A4 u jista’ jwassal għal

effett sedattiv fit-tul.

Għandu jiġi kkunsidrat

tnaqqis fid-doża tal-

benzodiazepines.

Immunosoppressanti

[substrati ta’ CYP3A4]

Sirolimus (doża waħda ta’

2 mg)

Ciclosporin (f’riċevituri

stabbli ta’ trapjant tal-

kliewi li qed jirċievu

terapija kronika

b’ciclosporin)

Tacrolimus (doża waħda

ta’ 0.1 mg/kg)

Fi studju indipendenti ppubblikat,

Sirolimus C

6.6 darbiet

Sirolimus AUC

11 il-darba

Ciclosporin C

Ciclosporin AUC



Tacrolimus C

117%

Tacrolimus AUC

221%

Amministrazzjoni ta’

voriconazole flimkien ma’

sirolimus hija

kontraindikata

(ara sezzjoni

4.3).

Meta jinbeda voriconazole

f'pazjenti li diġà jkunu

qegħdin jirċievu ciclosporin,

huwa rrakkomandat li d-doża

ta’ ciclosporin titnaqqas bin-

nofs u l-livell ta’ ciclosporin

jiġi mmonitorjat b'attenzjoni.

Livelli akbar ta' ciclosporin

ġew assoċjati ma’

nefrotossiċità. Meta

voriconazole jitwaqqaf, il-

livelli ta' ciclosporin iridu

jiġu mmonitorjati bir-reqqa u

d-doża miżjuda kif meħtieġ.

Meta jinbeda voriconazole

f’pazjenti li diġà jkunu

qegħdin jieħdu tacrolimus,

huwa rrakkomandat li d-doża

ta’ tacrolimus titnaqqas għal

terz tad-doża oriġinali, u l-

livelli ta’ tacrolimus jiġu

mmonitorjati b’attenzjoni.

Livelli akbar ta' tacrolimus

ġew assoċjati ma'

nefrotossiċità. Meta

voriconazole jitwaqqaf, il-

livelli ta’ tacrolimus iridu jiġu

mmonitorjati bir-reqqa u d-

doża miżjuda kif meħtieġ.

Opiates li jaħdmu fuq tul ta’

żmien

[substrati ta’ CYP3A4]

Oxycodone (doża waħda

ta’ 10 mg)

Fi studju indipendenti ppubblikat,

Oxycodone C

1.7 darbiet

Oxycodone AUC

3.6 darbiet

Għandu jiġi kkunsidrat

tnaqqis fid-doża ta’

oxycodone u opiates oħra li

jaħdmu fuq tul ta’ żmien

immetabolizzati b’CYP3A4

(eż. Hydrocodone). Jista’

jkun meħtieġ monitoraġġ

frekwenti għal avvenimenti

avversi assoċjati mal-opiates.

Methadone (32-100 mg QD)

[substrat ta’ CYP3A4]

R-methadone (attiv) C

R-methadone (attiv) AUC



S-methadone C

S-methadone AUC



103%

Huwa rakkomandat

monitoraġġ frekwenti għal

episodji avversi u tossiċità

relatati ma’ methadone,

fosthom titwil tal-QTc. Jista’

jkun meħtieġ tnaqqis fid-doża

tal-methadone.

Mediċini anti-infjammatorji

non-sterojdali (NSAIDs)

[substrati ta’ CYP2C9]

Ibuprofen (doża waħda ta’

400 mg)

Diclofenac (doża waħda ta’

50 mg)

S-Ibuprofen C

S-Ibuprofen AUC

100%

Diclofenac C

114%

Diclofenac AUC

Huwa rrakkomandat

monitoraġġ frekwenti għal

episodji avversi u tossiċità

relatati ma’ NSAIDs. Jista’

jkun meħtieġ tnaqqis fid-doża

tal-NSAIDs.

Omeprazole (40 mg QD)

[inibitur ta’ CYP2C19 ;

substrat ta’ CYP2C19 u

CYP3A4]

Omeprazole C

116%

Omeprazole AUC



280%

Voriconazole C

Voriconazole AUC



Inibituri oħra tal-proton pump li

huma substrati ta’ CYP2C19 jistgħu

wkoll jiġu inibiti minn voriconazole

u jistgħu jirriżultaw f’żieda fil-livelli

ta’ dawn il-prodotti mediċinali fil-

plażma.

Ma huwa rakkomandat ebda

aġġustament fid-doża ta’

voriconazole.

Meta jinbeda voriconazole

f'pazjenti li diġà jkunu

qegħdin jirċievu omeprazole,

huwa rakkomandat li d-doża

ta’ omeprazole titnaqqas bin-

nofs.

Kontraċettivi orali

[substrat ta’ CYP3A4 ;

inibitur ta’ CYP2C19]

Norethisterone/ethinylestradi

ol (1 mg/0.035 mg QD)

Ethinylestradiol C

Ethinylestradiol AUC



Norethisterone C

Norethisterone AUC



Voriconazole C

Voriconazole AUC



Huwa

rrakomandatmonitoraġġ ta’

episodji avversi relatati ma’

kontraċettivi orali, kif ukoll

dawk relatati ma’

voriconazole.

Opiates li jaħdmu għal ħin

qasir

[substrati ta’ CYP3A4]

Alfentanil (doża waħda ta’

20 μg/kg, flimkien ma’

naloxone)

Fentanyl (doża waħda ta’

g/kg)

Fi studju indipendenti ppubblikat,

Alfentanil AUC

6 darbiet

Fi studju indipendenti ppubblikat,

Fentanyl AUC

1.34 darbiet

Għandu jiġi kkunsidrat

tnaqqis fid-doża ta’ alfentanil,

fentanyl u opiates oħra li

jaħdmu fuq qasir żmien bi

struttura simili għal alfentanil

u metabolizzati minn

CYP3A4 (e.ż., sufentanil).

Monitoraġġ għal aktar ħin u

aktar frekwenti huwa

rrakomandat f’pazjenti għal

dipressjoni respiratorja u

avvenimenti avversi oħra

assoċjati ma’ opiates.

Statins (e.ż., lovastatin)

[substrati ta’ CYP3A4]

Għalkemm mhux studjat

klinikament, voriconazole jista’ jżid

il-livelli tal-istatins fil-plażma li

huma metabolizzati minn CYP3A4 u

jista’ jwassal għal rhabdomyolysis.

Tnaqqis fid-doża tal-istatins

għandu jiġi kkunsidrat.

Sulfonylureas (e.ż.,

tolbutamide, glipizide,

glyburide)

[substrati ta’ CYP2C9]

Għalkemm mhux studjat,

voriconazole jista’ jżid il-livelli tas-

sulfonylureas fil-plażma u b’hekk

jista’ jikkawża ipogliċemija.

Huwa rrakkomandat

monitoraġġ bil-għaqal tal-

glukosju fid-demm. Għandu

jiġi kkunsidrat tnaqqis fid-

doża ta’ sulfonylureas.

Alkalojdi Vinca (e.ż.,

vincristine u vinblastine)

[substrati ta’ CYP3A4]

Għalkemm mhux studjat,

voriconazole jista’ jżid il-livelli tal-

alkalojdi vinca fil-plażma u jista’

jwassal għal newrotossiċità.

Għandu jiġi kkunsidrat

tnaqqis fid-doża ta’ alkalojdi

vinca.

Inibituri oħra tal-protease

tal-HIV (e.ż., saquinavir,

amprenavir u nelfinavir)

[substrati u inibituri ta’

CYP3A4]

Mhux studjat klinikament. Studji

in

vitro

wrew li voriconazole jista’

jwaqqaf il-metaboliżmu tal-inibituri

tal-protease tal-HIV u l-metaboliżmu

ta’ voriconazole jista’ wkoll

jitwaqqaf mill-inibituri tal-protease

tal-HIV.

Jista’ jkun meħtieġ

monitoraġġ b’attenzjoni għal

kwalukwe okkorrenza ta’

tossiċità bil-mediċina u/jew

telf tal-effikaċja, u

aġġustament tad-doża

Inibituri oħra tan-Non-

Nucleoside Reverse

Transcriptase Inhibitors

(NNRTIs) (e.ż., delavirdine,

nevirapine)

[substrati ta’ CYP3A4,

inibituri jew indutturi ta’

CYP450]

Mhux studjat klinikament. Studji

in

vitro

wrew li l-metaboliżmu ta’

voriconazole jista’ jitwaqqaf mill-

NNRTIs u voriconazole jista’

jwaqqaf il-metaboliżmu tal-NNRTIs.

Is-sejbiet tal-effett ta’ efavirenz fuq

voriconazole jissuġerixxu li l-

metaboliżmu ta’ voriconazole jista’

jkun indott mil-NNRTI.

Jista’ jkun meħtieġ

monitoraġġ b’attenzjoni għal

kwalukwe okkorrenza ta’

tossiċità bil-mediċina u/jew

telf tal-effikaċja, u

aġġustament tad-doża

Cimetidine (400 mg BID)

[inibitur mhux speċifiku ta’

CYP450 u jżid il-pH fl-

istonku]

Voriconazole C

Voriconazole AUC



L-ebda aġġustament tad-doża

Digoxin (0.25 mg QD)

[substrat ta’ P-gp]

Digoxin C

Digoxin AUC

L-ebda aġġustament tad-doża

Indinavir (800 mg TID)

[inibitur u substrat ta’

CYP3A4]

Indinavir C

Indinavir AUC

Voriconazole C

Voriconazole AUC

L-ebda aġġustament tad-doża

Antibijotiċi macrolide

Erythromycin (1 g BID)

[inibitur ta’ CYP3A4]

Azithromycin (500 mg

Voriconazole C

u AUC

Voriconazole C

u AUC

Għadu mhux magħruf l-effett ta’

voriconazole fuq erythromycin jew

azithromycin.

L-ebda aġġustament tad-doża

Aċidu mikofenoliku (doża

waħda ta’ 1 g)

[substrat ta’

UDP-glucuronyl transferas]

Aċidu mikofenoliku C

Aċidu mikofenoliku AUC

L-ebda aġġustament tad-doża

Prednisolone (doża waħda

ta’ 60 mg)

[substrat ta’ CYP3A4]

Prednisolone C

Prednisolone AUC

L-ebda aġġustament tad-doża

Ranitidine (150 mg BID)

[jżid il-pH gastriku]

Voriconazole C

u AUC

L-ebda aġġustament tad-doża

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M'hemmx dejta dwar l-użu ta' voriconazole f'nisa tqal.

Studji fuq bhejjem urew ħsara fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali

fuq in-nies.

Voriconazole Accord m'għandux jintuża waqt it-tqala sakemm il-benefiċċju għall-omm ma jisboqx

b'mod ċar ir-riskju potenzjali għall-fetu.

Nisa li jistgħu jinqabdu tqal

In-nisa li jistgħu jinqabdu tqal iridu dejjem jużaw kontraċezzjoni effettiva waqt il-kura.

Treddigħ

It-tneħħija ta' voriconazole fil-ħalib tas-sider ma ġietx investigata. It-treddigħ għandu jitwaqqaf malli

tinbeda l-kura b'Voriconazole Accord.

Fertilità

Fi studju fuq l-annimali, ma kien hemm l-ebda effett negattiv fuq il-fertilità fil-firien irġiel u nisa (ara

sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Voriconazole Accord għandu effett moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Jista' jikkawża

bidliet għaddiena u riversibbli fil-vista, fosthom ċpar, perċezzjoni mibdula/imkabbra u/jew fotofobija.

Il-pazjenti jridu jevitaw attivitajiet li jistgħu jkunu perikolużi, bħal ngħidu aħna jsuqu jew iħaddmu

makkinarju waqt li jħossu dawn is-sintomi.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-profil tas-sigurtà ta' voriconazole fl-adulti huwa bbażat fuq

database

integrata tas-sigurtà ta' aktar

minn 2,000 suġġett (inkluż 1,603 pazjent adult f'testijiet terapewtiċi) u 270 adult addizzjonali fil-provi

dwar il-profilassi. Din tirrappreżenta popolazzjoni eteroġenea, li tinkludi pazjenti b'tumuri

ematoloġiċi, pazjenti infettati bl-HIV b'candidiasis esofagali u infezzjonijiet fungali refrettarji, pazjenti

mhux newtropeniċi b'candidaemia jew asperġillosi u voluntiera b'saħħithom.

L-aktar reazzjonijiet avversi rrapportati b'mod komuni kienu indeboliment fil-vista, deni, raxx,

rimettar, dardir, dijarea, uġigħ ta' ras, edema periferali, riżultat anormali tat-test tal-funzjoni tal-fwied,

problemi respiratorji u uġigħ ta’ żaqq.

Is-severità tar-reazzjonijiet avversi kienet ġeneralment ħafifa għal moderata. Ebda differenzi

klinikament sinifikanti ma kienu jidhru meta d-dejta tas-sigurtà ġiet analizzata skont l-età, razza jew

sess.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Fit-tabella ta' hawn isfel, billi l-maġġoranza tal-istudji kienu ta' natura miftuħa, ir-reazzjonijiet avversi

kollha ta' kawżalità u l-kategoriji ta’ frekwenza tagħhom f’1,873 adult minn studji terapewtiċi

miġburin (1,603) u dwar il-profilassi (270), skont is-sistema tal-klassifika tal-organi, huma elenkati.

Il-kategoriji tal-frekwenzi huma ppreżentati bħala: Komuni ħafna (>1/10); Komuni (>1/100 u <1/10);

Mhux komuni (>1/1,000 u <1/100); Rari (>1/10,000 u <1/1,000); Rari ħafna (<1/10,000); Mhux

magħruf (ma setgħetxtittieħed stima mid-dejta disponnibli).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skont is-serjetà tagħhom. L-

effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Effetti mhux mixtieqa rrapportati f'suġġetti li kienu qegħdin jingħataw voriconazole:

Sistema tal-

Klassifika

tal-Organi

Komuni

ħafna

≥ 1/10

Komuni

≥ 1/100

sa < 1/10

Mhux komuni

≥ 1/1,000 sa <

1/100

Rari

≥ 1/10,000 sa <

1/1,000

Frekwenz

a mhux

magħrufa

(ma tistax

tiġi stmata

mid-data

disponibbl

i)

Infezzjonijiet

infestazzjoniji

sinusite

kolite

psewdomembranik

Neoplażmi

beninni,

malinni u

dawk mhux

speċifikati

(inklużi ċesti

u polipi)

karċinoma

fiċ-ċelluli

skwamużi

Disturbi tad-

demm u tas-

sistema

limfatika

agranuloċitożi

panċitopenja,

tromboċitopenja

lewkopenija,

anemija

insuffiċjenza tal-

mudullun,

limfadenopatija,

eosinofilja

koagulazzjoni

intravaskulari

mifruxa

Disturbi fis-

sistema

immuni

sensittività

eċċessiva

reazzjoni

anafilaktojda

Disturbi fis-

sistema

endokrinarja

insuffiċjenza

adrenali,

ipotirojdiżmu

ipertirojdiżmu

Disturbi fil-

metaboliżmu

u n-

nutrizzjoni

edema

periferali

ipogliċemija,

ipokalimja,

iponatremja

Disturbi

psikjatriċi

depressjoni,

alluċinazzjoni,

ansjetà, nuqqas ta’

rqad, aġitazzjoni,

stat konfużjonali

Disturbi fis-

sistema

nervuża

uġigħ ta’ ras

konvulżjoni,

sinkope, rogħda,

ipertonja

parasteżija, ngħas,

sturdament

edima fil-moħħ,

enċefalopatija

disturb

ekstrapiramidali

newropatija

periferali, atassja,

ipoestesija, tibdil

fis-sens tat-togħma

(dysgeusia)

enċefalopatija

epatika,

sindrome ta’

Guillain-Barre,

nistagmu

Disturbi fl-

għajnejn

indeboliment

viżiv

emorraġija tar-

retina

disturb fin-nerv

ottiku

papilloedima

krizi okuloġirika,

tara doppju,

sklerite, blefarite

atrofija ottika,

opaċità tal-

kornea

Disturbi fil-

widnejn u fis-

sistema

labirintika

ipoakużi, vertigo,

żanżin tal-widnejn

Disturbi fil-

qalb

arritmija

supraventrikulari,

takikardija,

bradikardija

fibrillazzjoni

ventrikulari,

ekstrasistoli

ventrikulari,

takikardija

ventrikulari,

elettrokardjogram

ma QT imtawwal,

takikardija

supraventrikulari

torsades de

pointes,

imblokk

atrijoventrikular

i sħiħ, imblokk

ta’ bundle

branch, ritmu

tan-nodu

Disturbi

vaskulari

pressjoni baxxa,

flebite

tromboflebite,

limfanġite

Disturbi

respiratorji,

toraċiċi u

medjastinali

problemi fit-

teħid tan-nifs

sindrome ta’

problemi fit-teħid

tan-nifs, edema

pulmonari

Disturbi

gastro-

intestinali

dijarea,

rimettar, uġigħ

addominali,

dardir

kelite, dispepsja,

stitikezza,

ġinġivite

peritonite,

pankreatite, ilsien

minfuħ,

duwodenite,

gastroenterite,

glossite

Disturbi fil-

fwied u fil-

marrara

test tal-

funzjoni tal-

fwied mhux

normali

suffejra, suffejra

kolestatika,

epatite

insuffiċjenza tal-

fwied,

epatomegalija,

koleċistite,

kolelitijasi

Disturbi fil-

ġilda u fit-

tessuti ta’ taħt

il-ġilda

raxx

dermatite

sfoljattiva, ħakk,

raxx makulari bl-

infafet, alopeċja,

eritema

Sindrome ta’

Stevens-Johnson,

fototossiċità,

purpura, urtikarja,

dermatite

allerġika, raxx

papularu, raxx

makulari, ekżema

nekroliżi

epidermika

tossika,

anġjoedima,

keratosi

aktinika*,

pseudoporphyri

a, eritema

multiformi,

psorijasi,

eruzzjoni fil-

ġilda, reazzjoni

għall-mediċina

b’sintomi ta’

esinofilja u

sistemiċi

(DRESS)

lupus

eritematoż

us tal-

ġilda*,

efelide*,

lentigo*

Disturbi fil-

ġilda u fit-

tessuti ta’ taħt

il-ġilda

uġigħ fid-dahar

artrite

perjostite *

Disturbi fil-

kliewi u fis-

sistema

urinarja

insuffiċjenza tal-

kliewi akuta,

ematurja

Nekrożi tubulari

tal-kliewi,

proteinurja, nefrite

Disturbi

ġenerali u

kondizzjoniji

et ta' mnejn

jingħata

deni

uġigħ fis-sider,

edima tal-wiċċ

astenja, kesħa

reazzjoni fis-sit

tal-injezzjoni,

mard jixbah lill-

influwenza

Investigazzjo

nijiet

żieda tal-kreatinina

fid-demm

żieda fl-urea fid-

demm, żieda fil-

kolesterol fid-

demm

*ADR identifikata wara t-tqegħid fis-suq

Tinkludi newtropenja bid-deni u newtropenja.

Tinkludi purpura tromboċitopenika immuni.

Tinkludi riġidità ta’ raqbet l-għonq u tetnu.

Tinkludi enċefalopatija iskemika-ipoksika u enċefalopatija metabolika.

Tinkludi akatisja u parkinsoniżmu.

Ara l-paragrafu “Indebolimenti fil-vista” fis-sezzjoni 4.8.

Newrite ottika mtawla ġiet irrapportata wara t-tqegħid fis-suq. Ara sezzjoni 4.4.

Ara sezzjoni 4.4.

Tinkludi qtugħ ta’ nifs u qtugħ ta’ nifs ikkawżat minn sforz.

Tinkludi ħsara fil-fwied ikkawżata minn mediċina, epatite tossika, ħsara epatoċellulari u

epatotossiċità.

Tinkludi edema periorbitali, edema tax-xufftejn, u edema fil-ħalq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Indebolimenti viżiv

Fi studji kliniċi, indebolimenti viżiv (inkluż vista mċajpra, fotofobija, kloropsija, kromatopsija,

problemi fir-rikonoxximent tal-kuluri, sijanopsja, disturb fl-għajn, vista halo, ma tibqax tara bil-lejl,

oscillopsia, fotopsja, skotoma b’teptip, tnaqqis fl-akutezza tal-vista, luminożità viżiva, difett fil-kamp

viżiv, floaters fil-vitriju, u xantopsija) b'voriconazole kienu komuni ħafna? Dawn l-indebolimenti

viżiv ma damux u kompletament riversibbli, bil-maġġoranza jmorru b'mod spontanju fi żmien

60 minuta u ma kienu osservati ebda effetti viżiv klinikament sinifikanti fuq perjodu fit-tul. Kien

hemm evidenza ta' attenwazzjoni b'dożi ripetuti ta' voriconazole. L-indebolimenti viżivi kienu

ġeneralment ħfief, rari jwasslu għal twaqqif tal-kura u ma kinux assoċjati ma' sintomi morbużi għal

perjodu twil. Id-disturbi viżiv jistgħu jkunu assoċjati ma' konċentrazzjonijiet akbar fil-plasma u/jew

dożi ogħla.

Il-mekkaniżmu ta' azzjoni mhux magħruf, għalkemm il-post ta' l-azzjoni wisq probabbli li jkun fir-

retina.

Fi studju fost voluntiera b'saħħithom li eżamina l-impatt ta' voriconazole fuq il-funzjoni tar-retina,

voriconazole kkawża tnaqqis fl-

electroretinogram (ERG) waveform amplitude

. L-ERG ikejjel il-

kurrenti elettriċi fir-retina. Il-bidliet ta' l-ERG ma avanzawx f'29 jum ta' kura u kienu kompletament

riversibbli mat-twaqqif ta' voriconazole.

Kien hemm rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’ avvenimenti avversi viżiv fit-tul (ara sezzjoni 4.4).

Reazzjonijiet dermatoloġiċi

Ir-reazzjonijiet dermatoloġiċi kienu komuni ħafna f'pazjenti kkurati b'voriconazole f'testijiet kliniċi,

iżda dawn il-pazjenti kellhom mard serju preżenti u kienu qegħdin jirċievu diversi prodotti mediċinali

konkomitanti. Il-maġġoranza tar-raxxijiet kienu ta' severità ħafifa għal moderata. Il-pazjenti żviluppaw

reazzjonijiet avversi kutanji severi (SCARs), inkluż is-sindrome ta' Stevens-Johnson (SJS) (mhux

komuni), nekroliżi epidermika tossika (TEN) (rari), reazzjoni għall-mediċina b’sintomi ta’ eosinofilja

u sistemiċi (DRESS) (rari) u eritema multiformi (rari) waqt kura b'voriconazole (ara sezzjoni 4.4).

Jekk pazjent jiżviluppa raxx hu għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib u Voriconazole Accord jitwaqqaf

jekk il-leżjonijiet jissoktaw. Kienu rrapportati reazzjonijiet ta' fotosensittività bħal efelide, lentigo u

keratosi aktinika, speċjalment waqt terapija fuq perjodu fit-tul (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Kien hemm rapport ta’ karċinoma fiċ-ċelluli skwamużi tal-ġilda f’pazjenti kkurati b'Voriconazole

Accord għal-perjodi twal ta’żmien; il-mekkaniżmu ta’ kif jaħdem għadu ma ġiex stabbilit (ara

sezzjoni 4.4).

Testijiet tal-funzjoni tal-fwied

L-inċidenza globali ta' żidiet f’transaminase 3xULN (li mhux bilfors jinkludu avveniment avvers) fil-

programm kliniku ta’ voriconazole kienet ta’ 18.0% (319/1,768) fl-adulti u 25.8% (73/283) fl-

individwi pedjatriċi li rċevew voriconazole għal użu terapewtiku miġbur u fi profilassi. L-

anormalitajiet fit-testijiet tal-funzjoni tal-fwied jistgħu jkunu assoċjati ma' konċentrazzjonijiet akbar

fil-plasma u/jew dożi ogħla. Il-maġġoranza tat-testijiet abnormali tal-funzjoni tal-fwied kienu riżolti

waqt kura mingħajr aġġustament fid-doża jew wara aġġustament fid-doża, inkluż it-twaqqif tat-

terapija.

Voriconazole ġie assoċjat ma' każijiet ta' tossiċità tal-fwied serja f'pazjenti b'kondizzjonijiet serji oħra

eżistenti. Dan jinkludi każijiet ta' suffejra, epatite u insuffiċjenza tal-fwied li twassal għall-mewt (ara

sezzjoni 4.4).

Profilassi

Fi studju ope

n-label, komparattiv, multiċentriku li qabbel voriconazole u itraconazole bħala profilassi

primarja f’riċevituri adulti u adolexxenti alloġeniċi ta’ HSCT mingħajr IFIs li ġew ikkonfermati jew li

setgħu seħħew fil-passat, it-twaqqif permanenti ta’ voriconazole minħabba AEs ġie rrappurtat

f’39.3% tal-individwi kontra 39.6% tal-individwi ttrattati b’itraconazole. AEs tal-fwied li dehru waqt

it-trattament, irriżultaw fit-twaqqif permanenti tal-mediċina tal-istudju għal 50 individwu (21.4%)

ttrattati b’voriconazole u għal 18-il individwu (7.1%) ittrattati b’itraconazole.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà ta’ voriconazole kienet investigata f’288 pazjent pedjatriku li għandhom bejn sentejn u <12-

il sena (169) u bejn 12 u <18-il sena (119) li rċevew voriconazole għal profilassi (183) u użu

terapewtiku (105) fi provi kliniċi. Is-sigurtà ta’ voriconazole ġiet investigata wkoll f’158 pazjent

pedjatriku ieħor li għandhom bejn sentejn u <12-il sena f’programmi ta’ użu b’kompassjoni. B’mod

ġenerali, il-profil tas-sigurtà ta’ voriconazole fil-popolazzjoni pedjatrika kien simili għal dak tal-adulti.

Madankollu, kien osservata xejra lejn frekwenza ikbar ta’ żidiet fl-enzimi fil-fwied, irrapportati bħal

avvenimenti avversi fil-provi kliniċi meta mqabbel mal-adulti (żidiet ta’ 14.2% f’transaminases

f’pazjenti pedjatriċi meta mqabbel ma’ 5.3% fl-adulti). Dejta li nġabret wara t-tqegħid fis-suq turi li

jista’ jkun hemm aktar reazzjonijiet fil-ġilda (speċjalment ħmura) fit-tfal meta mqabbla ma’ dik fl-

adulti. Fit-22 pazjent ta' anqas minn sentejn li rċevew voriconazole fi programm ta' użu ħanin, kienu

rrapportati r-reazzjonijiet avversi li ġejjin (li għalihom ma setgħetx tiġi eskluża relazzjoni ma'

voriconazole): reazzjoni ta' fotosensittività (1), arritmija (1), pankreatite (1), bilirubin fid-demm aktar

(1), enzimi epatiċi aktar (1), raxx (1) u papilloedima (1). Kien hemm rapporti ta’ pankreatite fit-tfal

wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V*.

4.9

Doża eċċessiva

F'testijiet kliniċi kien hemm 3 każijiet ta' doża eċċessiva aċċidentali. Kollha seħħew f'pazjenti tfal, li

rċevew sa ħames darbiet aktar id-doża rakkomandata fil-vina ta' voriconazole. Kienet irrapportata

reazzjoni avversa waħda ta' fotofobija li damet 10 minuti.

M'hemmx antidotu magħruf għal voriconazole.

Voriconazole jiġi ħemodijalizzat bi tneħħija ta' 121 ml/min. F'doża eċċessiva, ħemodijaliżi tista'

tgħinfit-tneħħija ta' voriconazole mill-ġisem.

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antimikosiċi għal użu sistemiku, derivattivi tat-triazole, Kodiċi ATC:

J02A C03

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Voriconazole huwa aġent antifungali tat-tip triazole. Il-mod primarju ta’ kif jaħdem voriconazole

huwa billi jwaqqaf il-14 alpha-lanosterol demethylation medjata miċ-ċitokromu fungali P450, pass

essenzjali fil-bijosintesi tal-ergosterol fungali. L-akkumulazzjoni tal-14 alpha-methyl sterols jirrelata

mat-telf sussegwenti ta’ ergosterol fil-membrana taċ-ċellola fungali u jista’ jkun responsabbli għal

attività antifungali ta’ voriconazole. Kien muri li voriconazole huwa aktar selettiv għall-enzimi taċ-

ċitokromu fungali P450 milli għas-sistemi diversi taċ-ċitokromu fungali P450 tal-mammiferi.

Relazzjonijiet

farmakokinetiċi/farmakodinamiċi

F’10 studji terapewtiċi, il-punt medjan għal konċentrazzjonijiet medji u massimi fil-plasma f’suġġetti

individwali madwar l-istudji kien 2425 ng/ml (medda inter-quartile 1193 sa 4380 ng/ml) u 3742 ng/ml

(medda interquartile 2027 sa 6302 ng/ml), rispettivament. Ma nstabitx relazzjoni pożittiva bejn

konċentrazzjoni medja, massima jew minima ta' voriconazole fil-plasma u l-effikaċja fl-istudji

terapewtiċi u din ir-relazzjoni ma ġietx studjata fl-istudji dwar il-profilassi.

Analiżi farmakokinetiċi/farmakodinamiċi ta’ dejta minn testijiet kliniċi identifikaw relazzjonijiet

pożittivi bejn il-konċentrazzjonijiet ta' voriconazole fil-plasma u l-anormalitajiet fit-testijiet tal-

funzjoni tal-fwied u d-disturbi viżiv. Aġġustamenti fid-doża fl-istudji dwar il-profilassi ma ġewx

studjati.

Effikaċja klinika u sigurtà

n vitro

, voriconazole juri attività antifungali ta' spettru wiesgħa b’qawwa antifungali kontra speċi

Candida

(fosthom

C. krusei

reżistenti għal fluconazole u forom reżistenti ta'

C. glabrata

C. albicans

u attività funġiċida kontra l-ispeċi

Aspergillus

kollha ttestjati. Barra minn hekk voriconazole juri

attività fungiċida

in vitro

kontra patoġeni fungali emerġenti, fosthom dawk bħal

Scedosporium

Fusarium

li għandhom suxxettibilità limitata għal aġenti antifungali eżistenti.

Kienet murija effikaċja klinika definita bħala rispons sħiħ jew parzjali għal

Aspergillus

spp. fosthom

A. flavus, A. fumigatus, A. terreus, A. niger, A. nidulans, Candida

spp.

,

fosthom

C. albicans, C.

glabrata, C. krusei, C. parapsilosis u C. tropicalis

u ammonti limitati ta'

C. dubliniensis, C.

inconspicua,

C. guilliermondii, Scedosporium

spp., fosthom

S. apiospermum, S. prolificans

Fusarium

spp.

Infezzjonijiet fungali oħra kkurati (ħafna drabi jew b'rispons parzjali jew sħiħ) kienu jinkludu każi

iżolati ta'

Alternaria

spp.,

Blastomyces dermatitidis,Blastoschizomyces capitatus, Cladosporium

.,

Coccidioides immitis, Conidiobolus coronatus, Cryptococcus neoformans, Exserohilum rostratum,

Exophiala spinifera, Fonsecaea pedrosoi, Madurella mycetomatis, Paecilomyces lilacinus,

Penicillium spp. fosthom P. marneffei, Phialophora richardsiae, Scopulariopsis brevicaulis u

Trichosporon

spp.fosthom

T. infezzjonijiet

beigelii.

Attività

in vitro

kontra iżolati kliniċi kienet osservata għal

Acremonium

spp.,

Alternaria

spp.,

Bipolaris

., Cladophialophora

spp.

,

Histoplasma capsulatum,

bil-maġġoranza tal-forom jiġu

mwaqqfa b'konċentrazzjonijiet ta' voriconazole fil-medda ta' 0.05 sa 2

g/ml.

Kienet murija attività

in vitro

kontra l-patoġeni li ġejjin, iżda l-importanza klinika mhix magħrufa:

Curvularia

spp.u

Sporot

hrix

spp.

Punti kruċjali

Kampjuni għal koltura fungali u studji oħra rilevanti fil-laboratorju (seroloġija, istopatoloġija)

għandhom jiġu miksuba qabel it-terapija sabiex jiġu iżolati u identifikati organiżmi kawżattivi. It-

terapija tista' tinbeda qabel ma r-riżultati tal-kolturi u ta' studji oħra fil-laboratorju jkunu magħrufa;

madankollu, meta dawn ir-riżultati jkunu disponibbli, it-terapija kontra l-infezzjonijiet għandha tiġi

aġġustata kif dovut.

L-aktar speċi li spiss jikkawżaw infezzjonijiet tal-bniedem jinkludu

C. albicans, C. parapsilosis, C.

tropicalis,C. glabrata

C. krusei

, li kollha normalment juru konċentrazzjoni inibitorja minima (MICs)

ta’ inqas minn 1 mg/L għal voriconazole.

Madankollu, l-attività

in vitro

ta’ voriconazole kontra l-ispeċi ta’

Candida

mhijiex l-istess.

Speċifikament għal

C. glabrata

, l-MICs ta’ voriconazole għall-iżolati reżistenti ta’ fluconazole huma

proporzjonalment ogħla minn dawk tal-iżolati suxxettibbli għal fluconazole. Għalhekk, kull tentattiv

għandu jsir biex

Candida

tiġi identifikata sal-livell tal-ispeċi. Jekk it-testijiet ta’ suxxettibilità għall-

antifungali huma disponibbli, ir-riżultati tal-MIC jistgħu jiġu interpretati bl-użu ta’ kriterji tal-

breakpoint

stabbiliti mill-Kumitat Ewropew dwar Ittestjar ta’ Suxxettibilità Kontra l-Mikrobi

(EUCAST).

Breakpoints

tal-EUCAST

Speċi ta’ Candida

MIC breakpoint (mg/L)

≤S (Suxxettibbli)

>R (Reżistenti)

Candida albicans

1

0.125

0.125

Candida tropicalis

1

0.125

0.125

Candida parapsilosis

1

0.125

0.125

Candida glabrata

2

Evidenza insuffiċjenti

Candida krusei

3

Evidenza insuffiċjenti

Other Candida spp.

4

Evidenza insuffiċjenti

1

Forom b’valuri ta’ MIC ‘il fuq mill-breakpoint Suxxettibbli (S) huma rari, jew għadhom ma ġewx

irrappurtati. L-identifikazzjoni u t-testijiet tas-suxxettibilità kontra l-mikrobi fuq kwalunkwe iżolati

bħal dawn għandhom jiġu ripetuti u jekk ir-riżultat huwa kkonfermat, l-iżolat għandu jintbagħat

f’laboratorju ta’ referenza.

2

Fi studji kliniċi, ir-rispons għal voriconazole f'pazjenti b’infezzjonijiet ta’

C. glabrata

kien 21%

inqas meta mqabbel ma’

C. albicans

C. parapsilosis

C. tropicalis

. Data

in vitro

wriet żieda żgħira

fir- reżistenza ta’ C. glabrata għall ta’ voriconazole.

3

Fi studji kliniċi, ir-rispons għal voriconazole f’infezzjonijiet ta’

C. krusei

kien simili għal dak ta’

C.

albicans

C. parapsilosis

C. tropicalis

. Madankollu, peress li kien hemm biss 9 każi disponibbli

għall-analiżi minn EUCAST, bħalissa m’hemmx evidenza biżżejjed biex jiġu stabbiliti breakpoints

kliniċi għal

C. krusei

4

EUCAST ma ddeterminatx breakpoints għal voriconazole li m’humiex relatati ma’ l-ispeċi.

Esperjenza klinika

Eżitu ta' suċċess f'din is-sezzjoni huwa definit bħala rispons sħiħ jew parzjali.

Infezzjonijiet bl-

aspergillus

- effikaċja f'pazjenti b'aspergillosi bi pronjosi fqira

Voriconazole għandu attività fungiċida

in vitro

kontra l-

Aspergillus

spp. L-effikaċja u l-vantaġġ għas-

sopravivenza ta' voriconazole mqabbla ma’ amphotericin B konvenzjonali fil-kura primarja ta'

asperġillosi invażiva akuta kienu murija fi studju miftuħ tat-tip multicentre magħmul b'mod każwali

f'277 pazjent immunokompromessi kkurati għal 12-il ġimgħa. Voriconazole ingħata ġol vina b’doża

inizjali ta’ 6 mg/kg kull 12 -il siegħa għall-ewwel 24 siegħa segwita minn doża ta’ manteniment ta’

4 mg/kg kull 12 -il siegħa għal tal-anqas 7 ijiem. Wara, it-terapija setgħet tinbidel għal-formulazzjoni

orali b’doża ta’ 200 mg kull 12-il siegħa. It-terapija b’voriconazole IV damet għal medja ta’għaxart

ijiem (medda ta’ 2-85 ġurnata). Wara trattament b’voriconazole IV it-trattament b’voriconazole orali

dam għal-medja ta’ 76 jum (medda ta’ 2-232 jum).

Intwera rispons globali sodisfaċenti (għajbien sħiħ jew parzjali tas-sinjali kollha tas-sintomi

attribwibbli, anormalitajiet radjugrafiċi/bronkoskopiċi preżenti fil-linja bażi) fi 53% tal-pazjenti

kkurati b'voriconazole meta mqabbel mal-31% tal-pazjenti kkurati bil-komparatur. Ir-rata ta'

sopravivenza ta' 84 jum għal voriconazole kienet statistikament

notevolment ogħla minn dik tal-komparatur u ntwera vantaġġ klinikament u statistikament sinifikanti

favur voriconazole kemm għaż-żmien sal-mewt kif ukoll għaż-żmien sat-twaqqif tal-kura minħabba

tossiċità.

Dan l-istudju kkonferma sejbiet minn studju preċedenti, mfassal b'mod prospettiv fejn kien hemm

eżitu pożittiv f'suġġetti b'fatturi ta' riskju għal pronjosi fqira, fosthom

graft versus host disease

b'mod partikolari, infezzjonijiet ċerebrali (normalment assoċjati ma' kważi 100% mortalità).

L-istudji kienu jinkludu asperġillosi ċerebrali, tas-sinus, pulmonari u mifruxa f'pazjenti bi trapjanti tal-

mudullun u ta' organi solidi, tumuri ematoloġiċi, kanċer u AIDS.

Candidaemia f'pazjenti mhux newtropeniċi.

L-effikaċja ta' voriconazole f'konfront mal-iskema ta' amphotericin B segwit bi fluconazole fil-kura

primarja ta' candidaemia kienet murija fi studju komparattiv miftuħ. Tliet mija u sebgħin pazjent mhux

newtropeniku (ta' 'l fuq minn 12-il sena) b'candidaemia dokumentata kienu inklużi fl-istudju, li

minnhom 248 ġew ikkurati b'voriconazole. Disa' suġġetti fil-grupp ta' voriconazole u 5 fil-grupp ta'

amphotericin B segwit bi fluconazole wkoll kellhom infezzjoni ppruvata b'mod mikoloġiku fit-tessut

fond. Pazjenti b'insuffiċjenza tal-kliewi kienu esklużi minn dan l-istudju. It-tul medjan tal-kura kien

15-il ġurnata fiż-żewġ gruppi ta' kura. Fl-analiżi primarja, rispons ta' suċċess kif stmat minn Kumitat

ta' Valutazzjoni tad-Dejta (DRC - Data Review Committee) li ma kienx jaf xi prodott mediċinali

intuża fl-istudju ġie mfisser bħala għajbien/titjib fis-sinjali u s-sintomi kliniċi kollha ta' l-infezzjoni

bil-qerda ta'

Candida

mid-demm u t-tessut fond infettat 12-il ġimgħa wara t-tmiem tat-terapija (EOT).

Il-pazjenti li ma kellhomx valutazzjoni 12-il ġimgħa wara l-EOT kienu magħduda li ma rnexxewx.

F'din l-analiżi deher rispons ta' suċċess f'41% tal-pazjenti fiż-żewġ gruppi ta' kura

.

F'analiżi sekondarja, li użat valutazzjonijiet tad-

DRC

fl-aħħar punt taż-żmien valutabbli (EOT, 2, 6,

jew 12-il ġimgħa wara l-EOT) voriconazole u l-iskema ta' amphotericin B segwit bi fluconazole

kellhom rata ta' rispons ta' suċċess ta' 65% u 71%, rispettivament

.

Il-valutazzjoni ta' l-Investigatur ta' l-eżitu b'suċċess f'kull wieħed minn dawn il-punti taż-żmien hija

murija fit-tabella li ġejja:

Infezzjonijiet refrattorji serji b'

Candida

L-istudju kien jinkludi 55 pazjent b'infezzjonijiet refrattorji sistemiċi serji b'

Candida

(fosthom

candidaemia, candidiasis imxerrda u invażiva oħra) fejn kura antifungali preċedenti, b'mod partikolari

bi fluconazole, ma kinetx effettiva. Rispons ta' suċċess kien muri f'24 pazjent (15-il rispons sħiħ, 9

risponsi parzjali). Fi speċi mhux

albicans

reżistenti għal fluconazole, eżitu ta' suċċess kien muri fi 3/3

infezzjonijiet bil-

C. krusei

(risponsi sħaħ) u 6/8 infezzjonijiet bil-

C. glabrata

(5 risponsi sħaħ, rispons

1 parzjali). Id-dejta dwar l-effikaċja klinika kienet sostnuta b'dejta limitata dwar is-suxxettibilità.

Punt taż-żmien

Voriconazole

(N=248)

Amphotericin B

→ fluconazole

(N=122)

EOT

178 (72 %)

88 (72 %)

ġimagħtejn wara EOT

125 (50 %)

62 (51 %)

6 ġimgħat wara EOT

104 (42 %)

55 (45 %)

12-il ġimgħa wara EOT

104 (42 %)

51 (42 %)

Infezzjonijiet bi

Scedosporium

Fusarium

Voriconazole ntwera li kien effettiv kontra l-patoġeni fungali rari li ġejjin:

Scedosporium

Rispons ta' suċċess għal terapija b'voriconazole kien muri f'16 (6 risponsi sħaħ, 10 parzjali) minn 28

pazjent b'infezzjoni ta'

S. apiospermum

u fi 2 (it-tnejn risponsi parzjali) minn 7 pazjenti b'infezzjoni ta'

S. prolificans

. Barra minn hekk, rispons ta' suċċess kien muri f'1 minn 3 pazjenti b'infezzjonijiet

ikkawżati minn aktar minn organiżmu wieħed fosthom

Scedosporium

spp.

Fusarium

Sebgħa (3 risponsi sħaħ, 3 parzjali) minn 17-il pazjent kienu kkurati b'suċċess b'voriconazole. Minn

dawn is-7 pazjenti, 3 kellhom infezzjoni f'għajnejhom, 1 kellu infezzjoni tas-sinus, u 3 kellhom

infezzjoni mifruxa. Erba' pazjenti oħra b'fusariosis kellhom infezzjoni kkawżata minn diversi

organiżmi; 2 minnhom kellhom eżitu ta' suċċess.

Il-maġġoranza tal-pazjenti li rċevew kura b'voriconazole għall-infezzjonijiet rari msemmija fuq kienu

intolleranti għal, jew refrattorji għal, terapija antifungali preċedenti.

Profilassi Primarja ta’ Infezzjonijiet Fungali Invażivi – Effikaċja f’riċevituri ta’ HSCT mingħajr IFIs li

ġew ikkonfermati jew li setgħu seħħew fil-passat.

Voriconazole ġie mqabbel ma’ itraconazole bħala profilassi primarja fi studju open-label, komparattiv,

multiċentriku, ta’ riċevituri adulti u adolexxenti alloġeniċi ta’ HSCT mingħajr IFIs li ġew ikkonfermati

jew li setgħu seħħew fil-passat. Is-suċċess ġie definit bħala l-abilità sabiex l-individwu jkompli bil-

profilassi bil-mediċina tal-istudju għal 100 jum wara HSCT (mingħajr ma jieqaf għal >14-il jum) u

sopravivenza mingħajr ebda IFIs ikkonfermati jew li setgħu seħħew għal 180 jum wara HSCT. Il-

grupp modifikat b’intenzjoni ta’ trattament (MITT) kien jinkludi 465 riċevitur alloġeniku ta’ HSCT

fejn 45% tal-pazjenti kellhom AML. Mill-pazjenti kollha, 58% kienu suġġetti għal skemi ta’

kundizzjonijiet majeloablattivi. Profilassi bil-mediċina tal-istudju nbdiet immedjatament wara HSCT:

224 irċivew voriconazole u 241 irċivew itraconazole. Il-medjan tat-tul ta’ żmien tal-profilassi bil-

mediċina tal-istudju kien ta’ 96 jum għal voriconazole u 68 jum għal itraconazole fil-grupp MITT.

Ir-rati ta’ suċċess u punti tat-tmiem sekondarji oħra qed jiġu ppreżentati fit-tabella hawn taħt:

Punti tat-Tmiem tal-Istudju

Voriconazole

N=224

Itraconazole

N=241

Differenza fil-

proporzjonijiet u l-

intervall ta’ kunfidenza

ta’ 95% (CI)

Valur P

Suċċess f’jum 180*

109 (48.7%)

80 (33.2%)

16.4% (7.7%, 25.1%)**

0.0002**

Suċċess f’jum 100

121 (54.0%)

96 (39.8%)

15.4% (6.6%, 24.2%)**

0.0006**

Temmew mill-inqas 100 jum ta’

profilassi bil-mediċina tal-istudju

120 (53.6%)

94 (39.0%)

14.6% (5.6%, 23.5%)

0.0015

Baqgħu ħajjin sa jum 180

184 (82.1%)

197 (81.7%)

0.4% (-6.6%, 7.4%)

0.9107

IFIs żviluppati ikkonfermati jew

li setgħu seħħew sa jum 180

3 (1.3%)

5 (2.1%)

-0.7% (-3.1%, 1.6%)

0.5390

IFIs żviluppati ikkonfermati jew

li setgħu seħħew sa jum 100

2 (0.9%)

4 (1.7%)

-0.8% (-2.8%, 1.3%)

0.4589

IFIs żviluppati ikkonfermati jew

li setgħu seħħew waqt li l-

individwu kien qed jieħu l-

mediċina tal-istudju

3 (1.2%)

-1.2% (-2.6%, 0.2%)

0.0813

* Punt tat-tmiem primarju tal-istudju

** Differenza fil-proporzjonijiet, 95% CI u valuri p miksuba wara aġġustament għall-għażla b’mod

każwali

Ir-rata ta’ IFIs li jiġu f’daqqa sa Jum 180 u l-punt tat-tmiem primarju tal-istudju, li hu Suċċess f’Jum

180, għal pazjenti b’AML u reġim kondizzjunarju majeloablattiv rispettivament, qed tiġi ppreżentata

fit-tabella hawn taħt:

AML

Punti tat-tmiem tal-istudju

Voriconazole

(N=98)

Itraconazole

(N=109)

Differenza fil-proporzjonijiet

u l-intervall ta’ kunfidenza ta’

95% (CI)

IFIs li jiġu f’daqqa – Jum

1 (1.0%)

2 (1.8%)

-0.8% (-4.0%, 2.4%) **

Suċċess f’Jum 180*

55 (56.1%)

45 (41.3%)

14.7% (1.7%, 27.7%)***

* Punt tat-tmiem primarju tal-istudju

** Użu ta’ marġini ta’ 5%, tintwera li m’hemmx inferjorità

***Differenza fil-proporzjonijiet, 95% CI miksub wara aġġustament għall-għażla b’mod każwali

Reġim kondizzjunarju majeloablattiv

Punti tat-tmiem tal-istudju

Voriconazole

(N=125)

Itraconazole

(N=143)

Differenza fil-proporzjonijiet

u l-intervall ta’ kunfidenza ta’

95% (CI)

IFIs li jiġu f’daqqa – Jum

2 (1.6%)

3 (2.1%)

-0.5% (-3.7%, 2.7%) **

Suċċess f’Jum 180*

70 (56.0%)

53 (37.1%)

20.1% (8.5%, 31.7%)***

* Punt tat-tmiem primarju tal-istudju

** Bl-użu ta’ marġni ta’ 5%, tintwera li m’hemmx inferjorità

*** Differenza fil-proporzjonijiet, 95% CI miksub wara aġġustament għall-għażla b’mod każwali

Profilassi Sekondarja ta’ IFI – Effikaċja f’riċevituri ta’ HSCT mingħajr IFIs li ġew ikkonfermati jew li

setgħu seħħew fil-passat

Voriconazole ġie investigat bħala profilassi sekondarja fi studju open-label, mhux komparattiv,

multiċentriku, ta’ riċevituri adulti alloġeniċi ta’ HSCT mingħajr IFIs li ġew ikkonfermati jew li setgħu

seħħew fil-passat. Il-punt tat-tmiem primarju kien ir-rata ta’ okkorrenza ta’ IFIs li ġew ikkonfermati

jew li setgħu seħħew matul l-ewwel sena wara HSCT. Il-grupp MITT kien jinkludi 40 pazjent b’IFIs

fil-passat, inklużi 31 b’asperġillosi , 5 b’candidiasis, u 4 b’IFI oħrajn. Il-medjan tat-tul ta’ żmien tal-

profilassi bil-mediċina tal-istudju kien ta’ 95.5 jum fil-grupp MITT.

IFIs li ġew ikkonfermati jew li setgħu seħħew żviluppaw f’7.5% (3/40) tal-pazjenti matul l-ewwel

sena wara HSCT, inklużi candidemija waħda, xedosporjożi waħda (it-tnejn kienu irkaduti minn IFIs

fil-passat), u żigomikożi waħda. Ir-rata ta’ sopravivenza f’Jum 180 kienet ta’ 80.0% (32/40) u mas-

sena kienet ta’ 70.0% (28/40).

Tul tal-kura

F'testijiet kliniċi, 705 pazjent irċevew terapija b'voriconazole għal aktar minn 12-il ġimgħa, b'164

pazjent jingħataw voriconazole għal aktar minn 6 xhur.

Popolazzjoni pedjatrika

Tlieta u ħamsin pazjent li kellhom bejn sentejn u <18-il sena ġew ikkurati b’voriconazole f’żewġ provi

kiniċi, multiċentriċi, mhux komparattivi, b’tikketta mikxufa, prospettivi. Studju minnhom irreġistraw

għalih 31 pazjent b’asperġillosi invażiva (IA) possibbli, ipprovata jew probabbli, li 14-il pazjent

minnhom kellhom IA pprovata jew probabbli u kienu inklużi fl-analiżijiet tal-effikaċja MITT. It-tieni

studju rreġistraw għalih 22 pazjent b’kandidjażi invażiva li tinkludi kandidemija (ICC), u kandidjażi

esofaġeali (EC) li kienu jeħtieġu terapija primarja jew ta’ salvataġġ, li 17 minnhom kienu inklużi fl-

analiżijiet tal-effikaċja MITT. Għal pazjenti b’IA, ir-rati ta’ rispons globali fis-6 ġimgħa kienu 64.3%

(9/14), ir-rata ta’ rispons globali kienet ta’ 40% (2/5) għal pazjenti li għandhom bejn sentejn u <12-

il sena u ta’ 77.8% (7/9) għal pazjenti li għandhom bejn 12 u <18-il sena. Għal pazjenti b’ICC, ir-rata

ta’ rispons globali f’EOT kienet ta’ 85.7% (6/7) u għal pazjenti b’EC, ir-rata ta’ rispons globali f’EOT

kienet ta’ 70% (7/10). Ir-rata ta’ rispons globali (ICC u EC kkombinati flimkien) kienet ta’ 88.9%

(8/9) għal dawk li għandhom bejn sentejn u<12-il sena u 62.5% (5/8) għal dawk li għandhom bejn 12

u <18-il sena.

Studji kliniċi li eżaminaw l-intervall QT

Studju tat-tip

crossover

ta' doża waħda kkontrollat bil-plaċebo, magħmul b'mod każwali biex jiġi

valutat l-effett fuq l-intervall QT ta' voluntiera b'saħħithom ġie mwettaq bi tliet dożi orali ta'

voriconazole u ketoconazole. Iż-żidiet massimi medji aġġustati bil-plaċebo fil-QTc mil-linja bażika

wara 800, 1200 u 1600 mg ta' voriconazole kienu 5.1, 4.8, u 8.2 msec, rispettivament u 7.0 msec għal

ketoconazole 800 mg. L-ebda suġġett f'xi grupp ma kellu żieda fil-QTc ta' ≥60 msec mil-linja bażika.

L-ebda suġġett ma esperjenza intervall li qabeż il-limitu potenzjalment klinikament rilevanti ta'

500 msec.

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Karatteristiċi farmakokinetiċi ġenerali

Il-farmakokinetika ta' voriconazole ġiet deskritta f'suġġetti b'saħħithom, popolazzjonijiet speċjali u

pazjenti. Waqt amministrazzjoni orali ta' 20 mg jew 300 mg darbtejn kuljum għal 14-il jum f'pazjenti

fil-periklu ta' asperġillosi (l-aktar pazjenti b'neoplażmi malinnji ta' tessut limfatiku jew

haematopoietic

), il-karatteristiċi farmakokinetiċi osservati ta' assorbiment rapidu u konsistenti,

akkumulazzjoni u farmakokinetika mhux lineari kienu jaqblu ma' dawk osservati f'suġġetti

b'saħħithom.

Il-farmakokinetika ta' voriconazole mhix lineari minħabba s-saturazzjoni tal-metaboliżmu tiegħu.

Kienet osservata żieda akbar minn proporzjonali fl-esponiment ma' dożi akbar. Huwa stmat li, bħala

medja, iż-żieda tad-doża orali minn 200 mg darbtejn kuljum għal 300 mg darbtejn kuljum twassal għal

żieda ta' 2.5 drabi aktar fl-esponiment (AUC

). Id-doża orali ta’ manteniment ta’ 200 mg (jew 100 mg

għall-pazjenti li l-piż tagħhom huwa anqas minn 40 kg) twassal għal espożizzjoni ta’ voriconazole

simili għal-dik ta’ 3 mg/kg IV. Id-doża orali ta’ manteniment ta’ 300 mg (jew 150 mg għall-pazjenti li

l-piż tagħhom huwa anqas minn 40 kg) twassal għal espożizzjoni simili għal dik ta’ 4 mg/kg IV. Meta

jiġu amministrati l-iskemi rrakkomandati tad-doża inizjali aktar qawwija fil-vina jew orali,

konċentrazzjonijiet fil-plasma qrib l-istat stabbli jinkisbu fl-ewwel 24 siegħa tad-dożaġġ. Mingħajr id-

doża inizjali aktar qawwija, isseħħ akkumulazzjoni waqt dożaġġ multiplu darbtejn kuljum

b'konċentrazzjonijiet stabbli ta' voriconazole fil-plasma jinkisbu sa Jum 6 fil-maġġoranza tas-suġġetti.

Assorbiment

Voriconazole huwa assorbit malajr u kważi kompletament wara amministrazzjoni orali,

b'konċentrazzjonijiet massimi fil-plasma (C

) jinkisbu siegħa sa sagħtejn wara d-doża. Il-

bijodisponibilità assoluta ta' voriconazole wara amministrazzjoni orali hija stmata għal 96 %. Meta

dożi multipli ta' voriconazole jiġu mogħtija ma' ikliet b'kontenut għoli ta' xaħam, C

u AUC

jitnaqqsu b'34 % u 24 %, rispettivament.

L-assorbiment ta' voriconazole mhux affettwat minn bidliet fil-pH gastriku.

Distribuzzjoni

Il-volum tad-distribuzzjoni f'qagħda stabbli għal voriconazole huwa stmat għal 4.6 L/kg, li

jissuġġerixxi distribuzzjoni estensiva fit-tessuti. It-twaħħil mal-proteini tal-plasma huwa stmat għal

58%. Kampjuni tal-fluwidu ċerebrospinali minn tmien pazjenti fi programm ta' kompassjoni wrew

konċentrazzjonijiet rilevabbli ta' voriconazole fil-pazjenti kollha.

Bijotrasformazzjoni

Studji

in vitro

wrew li voriconazole huwa metabolizzat mill-isoenzimi taċ-ċitokromu tal-fwied P450,

CYP2C19, CYP2C9 U CYP3A4.

Il-varjabilità tal-farmakokinetika ta' voriconazole bejn individwi differenti hija għolja.

Studji

in vivo

indikaw li CYP2C19 huwa involut b'mod sinifikanti fil-metaboliżmu ta' voriconazole.

Dan l-enzim jippreżenta polimorfiżmu ġenetiku. Ngħidu aħna, 15-20 % tal-popolazzjonijiet Asjatiċi

aktarx li jkunu metabolizzaturi ħżiena. Fil-każ tal-Kawkasi u s-Suwed il-prevalenza ta' metabolizzaturi

ħżiena hija 3-5 %.Studji mwettqa fost suġġetti Kawkasi u Ġappuniżi b'saħħithom urew li l-

metabolizzaturi ħżiena għandhom,bħala medja, esponiment għal voriconazole (AUC

) erba' darbiet

ogħla mill-metabolizzaturi omozigoti estensivi. Suġġetti li huma metabolizzaturi eterozigoti estensivi

għandhom, bħala medja, esponiment għal voriconazole darbtejn ogħla mill-metabolizzaturi emozigoti

estensivi.

Il-metabolit prinċipali ta' voriconazole huwa l-ossidu N, li jammonta għal 72 % tal-metaboliti

radjutikkettati li jiċċirkolaw fil-plasma. Dan il-metabolit għandu attività antifungali limitata u ma

jikkontribwixxix għall-effikaċja globali ta' voriconazole.

Eliminazzjoni

Voriconazole jitneħħa permezz tal-metaboliżmu tal-fwied b'anqas minn 2 % tad-doża mneħħija ma

tkunx modifikata fl-awrina.

Wara l-amministrazzjoni ta' doża radjutikkettata ta' voriconazole, madwar 80 % tar-radjuattività tiġi

rkuprata fl-awrina wara dożar multiplu fil-vini u 83 % fl-awrina wara dożar multiplu orali. Il-biċċa l-

kbira (>94 %) tar-radjuattività totali titneħħa fl-ewwel 96 siegħa kemm wara dożar orali kif ukoll wara

doża fil-vini.

half life

terminali ta' voriconazole tiddependi fuq id-doża u hija madwar 6 sigħat b'doża ta' 200 mg

(orali).Minħabba farmakokinetika mhux lineari, il-

half life

terminali mhix ta' siwi fit-tbassir ta' l-

akkumulazzjoni jew tneħħija ta' voriconazole.

Farmakokinetika fi gruppi ta' pazjenti speċjali

Sess

Fi studju ta' doża multipla orali, C

u AUC

għal nisa żgħażagħ b'saħħithom kienu 83 % u 113 %

ogħla, rispettivament, milli f'irġiel żgħażagħ b'saħħithom (18-45 sena)

.

Fl-istess studju, ma kinux

osservati differenzi sinifikanti f’C

u AUC

bejn irġiel anzjani b'saħħithom u nisa anzjani

b'saħħithom (

65 sena).

Fil-programm kliniku, ma sar ebda aġġustament tad-doża fuq il-bażi tas-sess. Il-profil tas-sigurtà u l-

konċentrazzjonijiet fil-plasma osservati f'pazjenti rġiel u nisa kienu simili. Għalhekk, mhux meħtieġ

aġġustament tad-doża fuq il-bażi tas-sess.

Anzjani

Fi studju ta' doża multipla orali l-C

u AUC

f'irġiel anzjani b'saħħithom (

65 sena) kienu 61% u 86

% ogħla, rispettivament, milli f'irġiel żgħażagħ b'saħħithom (18-45 sena). Ma kinux osservati

differenzi sinifikanti f’C

u AUC

bejn nisa anzjani b'saħħithom (

65 sena) u nisa żgħażagħ

b'saħħithom (18-45 sena).

Fl-istudji terapewtiċi ma sar ebda aġġustament tad-doża fuq il-bażi ta' l-età. Kienet osservata

relazzjoni bejn il-konċentrazzjonijiet fil-plasma u l-età. Il-profil tas-sigurtà ta' voriconazole f'pazjenti

żgħażagħ u anzjani kien simili u, għalhekk, mhux meħtieġ aġġustament tad-doża għall-anzjani (ara

sezzjoni 4.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Id-dożi rrakkomandati fil-pazjenti tfal u adoloxxenti huma bbażati fuq analiżi farmakokinetika tal-

popolazzjoni ta' dejta miksuba minn 112 pazjenti immunokompromessi tfal fl-etajiet ta' 2 sa <12-il

sena u 26 pazjenti adoloxxenti immunokompromessi fl-etajiet ta’ 12 sa <17-il sena?Dożi multipli fil-

vina ta’ 3, 4, 6, 7 u 8 mg/kg darbtejn kuljum u dożi multipli orali (bl-użu tat-trab għas-suspensjoni

orali) ta’ 4 mg/kg, 6 mg/kg, u 200 mg darbtejn kuljum kienu evalwati fi 3 studji farmakokinetiċi

f’pazjenti tfal. Dożi inizjali fil-vina aktar qawwija ta’ 6 mg/kg darbtejn kuljum fl-ewwel ġurnata

segwiti minn doża fil-vina ta’ 4 mg/kg darbtejn kuljum u pilloli li jittieħdu mil-ħalq ta’ 300 mg kienu

evalwati fi studju farmakokinetiku wieħed fl-adoloxxenti. Kienet osservata varjabilità akbar bejn

persuna u oħra fil-pazjenti tfal meta mqabbla mal-adulti.

Paragun tad-dejta farmakokinetika fit-tfal u fl-adulti indika li l-esponiment totali (AUC

) mbassar fit-

tfal wara amministrazzjoni ta’ doża inizjali fil-vina aktar qawwija ta’ 9 mg/kg kien kumparabbli ma’

dak tal-adulti wara amministrazzjoni ta’ doża inizjali fil-vina aktar qawwija ta’ 6 mg/kg. L-

esponimenti totali mbassra fit-tfal wara dożi ta’ manteniment fil-vina ta’ 4 u 8 mg/kg darbtejn kuljum

kienu kumparabbli ma’ dawk tal-adulti wara dożi fil-vina ta’ 3 u 4 mg/kg darbtejn kuljum,

rispettivament. L-esponiment totali mbassar fit-tfal wara doża ta’ manteniment orali ta’ 9 mg/kg

(massimu ta’ 350 mg) darbtejn kuljum kien kumparabbli ma’ dak fl-adulti wara doża orali ta’ 200 mg

darbtejn kuljum. Doża fil-vina ta’ 8 mg/kg ser tagħti esponiment ta’ voriconazole ta’ bejn wieħed u

ieħor darbtejn aktar mid-doża orali ta’ 9 mg/kg.

Doża ta’ manteniment fil-vina relattivament aktar għolja fil-pazjenti tfal milli fl-adulti, tirrifletti

kapaċità akbar tat-tneħħija fil-pazjenti tfal minħabba proporzjon akbar tal-massa tal-fwied meta

mqabbel mal-mass tal-ġisem. Il-bijodisponibilità orali tista', madankollu, tkun limitata f'pazjenti tfal

b'assorbiment ħażin u piż baxx ħafna tal-ġisem għall-età tagħhom. F'dak il-każ, huwa rakkomandat li

voriconazole jingħata fil-vina.

Fil-maġġoranza tal-pazjenti adoloxxenti, l-esponimenti ta’ voriconazole kienu kumparabbli ma’ dawk

tal-adulti li qed jirċievu l-istess skemi tad-dożaġġ. Madankollu, esponiment aktar baxx ta’

voriconazole kien osservat f’xi adoloxxenti żgħar bil-piż tal-ġisem baxx meta kkumparat ma’ dak tal-

adulti. Probabilment dawn il-suġġetti jimmetabolizzaw voriconazole b’mod aktar simili tat-tfal milli

dak tal-adulti. Fuq bażi tal-analiżi farmakokinetika, adoloxxenti ta’ bejn 12 u 14-il sena li jiżnu anqas

minn 50 kg għandhom jingħataw dożi bħal dawk tat-tfal (ara sezzjoni 4.2).

Indeboliment tal-kliewi

Fi studju ta' doża waħda orali (200 mg) f'suġġetti b'funzjoni normali tal-kliewi u indeboliment

ħafif(tneħħija ta' krejatinina 41-60 ml/min) għal sever (tneħħija ta' krejatinina <20 ml/min) tal-kliewi,

il-farmakokinetika ta' voriconazole ma kinetx affettwata b'mod sinifikanti mill-indeboliment tal-

kliewi. It-tqabbid ta' voriconazole mal-proteini tal-plasma kien simili f'suġġetti bi gradi differenti ta'

indeboliment tal-kliewi (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Indeboliment tal-fwied

Wara doża waħda orali (200 mg), AUC kien 233 % ogħla f'suġġetti b'ċirrożi tal-fwied ħafifa għal

moderata (Child-Pugh A u B) meta mqabbel ma' pazjenti b'funzjoni normali tal-fwied. It-tqabbid ta'

voriconazole mal-proteini tad-demm ma kienx affettwat minn funzjoni indebolita tal-fwied.

Fi studju ta' doża multipla orali, AUC

kien simili f'suġġetti b'ċirrożi tal-fwied moderata (Child-Pugh

B) mogħtija doża ta' manteniment ta' 100 mg darbtejn kuljum u suġġetti b'funzjoni normali tal-fwied

mogħtija 200 mg darbtejn kuljum. Mhux disponibbli tagħrif farmakokinetiku għal pazjenti b'ċirrożi

tal-fwied severa (Child-Pugh C) (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

5.3

Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji ta' doża ripetuta dwar it-tossiċità b'voriconazole indikaw il-fwied bħala l-organu fil-mira.

Epatotossiċità nstabet f'esponimenti tal-plasma simili għal dawk miksuba f'dożi terapewtiċi fin-nies, l-

istess bħal aġenti antifungali oħra. Fil-firien, ġrieden u klieb, voriconazole kkawża wkoll bidliet

adrenali minimi. Studji konvenzjonali tal-farmakoloġija tas-sigurtà, ġenotossiċità jew potenzjal

karċinoġeniku ma kixfux periklu speċjali għan-nies.

Fi studji dwar ir-riproduzzjoni, voriconazole ntwera li huwa teratoġeniku fil-firien u embrijutossiku

fil-fniek f'esponimenti sistemiċi ugwali għal dawk miksuba fin-nies b'dożi terapewtiċi. Fl-istudju dwar

l-iżvilupp ta' qabel u wara t-twelid fil-firien f'esponimenti aktar baxxi minn dawk miksuba fin-nies

b'dożi terapewtiċi, voriconazole tawwal iż-żmien tat-tqala u l-ħlas u kkawża distoċja bil-mewt

konsegwenti ta' l-omm u sopravivenza mnaqqsa wara t-twelid tal-frieħ. L-effetti fuq it-twelid

probabbli huma medjati minn mekkaniżmi speċifiċi għall-ispeċi, li jinkludu t-tnaqqis tal-livelli ta'

oestradiol, u huma konsistenti ma' dawk osservati b'aġenti antifungali oħra azoli. Amministrazzjoni ta’

voriconazole ma wasslet għall-ebda effett negattiv fuq il-fertilità fi ġrieden irġiel jew nisa

f’esponimenti simili għal dawk li nkisbu mill-bnedmin f’dożi terapewtiċi.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta' eċċipjenti

Qalba tal-pillola

Lactose monohydrate

Pregelatinised starch

Croscarmellose sodium

Povidone

Magnesium stearate

Kisja tar-rita

Hypromellose

Titanium dioxide (E171)

Lactose monohydrate

Triacetin

6.2

Inkompatibbilitajiet

Mhux applikabbli.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

4 snin

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Blister tal-PVC / Aluminium f'pakketti ta' 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 jew 100 pillola miksija b’rita

jew doża waħda

Blister tal-PVC / Aluminium f’daqsijiet ta’ pakketti ta’ 10x1, 14x1, 28x1, 30x1, 56x1 jew 100x1

pillola miksija b’rita.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanja

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Voriconazole Accord 50 mg pilloli miksijin b’rita

EU/1/13/835/001-009,

EU/1/13/835/019-024

Voriconazole Accord 200 mg pilloli miksijin b’rita

EU/1/13/835/010-018,

EU/1/13/835/025-030

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 16 ta’ Mejju 2013

Data tal-aħħar tiġdid: Id-8 ta 'Frar 2018

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

ANNESS II

A.

MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

B.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-

UŻU

C.

KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

D.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR

U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

A.

MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli għall-ħruġ tal-lott

Accord Healthcare Limited

Sage House

319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF

Ir-Renju Unit

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000

Malta

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Il-Polonja

Fuq il-fuljett ta’ tagħrif tal-prodott mediċinali għandu jkun hemm l-isem u l-indirizz tal-manifattur

responsabbli għall-ħruġ tal-lott konċernat

B.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-

UŻU

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

C.

KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà

Ir-rekwiżiti tar- rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà għal dan il-prodott mediċinali huma

mniżżla fil-lista tad-dati ta’ referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-

Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikati fuq il-portal elettroniku

Ewropew tal-mediċini.

D.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U

EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pjan tal-immaniġġar tar-riskju (RMP)

L-MAH għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta’ farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP

maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u kwalunkwe

aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;

Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal

informazzjoni ġdida li tista’ twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju

jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskju)

.

Miżuri addizzjonali għall-minimizzazzjoni tar-riskju

Professjonist fil-Qasam Mediku (HCP): Fuljett b’Mistoqsijiet u Tweġibiet dwar il-

Fototossiċità, SCC u Tossiċità tal-Fwied;

Jagħti parir lil HCPs dwar ir-riskji ta’ fototossiċità, SCC tal-ġilda u tossiċità tal-fwied

assoċjati mal-użu ta’ voriconazole.

Jipprovdi lil HCPs b’rakkomandazzjonijiet kurrenti biex jimmonitorjaw u jimmaniġġjaw

dawn ir-riskji.

Ifakkar lil HCPs dwar l-użu tal-HCP Checklist u l- Kartuna ta’ twissijja għal-Pazjent u kif

jinkisbu kopji addizzjonali.

Checklist tal-Professjonist fil-Qasam Mediku (HCP) għal Fototossiċità, SCC u Tossiċità tal-

Fwied

Ifakkar lil HCPs dwar ir-riskji ta’ fototossiċità, SCC tal-ġilda u epatotossiċità rrappurtati

bl-użu ta’ voriconazole.

Jipprovdi lil HCPs b’rakkomandazzjonijiet kurrenti biex jimmonitorjaw u jimmaniġġjaw

dawn ir-riskji.

Ifakkar lil HCPs biex jiddiskutu mal-pazjent/il-persuna li tieħu ħsieb il-pazjent dwar ir-

riskji ta’ fototossiċità/SCC tal-ġilda u tossiċità tal-fwied, x’għandek tinnota, kif u meta

tfittex attenzjoni immedjata.

Ifakkar lil HCPs biex jipprovdu l-pazjent b’ Kartuna ta’ twissijja għal-Pazjent.

Kartuna ta’ twissijja għal-Pazjent għal Fototossiċità u SCC:

Ifakkar lil pazjenti dwar ir-riskju ta’ fototossiċità u SCC tal-ġilda.

Ifakkar lil pazjenti meta u kif għandhom jirrappurtaw sinjali u sintomi rilevanti ta’

fototossiċità u kanċer tal-ġilda.

Ifakkar lil pazjenti biex jieħdu passi biex jimminimizzaw ir-riskju ta’ reazzjonijiet tal-

ġilda u SCC tal-ġilda (billi jevitaw esponiment għal xemx diretta, l-użu ta’ sunscreen u

lbies protettiv) u biex jinfurmaw lil HCPs jekk jesperjenzaw anormalitajiet rilevanti tal-

ġilda.

A. TIKKETTAR

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA (Pakkett b’folji għal pilloli miksija b’rita ta’ 50 mg – Pakkett ta’ 2, 10, 14, 20, 28, 30,

50, 56, 100)

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Voriconazole Accord 50 mg pilloli miksijin b'rita

Voriconazole

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 50 mg ta' voriconazole.

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

2 pilloli miksija b’rita

10 pilloli miksija b’rita

14-il pillola miksija b’rita

20 pillola miksija b’rita

28 pillola miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

50 pillola miksija b’rita

56 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

10x1 pillola miksija b’rita

14x1 pillola miksija b’rita

28x1 pillola miksija b’rita

30x1 pillola miksija b’rita

56x1 pillola miksija b’rita

100x1 pillola miksija b’rita

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Jittieħedmill-ħalq.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQXMIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqxmit-tfal.

7.

TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ SKADENZA

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/835/001 2 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/002 10 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/003 14 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/004 20 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/005 28 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/006 30 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/007 50 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/008 56 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/009 100 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/019 10x1 pillola miksija b’rita

EU/1/13/835/020 14x1 pillola miksija b’rita

EU/1/13/835/021 28x1 pillola miksija b’rita

EU/1/13/835/022 30x1 pillola miksija b’rita

EU/1/13/835/023 56x1 pillola miksija b’rita

EU/1/13/835/024 100x1 pillola miksija b’rita

13.

NUMRU TAL-LOTT

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Voriconazole Accord #50 mg

17.

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.

IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Folja (Folja tal-fojl għal pilloli miksija b’rita ta’ 50 (il-pakketti kollha b’folji))

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Voriconazole Accord 50 mg pilloli miksijin b'rita

Voriconazole

2.

ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

5.

OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA (Pakkett b’folji għal pilloli miksija b’rita ta’ 200 mg – Pakkett ta’ 2, 10, 14, 20, 28,

30, 50, 56, 100)

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Voriconazole Accord 200 mg pilloli miksijin b'rita

Voriconazole

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 200 mg ta' voriconazole.

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

2 pilloli miksijin b’rita

10 pilloli miksijin b’rita

14-il pillola miksijin b’rita

20 pillola miksijin b’rita

28 pillola miksijin b’rita

30 pillola miksijin b’rita

50 pillola miksijin b’rita

56 pillola miksija b’rita

100 pillola miksijin b’rita

10x1 pillola miksija b’rita

14x1 pillola miksija b’rita

28x1 pillola miksija b’rita

30x1 pillola miksija b’rita

56x1 pillola miksija b’rita

100x1 pillola miksija b’rita

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.

TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ META JISKADI

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanja

12.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/835/010 2 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/011 10 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/012 14 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/013 20 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/014 28 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/015 30 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/016 50 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/017 56 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/018 100 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/835/025 10x1 pillola miksija b’rita

EU/1/13/835/026 14x1 pillola miksija b’rita

EU/1/13/835/027 28x1 pillola miksija b’rita

EU/1/13/835/028 30x1 pillola miksija b’rita

EU/1/13/835/029 56x1 pillola miksija b’rita

EU/1/13/835/030 100x1 pillola miksija b’rita

13.

NUMRU TAL-LOTT

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Voriconazole Accord #200 mg

17.

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.

IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Folja (Folja tal-fojl għal pilloli miksija b’rita ta’ 200 mg (il-pakketti kollha b’folji))

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Voriconazole Accord 200 mg pilloli miksijin b'rita

Voriconazole

2.

ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

5.

OĦRAJN

B. FULJETT TA' TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif:Informazzjoni għall-utent

Voriconazole Accord 50 mg pilloli miksijin b'rita

Voriconazole Accord 200 mg pilloli miksijin b’rita

Voriconazole

Aqra dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti

għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek.

Din il-mediċina ġiet preskritta lilek biss. Tagħtihiex lil ħaddieħor. Tista’ tagħmlilhomil-ħsara,

anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, jew lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan

jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. (Ara sezzjoni 4).

F'dan il-fuljett

X'inhu Voriconazole Accord u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Voriconazole Accord

Kif għandek tieħu Voriconazole Accord

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Voriconazole Accord

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Voriconazole Accord u għalxiex jintuża

Voriconazole Accord fih is-sustanza attiva voriconazole. Voriconazole Accord huwa mediċina

antifungali. Huwa jaħdem billi joqtol jew iwaqqaf it-tkabbir tal-fungi li jikkawżaw l-infezzjonijiet.

Huwa jintuża għat-trattament tal-pazjenti (adulti u tfal li għandhom aktar minn sentejn) li għandhom:

aspergillosis invażiva (tip ta’ infezzjoni fungali b’

Aspergillus sp

candidaemia (tip ieħor ta’ infezzjoni fungali minħabba

Candida sp

) f’pazjenti li

m’għandhomx newtropenja (pazjenti li m’għandhomx għadd ta’ ċelloli bojod tad-demm baxx

mhux normali),

infezzjonijiet invażivi serji ta’

Candida sp.

fejn il-fungus huwa reżistenti għal fluconazole

(mediċina antifungali oħra),

infezzjonijiet fungali serji kkawżati minn

Scedosporium spp

Fusarium spp.

(żewġ speċi

differenti ta’ fungus).

Voriconazole Accord huwa maħsub għal pazjenti b’infezzjonijiet fungali li qed immorru għall-agħar,

li jistgħu jkunu ta' periklu għall-ħajja.

Prevenzjoni ta’ infezzjonijiet fungali f’pazjenti li jkunu ngħataw trapjant tal-mudullun u li jkunu

f’riskju għoli.

Dan il-prodott għandu jittieħed biss taħt is-superviżjoni ta' tabib.

2.

X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Voriconazole Accord

Tiħux Voriconazole Accord:

Jekk inti allerġiku għal voriconazole jew għal xi sustanzi oħra ta' din il-mediċina (elenkati fis-

sezzjoni 6).

Huwa importanti ħafna li tinforma lit-tabib jew spiżjar tiegħek jekk qiegħedtieħu jew ħadt dan l-aħħar

xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta, jew mediċini erbali.

Il-mediċini fil-lista segwenti m'għandhomx jittieħdu waqt il-kura tiegħek b'Voriconazole Accord:

Terfenadine (użat għal allerġija)

Astemizole (użat għal allerġija)

Cisapride (użat għal problemi ta' l-istonku)

Pimozide (użat għall-kura ta' mard mentali)

Quinidine (użat għaltaħbit tal-qalb irregolari)

Rifampicin (użat għall-kura tat-tuberkulosi)

Efavirenz (użat għall-kura tal-HIV) f’dożi ta’ 400 mg u aktar darba kuljum

Carbamazepine (użat għall-kura ta' attakki ta' puplesija )

Phenobarbital (użat għal nuqqas ta' rqad sever u attakki ta' puplesija)

Alkalojdi ta' l-ergotina (e.g., ergotamine, dihydroergotamine; użati għall-emigranja)

Sirolimus (użat f'pazjenti tat-trapjanti)

Ritonavir (użat għall-kura ta' l-HIV) f'dożi ta' 400 mg u aktar darbtejn kuljum

St. John’s Wort (fexfiex) (suppliment erbali)

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek qabel tieħu Voriconazole Accord:

jekk kellek reazzjoni allerġika għal azoli oħrajn.

jekk għandek, jew xi darba kellek mard tal-fwied. Jekk għandek mard tal-fwied, it-tabib tiegħek

jista' jordnalek doża aktar baxxa ta' Voriconazole Accord. It-tabib tiegħek għandu wkoll

jimmonitorja l-funzjoni tal-fwied tiegħek waqt li tkun qed tiġi kkurat/a b'Voriconazole Accord

billi jagħmillek testijiet tad-demm.

jekk huwa magħruf li għandek kardjomijopatija, taħbit irregolari tal-qalb, taħbit tal-qalb bil-mod

jew anormalità ta' l-elettrokardjogramma (ECG) imsejħa ‘sindrome tal-QTc twil’.

Għandek tevita d-dawl tax-xemx u esponiment għax-xemx waqt li qed tingħata l-kura. Importanti li

tgħatti il-partijiet tal-ġilda esposti għax-xemx u li tuża skrin biex jipproteġik mix-xemxb’ċans tajjeb

ta’ protezzjoni kontra x-xemx (SPF - sun protection factor), billi jista' jkun hemm sensittività akbar tal-

ġilda għar-raġġi UV tax-xemx.Dawn il-prekawzjonijiet japplikaw ukoll għat-tfal.

Waqt li tkun qed tingħata kura b'Voriconazole Accord:

għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk tiżviluppa

ħruq m

ix-xemx

raxx sever tal-ġilda jew infafet

uġigħ fl-għadam.

Jekk tiżviluppa disturbi tal-ġilda kif deskritt hawn fuq, it-tabib tiegħek jista’ jirreferik għand

dermatologu, li wara konsultazzjoni jista’ jiddeċiedi li jkun importanti għalik li tibqa’ tmur għandu fuq

bażi regolari. Hemm possibbilità żgħira li jista’ jiżviluppa kanċer tal-ġilda bl-użu fit-tul ta’

Voriconazole Accord

.

It-tabib tiegħek għandu jimmonitorja l-funzjoni tal-fwied tiegħek billi jagħmillek testijiet tad-demm.

Tfal u adolexxenti

Voriconazole Accord m’għandux jingħata lit-tfal ta’ anqas minn sentejn.

Mediċini oħra u Voriconazole Accord

Jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’

tieħu xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Ċerti mediċini, meta jittieħdu fl-istess ħin ma' Voriconazole Accord, jistgħu jaffettwaw il-mod kif

jaħdem Voriconazole Accord jew Voriconazole Accord jista' jaffettwa l-mod kif jaħdmu.

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu l-mediċina li ġejja, billi jekk ikun possibbli għandha tiġi evitata

kura b'Voriconazole Accord fl-istess ħin:

Ritonavir (użat għall-kura ta' l-HIV) f'dożi ta' 100 mg u aktar darbtejn kuljum

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu xi waħda minn dawn iż-żewġ mediċini li ġejjin, billi jekk ikun

possibbli għandha tiġi evitata kura b'Voriconazole Accord fl-istess ħin, u jista' jkun meħtieġ

aġġustament fid-doża ta' voriconazole:

Rifabutin (użat għall-kura tat-tuberkulosi). Jekk diġa' qed tiġi ikkurat/a b’Rifabutin l-għadd tad-

demm tiegħek u l-effetti sekondarji għal rifabutin iridu jiġu mmonitorjati.

Phenytoin (użat għall-kura ta' l-epilessija). Jekk diġa' qed tiġi kkurat/a b'phenytoin il-

konċentrazzjoni ta' phenytoin fid-demm tiegħek trid tiġi mmonitorjata matul il-kura tiegħek

b'Voriconazole Accord u d-doża tiegħek tista' tiġi aġġustata.

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin, billi jista' jkun meħtieġ

aġġustament fid-doża jew monitoraġġ sabiex jiġi aċċertat li l-mediċini u/jew Voriconazole Accord

ikunu għadhom qed ikollhom l-effett mixtieq:

Warfarin u sustanzi oħra kontra l-koagulazzjoni tad-demm (p.e., phenprocoumon,

acenocoumarol; użati biex jirritardjaw it-tagħqid tad-demm)

Ciclosporin (użat f'pazjenti tat-trapjanti)

Tacrolimus (użat f'pazjenti tat-trapjanti)

Sulfonylureas (p.e., tolbutamide, glipizide, u glyburide) (użati għad-dijabete)

Statins (p.e., atorvastatin, simvastatin) (użati biex ibaxxu l-kolesterol)

Benzodiazepines (p.e., midazolam, triazolam) (użati għal nuqqas ta' rqad sever u stress)

Omeprazole (użat għall-kura ta' l-ulċeri)

Kontraċettivi orali (jekk tieħu Voriconazole Accord waqt li tkun qed tuża kontraċettivi orali,

jista' jkollok effetti mhux mixtieqa bħal dardir u disturbi mestrwali)

Alkalojdi vinka (p.e., vincristine u vinblastine) (użati fil-kura tal-kanċer)

Indinavir u inibituri oħra tal-protease ta' l-HIV (użati għall-kura ta' l-HIV)

Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors

(p.e., efavirenz, delavirdine, nevirapine) (użati

għall-kura ta' l-HIV) (ċerti dożi ta’ efavirenz MHUX suppost jittieħdu fl-istess ħin ma

voriconazole)

Methadone (użat għat-trattament tal-vizzju tat-teħid ta' l-eroina)

Alfentanil u fentany

l u opiates oħra li jaħdmu fuq qasir żmien bħal sulfentanil (mediċini kontra

l-uġiegħ li jintużaw għal proċeduri kirurġiċi)

Oxycodone u opiates oħra li jaħdmu fuq tul ta’ żmien bħal hydrocodone (użati kontra l-uġigħ

moderat u sever)

Mediċini anti-infjammatorji non-sterojdali (e.ż. ibuprofen, diclofenac) (użati kontra l-uġigħ u

infjammazzjoni)

Fluconazole (użat għal infezzjonijiet fungali)

Everolimus (użat għal trattament ta’ kanċer avanzat fil-kliewi u f’pazjenti bi trapjanti).

Tqala u treddigħ

Voriconazole Accord m'għandux jittieħed waqt it-tqala, sakemm ma jkunx indikat mit-tabib tiegħek.

Għandha tintuża kontraċezzjoni effettiva fin-nisa li jistgħu jinqabdu tqal. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek

immedjatament jekk tinqabad tqila waqt li tkun qiegħda tieħu Voriconazole Accord.

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir

tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta' magni

Voriconazole Accord jista' jikkawża vista mċajpra jew sensittività skomda għad-dawl. Issuqx jew

tħaddem għodod jew magni waqt li tkun affettwat. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk tesperjenza dan.

Voriconazole Accord fih il

lactose

Jekk it-tabib tiegħek qallek li għandek xi intolleranza għal xi tipi ta' zokkor, għid lit-tabib tiegħek

qabel ma tieħu Voriconazole Accord.

3.

Kif għandektieħu Voriconazole Accord

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta

ruħek mat-tabib tiegħek jekk ikollok xi dubju.

It-tabib tiegħek jistabbilixxi d-doża tiegħek skont il-piż u t-tip ta' infezzjoni li għandek. Id-doża

rrakkomandata għall-adulti (inkluż pazjenti anzjani) hija kif ġej:

Pilloli

Pazjenti li jiżnu 40 kg u

aktar

Pazjenti li jiżnu anqas

minn 40 kg

Doża għall-ewwel 24 siegħa

(Doża inizjali aktar qawwija)

400 mg kull 12-

il siegħagħall-ewwel 24

siegħa

200 mg kull 12-il siegħa

għall-ewwel 24 siegħa

Doża wara l-ewwel 24 siegħa

(Doża ta' Manteniment)

200 mg darbtejn kuljum

100 mg darbtejn kuljum

Skont ir-rispons tiegħekgħall-kura, it-tabib tiegħek jista' jżid id-doża tiegħek tal-ġurnata għal 300 mg

darbtejn kuljum.

It-tabib jista' jiddeċiedi li jnaqqas id-doża jekk inti jkollok ċirrożi ħafifagħal moderata.

Użu fit-tfal u fl-adolexxenti

Id-doża rrakkomandatagħat-tfal u teenagers hija kif ġej:

Pilloli

Tfal minn 2 sa anqas minn

12-il sena u teenagers ta’

bejn 12 u 14-il sena li jiżnu

anqas minn 50 kg

Teenagers ta’ bejn 12 u

14-il sena li jiżnu 50 kg

jew aktar; u t-teenagers

kollha ta’ aktar minn 14-

il sena

Doża għall-ewwel 24 siegħa

(Doża inizjali aktar qawwija)

It-trattament tiegħek ser

jinbeda b’infużjoni

400 mg kull 12-il siegħa

għall-ewwel 24 siegħa

Doża wara l-ewwel 24

siegħa

(Doża ta' Manteniment)

9 mg/kg darbtejn kuljum

(doża massima ta’ 350 mg

darbtejn kuljum)

200 mg darbtejn kuljum

Skont ir-rispons tiegħekgħall-kura, it-tabib jista' jżid id-doża tiegħek tal-ġurnata.

Il-pilloli għandhom jingħataw biss jekk it-tifel/tifla jkunu kapaċi jibilgħuhom.

Ħu l-pillola tiegħek mill-anqas siegħa qabel, jew siegħa wara ikla. Ibla' l-pillola sħiħa bi ftit ilma.

Jekk inti jew it-tifel/tifla tiegħek qed tieħdu Voriconazole Accord għall-prevenzjoni ta’

infezzjonijiet fungali, it-tabib tiegħek jista’ jwaqqaf it-trattament Voriconazole Accord jekk inti jew

it-tifel/tifla tiegħek tiżviluppaw effetti sekondarji assoċjati mat-trattament.

Jekk tuża Voriconazole Accord aktar milli suppost

Jekk tieħu pilloli aktar milli ordnat (jew jekk xi ħadd ieħor jieħu l-pilloli tiegħek) għandek tfittex parir

mediku jew tmur fid-dipartiment ta' l-emerġenz ta' l-eqreb sptar immedjatament. Ħu miegħek il-kaxxa

tal-pilloli Voriconazole Accord tiegħek. Tista’ tespejenza intolleranza mhux normali għad-dawl bħala

riżultat li tkun ħadt aktar Voriconazole Accord milli suppost.

Jekk tinsa tieħu Voriconazole Accord

Huwa importanti li tieħu l-pilloli Voriconazole Accord tiegħek regolarment fl-istess ħin kuljum. Jekk

tinsa tieħu doża, ħu d-doża tiegħek li jmiss meta dovut. Tiħux doża doppja biex tpatti għad-doża li

nsejt.

Jekk tieqaf tieħu Voriconazole Accord

Ġie ppruvat li t-teħid tad-dożi kollha fil-ħinijiet xierqa jista' jżid l-effikaċja tal-mediċina tiegħek b'mod

sinifikanti. Għalhekk sakemm it-tabib tiegħek ma jordnalekx biex twaqqaf il-kura, huwa importanti li

tkompli tiegħu Voriconazole Accord sewwa, kif deskritt fuq.

Ibqa’ ħu Voriconazole Accord sakem it-tabib tiegħek jgħidlek biex tieqaf. Twaqqafx it-trattament

kmieni għax l-infezzjoni tkun għadha m’għaddietlekx. Pazjenti li għandhom is-sistema immunitarja

dgħajfa, jew dawk b’infezzjonijiet diffiċli, jista’ jkollom bżonn trattament aktar fit-tul sabiex l-

infezzjoni ma terġax tfeġġ.

Meta l-kura b'Voriconazole Accord tiġi mwaqqfa mit-tabib tiegħek inti m'għandek tesperjenza ebda

effetti.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-

infermier tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Jekk ikun hemm xi effetti sekondarji, il-biċċa l-kbira tagħhom aktarx li jkunu żgħar u temporanji.

Madankollu, xi wħudjistgħu jkunu serji u jeħtieġu attenzjoni medika.

Effetti sekondarji serji – Tiħux Voriconazole Accord u kellem tabib immedjatament

Raxx

Suffejra;

Bidla fit-testijiet tad-demm jew tal-funzjoni tal-fwied

Pankrejatite

Effetti sekondarji oħra

Komuni ħafna: li jistgħu jeffetwaw sa 1 kull 10 pazjenti

Indeboliment viżiv (tibdil fil-vista li jinkludi vista mċajpra, tibdil fil-kulur viżiv, intollerenza

mhux normali għal perċezzjoni viżiva tad-dawl, problemi fir-rikonoxximent tal-kuluri, disturbi

fl-għajnejn, viżjoni halo, ma tibqax tara bil-lejl, viżjoni bħal waqt tbandil, tara xrar, sensazzjoni

viżiva, tnaqqis fl-akutezza viżiva, luminożità viżiva, telf ta’ parti mill-kamp viżiv tas-soltu, tara

tikek quddiem għajnejk)

Deni

Raxx

Dardir, rimettar, dijarea

Uġigħ ta' ras

Nefħa ta' l-estremitajiet

Uġigħ fl-istonku

Diffikultajiet biex tieħu n-nifs

Żieda fl-enzimi fil-fwied

Komuni: li jistgħu jeffetwaw sa persuna 1 minn kull 10

Infjammazzjoni tas-sinus, infjammazzjoni tal-ħanek, kesħa, indeboliment

Ammonti baxxi ta’ xi tip, inklużi qawwija, ta’ ċelloli ħomor (xi drabi relatati mas-sistema

immuni) u /jew bojod (xi drabi bid-deni) tad-demm, ammonti baxxi ta' ċelluli msejħa pjastrini li

jgħinu lid-demm biex jagħqad

-

Livell baxx ta’ zokkor fid-demm, livell baxx ta’ potassium fid-demm, livell baxx ta’ sodium fid-

demm

-

Ansjetà, depressjoni, konfużjoni, aġitazzjoni, ma tkunx tista’ torqod, alluċinazzjonijiet

-

Aċċessjonijiet, rogħda jew movimenti tal-muskoli mhux ikkontrollati, tnemnim jew

sensazzjonijiet mhux normali tal-ġilda, żieda fit-ton tal-muskoli, ngħas, sturdament

-

Ħruġ ta’ demm fl-għajnejn

-

Problemi fir-ritmu tal-qalb li jinkludu taħbit tal-qalb mgħaġġel ħafna, taħbit tal-qalb bil-mod

ħafna, ħass ħażin, pressjoni tad-demm baxxa, infjammazzjoni ta' vina (li tista' tkun assoċjata

mal-ħolqien ta' embolu)

Diffikultà akuta biex tieħu nifs, uġigħ tas-sider, nefħa tal-wiċċ (ħalq, xufftejn u madwar l-

għajnejn), akkumulazzjoni ta' fluwidu fil-pulmuni

Stitikezza, indiġestjoni, infjammazzjoni tax-xufftejn

Suffejra, infjammazzjoni tal-fwied u ħsara fil-fwied

Raxx tal-ġilda li jista’ jwassal għal infafet severi u tqaxxir tal-ġilda ikkaratterizzat minn parti

ċatta u ħamra fuq il-ġilda li tkun miksija b’ħafas żgħir konfluwenti, ħmura tal-ġilda.

Ħakk

Twaqqigħ tax-xagħar

Uġigħ tad-dahar

Insuffiċjenza tal-kliewi, demm fl-awrina, bidliet fit-te

stijiet tal-funzjoni tal-kliewi

Mhux komuni: jistgħu jaffetwaw sa persuna 1 minn kull 100

-

Sintomi qishom tal-influwenza, irritazzjoni u infjamazzjoni tal-passaġġ gastrointestinali,

infjammazzjoni tas-sistema gastrointestinali li tikkawża dijarea assoċjata mal-antibijotiċi,

infjammazzjoni tal-vini limfatiċi

-

Infjammazzjoni tat-tessut irqiq li jiksi l-ħajt intern taż-żaqq u jiksi l-organi addominali

-

Tkabbir tal-glandola limfatika (xi kultant bl-uġigħ), insuffiċjenza tal-mudullun, żieda fl-

eosinofili

Funzjoni depressa tal-glandola adrenali, glandola tat-tirojde mhux attiva biżżejjed

Funzjoni mhux normali tal-moħħ, sintomi qishom tal-marda ta’ Parkinson, ferita fin-nervaturi li

tirriżulta fi tmewwit, uġigħ, tnemnim jew ħruq fl-idejn jew fis-saqajn

Problemi bil-bilanċ jew koordinazzjoni

Nefħa tal-moħħ

Tara doppju, kundizzjonijiet serji tal-għajnejn li jinkludu: uġigħ u infjammazzjoni ta' l-għajnejn

u tal-kpiepel ta' l-għajnejn, moviment mhux normali tal-għajnejn, ħsara lin-nervaturi tal-

għajnejn li tirriżulta f’indeboliment tal-vista, nefħa fid-disk tal-għajnejnSensittività mnaqqsa

għall-mess

Sens anormali tat-togħma

Diffikultajiet fis-smigħ, tisfir fil-widnejn, sturdament

Infjammazzjoni ta’ ċerti organi interni - il-frixa u d-duwodenu, nefħa u infjammazzjoni tal-

ilsien

Fwied akbar, insuffiċjenza tal-fwied, mard tal-bużżieqa tal-marrara, ġebel fil-marrara

Infjammazzjoni fil-ġogi, infjammazzjoni tal-vini taħt il-ġilda (li tista’ tiġi assoċjata mal-

formazzjoni ta’ embolu tad-demm)

Infjammazzjoni tal-kliewi, proteini fl-awrina, ħsara fil-kliewi

Rata mgħaġġla ħafna ta’ taħbit tal-qalb jew il-qalb titlef xi taħbit, xi kultant b’impulsi elettriċi

erratiċi

Elettrokardjogramm (ECG) anormali

Żieda fil-livell ta’ kolesterol fid-demm, żieda fil-livell ta’ urea fid-demm

Reazzjonijiet allerġiċi tal-ġilda (xi kultant severi), li jinkludu kundizzjoni tal-ġilda ta’ periklu

għall-ħajja li tikkawża bżieżaq u selħiet bl-uġigħ fil-ġilda u fil-membrani mukużi, speċjalment

fil-ħalq urtikarja, ħruq mix-xemx jew reazzjoni severa tal-ġilda wara esponiment għad-dawl jew

għax-xemx, ħmura u irritazzjoni tal-ġilda, tibdil fil-kulur aħmar jew vjola tal-ġilda li jista’ jiġi

kkawżat minn għadd baxx ta’ pjastrini, ekżema

Reazzjoni fis-sit tal-infużjoni

Reazzjoni allerġika jew rispons immunitarju esaġerat

Rari: jistgħu jaffetwaw sa persuna 1 minn kull 1,000

Glandola tat-tirojde attiva ħafna

Deterjorament tal-funzjoni tal-moħħ li hi kumplikazzjoni serja ta’ mard tal-fwied

Telf tal-biċċa l-kbira tal-fibri fin-nerv ottiku, tiċpir tal-kornea, moviment involontarju tal-għajn

Ħsara fin-nerv tal-għajnejn li jwassal għal problemi fil-vista

Sensittività għad-dawl bil-formazzjoni ta’ nfafet

Disturb li fih is-sistema immuni tal-ġisem tattakka parti mis-sistema nervuża periferali

Problemi fil-konduzzjoni jew fir-ritmu ta’ taħbit tal-qalb (xi drabi b’periklu għall-ħajja)

Reazzjoni allerġika ta’ periklu għall-ħajja

Disturb fl-għaqid tad-demm

Reazzjonijiet allerġiċi tal-ġilda (xi kultant severi), inkluż nefħa mgħaġġla (edema) tad-dermis,

tat-tessut taħt il-ġilda, il-mukoża u t-tessuti fis-submokoża, rqajja ta’ ġilda ħoxna u ħamra

b’ħakk jew b’uġigħ u b’qoxra kulur il-fidda, irritazzjoni tal-ġilda u l-membrani mukużi,

kundizzjoni tal-ġilda ta’ periklu għall-ħajja li twassal biex partijiet kbar mill-epidermide, is-saff

ta’ barra nett

tal-ġilda, jinqalgħu mis-saffi tal-ġilda ta’ taħthom

Dbabar tal-ġilda żgħar bil-qoxra u xotta, xi kultant miżgħuda b’imsiemer jew ‘qrun’

Effetti sekondarji bi frekwenza mhux magħrufa:

Nemex u tikek pigmentati

Effetti sekondarji sinifikanti oħrajn li l-frekwenza tagħhom mhijiex magħrufa, iżda li għandhom jiġu

rrappurtati lit-tabib tiegħek immedjatament:

-

Kanċer tal-ġilda

-

Infjammazzjoni tat-tessut ta’ madwar l-għadam

-

Irqajja’ ħomor bil-qxur jew leżjonijiet tondi fuq il-ġilda li jistgħu jkunu sintomi ta’ marda

awtoimmuni msejħa lupus erythematosus tal-ġilda

Billi huwa magħruf li Voriconazole Accord jaffettwa l-fwied u l-kliewi, it-tabib tiegħek għandu

jimmonitorja l-funzjoni tal-fwied u l-kliewi tiegħek billi jagħmillek testijiet tad-demm. Jekk jogħġbok

avża lit-tabib tiegħek jekk ikollok xi wġigħ fl-istonku jew jekk il-purgar tiegħek ikollu konsistenza

differenza.

Kien hemm rapport ta’ karċinoma fiċ-ċelluli skwamużi tal-ġilda f’pazjenti kkurati b'Voriconazole

Accord għal-perjodi twal ta’żmien.

Ħruq mix-xemx jew reazzjoni severa tal-ġilda wara esponiment għad-dawl jew għax-xemx ġew

esperjenzati b’mod iktar frekwenti fit-tfal. Jekk inti jew it-tifel/tifla tiegħek tiżviluppaw disturbi tal-

ġilda, it-tabib tiegħek jista’ jirreferikom għand dermatologu, li wara konsultazzjoni jista’ jiddeċiedi li

jkun importanti għalik jew għat-tifel/tifla tiegħek li tiġu osservati fuq bażi regolari. Kienet osservata

wkoll żieda fl-enzimi fil-fwied l-iktar ta’ spiss fit-tfal.

Jekk xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji jippersisti jew idejqek, jekk jogħġminngħid lit-tabib

tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermiertiegħek. Dan jinkludi xi

effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi

xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji

direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’ Appendiċi V*. Billi tirrapporta l-

effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-

mediċina.

5.

Kif taħżen Voriconazole Accord

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta. Id-data ta’ meta tiskadi

tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku.Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża.Dawn il-miżuri jgħinugħall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Voriconazole Accord

Is-sustanza attiva hi voriconazole. Kull pillola fiha jew 50 mg (għal Voriconazole Accord 50 mg

pilloli miksija b’rita) jew 200 mg (għal Voriconazole Accord 200 mg pilloli miksija b’rita) ta'

voriconazole.

Is-sustanzi l-oħra huma lactose monohydrate, pregelatinised starch, croscarmellose sodium,

povidone u magnesium stearate li jiffurmaw il-qalba tal-pillola u hypromellose, titanium dioxide

(E171), lactose monohydrate u triacetin li jiffurmaw il-kisja tar-rita.

Kif jidher Voriconazole Accord u l-kontenut tal-pakkett

Voriconazole Accord 50 mg pilloli miksija b’rita huma fornuti bħala pilloli tondi ta’ kulur abjad għal

offwajt miksijin b'rita, b’dijametru ta’ 7.0mm, b’‘V50’ imnaqqax fuq naħa u n-naħal-oħra lixxa.

Voriconazole Accord 200 mg pilloli miksija b’rita huma fornuti bħala pilloli ovali ta’ kulur abjad għal

offwajt b’tul ta’ madwar 15.6 mm u wiesgħin madwar 7.8 mm b’‘V200’ imnaqqxa fuq naħa u n-naħal-

oħra lixxa.

Il-pilloli Voriconazole Accord 50 mg miksijin b'rita u l-pilloli Voriconazole Accord 200 mg miksijin

b'rita huma disponibbli bħala pakketti ta' 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 u 100 jew pakketti ta’ folji ta’

doża waħda (PVC / Aluminju) li fihom 10x1, 14x1, 28x1, 30x1, 56x1 jew 100x1 pilloli miksijin b’rita.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanja

Manifattur

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex,

Ir-Renju Unit

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000

Malta

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Il-Polonja

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’{XX/SSSS}.

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini:http://www.ema.europa.eu